KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

TOBB TüRKYE YAZýLýM MECLS BAþKANý MELEK BAR ELMAS:

  Arzu KILIÇ

          arzu.kilic@tbd.org.tr
         TOBB TüRKYE YAZýLýM MECLS BAþKANý MELEK BAR ELMAS:

  TOBB Türkiye Yazýlým Meclisi Baþkaný Melek Bar Elmas:

“Sadece Ýlkokula Kodlama Dersi Koyarak Türkiye’yi Biliþim Çaðýna Hazýrlayamayýz”

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Arzu Kýlýç’ýn, TOBB Türkiye Yazýlým Meclisi Baþkaný Melek Bar Elmas ile yaptýðý söyleþi:

Kadýn Giriþimciler Derneði’nin kurucu üyesi olan Elmas  “Türkiye zeki insanlarýn olduðu, giriþimci ve çok parlak fikirler üretebilen bir ülke. Ancak bu doðal yetkinliklerimizi eðitim sistemimizde yok ediyoruz. Aile kültürü içerisinde çocuklarýmýzýn cesaretini kýrýyoruz” dedi.

 “Üretkeniz.Biz” projesi kapsamýnda yaþlýlar için köy kurmayý hedeflediklerini belirten Elmas, amaçlarýnýn þu anda yaþlýlara biçilen rolün ve yaþam biçiminin alternatifini sunmak, yaþlýlarýn üretken ve mutlu olabileceði ortamlar yaratýlabileceðini göstermek olduðunu söyledi.

Arzu Kýlýç

Biliþim sektörünün çok yakýndan tanýdýðý baþarýlý kadýn giriþimcilerimizden Melek Bar Elmas ile sohbet ettik.

Türkiye’nin ilk bilgisayar mühendislerinden birisi olan Melek Bar Elmas Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliði Bölümünden mezun. TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði) Türkiye Yazýlým Meclisi Baþkaný, Kadýn Giriþimciler Derneði (KAGÝDER) kurucu üyesi ve Üretkeniz.Biz projesinin kurucu baþkaný.

Melek Bar Elmas 2000’de Birleþmiþ Milletler (BM)  Mükemmel Kadýn Giriþimciler sitesinde 9 Türk Ýþ Kadýný arasýnda yer almýþ. 2001’de Dünya Gazetesi tarafýndan Biliþim dalýnda En Baþarýlý Ýþ Kadýný ve Ekonomist Dergisi tarafýndan Yýlýn Kadýn Giriþimcisi, 2004’de IBC Cambridge tarafýndan 21.YY’ýn Sýra Dýþý Entelektüel’i ve gene ayný yýl American Biographical Institute tarafýndan 21.YY’ýn Büyük Düþünürü ödüllerini almýþ.

1994’de MERLÝN Bilgisayarý kuran Elmas, Türkiye Biliþim Derneði (TBD)’nin aktif üyelerinden.

Çocukken de giriþken, afacan ve öðrenmeye açýk birisi olduðunu belirten Elmas, “Mühendis olmak istiyordum. Bu konuda babamdan çok etkilenmiþtim. Mühendislerin insan yaþamýný deðiþtirme ve kolaylaþtýrma gücü çok etkilemiþti beni” dedi.

Kültürel sorunlarla uðraþmak ve aile bireyleri arasýnda dengeyi oluþturmanýn en sýkýntý çektiði konulardan birisi olduðunu vurgulayan Elmas, bu sorunun halen çok geçerli olduðunu ve ‘Evin bütün sorumluluðu kadýndadýr.’ temasýnýn kültürel kod olarak iþlendiðini aktardý.

-Türkiye’nin ilk bilgisayar mühendislerinden ve Birleþmiþ Milletler Avrupa Ekonomi Komisyonu’nun (UNECE), ‘‘Mükemmel Kadýn Giriþimciler’’ listesindeki 9 Türk kadýn giriþimciden birisiniz. Ayrýca 2001’de Dünya Gazetesi tarafýndan Biliþim dalýnda En Baþarýlý Ýþ Kadýný ve Ekonomist Dergisi tarafýndan Yýlýn Kadýn Giriþimcisi seçilmiþsiniz. Hangi çalýþmalarýnýzdan dolayý bu baþarýlarý elde ettiniz?

Birleþmiþ Milletler (BM) niye seçti bilmiyorum. Bir gün BM’den bir mail geldi. Biz tüm dünya genelinde mükemmel kadýn giriþimciler aðý oluþturuyoruz. Kadýnlarý seçiyoruz. Amacýmýz da kadýn giriþimciliðini desteklemek. Siz de seçilenlerden bir tanesisiniz. Yetkilinizin Ýstanbul’da Tarabya Otel’inde belirtilen saat ve tarihte olmasýný istiyoruz diye bir mail. Gittim. Oradaki 9 kadýndan birisi de bendim. Dediler ki bir sitede size yer vereceðiz.

Sonra Cenevre’de bir toplantýya davet edildik. Tabii kendi bütçemizle gittiðimiz için Cenevre’ye sadece 4 kadýn gidebildik. Bunlardan birisi Meltem Kursan, diðeri Turk Ýnternet Com’un sahibi Fusun Sarp Nebil’di. Oraya gittiðimizde inanýlmaz büyük bir organizasyonla karþýlaþtýk. Yanýlmýyorsam Kýrgýzistan’dan bir tane kadýn giriþimci seçilmiþ ve 40 kiþilik bir heyetle gelmiþ. Ticaret Bakaný, Sivil Toplum Kuruluþlarý orada. Biz sadece 4 kadýn Türkiye masasýna oturduk. Yanýmýzda da Ýsviçre masasý var. Ýsviçre masasýna da bir Türk seçilmiþ. Kadýncaðýz topladý eþyalarýný dedi ki; “Ben her þeyden önce Türküm. Bu çok kötü ve zayýf bir görüntü Türkiye adýna. Ben en iyisi Türkiye masasýna oturayým. Biraz kalabalýk olsun”.

KAGÝDER FÝKRÝ DOÐDU

Dönüþte tesadüfen Meltem Kursan ile ayný uçaktaydýk. Sohbet ederken þunu fark ettik. Hepimiz kendi alanlarýnda çok nadiriz. O kadar çok iþin içindeyiz ve o kadar çok iþle meþgulüz ki dertlerimizin ne kadar ortak olduðunun farkýnda deðiliz. O ilaç sektöründe ben biliþim sektöründeyim. Sektörler farklý olsa da çok benzer dertlerimiz var. Örneðin çocuklara zaman ayýrmak, akþam vaktinde evde olabilmek, erkek dünyasýnda kadýn olarak var olabilmenin güçlükleri gibi. Sonra biz ayda bir gün sabah kahvaltýsýnda ekip olarak bir araya gelip bu ortak sorunlar hakkýnda ne yapabiliriz konusunu konuþmaya karar verdik. Gülfem Tömen, Esra Aksoy, Meltem Kurtsan, ve ben. Dört kadýn ayda bir cumartesi günü kafede buluþmaya baþladýk. 6 ay içerisinde KAGÝDER (Kadýn Giriþimcileri Derneði) fikri böyle doðdu. Ýsmini de buluþtuðumuz kafenin peçetesinde, yazýp deneyerek bulduk. O sýrada Meltem Kurtsan TÜSÝAD’ýn “Kadýn Erkek Eþitliði Komisyonu” baþkanýydý. Meltem, projemizi ve fikirlerimizi komisyona iletti. TÜSÝAD bize finansal ve salon desteði verdi. Sonra gazetede, dernek kuracaðýmýzý  duyurduk ve ilgilenenlerin katýlmasý için açýk çaðrý yaptýk. 37 kadýn toplandý. 6 ay tüzük ve içerik tartýþmalarý sürdü. Böylelikle 2002’de KAGÝDER kuruldu. BM ‘‘Mükemmel Kadýn Giriþimciler’’ ödülü bizi buralara kadar getirmiþ oldu.

-NEDEN GÝRÝÞÝMCÝ OLDUNUZ, SÝZÝ GÝRÝÞÝMCÝLÝÐE ÝTEN FAKTÖRLER NELERDÝ?

Neden giriþimci oldum? Aslýnda giriþimciliði sadece iþveren olarak görmüyorum. Ben zaten giriþimci bir çocuktum. Bir proje olurdu ben yapardým. Yönetmeyi severdim ve her taþýn altýndan  çýkardým. Çocukken de giriþken, afacan ve öðrenmeye açýk biriydim.

Mühendis olmak istiyordum. Bu konuda babamdan çok etkilenmiþtim. Mühendislerin insan yaþamýný deðiþtirme ve kolaylaþtýrma gücü çok etkilemiþti beni.

Kendi þirketimi niye kurdum diye sorarsanýz. Kýzýmý dünyaya getirdiðimde çocuðumla daha çok zaman geçirmek istediðimi fark ettim.

O zaman Finans sektörüne yazýlým geliþtiren teknoloji firmasýnda yönetici olarak çalýþýyordum. 1982-1990 yýllarýnda Finans sektöründe yazýlým geliþtirmek çok aðýr bir iþti. 3 gün þubeden çýkmadýðýmý bilirim. Zaten bankacýlýk da o zaman için çok zordu. Þimdi de aðýr ama o zaman daha aðýrdý þartlar. Teknoloji yoktu. Her þey elle yapýlýyordu. Bu þartlarda çocuðumla vakit geçiremeyeceðimi anlayýnca kendi iþimi kurdum.

Kendi iþinizi kurunca zamaný da kendiniz yönetirsiniz diye düþünürdüm. Tabii böyle olmadýðýný sonradan anladým. Farkýnda deðildim daha zor olduðunun. Çok daha zormuþ Tek bir hedefim vardý. O da zamanýmý kendim kontrol edebilmek. Bunun kendi iþinizi kurduðunuz zaman ne kadar zor bir söylem olduðunu sonradan öðrendim tabii.

-Giriþimci olmak için güçlü bir karaktere ve ayýrt edici özelliklere sahip olmak lazým. Giriþimci karakterinizden ve çalýþma disiplininizden bahseder misiniz?

Giriþimcilerdeki ortak özelliklere baktýðýnýzda biraz maceracýlýk var, risk alma sevdasý var. (Risk alabilen insanlar giriþimci olabiliyorlar.) Cesaret var. Ekip oluþturabilme ve ekip yönetebilme kabiliyeti, kývraklýk ve esneklik var. Bunlar olduðu zaman giriþimci olunabiliyor. Bunlarýn birçoðuna sahip olduðumu düþünüyorum.

-Araþtýrmalara göre; Türk kadýn giriþimcilerinin sayýsýnýn Avrupa ülkelerinin bir hayli gerisinde. Örneðin Almanya’da kadýn giriþimci sayýsý % 30 civarýndayken Türkiye’de bu rakam % 10.7. Bunun bir çok nedeni var; Toplumun kadýna yüklediði görev ve roller, ataerkil yapý, kadýnýn kendi dýþýndakiler için duyduðu sorumluluk (ev, aile, yaþlý kimselerin bakýmý), kendine duyduðu güvendeki eksiklik, yeterince destek bulamamasý gibi. Siz bu sorunlarla karþýlaþtýnýz mý?

BEN BÝR KADINDAN MI AKIL ALACAÐIM, BÝR KADIN MI BENÝ YÖNETECEK?

Sermayeye eriþim konusunda bir sýkýntý yaþamadým. Ailemde erkekler kayýrýlmadýðý için þanslýydým. Ama etrafýmda bu sýkýntýyý yaþayan çok insan vardý. Evin tüm mal varlýðý maalesef erkeklerin üzerinde oluyor.

Kültürel sorunlarla uðraþmak ve aile bireyleri arasýnda dengeyi oluþturmak benim en sýkýntý çektiðim konulardan birisi. Bu sorun halen çok geçerli. Kültürümüzde ‘Evin bütün sorumluluðu kadýndadýr’ temasý o kadar içselleþtirilmiþ ki…Ýnsanlar hangi koþulda olursa olsun sizden bunu bekliyor. Gerçekten bununla mücadele etmek zor. Ben hala zaman zaman bu zorluðu yaþýyorum.

Ýþ hayatýnda Melek Bey diyen çok olur  TOBB erkek egemen bir grup. Orada kadýn olarak var olmak gerçekten zor. ‘Kadýndan mý akýl alacaðým, bir kadýn mý beni yönetecek?’ kaygýsý yaygýn. Sonuçta TOBB, giriþimci ve güçlü karakterli insanlardan oluþuyor. Kültürel kodlarý çok derinde ve güçlü. Dolayýsýyla oralarda var olmak gerçekten çok zor.

Ýþ hayatýmda cinsiyeti hep geride tuttum. Erkek ya da kadýn ayrýmý yapmadým. Proje ve fikir üzerine odaklandým. Güzel proje, iyi çalýþan ekip önemli. Cinsiyeti ne olursa olsun. Ýþ hayatýmda aktif olarak var olabilmemin sebebi disiplinli çalýþmam, yaratýcý proje üretmem ve ürettiðimiz projeyi düzgün yapmam.

Ýnandýðým konuda çok azimliyimdir

Kolay yýlmam hiçbir konuda. Azimliyimdir. Ancak her konuda azimli deðilim. Bir þeye çok inanýrsam azimliyimdir. Kolay kolay vazgeçmiyorum. Sorgulayýcý bir kiþiliðim var. Sorgulayýcý kiþiliðim beni mühendis olmaya götürdü, mühendis olmam da sorgulayýcý kiþiliðimi destekledi. Bunlar duruþ olarak önemli þeyler.

Bir gün annem bana; “Sen ne olursan ol. Evinin kadýnýsýn” demiþti. Günün sonunda toplum seni böyle görüyor maalesef.

-ÝYÝ BÝR FÝKRÝMÝZ VARSA, O FÝKRÝ ÝYÝ YAPACAÐIMIZA ÝNANIYORSAK, O ÝÞÝN FÝNANSMANINI BULABÝLÝR MÝYÝZ?

Kesinlikle. Ben finansmaný tüketicinin saðlamasý gerektiðini düþünüyorum. Hayatýmdaki bütün iþlerde saðdan soldan finansman bulmadým. Bir fikrim varsa ve o fikir kimin iþine yarýyorsa gittim. Fikrimi anlattým. Sattým geldim.

ÜRETTÝÐÝNÝZ HER ÞEY BÝR ÝHTÝYACA YÖNELÝK OLMALI

Ýhtiyacý olunmayan bir þeyi yaparsanýz satamazsýnýz onu. Dolayýsýyla ürettiðiniz her þey bir ihtiyaca yönelik olmalý. Ýhtiyacýn doðru tespit edilmesi ve o ihtiyaç için sorunu çözecek kiþiye gidilmesi lazým. O kiþi zaten sizi finanse eder. Bugün bu iþ çok daha kolay. Biliyorsunuz kitlesel fonlamalar var. Projelerinizi koyuyorsunuz. Herkes üç beþ para veriyor. Kocaman bir finansman elde ediyorsunuz.

Ýhtiyacýn doðru tespit edilmesi ve o ihtiyaca doðru çözümün üretilmesi durumunda o iþin para kazanmadýðý durumu görmedim. Tabii ki fikir üreten kiþi hiç satýþla ilgili deðil ticarileþme derdinde deðilse onu ayrý kategoriye koyun. Orada bir cehalet ve kendini bilmezlik yatýyor diye düþünürüm. Ama bunu satmak için sokaða çýkacaðým diyorsa birisi ihtiyacý doðru tespit etmiþ ve doðru çözüm üretmiþse baþarýlý olur.

Projeyi dillendirmek konusunda her fikrin ulu orta her yerde konuþulmasýný doðru bulmuyorum. Kiminle neyi konuþacaðýnýzý bilmek çok önemi bir meziyettir. Hangi konuyu kiminle konuþacaðýnýzý, neden bu þekilde konuþmanýz gerektiðini, net bir fikriniz yoksa konuþmamanýz gerektiðini bilmeniz gerekiyor. Sansasyon yaratmak istemiyorsanýz bunlara dikkat etmeniz lazým.

-”En güçlüler deðil, deðiþime en fazla uyum saðlayanlar ayakta kalýr.” Charles Darwin’in sözü 21. yüzyýldayýz. Dijital çaðdan her þeyin web tabanlý, on-line, mobil olduðu zamanlardan geçiyoruz. Sürdürülebilir baþarý ve hedeflerimize ulaþmak için sahip olmamýz, kullanmamýz gereken beceriler deðiþiyor. Yeni nesil insanlýðýn ihtiyacý olan yeni nesil iþler yapmak lazým. Bu nedenle gelecekte giriþimciliðin yeni modelleri neler olacak?

UYUM SAÐLAMAK ÝÇÝN ÖÐRENMEK ZORUNDASINIZ

Giriþimciliðin ruhunun deðiþmeyeceðini düþünüyorum. Bazý þeyler var ki çok evrensel. Çocuk sahibi olmak beþinci yüz yýlda neyse yirminci yüzyýlda da o. Giriþimci olmak geçmiþte neyse þimdide o. Ticaretle uðraþmak beþinci yüzyýlda neyse þimdi de o. Ýþin ruhu deðiþmez. Sadece tarzlar, yöntemler ve yapýþ biçimleri deðiþiyor.

Giriþimci ruhunun ve temel yetkinliklerinin deðiþeceðini düþünmüyorum. Her çaðýn giriþimcisinin bilmesi gereken þeyler var. Örneðin siz bir Kýzýlderili kabilesinde giriþimciyseniz ateþ ve dumanla haberleþmeyi bilmek zorundaysanýz, bugün yirmi birinci yüzyýlda giriþimciyseniz interneti, sayýsal ortamý iyi bilmek zorundasýnýz. Bu kadar basit. Bunun bulunduðunuz çaðdaki teknik malzemeyi tanýmakla ilgisi var. Bu giriþimciliðin gereðidir. Bulunduðunuz çaðdaki teknolojiyi amaçlarýnýza uygun biçimde hýzlýca kullanma becerisini konuþuyoruz. Bu temel özellik deðiþmiyor bana göre. Uyum saðlamak için öðrenmek zorundasýnýz.

BÝREYSEL GÝRÝÞÝMCÝLÝK DAHA DA BÜYÜYECEK, KOBÝ SAYISI AZALACAK…

Gelecekte ne olacak diye baktýðýmýzda. Bence bireysel giriþimci sayýsý artacak. Þimdi KOBÝ’lerin sayýsý çok. Büyük þirketlerin sayýsý az. Bireysel giriþimci de az. Meslek odaklý bireysel giriþimler var. Avukat, diþ hekimi, doktor gibi. Çok az meslek þu anda bireysel giriþimi destekliyor. Gelecekte bireysel giriþimciliði destekleyecek meslek sayýsý artacak. Örneðin evinde bir kadýn 3 boyutlu yazýcýyla taký tasarýmlarý yapýp satabilecek. Eskiden ekip olarak yapýlan iþler teknoloji geliþtikçe daha tekil hale gelecek. Dolayýsýyla bireysel giriþimciliðin daha da büyüyeceðini, KOBÝ sayýsýnýn azalacaðýný ve büyük þirketlerin de üretmeyip, iyi bir organizatör olacaklarýný düþünüyorum. Kendi temel üretim faaliyetlerinden uzaklaþacaklar. Büyük þirketler, küçülerek daha çok üreticileri yöneten, bunlara lojistik desteði saðlayan, organizasyon yapan kurumlar haline gelecekler. Bu durumda ne olacak? Bu sistem içerisinde bir giriþimin veya giriþimcinin baþarýlý olmasý için teknik bilgisinin çok iyi olmasý ve ayaklarýnýn saðlam yere basmasý gerekiyor. Ýnsanlar daha çok yetkinliðe ve iyi bir eðitime ihtiyaç duyacak.

-MÝLLÝ GÜCÜN ANAHTARI YERLÝ YAZILIM DÝYORUZ. YERLÝ YAZILIM ÝÇÝN DE NÝTELÝKLÝ ÝNAN GÜCÜNÜ NASIL YETÝÞTÝRECEÐÝZ?

“Biliþimde Yetkin Ýnsan Gücü” nü konuþuyoruz

Biz bu sene TOBB’da “Biliþim’de Yetkin Ýnsan Gücü” konusunu çalýþýyoruz. Bu sene TOBB Türkiye Yazýlým Meclisi’nin ana temasý bu. Ýþ gücü deðil insan gücünü konuþuyoruz. Burada bahsettiðimiz þey; annenizin de rahatlýkla skype veya internet bankacýlýðýný gibi teknolojileri kolayca kullanabilmesi. Çocuðunuzun da strateji oyununu bilgisayarýndan oynayabilmesi ve sizin de iþinizi en doðru þekilde bilgisayar ortamýnda yapabilmenizi konuþuyoruz. Sadece çalýþan gücü, biliþimde yönetici konularýný konuþmuyoruz. Çünkü Türkiye iyi bir teknoloji tüketicisi ama iyi bir teknoloji okuryazarý deðil. Bizler teknolojiyi sadece tüketiyoruz. Teknolojinin yapýlmasý, üretilmesi aþamasýnda genellikle güçsüz kalýyoruz. Biliþim’de yetkin olmak topyekûn bir hareket.

Ýlkokula sadece kodlama dersi koyarak Türkiye’yi biliþim çaðýna hazýrlayamayýz

Bir ders ekleyelim okullara. Kodlama mesela. Bunun sorunu çözeceðini zannetmiyorum. Ýlkokula sadece kodlama dersi koyarak Türkiye’yi biliþim çaðýna hazýrlayamayýz. Çünkü bu bir bakýþ açýsý. Bu bir yorum ve çocuklara farklý bir bakýþ açýsý verme meselesi. Örneðin Ýrlanda son zamanlarda eðitim konusunda çok baþarýlý sonuçlar alýyor. Ev ödevi tamamen yasak orada. Çocuklar için daha fazla sosyal alan açmaya çalýþýyorlar.

Ben espri olarak þunu söylerim; Biz bir Google çýkaramadýk. Çünkü evimizde garaj yok. Garaj neyin simgesi? Çocuðunuz için yaratýcý olabileceði alan yaratmanýzý, özgür alaný ve zamaný temsil ediyor. Garaj fiziki bir mekâný simgelemiyor. Orada çocuklar babalarýnýn arabasýný tamir etmek, ailelerinden kaçmak ve oyun oynamak için garaja giriyorlar. Sonra oradan fikirler ürüyor. Çocuklarýnýza bu alaný ve zamaný býrakýrsanýz ve birlikte hareket etmeyi öðretirseniz o zaten yaratýcý olur. Çocuklarýn doðasýnda var zaten yaratýcýlýk. Bu nedenle bir tane programlama dersi koyalým ve bu sorunu çözelim gibi bir bakýþ açýsýnýn doðru olmadýðýný düþünüyorum. Bu güzel bir adým evet. Ama yeterli deðil.

Türkiye oldukça zeki insanlarýn olduðu, giriþimci ve çok parlak fikirler üretebilen bir ülke. Ama bunu eðitim sistemimizle yok ediyoruz. Aile kültürü içerisinde çocuklarýmýzýn cesaretini kýrýyoruz. Sonunda üniversiteden çýkan çocuklarýn her biri ben KPSS’ye gireceðim diyen çocuklar haline dönüþüyor.

BÝZÝM KÖY ENSTÝTÜLERÝ GÝBÝ ÇOK BAÞARILI PROJELERÝMÝZ VAR

Eðitim sistemimizi baþtan sona düþünmemiz lazým. Türkiye burada önemli deneyimleri olan bir ülke. Bizim köy enstitüleri gibi çok baþarýlý projelerimiz var. Ben öðretmen okulu mezunuyum. Yatýlý okudum. Öðretmen okulunda öðrendiðim þeyler hiçbir zaman öðretmenlik yapmamama raðmen tüm hayatým boyunca bana liderlik etti. Biz orada çok önemli þeyler öðrendik.

Geçmiþi hatýrlasak ve o geçmiþimizi biraz modernize etsek yeterli. Zaten denenmiþ ve baþarýlý olmuþ modeli olan bir ülkeyiz. Bütün sistemi ülke çýkarlarý için günümüze uyarlasak çok hýzlý ilerleriz. Modeli sokakta aramayalým. Diðer ülkeler eski modelimizi incelerken biz gidip onlar ne yapýyor diye bakýyoruz.

Biliþimde sadece çalýþan deðil tüm ülke olarak yetkin olmamýz önemli.

Yýllar önce internet çok daha çok yeni iken eþimin kuzeni yurtdýþýndan Türkiye’ye gelmiþti. Onun internetten yaptýklarýna baktýðýmda hayran kalmýþtým. Mesela “Do It Yourself” yani kendin yap kültürü yurtdýþýnda çok yaygýn. Bizde az. Annemizin yaptýðý dantellerden ve yemeklerden öteye gitmiyor. Þu an bizim çocuklarýmýz yarýþ atý gibi yetiþiyor maalesef. Ne yapacaklarýný þaþýrmýþ durumdalar.

Toplumun insanlara biçtiði ve dayattýðý roller bizim çocukluktaki yaratýcýlýðýmýzý, giriþkenliðimizi etkiliyor. Bu topyekûn bir savaþ. Bu savaþý hep birlikte verirsek ancak o zaman düzelebiliriz diye düþünüyorum.

-SON OLARAK “ÜRETKENÝZ.BÝZ” PROJENÝZDEN BAHSEDER MÝSÝNÝZ?

Benim hayat duruþuma bakarsanýz o duruþta þunu çok net görürsünüz: Kendimin taraf olduðu sorunlarý toplumla birlikte çözmeyi çok önemsiyorum. Örneðin bilgisayar mühendisliði okurken Türkiye Biliþim Derneði (TBD)’nin üyesi oldum. Ben bilgisayar mühendisi olacaðým ve bu meslekte karþýlaþacaðým sorunlarý TBD ile çözmeliyim diye düþündüm. Kadýn giriþimci oldum. Kadýn giriþimci derneði yoktu. KAGÝDER’in kurulmasý için çalýþtým.

Çocuklarým üniversiteye hazýrlanýrken gençlerin kariyer planý konusunda çok sýkýntý yaþadýklarýný gördüm. Bu konuda çözüm üreten “Gelecek Daha Net Gençlik Platformu” vardý. Gittim o platforma destek verdim. Önemli olan kurmak deðil. Benim sorunlarýma çözüm üreten ve üreteceðine inandýðým bir sivil toplum hareketi varsa her zaman orada olmuþumdur. Ama her konuda deðil tabii ki. Benim taraf olduðum sorunlarda.

Yaþlýlar için üretkeniz.biz köyü kurmayý hedefliyoruz

Ülkemizin içinde bulunduðu bir sorun var. Aslýnda sadece ülkemizin de deðil. Tüm dünyanýn sorunu. Ömürler uzuyor. Ama sosyal olanaklar buna paralel geliþmiyor. Dolayýsýyla her birimiz annemize babamýza bakmak zorundayýz. Öte yandan genç iþsizliði çok fazla. Bugün bir gencin evinin kirasýný öder hale gelmesi 30’lu yaþlarý buluyor. Dolayýsýyla çocuklarýmýza da bakmak zorundayýz.

Bizim kuþaðýmýz teknolojinin en hýzlý deðiþtiði kuþak. Büyük bir çoðunluðu ortalama 40 yaþýnda iþsiz kalýyor ya da yeni bir iþe girmek zorunda kalýyor. Çünkü sistem onu dýþarý atýyor ve kendisi çocuklarýna kendi sorumluluðunu devretmek istemiyor. Ben de böyle birisiyim. Yaþlýlýðýmý çocuklarýma bir sorumluluk olarak vermek istemiyorum. Ama öte yandan biz televizyon karþýsýnda ölümü beklemek de istemiyoruz. Çünkü hayatta olduðumuzu ve hala iþe yaradýðýmýzý da hissetmek istiyoruz. Biz daðlarý delen Ferhat’la Þirin’le büyüyen kuþaðýz çünkü. Pasif olmak hoþumuza gitmiyor. Üretkeniz.Biz projesi fikir olarak buradan ortaya çýktý. Amacýmýz 35-70 yaþ arasýnda her hangi bir nedenle tam zamanlý çalýþamayan ya da çalýþmak istemeyen bireylerin tekrar ekonomiye kazandýrýlmasý ve yaþlýlar için yaþam alanlarýnýn oluþturulmasý.

Türkiye’de yaþlýlara biçilen rol çok kötü

Üretkeniz.Biz köyü kurmayý hedefliyoruz. Yeri henüz belli deðil. Amacýmýz þu anda yaþlýlara biçilen rolün ve yaþam biçiminin alternatifini sunmak. Þu anda Türkiye’de yaþlýlara biçilen rol çok kötü. Hasta olma, sesini çýkarma, çok fazla istekte bulunma, televizyonla idare et, önüne ne koyuluyorsa onu ye ve her þeyle mutlu ol. Bulunduðun ortamda mutlu ol ve bir þey talep etme. Çünkü çocuklar çalýþmak zorunda ve yaþlýlarla ilgilenecek vakit yok. Biz bu algýyý deðiþtirmek, yaþlýlarýn da üretken ve mutlu olabileceði ortamlar yaratýlabileceðini ve bu sorumluluðun çocuklardan alýnabileceðini göstermek istiyoruz. Amacýmýz Türkiye’de bir model oluþturmak. Yaþlýlar için baþka bir dünya var. Onlar da üretken olabilirler. Böyle bir hayalimiz var. Bu bir sivil toplum hareketi.

Projemizin eðitim kýsmýndayýz þu an. Eðitimlere baþladýk. Yaklaþýk 190 kiþi eðitimlerimize katýldý. Örneðin “Zekâ Bunun Neresinde?” adlý eðitim yaptýk. Kurumlara danýþmanlýk ve yarý zamanlý uzman desteði vermeye baþladýk. Þu anda arkadaþlarýmýzýn üretken olacaðý alanlarý yaratmak için çalýþýyoruz. Köyümüzü 2027 yýlýnda kurmayý hedefliyoruz.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 19795 Defa Okundu
2017-05-29

SON YAZILARI

TOBB Türkiye Yazýlým Meclisi Baþkaný Melek Bar Elmas: Minyatip söyleþisi Yazar Kýlýç’tan Nezih Kuleyin ile Söyleþi AÞKIN BEDEN DÝLÝ, NEZAKETÝN BEDEN DÝLÝDÝR Üç kere “AYN” deyin… “Neþeli Günüm” ile neþelenin! “Kurum kimliðiniz ile yaptýðýnýz paylaþýmlara özen gösterin!” Gazeteci Þeref Oðuz: Ar-Ge genellikle bizde Ür-Ge’ye dönüþüyor Yazar Kýlýç’tan Prof. Dr. Alkin ile Söyleþi Azeri sanatçý Cavit Tebrizli ile söyleþi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır