KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

AZER SANATçý CAVT TEBRZL LE SöYLEþ

  Arzu KILIÇ

          arzu.kilic@tbd.org.tr
         AZER SANATçý CAVT TEBRZL LE SöYLEþ

 Azeri sanatçý Cavit Tebrizli ile söyleþi

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Arzu Kýlýç’ýn, Azeri sanatçý Cavit Tebrizli söyleþisie:

AZERÝ SANATÇI CAVÝT TEBRÝZLÝ:

“SAHNEDE OLMADIÐIM ZAMAN EKSÝÐÝM”

Mecbur kaldýðý için yýllar önce Türkiye’ye geldiðini söyleyen Tebrizli, Türkiye’de yaþamaktan son derece memnun olduðunu ve Türkiye’nin kendisi için ikinci vataný olduðunu belirtti.

Hepinizin yakýndan tanýdýðý, yanýk sesi ile yüreðimizi daðlayan Azeri sanatçý Cavit Tebrizli ile sizler için görüþtüm. Cavit Tebrizli’yi sanatçý kiþiliði, yaptýðý albümler ve konserlerinin yaný sýra, mütevazý oluþu ve sýcakkanlýlýðý ile de tanýyoruz. Cavit Tebrizli ile müzik hayatý, hayata bakýþ açýsý, hobileri ve bugüne kadar hakkýnda bilinmeyenleri konuþtuk.

Ýran Azeri’si ve Azeri sanatçýsý olarak sizi tanýyoruz ancak hakkýnýzda çok az þey biliyoruz. Ýran’da Tebriz Radyosu solisti iken 1985’te ani bir kararla Türkiye’ye yerleþtiniz ve bu tarihten itibaren Türkiye’de yaþýyorsunuz.  Niçin Türkiye’ye geldiniz? Kýsaca kendinizi tanýtýr mýsýnýz?

-Ýran Azeri’si demiyorum. Ýran’da yaþayan Azerbaycan Türkleriyiz. Sayýmýzda 35 milyonun üstündedir. Aslýnda ani bir karar deðildi Türkiye’ye gelmem. Yýllarýn bana verdiði bir zorlama idi. Mecbur kaldým… Tebriz Radyosu’nun solistiydim. Son dönemde Ýran Ýslam Cumhuriyeti devriminden sonra bize marþlar söylettirmeye çalýþtýlar. Ben de ruhuma ve karakterime uymadýðý için söylemedim. O nedenle karar verdim ve 1985’te Türkiye’ye geldim.

Benim çocukluðumdan beri müziðe yatkýnlýðým var. Rahmetlik babam din bilginiydi ancak müziðe yatkýnlýðý vardý. Müthiþ bir sese sahipti. Çok güzel ilahiler söylerdi. Ben babamýn mesleðini tercih etmedim. Müzik ve sanata verdim kendimi.

Türkiye’de en çok tanýnan þarkýlarým “Ayrýlýk” ve “Size Selam Getirmiþem” adlý iki eserdir. Bunlarýn bestekârý olan üstat Ali Selimi’nin öðrencisiyim. Ondan ders aldým.  Sekiz seneden fazla onun þefliðinde birlikte ayný radyoda çalýþtýk.

Tebriz Güzel Sanatlar mezunuyum. Devrimden sonra kapandý. Kýsaca geçmiþim budur.

En büyük hayalim…

Konserlerinizde hep vatan özlemiyle yandýðýnýzý belirtiyorsunuz. Yanýk sesinizle söylediðiniz þarkýlarýnýzda memleket özleminizi hissettiriyorsunuz dinleyicilere. Hatta bir konserinizde Türkiye-Ýran sýnýrýna kadar gidip memleketimin havasýný içime çektim demiþtiniz. Ýran’a tekrardan gitme imkânýnýz olsaydý ilk ne yapardýnýz?

-Tebriz’e ilk ayaðýmý basar basmaz yüzümü topraðýna sürerdim. Çünkü yaklaþýk 30 yýldan fazla süredir hasretim o topraða. Topraðýný öperdim ve hemen o güzel halkýma bir konser verirdim. Bizi ancak bir konser bir araya getirir. Sorduðunuz için söylemiyorum hep hayalimde böyle bir þey var.

Türkiye’de yaþamaktan memnun musunuz?

-Türkiye’de yaþamaktan son derece memnunum. Türkiye benim için Azerbaycan’dýr. Ankara benim için Tebriz’dir. Iðdýr ve Kars benim için köyümüzdür. Türkiye’nin her yeri benim için deðerlidir. Mesela iki ay önce Çorum’da düðüne davet edildim. Þereflikoçhisar’a gideceðim yakýnda. Yani Türkiye’nin her tarafý bana ikinci Azerbaycan’dýr. Burasý benim yuvamdýr, yurdumdur. Vatandaþlýðýný aldým diye deðil. Vatandaþlýðýný almasaydým da yine burasý benim vataným olurdu.

Eþiniz ve çocuðunuzdan biraz bahseder misiniz? Nerede yaþýyorsunuz?

-Eþim ve oðlum ile Ankara’da yaþýyorum.

Çocuðunuz ne eðitimi aldý? O da sanatçý olmak istiyor mu?

-Bir çocuðum var. Oðlumun ismi Savalan’dýr. Savalan bir dað ismidir. Savalan Daðý, ‘Ýran’daki Türk Baþkenti’ Tebriz’e karayolu ile 3 saat uzaklýkta olan 4811 metre yükseklikteki volkanik bir dað. Þuan pasif olan efsanevi bir daðdýr. Oðluma bu daðýn ismini verdim. Azerbaycan’da yaygýn bir isim. 

Oðlum 17 yaþýnda ve güzel sanatlar bölümü, lise öðrencisi. Ýleride konservatuar düþünüyoruz. Benim yolumda ilerliyor bakalým…

Öyle bir sese sahipsiniz ki Azeri türkülerini sizin yorumunuzla dinlemek deyim yerindeyse insanýn içini daðlýyor… Ben ne zaman dinlesem sizi geçmiþe gidiyorum. Kaybettiklerimi ve geçmiþ anýlarýmý hatýrlýyorum. Merak ediyorum kendi sesinizi dinlerken duygulanýyor musunuz?

-Ben kendi sesimi hiçbir zaman dinlemem  Sadece kayýt sýrasýnda kendimi izlerim. Onun dýþýnda bakmam. Arabada kendi CD’mi takýp sesimi dinleyenlerden deðilim. Arkadaþlarým söyler CD’ni tak dinleyelim diye ancak ben istemem.

Yaptýðýmýz müzik dünya standartlarýnda

Türkiye’de ve yurtdýþýnda sýk sýk konserleriniz oluyor. Bize konser programýnýzdan bahseder misiniz? Çalýþmalar nasýl gidiyor?

-Konserlerim yurtdýþýnda, yurtiçinde deðiþik ülkelerde oluyor. Baþta Türk vakýf ve dernekleri, Azerbaycan Cemiyetleri davet ediyorlar. Gittiðimiz ülkelerde veya þehirlerde Türklerin yaný sýra yabancýlar da çok ilgi gösteriyor. Yaptýðýmýz müzik dünya standartlarýnda bir müzik. Bütün milletlerin kulaklarýna hoþ bir sedadýr. Örneðin beni Stockholm ve Oslo Belediyesi davet etti. Azerbaycan müziðinin dýþýnda hiçbir þey icra etmiyorum. Amerika’da Bloomington Üniversitesi’nden davet geldi. Orada seyircinin yüzde 65’i Anadolu Türküdür. Onlar için Anadolu türküsü de söyledim. Ancak prensip olarak hep Azeri türkülerini söylüyorum dinleyicilerim için. 

Türklerin Azeri þarkýlarýný söylemesini nasýl deðerlendiriyorsunuz?

-Türkiye’de Azerbaycan müziði çok seviliyor. Kardeþ ülkeyiz neticede. Ýster istemez kulak aþinalýðý oluyor. Anadolu Türküleri söylüyorum. Ben nasýl hakkýný veremiyorsam onlar da veremiyor.

Müziðe gerçekten saygýsý olan sanatçýlar var. Zeki Müren’i Allah rahmet etsin. Çok saygý duyduðum ve sevdiðim bir sanatçýydý. “Ayrýlýk (Fikrimden Geceler) ” þarkýsýný söylemek istedi. Ankara’dan rahmetlik yeðeni ile birlikte yola çýktýk ve Ýstanbul’a gittik. Bir gün evinde misafir etti beni. “Ayrýlýk” þarkýsýnýn notasýný hocam faksladý ve bize gönderdi. Þarkýnýn bütün notalarýný, vurgularýný ve iþlenecek motiflerin hepsini birer birer benden sordu. Zeki Müren bu þarkýyý benden dinlediði için bunu yaptý. Müziðe ve sanata saygý budur. Müziðe hakkýný vermek isteyen bunu yapar. Zeki Müren’den “Ayrýlýk” þarkýsýný dinlemeyenler mutlaka dinlesinler. Güfte ve bestecisi Ali Selimi’dir.

Türk þarkýcýlarýndan Azeri þarký söylemek isteyenlerin o yörenin müzisyenlerine sormasý doðru olur. Azerbaycan yöresinin sanatçýsý olduðum için o þarký hangi aksanda söylenir, vurgusunu söylerim.

Azeri ve Türk müzisyenlerden en çok kimleri dinlersiniz?

-Eski sanatçýlarý dinlerim daha çok. Eskilerden idolüm Ebülfet Aliyev’dir. Þövket Elekberova, Hüseyinaða Hadiyev ve daha birçoklarýný severek dinlerim. Türkiye’de de sevdiðim sanatçýlar var. Anadolu türkülerini dinlemeyi tercih ediyorum. Pop müzik veya yeni þarkýlarý dinlemiyorum.

Rahmetlik Kayahan’ýn tarzýný çok severim.

Türkülerden beslenmiþ ve makamsal ise pop müzik dinleyebilirim.

Türkiye’deki sanatçýlarla çalýþýyor musunuz? Düet yapmayý hiç düþündünüz mü?

-Turnelerde birçok Türk þarkýcý ile çalýþtým. Düet ise en son Berhan Arýsoy ile oldu. Çok güzel bir sesi var. Onun “Ýlhama Geldi” adlý bir Azeri þarkýsý vardý. Birlikte düet yaptýk bu parça için. O düet diyor ancak ben vokal diyorum. Çünkü þarkýnýn nakarat kýsmýnda eþlik ettim. Uður getireceðine de inanýyorum.

Ýnternet’ten kitap okuyorum

-Müziðin dýþýnda Cavit Tebrizli neler yapar? Yeteneklerinizden ve hobilerinizden bahseder misiniz?

-Müziðin dýþýnda ticaret ile uðraþtým bir ara. Ankara’da iki restaurant iþlettim. Sahnelerden uzak kalýnca devrettim. Çok güzel para kazandým ancak ben sahnede olmadýðým zaman eksiðim.

Þuan çok þükür sahnelerdeyim, konserlerdeyim, düðünlerdeyim, TV programlarýna katýlýyorum.

Kitap okumayý çok seviyorum. Babamdan kalma bir alýþkanlýktýr. Eskiden çok okurdum. Özellikle þiir kitaplarýyla çok ilgiliyim. 8-9 aydýr elime kitap almadým. Ýnternet’ten bulup okuyorum kitaplarý.

Edebiyatý severim. Oðlumla sinemaya gideriz fýrsat buldukça.

Sizi her gördüðümde daha sportmen ve enerjik buluyorum. Düzenli olarak spor yapýyor, beslenmenize dikkat ediyor musunuz?

-14 yaþýmdan beri spor yapýyorum. Abimden bana geçen bir alýþkanlýk. Son iki senedir omzumda aðrý olduðundan dolayý spor yapamýyorum. Bu yüzden de göbeðim var þuan

Zaman zaman koþuyorum, yürüyorum, yüzüyorum.

Beslenmeme dikkat ediyorum. Yaðlý yemekleri tercih etmiyorum.

Doðal ve samimiyim

Gözlemlediðim kadarýyla dinleyicilerinizle iletiþiminiz çok iyi. Onlarýn gözlerinin içine bakýyorsunuz ve her zaman pozitifsiniz. Özel hayatýnýzda da hep böyle misiniz?

-Ben hep böyleyim…Hiçbir zaman sahnede baþka bir havada olmadým. Yapmacýk deðilim. Dostlarým, arkadaþlarým bilirler beni sevecenimdir. Sevip sevilmeyi çok severim 

Büyükle büyük olur, küçükle de küçük olurum. Halkla iç içe olmayý seviyorum. Ben insanlarý medyadan veya albümlerinden deðil de birebir sýcak iliþkilerimle kazanmýþýmdýr.

Parasý az veya çok olsun ya da hiç olmasýn ayýrt etmeden konserlerimde halkla buluþmayý seviyorum. Ýnsanlarla, dostlarla, arkadaþlarla buluþacaðým için koþarak gidiyorum her yere.

Doðallýðýmý severler. Bu þekilde sevdirmiþim kendimi 

Hayatta müzik dýþýnda sizi besleyen þeyler neler?

-Edebiyat ve þiir diyebiliriz. Bunun dýþýnda spor yapmayý ve doðayý çok seviyorum. Ýþim yoksa hemen ilk fýrsatta kendimi yeþilliðe ve denize býrakýrým.

Dürüst olup içten istedikten sonra her þey olur

Hayatta yenildiðiniz noktada kendinizi ayaða kaldýracak enerjiyi nereden buluyorsunuz?

-Enerjimin kaynaðý dürüstlüðüm, Allah’a inancýmdýr. Bütün kapýlarýn üzerime kapandýðý bir dönemde iki defa sanki Allah’ý hissettim. Hiç olmayacak bir þey için ona yalvardým ve istedim. Ertesi gün bir mucize oldu. Yaradan isteðimi verdi. Dürüst olup içten istedikten sonra her þey olur inanýn buna.

Ben kafamý yastýða koyduðumda vicdanen rahatým. Bilmeyerek insanlara kötülük yapmýþ olabilirim. Sizin aracýlýðýnýzla da buradan binlerce kere özür diliyorum. Ancak bilerek kimseye kötülük ve yanlýþ yapmadým. Bilerek yaptýðým yanlýþlar için gidip özür dilemiþimdir. Kendimi affettirmiþimdir. Ýnsanýz hepimiz hata yaparýz. Kendimi bildim bileli kimseyi kandýrmadým. Allahtan hep korktum…

Makam, þöhret ve nefsim için yanlýþlar yapmadým. O nedenle de rahatým.

Babamýn vasiyetidir. Babam, “oðlum sen dürüst ol istediðin her þey senin olur” derdi. Babam bana güzel bir yol gösterdi ve ben o yolu izliyorum…

Hayattan büyük bir beklentim yok

-Günlük hayatta bize var olduðumuzu hissettiren araçlar azaldýðýndan maneviyatý unutup maddiyatla ve her þeyi tüketerek yaþýyoruz. Çoðu zaman geçmiþteyiz ve geleceðimizi telaþla yaþýyoruz. An’ý yaþamayý ise unutuyoruz. Siz an’ý yaþayabilmeyi baþaran þanslý insanlardan mýsýnýz?

-Ben an’ý yaþarým. Çünkü hayattan büyük bir beklentim yok. Hiçbir zaman hýrslý bir insan olmadým. Çok küçük þeylerden bile mutlu olabilen biriyim. Çünkü her þeyin maddiyatla olacaðýna inanmýyorum. Ýnsan en dar gününde bile mutlu olabileceði bir bakýþ açýsýna sahip olabilir.

Ýnsanoðlu dünyaya hýrsla bakmýyorsa neden mutlu olmasýn ki…

-Günümüzde duygularýmýz hýzlý tatmin bulmak istiyor, midemiz ani doyumlarý yaþamak istiyor. Her þeyin dokunmatik olmasýný istediðimiz hayatta aþk da bir anlam kaybýna uðruyor.  Ýnsanlar gerçekten derin bir aþkla sevmek ve sevilmek istiyorlar, ancak, baðlanma ve aþk gibi kavramlar giderek yüzeyselleþtiðinden dolayý insanýn ruhsal krizinin artýþý kaçýnýlmaz oluyor. Bu tükenmiþlik ve yüzeyselliðin önüne geçmek mümkün mü?

-Kesinlikle mümkündür. Hayatta bir þeyi çok yýpratmayacaksýnýz. Her þeyin bir dozu olmalý. Ýnsan nefsini dizginleyebilmeli. Fazla “iþbaa olmaq” iyi deðil. Yani doymayacak, nefsinizi çok doyurmayacaksýnýz. Aþkta böyledir. Sadece karþý cins deðil. Ben arkadaþlarýmla her gün görüþtüðümde þakayla karýþýk diyorum ki býktým sizden gidin biraz özletin kendinizi.

Doymak kötü bir þeydir bana göre. Mahrumiyette kötüdür fazla demokrasi de…

Avrupa’ya bakýyorum o kadar çok þey var ki artýk yiyemiyorlar. Her þeyin bir sýnýrý var.

Maneviyatla ilgili çok ciddi problemlerimiz var bugün. Bir kere dilimizle gönlümüz birbirini tutmuyor. Bu samimiyetsizlik neden?

-Riyakârlýk fazla baskýdan olur. Serbest toplumlarda riya ve sahtekârlýk olmaz. Baský ve zulmün olduðu yerde yalan ve samimiyetsizlik vardýr. Örneðin aileden yola çýkacak olursak siz çocuðunuzu korkutursanýz onu yalana itersiniz.

Ýnsanlarýn birbirini hoþ görmesini öneriyorum. Herkes hata yapar. Hatalarýmýzý anlayýp bir daha yapmamalýyýz. Hatalarýn cezasýný aðýr ödetirseniz yalan ve riyakârlýk baþlar.

Sosyal medya araçlarýný (Facebook, Instagram vs…) kullanýyor musunuz?

-Sadece Facebook’u kullanmayý tercih ediyorum.

Sosyal medya olduðundan beridir menajer ile çalýþmýyorum

Ýçinde yaþamýþ olduðumuz tüketim toplumunda sosyal medya araçlarý ile insanlar daha da yalnýzlaþýyorlar. Výzýr výzýr öten cep telefonlarý, sosyal medya baðýmlýlýðý derken kimsesizleþen insanlýðýn gerçek sorunu ne sizce?

-Sosyal medya birçok kolaylýðý sunuyor insanlara. Þuan özlem diye bir þey kalmadý.

Bayramlarda ve özel günlerde herkese gönderilen, samimiyetsiz kutlama mesajlarýndan hoþlanmýyorum. Üç-dört kelime yazýp binlerce kiþiye göndermek saygýsýzca bir þey…Böyle mesajlarý hemen siliyorum. Ben mesaj gönderdiðimde kiþilerin isimlerini yazar, hatýrlarýný sorarým. Eskiden kartpostal gönderirdim. Þimdi de gönderiyorum. Nasýl mutlu oluyorlar anlatamam. Biraz zahmet edecek ve emek vereceksin.

Sosyal medya olduðundan beridir menajer ile çalýþmýyorum. Ýþlerimin yüzde 90’ini Ýnternet aracýlýðý ile yapýyorum. Sevdiklerime sadece sosyal medya ile deðil telefon, kartpostal ile ulaþýyor ve ziyaretlerine gidiyorum. Sevdiklerimle yüz yüze konuþup, karþýlýklý çay içmek, sohbet etmek gibisi var mý…

Sosyal medyayý kullanacaðýz ama birebir iliþkileri de unutmayacaðýz. Birbirimizin sesini duymadan, yüz ifadelerini görmeden iletiþimin anlamsýz olduðunu düþünüyorum.

Kars ve Iðdýr halkýný çok seviyorum

-Son olarak sizi en çok seven ve dinleyenler Iðdýr-Kars bölgesinden olduðunu biliyorum. Iðdýrlý ve Karslý hayranlarýnýza buradan ne söylemek istersiniz?

-Ben hayran demiyorum onlara. Sevildiklerimizdir onlar. Onlarýn sayesinde zaten Türkiye’de yaþýyorum. 77 milyon Türk halký beni baðrýna bastý. Artýk bu topraklarda misafir olmadýðýmý, üvey evlat olmadýðýmý biliyorum.

Azerbaycan kökenli Türklerin yaþadýðý en yoðun bölge Iðdýr-Kars’týr. En çok beni buralardan davet ederler. Ben onlarla varým. Allah onlarýn muhabbetini bin bir katýna çýkarsýn. Onlarý çok ama çok seviyorum. Ýnanýyorum ki þarkýlarýmý söylerken gönüllerinde hissediyorlar. Onlarýn yüreðine saðlýk. Allah beni onlara çok görmesin onlarý da bana...

Aðustos’un ilk haftasýnda Kars’a gidiyorum. Belediye etkinlikleri ve düðün davetleri var. Sürekli oralarda olacaðým.

Kars’ýmýz medeniyet ve kültür kentidir. Kars’ýn eski binalarýný gördüðümde her binanýn önünde durup fotoðraf çektiririm. Kars’ýn entelektüellerini biliyorum. Onlarýn sohbetlerine doyamýyorum. Kars’ýn o kadar güzel insanlarý var ki doyum olmuyor.

Kars’ýn daha iyi olacaðýna inanýyorum. Bir Azerbaycan atasözü vardýr;  “su gelen arha diyerler gene bir gün su geler.” Ýsterim ki Kars’ýn daha iyi imkânlarý olsun ve Kars halký mutlu olsun.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 34568 Defa Okundu
2015-08-03

SON YAZILARI

TOBB Türkiye Yazýlým Meclisi Baþkaný Melek Bar Elmas: Minyatip söyleþisi Yazar Kýlýç’tan Nezih Kuleyin ile Söyleþi AÞKIN BEDEN DÝLÝ, NEZAKETÝN BEDEN DÝLÝDÝR Üç kere “AYN” deyin… “Neþeli Günüm” ile neþelenin! “Kurum kimliðiniz ile yaptýðýnýz paylaþýmlara özen gösterin!” Gazeteci Þeref Oðuz: Ar-Ge genellikle bizde Ür-Ge’ye dönüþüyor Yazar Kýlýç’tan Prof. Dr. Alkin ile Söyleþi Azeri sanatçý Cavit Tebrizli ile söyleþi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır