KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

GENÇLER NEDEN AKADEMÝSYEN OLMAK ÝSTEMÝYOR?

  Arzu KILIÇ

          arzu.kilic@tbd.org.tr
         GENÇLER NEDEN AKADEMÝSYEN OLMAK ÝSTEMÝYOR?

Kýlýç’ýn Cem Sevik ile söyleþisi

GENÇLER NEDEN AKADEMÝSYEN OLMAK ÝSTEMÝYOR?

Deðerli okurlar,

Uzun mu uzun bir aranýn ardýndan herkese merhabalar… Yoðun ve stresli bir dönemin ardýndan herkesin tatile ihtiyacý var tabii.  Siz de benim gibi hâlâ tatile çýkamayanlardan mýsýnýz bilemiyorum ama umarým tatilde gönlünüzce gezmiþ, yazýn, güneþin ve denizin tadýný çýkarmýþsýnýzdýr.

Dergimizin yeni yayýn döneminde köþemde sizlere Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafýndan “Üstün Baþarýlý Genç Bilim Ýnsaný Ödülü”ne layýk görülen Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Cem Sevik’i tanýþtýrmak istiyorum. Akademik alanda böyle baþarýlara imza atmýþ kiþileri duyunca çok mutlu ve gururlu oluyorum Neyse beni bir yana býrakalým… Ýlk olarak sizlere Üstün Baþarýlý Genç Bilim Ýnsanlarýný Ödüllendirme Programý (GEBÝP) hakkýnda kýsa bir bilgi vermek istiyorum. GEBÝP, uluslararasý nitelikte bilimsel çalýþmalarýyla öne çýkan genç bilim insanlarýný, araþtýrmalarýnda ve kendi araþtýrma gruplarýný geliþtirmede desteklemek ve ülkemizdeki genç bilim insanlarýný üstün baþarýlý araþtýrmalara özendirmek amacýyla yürütülen bir program. Ödül her yýl farklý alanlarda Türkiye Bilimler Akademisi tarafýndan genç bilim adamlarýna veriliyor. Genel olarak seçme kriterleri arasýnda, bu programa baþvuru yapan genç bilim insanlarýnýn kendi alanlarýnda yapmýþ olduklarý bilimsel katkýlar yer alýyor.

Cem Sevik, yaptýðý çalýþmalar doðrultusunda TÜBA’nýn 2014 yýlý “Üstün Baþarýlý Genç Bilim Ýnsaný Ödülü”ne layýk görülmüþ. Sevik ile ona bu ödülü almasýný saðlayan çalýþmasý ve Türkiye’deki nanoteknolojik çalýþmalarý konuþtuk.

Söyleþide iki önemli konunun altýný çizmek isterim. Sevik’in de belirttiði gibi, Türkiye’nin en önemli sorunlarýndan biri tabiî ki beyin göçü. Bizim gibi geliþmekte olan ülkelerin mesleki ve teknik insan gücü açýðý olduðu biliniyor. Bunun birçok nedeni olabilir ama en önemli nedeninin “Bilim ve teknoloji politikalarýndaki yanlýþlýklar” olduðunu söylemek yanlýþ olmaz. Yani Ar-Ge’ye, bilim ve teknolojiye önem ve deðer vermemek de diyebiliriz. Söyleþide Sevik, geçmiþe göre akademik araþtýrmalarýn daha iyi olmasýna raðmen gençlerin akademik dünyaya ilgisinin az olduðu ve temel bilimlerde lisans düzeyinde öðrenci bulmakta zorlandýklarýný belirtti. Bu durumda aklýmýza þu soru geliyor: Türkiye’de üniversite mezunu gençler, akademisyen olmak istiyor mu, istemiyorsa neden?” Gelin bunun nedenlerini hep birlikte düþünelim…

Son olarak; Türkiye’de genç bilim adamlarýmýzýn desteklenmesi, ödüllendirilmesi ve yeni araþtýrmalara teþvik edilmesi çok önemli. Bu ödülü alan tüm genç bilim insanlarýný tebrik ediyorum. Türkiye’nin ekonomik ve sosyal alanlarda geliþip kalkýnmasýna, toplumun geliþimine büyük katkýlarýnýn olacaðý genç bilim insanlarýnýn Türkiye’de kalarak baþarýlarýna baþarý katmasýný ve Atatürk’ün de belirttiði gibi “memleketin geleceðini oluþturan gençlerin” daima ileriye, daima doðruya, daima faydalýya yönelmesi, çaðdaþ uygarlýk düzeyine eriþmesi, daimî bir geliþmenin içinde olmasý dileðiyle…

AR-GE KONUSUNDA ÝYÝ YETÝÞMÝÞ GENÇLER BULMAK ZOR

TÜBA 2014 yýlý “Üstün Baþarýlý Genç Bilim Ýnsaný Ödülü”ne layýk görülen Doç. Dr. Sevik, alanda iyi yetiþmiþ gençler olmadan farklý projeler yürütmek ve özgün bilimsel çýktýlarý üretmenin zor olduðunu belirtti. Sevik,  gençlerin akademisyenliði meslek olarak tercih etmeleri için akademik çalýþma þartlarýnýn gözden geçirilmesi ve sorunlarý temelden çözecek uygulamalarýn hayata geçirilmesinin þart olduðunu vurguladý.

- Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafýndan “Üstün Baþarýlý Genç Bilim Ýnsaný Ödülü” aldýnýz.  Ödül ile ilgili sorulara geçmeden önce kendinizden biraz bahseder misiniz?

-Bursa/Büyükorhan ilçesi, 1978 doðumluyum. 2001’de Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Fizik Bölümü’nden mezun oldum. Yüksek Lisans ve doktora eðitimimi Bilkent Üniversitesi’nde tamamladým. 2008-2010 yýllarý arasýnda Texas A&M Üniversitesi’nde Kimya Mühendisliði Bölümü’nde araþtýrmacý olarak çalýþtým. Daha sonra da Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliði Bölümü’nde Öðretim Üyesi olarak çalýþmaya baþladým. Halen de Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde Öðretim Üyesi olarak çalýþmaktayým.

-“Üstün Baþarýlý Genç Bilim Ýnsanlarýný Ödüllendirme Programý (GEBÝP)” kapsamýnda ödül almanýzý saðlayan çalýþmanýzdan söz eder misiniz? Son zamanlarda Türkiye’de nanoteknolojik ürünlerin sayýsý giderek artýyor. Bu kapsamda Türkiye’deki nanoteknolojik çalýþmalarý nasýl deðerlendiriyorsunuz? Ülkemizde nanoteknolojik ürünleri denetleyen bir mekanizma var mý?

-Ödül genel bir deðerlendirme sonucu verildiði için özel bir çalýþmadan dolayý aldýðýmý söylemek pek doðru olmaz. Fakat son yýllarda araþtýrmalarým genel olarak termoelektrik malzemeler üzerinde yoðunlaþtý. Kýsaca termoelektrik, etki malzeme üzerinde oluþan ýsý farkýnýn doðrudan elektrik enerjisine veya tam tersi olarak elektrik enerjisinin malzeme üzerinde ýsý farkýna dönüþmesidir. Termoelektrik malzemelerde atomik boyutta uygulanan sýcaklýk farký, malzeme içerisindeki yüklerin sýcak taraftan soðuk tarafa yayýlmasýna, dolayýsý ile elektrik akýmýna neden olur. Bu malzemeler son yýllarda kuramsal çalýþma alanýmýzýn ana odaðý oldu. Özellikle verimliliði yüksek özgün nano termoelektrik malzemeler önermek üzere çalýþmalarýmýzý yürüttük. Dünya çapýnda ilgi çeken iki boyutlu nano malzeme olan grafen ile ilgili termoelektrik performans ve termal iletkenlik çalýþmalarýmýz oldukça ilgi gördü. 

Türkiye geçmiþe göre nanoteknolojik araþtýrmalar konusunda oldukça iyi noktada. Ülkemizde iyi enstitüler ve laboratuvarlar var. Üniversiteler de çok iyi noktalara gelmiþ durumda. Bilkent Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Sabancý Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi’ni örnek verebilirim.

Ar-Ge konusunda geçmiþe göre imkanlar daha iyi ancak dünya ile karþýlaþtýrdýðýmýzda yeterli deðil. Özellikle nanoteknolojisi konusunda dünyada geliþmiþ ülkeler çok ciddi yatýrýmlar. Biz henüz o yatýrýmlara yakýn deðiliz þuan.

Nanoteknolojik ürünlerin denetlenmesi kendiliðinden oluþacak bir mekanizma. Nanoteknolojik ürünlerin kullanýmý arttýkça ileride bunu denetlemeye yönelik kurum/kuruluþlar olacaktýr. Þuan için çok gerekli olduðunu düþünmüyorum. Çünkü nanoteknolojik ürünler günlük hayatýmýzýn içine çok fazla girmiþ deðil. Araþtýrma boyutundan endüstri boyutuna ciddi anlamda geçmiþ deðil.

-Söz konusu çalýþmanýzdan gelecekte hangi alanlarda/sektörde insanlarýn yararlanabileceðini öngörüyorsunuz? Son olarak sizin gibi baþarýlý gençlerin Türkiye’de istihdam edilmesi ve beyin göçünün engellenmesi için nasýl politikalar yürütülmelidir?

-Bahsettiðim üzere termoelektrik malzemelerin enerji dönüþümü ve katý-hal soðutma alanlarýnda kullanýlma potansiyelleri var ve bazý özel uygulamalarda hali hazýrda kullanýlmakta. Ýleride bizim kuramsal olarak elde ettiðimiz birtakým sonuçlar deneysel olarak gerçekleþtirilebilirse elektronik cihazlarda mekanik soðutma yerine termoelektrik malzemeler kullanýlabilir ve böylece mekanik soðutma ile kaybedilen enerji geri kazanýlabilir. Bu sadece bir örnek tabii. Potansiyeli oldukça yüksek olan bu malzemeler elektronik cihazlardan otomobillere ve hatta uydulara kadar birçok farklý alanda gelecekte kullanýlabilir.

Beyin göçü, ülkemiz açýsýndan çok temel ve ciddi sorunlardan bir tanesi. Sorunun iki tane önemli boyutu olduðunu düþünmekteyim. Birincisi; akademik alandaki çalýþma ortamlarý. Üniversitelerin araþtýrma yapýlabilecek daha özgür, daha disiplinlerarasý etkileþimle araþtýrma yapýlabilecek ortamlara dönüþmesi gerekiyor. Ýkincisi ise, ekonomik boyut. Birçok insan kendisine saðladýðý maddi kazanç ve araþtýrmalarýný sürdürebilecek kaynaklarý bulmak açýsýndan yurtdýþýna gidiyor.

Geçmiþe göre akademik imkânlar daha iyi olmasýna raðmen maalesef gençlerin akademik dünyaya ilgisi çok az. Özellikle temel bilimler ve mühendislik alanýnda. Temel bilimlerde lisans düzeyinde öðrenci bulmak zor olmaya baþladý. Bunun üniversitedeki standartlarla paralel olduðunu düþünüyorum. Öðrenciler yüksek lisans ve doktora yapmayý pek tercih etmiyorlar. Öðrenci sýkýntýsý özellikle araþtýrmalar konusunda bizi zorluyor.

Gençlerin, yani yüksek lisans ve doktora öðrencilerinin akademik çalýþmalarýn ana unsurlarýndan biri olduðunu düþünüyorum. Alanda iyi yetiþmiþ gençler olmadan farklý projeler yürütmek ve oldukça keskin olan rekabet ortamýnda özgün bilimsel çýktýlar üretmek çok zor. Gençlerin lisansüstü eðitimi ve meslek olarak akademisyenliði tercih etmeleri için akademik çalýþma þartlarýnýn gözden geçirilmesi ve sorunlarý temelden çözecek uygulamalarýn hayata geçirilmesi þart.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 25583 Defa Okundu
2014-09-17

SON YAZILARI

TOBB Türkiye Yazýlým Meclisi Baþkaný Melek Bar Elmas: Minyatip söyleþisi Yazar Kýlýç’tan Nezih Kuleyin ile Söyleþi AÞKIN BEDEN DÝLÝ, NEZAKETÝN BEDEN DÝLÝDÝR Üç kere “AYN” deyin… “Neþeli Günüm” ile neþelenin! “Kurum kimliðiniz ile yaptýðýnýz paylaþýmlara özen gösterin!” Gazeteci Þeref Oðuz: Ar-Ge genellikle bizde Ür-Ge’ye dönüþüyor Yazar Kýlýç’tan Prof. Dr. Alkin ile Söyleþi Azeri sanatçý Cavit Tebrizli ile söyleþi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır