KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

1938 1950 YýLLARýNDA GöREV YAPAN GAZ KARSýN BELEDYE BAþKANLARý3

  Araþtýrmacý-Yazar Sultan Aydýn

          Ben Gazi Kars Bende Þehitler Yatar
         1938 1950 YýLLARýNDA GöREV YAPAN GAZ KARSýN BELEDYE BAþKANLARý3

 1938 1950 Yýllarýnda Görev Yapan Gazi Karsýn Belediye Baþkanlarý3

Araþtýrmacý-Yazar Sultan Aydýn’ýn, “1938 1950 Yýllarýnda Görev Yapan Gazi Karsýn Belediye Baþkanlarý 3” yazýsý:

6-GAZÝ KARS’IN ALTINCI BELEDÝYE BAÞKANI MEHMET RÜSTEM BAHADIR’IN GÖREV YAPTIÐI YILLAR  (1938-1946)

MEHMET RÜSTEM BAHADIR’IN HAYAT HÝKAYESÝ

Bahadýr Ailesi Kafkasya- Azerbaycan – Karabaðýn Aðdam’dan Bahadýr Beyin Liderliðinde Kanuni Sultan Süleyman zamanýnda Anadolu’ya göç ederek, zaman içinde Vakfýkebir, Reyhanlý, Erzurum ve Kars’a daðýlmýþlardýr.

Mehmet Rüstem Bahadýr bu boya  mahsus aileden gelmektedir.

Azerbaycan’dan Türkiye’ye , Kars Ýli Arpaçay Ýlçesi Taþbaþý Köyünün Kurucularýndan Þiviloðlu Lakaplý ailede bu boydandýr. 

Aðrý Ýli Tutaða yerleþen, Tutak Kaymakamý Kahraman Beyde Bahadýr Ailesindedir. Mehmet Rüstem Bahadýr 1891 yýlýnda  Aðrý ili Tutak Ýlçesinde doðdu , babasý Kahraman Bahadýr annesi Feride Haným’dýr. Mehmet Rüstem Bahadýr Þair Yavuz Bülent Bakilerin Dayýsýdýr.

Mehmet Rüstem Bahadýr’ýn babasý Aðrýdan göçerek Kars’a yerleþmiþtir.

Eðitiminin ardýndan Adana da polis memurluðuna baþladý. Takip eden yýllarda Türk Ocaðý yönetim kurulu baþkanlýðý, Kars Belediyesi Sandýk Eminliði ve Ýl Daimi Encümen Üyeliði yaptý.

 Mehmet Bahadýr 1938 te Hayrullah Daðlý nýn ardýndan Belediye Baþkanlýðýna getirilerek 1946 yýlýna kadar bu görevi sürdürdü.

Mehmet Bahadýr görev yaptýðý süre boyunca çalýþkanlýðý ve teþkilatçýlýðýyla tanýndý. Bu nitelikleri sayesinde belediyenin borçlarýný ödeyerek bütçesini artýrdý. Baþkanlýðý Kars’ýn su ve elektrik gibi iki önemli sorununun halledildiði bir dönem olmuþtur.

1946-1954 yýllarý arasýnda 8. ve 9. Dönem Kars Milletvekili olarak TBMM’de görev alan Mehmet Bahadýr 1954 de vefat ederken geride Kemal Bahadýr, Atilla Bahadýr ve Türkan Muratoðlu adlarýnda üç evlat býraktý.

Kaynakça:

PROF.DR. Selçuk URAL,Hazine DOÐUALP

 Ýbrahim çapan öðretmen TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ARÞÝVÝ

7-GAZÝ KARS’IN YEDÝNCÝ BELEDÝYE BAÞKAN  TAHÝR BARLAS ‘IN GÖREV YAPTIÐI YILLAR  ( 1946-1950 )

 TAHÝR BARLAS ‘INHAYAT HÝKAYESÝ

Tahir Barlas 1886’da  Ýstanbul da doðdu. Babasý Ali Efendi dir. Ýlk ve orta öðrenimini tamamladýktan sonra Mülkiye Mektebi idadi kýsmýndan mezun oldu. 30 Kasým 1908 de Anamur ve 1909 da Ýslâhiye Mal Müdürlüðüne tayin edilen Tahir Barlas, 1910 da Erzurum Defterdarlýðý Tahsilât Müdürlüðüne getirildi.

Tutak ve Bayburt Kaymakam Vekilliði yaptýktan sonra 1911 de Pasinler, 1914 de Kemah, Hýnýs, 1916 da Malazgirt, Arapgir ve Taþköprü kaymakamlýklarýnda bulundu. 1919 da Adapazarý Kaymakamlýðý sýrasýnda Adapazarý nda ortaya çýkan karýþýklýklardan sorumlu tutularak görevinden alýndý.

Tahir Barlas birinci dönem Ýzmir Milletvekilliði yapmýþ.27Aralýk 1920’de Milletvekilliðinden istifa etmiþ.

Doðu cephesinde gösterdiði büyük baþarýdan sonra 1921 Kars Valiliði,1924 yýlýnda Doðu Beyazýt  Valiliði,1945yýlýnda yine Kars Valiliði yapmýþtýr.

3 Temmuz 1946’da Kars Belediye Baþkanlýðýna seçilerek 1950 ye kadar bu görevi sürdürdü.  Tahir Barlas 1953 te 67 yaþýnda Kars ta vefat ederek Karadað mezarlýðýna defnedildi. Hamide Haným’dan bir çocuðu bulunuyordu.

Kaynakça:

Fahrettin Erdoðan Türk ellerinde hatýralarý

 PROF.DR. Selçuk URAL,Hazine DOÐUALP

YAZI DÝZÝSÝ DEVAM EDECEKTÝR

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 247 Defa Okundu
2017-05-24

SON YAZILARI

Tarihi Dönemlerde Kars’ýn Arpaçay Ýlçesi1 1950 1960 Yýllarýnda Görev Yapan Gazi Karsýn Belediye Baþkanlarý4 1938 1950 Yýllarýnda Görev Yapan Gazi Karsýn Belediye Baþkanlarý3 1930-1938 Yýllarýnda Gazi Kars’ý Yöneten Belediye Baþkanlarý2 Gazi Kars’ýn Eski Belediye Baþkanlarýnýn Hayat Hikayeleri -1 Birinci Dünya Savaþý ve Sarýkamýþ Harekâtý Hakkýnda bazý bilgiler “Sarýkamýþ Destaný”

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır