KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

MNYATP SöYLEþS

  Arzu KILIÇ

          arzu.kilic@tbd.org.tr
         MNYATP SöYLEþS

  Minyatip söyleþisi

“EVÝNÝZDEN HÝÇ ÇIKMADAN ÝNTERNETTE HOÞUNUZA GÝDEN BÝR AYAKKABIYI YAZICIDA BASABÝLECEKSÝNÝZ”

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Arzu Kýlýç; fotoðrafçýlýða kazandýrdýðý yeni boyutu, 3D yazýcýlarý ve 3D yazýcýlarýn Türkiye’deki geliþimini konuþmak için Minyatip’in sahibi Sercan Akduman’ý Ankara’daki Armada Alýþveriþ Merkezin’de yeni açtýklarý þubede ziyaret ederek söyleþi yaptý.

Deðerli okurlar,

Son zamanlarda 3D (üç boyutlu) baský teknolojileri adýndan çok söz ettirmeye, ekonominin seyrine yön vermeye baþladý. Bu teknolojiye yeni sanayi devrimi de deniliyor. Peki nedir bu 3D? Katmanlý üretim (Additive Manufacturing) olarak kabul edilen 3D yazýcý teknolojisi, bilgisayar ortamýnda tasarladýðýnýz 3 boyutlu objeleri somut hale dönüþtürebileceðiniz hýzlý prototipleme (çoðaltýlacak, üretilecek bir þeyin modeli) araçlarý. 3D yazýcý teknolojisi aslýnda yeni bir teknoloji deðil ilk uygulamasý 1984’te yapýlmýþ.

Dünya 3D teknolojisinde çok ileride. Biz o kadar ileride olmasak da ülkemizde bu teknolojiye büyük ilgi gösterilmekte. Hatta farklý sektörlerde baþarýlý birçok Türk þirketi de var bu konuda.

3D yazýcýlarda neler mi üretiliyor? Sektöre göre deðiþiyor tabii. Bu teknoloji ile biblolar, vazolar, bardaklar, yüzükler, kolyeler, küpeler ve daha nicesi elde edilebiliyor. Özellikle geliþtiði taktirde medikal alanda da pek çok yeniliðin öncüsü olacak bir yöntem. Ýmplantlarýn çýktýsý alýnýp kullanýlabilir. Ayný þekilde kulak, burun ve benzeri organlar yapmakta mümkün. Moda alanýnda 3D kýyafetlerin sergilendiði defileler yapýldý. Otomobil parçalarý üretilebiliyor. 3D yazýcýlarla silah üretmek bile mümkün. Çikolatanýn malzemelerini koyup çýktýsýný alarak çikolata da yiyebilirsiniz. Bunlara benzer çok þey var. Hepsini saymak sanýrým mümkün olmayacak burada.

Sizlere bu konuda baþarýlý, genç bir giriþimciden bahsetmek istiyorum. Savunma sanayii alanýnda mühendis olarak çalýþýrken birden istifa eden Sercan Akduman, giriþimcilik örneði göstererek Ankara’da Türkiye’nin ilk 3D Fotoðraf Stüdyosunu kuruyor. 80 fotoðraf makinesini kullanarak geliþtirdikleri sistemle stüdyoda fotoðraflarýn 3D yazýcýdan minyatürünü çýkarýyor. 

Minyatürünüzü yaptýrmak istiyorsanýz randevu almadan maðazaya giderek istediðiniz an çekiminizi yaptýrabilirsiniz. Stüdyodaki çok sayýda fotoðraf makinesi, yerleþtirildikleri noktalardan ayný anda sizin çekiminizi yapýyor. Üç boyutlu yazýcý ile oluþturulan minyatürünüz, son iþlemlerin ardýndan hazýr hale geliyor.

Sadece insan minyatipleri üretmiyorlar, farklý sektörler için yeni üretilen bir ürünün prototipini de yapabiliyorlar.

Eþinize, çocuðunuza veya kendinize yaptýrdýðýnýz minyatiplerde saçýnýzdaki jöleden, yüzünüzdeki kýrýþýklýða kadar tüm detaylarý görebiliyorsunuz.  Çocuðunuzun 1 yaþýndan itibaren her yaþ gününden bir gün önce ayný ölçekte minyatipini yaptýrabilirsiniz. Unutulmaz bir hatýra olur…

Fotoðrafçýlýða kazandýrdýðý yeni boyutu, 3D yazýcýlarý ve 3D yazýcýlarýn Türkiye’deki geliþimini konuþmak için Minyatip’in sahibi Sercan Akduman’ý Ankara’daki Armada Alýþveriþ Merkezin’de yeni açtýklarý þubede ziyaret ettim.

Üç boyutlu minyatürlerin fiyatlarý, minyatürün büyüklüðüne ve kiþi sayýsýna göre deðiþiyor. Malum yeni yýlda yaklaþýyorken sevdiklerinize veya kendinize deðiþik bir hediye armaðan edebilirsiniz. Eþi benzeri olmayan bu özel hediyeyi vermek sevdiklerinizi ve sizi mutlu edecektir.

-2014 yýlýnda Roketsan’da Elektronik Mühendisi olarak çalýþýrken aniden iþten ayrýlýp Türkiye’nin ilk yüksek çözünürlüklü 3D Tarama Stüdyosunu kurdunuz. Stüdyonun kuruluþ hikâyesinden ve ekibinizden bahseder misiniz?

-Ekibimiz çok keyifli. Genç bir kadro ile çalýþýyoruz. Mühendisler, grafikerler, profesyonel fotoðrafçýlar, sanat yönetmenlerimiz var. Þuan 6 kiþiyiz. Bu iþi yapmak için biraz mühendislikten, biraz sanattan, biraz fotoðrafçýlýktan olmak üzere hepsinden anlamak lazým.

RÝSK ALDIK…

Ýþe ilk baþladýðýmýzda biraz zorlandýk. Örnek yoktu Türkiye’de bu iþle ilgili. Dünyada yapýldýðýný görünce Türkiye’de de biz yapalým diye düþündük ve açýkçasý risk aldýk. Þuan da aldýðýmýz riske deðdi diyebilirim.

Özellikle üç boyutlu yazýcýlar ve tarama sektörü Türkiye’de hala baþlangýç seviyelerinde. Bu sektörün geliþtiðini Türk þirketler daha yeni yeni fark ediyorlar. Yurtdýþý bu konuda bizden ilerde. Yurtdýþýndaki   þirketler üretim süreçlerini aldýlar ve Ar-Ge’de kullanýyorlar. Son teknoloji yazýcýlarý üreten firmalar çok az Türkiye’de. Yurtdýþýndan bunlar çok yüksek paralara veriliyor. Türkiye’de böyle þirketlerin ve bu iþin bilgisayardaki modelleme kýsmýný yapacak þirketlerin eksikliði var. Türkiye’deki talep git gide artacak. Dolayýsýyla Türkiye’de bu sektöre girecek giriþimcileri desteklemek gerekiyor.

MÝNYATÜR KULLANIMINI TÜRKÝYE’DE DAHA DA ARTTIRMAK ÝSTÝYORUZ

Bir sene oldu þirketi kuralý. Minyatür kullanýmýný Türkiye’de daha da arttýrmak istiyoruz. Bu nedenle de birçok þube açmayý planlýyoruz. Bu sistemi geliþtirmeye devam ediyoruz. Çok çalýþýyoruz. Hem sisteme hem de minyatürlere yatýrým yaparak ilerliyoruz. Bir yandan kadromuz büyüyor. Önümüzdeki 5-10 sene içerisinde ne olur bilmiyorum. Ancak teknoloji çok hýzlý ilerliyor ve deðiþiyor. Bu sektörde çalýþacaðýmýz kesin. Çünkü önü açýk bir sektör. Özellikle Türkiye için çok yeni ve keyifli bir sektör.

Ürünlerimize olan ilgi giderek artýyor. Minyatiplere ilgi çok fazla. Bir fotoðrafý çektirdiðinizde çekmeceye koyuyorsunuz orada kalýyor. Ama minyatipi yaptýrdýðýnýzda sürekli gözünüzün önünde duruyor.  Daha kalýcý bir hatýra. Sonuçta eþimle ve çocuklarýmla böyle kalýcý bir hatýramýz olsun isterim. 2-3 senede bir yaptýrmakta yarar var. Her geçen yýl büyüyoruz, yaþ alýyoruz. Yýllar bir daha geri gelmeyecek.

Hangi sektör olursa olsun giriþimcilere önerim; hesap, kitaplarýný çok iyi yapmalýlar. Piyasaya girdiðiniz anda kimse önünüze iþ yýðmýyor. Kendinizi geliþtirmeniz lazým. Çok zor süreçleri var. Sabit gelirli çalýþanlar giriþim yapacaklarsa bir daha düþünsünler derim. Çünkü biraz gözü kara olmak ve risk almak gerekiyor. Ýnsanlara yeni bir ürün satmak ve insanlarýn alýþkanlýklarýný deðiþtirmek hakikaten zor. Özellikle Türkiye þartlarýnda çok daha zor. Giriþimci olmak zor. Zoru seven insanlar giriþimci olsunlar bence.

- Dünyada üç boyutlu yazýcýlarýn geçmiþi 1980 li yýllara kadar dayanýyor. Türkiye birçok teknolojide olduðu gibi 3D yazýcýlarla da kýsmen geç tanýþtý. 3D yazýcý nedir ve Türkiye’deki geliþimini anlatýr mýsýnýz?

- Üç boyutlu yazýcý, klasik yöntemlerden farklý olarak maddeleri birleþtirerek oluþturan üst üste eklemeli (Additive Manifacturing) üretim modelini gerçekleþtiren cihazlar. Kýsacasý çok eski bir teknoloji. Yeni bir teknoloji deðil ama patentlerin sürelerinin dolmasý, endüstrideki çubuklu yazýlarý adapte etme kapasitesinin artmasý, malzemelerin ucuzlamasý bu teknolojinin kýsmen Türkiye’ye sýçramasýný saðladý.

TÜRKÝYE’DEKÝ FÝRMALAR BU TEKNOLOJÝNÝN FARKINA VARMAYA BAÞLADI

Üç boyutlu yazýcýlarý bir insana benzetecek olursak yurtdýþýndakiler þuan da koþuyorlar. Biz ise hala emekleme sürecindeyiz. Türkiye’deki firmalar bu teknolojinin farkýna varmaya baþladý. Ýlgi ve alaka iyi diyebilirim. Herkes kendi yazýcýlarýný almaya baþladý. Dýþardan üç boyutlu modelleme yazýcý destekleri almaya baþladýlar. Bu anlamda geliþmeler güzel. Önümüzdeki 2-3 yýl içerisinde geliþmelerin daha çok hýzlanacaðýný öngörüyorum.

Devlet ve Savunma Sanayii büyük yatýrýmlar yapýyor bu alanlara. KOSGEB’in TÜBÝTAK’ýn çok Bu alanda yapýlan çalýþmalara güzel destekleri var.

-Dünyanýn tersine Türkiye 3D yazýcýlara karþý biraz mesafeli duruyor. Hiçbir þey düþündüðümüz gibi deðil!  Üç boyutlu yazýcýlarla gelecekte organ basýmý (özellikle canlý hücre basýlabileceðinden bahsediliyor),yiyecek basýmý ve silah basýmý yapýlabilecek. Birçok sektörü etkileyecek olan bu teknolojiye karþý biz neden önyargýlýyýz? 3D yazýcýlar geleceðimizi nasýl etkileyecek?

Aslýnda þu anda söylediklerinizin birçoðu yapýlýyor. Bir üç boyutlu yazýcýyla sýfýrdan bir silah üretilebiliyor. Hatta yurtdýþýna bazý yerlerde yazýcýlarda silah basýmý yasaklandý. Ona dair yasalar bile çýktý. Yiyecek yapan yazýcýlar da var. Çikolata, pizza yapanlarý bile var. Ama etli bir makarna yapaný, yemek yapaný henüz yok   Mevcut yazýcýlar çikolatayý eritip istediðiniz kalýpta ve þekilde üretebiliyor. Malzemeler ayný olduðu için ayný tadý veriyor. Mantýklý bir þey aslýnda…Malzemeyi alýp yazýcýya veriyorsunuz, o malzeme ile ekleyip, yapýþtýrýp, birleþtirip oluþturuyor. Yani sýfýrdan bir þey yapmýyor.

Türk insaný bildiði yönteme ve alýþtýðý yönteme devam etmek istiyor. Alýþkanlýklarýndan vazgeçmiyor. Türkler teknolojiye adapte olmada sýkýntý çekiyor. Tüketim konusunda en son teknolojiyi kullanýyoruz. Ancak üretimde risk almýyoruz.

ÜÇ BOYUTLU YAZICILAR FÝRMALARDAN EVLERE KADAR HER YERDE OLACAK…

Benim öngörüm firmalardan evlere kadar üç boyutlu yazýcýlar gelecek. Eskiden evlerde yazýcýlar yoktu. Þimdi birçok evde yazýcý var. Bu üç boyutlu yazýcýlar da benzer þekilde her evde olacak. Belki internette hoþunuza giden bir ayakkabýyý indireceksiniz bilgisayarýnýza ve hemen üç boyutlu makinada yazdýrýp kullanabileceksiniz. Bu seviyelere kadar gelecek. Malzeme hazýr zaten yazýcýnýzda, siz sadece bilgisayarýnýza internetten dosyayý yükleyeceksiniz. Belki o ayakkabýnýn malzemesini kargoyla gönderecekler, siz sadece üç boyutlu yazýcýda basacaksýnýz. Hem de evinizden çýkmadan.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 69872 Defa Okundu
2016-10-20

SON YAZILARI

TOBB Türkiye Yazýlým Meclisi Baþkaný Melek Bar Elmas: Minyatip söyleþisi Yazar Kýlýç’tan Nezih Kuleyin ile Söyleþi AÞKIN BEDEN DÝLÝ, NEZAKETÝN BEDEN DÝLÝDÝR Üç kere “AYN” deyin… “Neþeli Günüm” ile neþelenin! “Kurum kimliðiniz ile yaptýðýnýz paylaþýmlara özen gösterin!” Gazeteci Þeref Oðuz: Ar-Ge genellikle bizde Ür-Ge’ye dönüþüyor Yazar Kýlýç’tan Prof. Dr. Alkin ile Söyleþi Azeri sanatçý Cavit Tebrizli ile söyleþi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır