KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BLþM TEKNOLOJLERNDE GöRGü KURALLARýNA BRAZ öZEN LüTFEN!..

  Arzu KILIÇ

          arzu.kilic@tbd.org.tr
         BLþM TEKNOLOJLERNDE GöRGü KURALLARýNA BRAZ öZEN LüTFEN!..
Biliþim teknolojilerinde görgü kurallarýna biraz özen lütfen!..
 
Yazýþmalarda dilbilgisi kurallarýna uyun, özel günlerde toplu mesaj yerine kiþiye özel iki kelimelik mesaj gönderin. E-posta yazarken büyük harfle (çünkü baðýrmak demek) yazmayýn
 
“Ýlim meclisine girdim, eyledim kýldým talep, ilim ta gerilerde kaldý, illa edep illa edep”
Yunus Emre
 
Deðerli okurlar,
Günümüzde toplumumuzun tamamý hâlâ görgü kurallarýný tam olarak özümseyememiþken, teknolojinin hayatýmýza girmesiyle birlikte “bilgi ve iletiþim teknolojilerinin kullanýmýna iliþkin görgü kurallarý” çýktý. Gerek günlük yaþamýn hýzý, gerek duyarsýzlýk ve gerekse özensizlik nedeniyle çoðu kez telefon konuþmalarýmýza, sosyal medya ve e-postada yazdýklarýmýza dikkat etmiyoruz. Oysa bu alanlarda yaptýðýmýz her þey, bizim kimliðimizi ele veriyor. Telefonunuzun müzik sesinden nasýl bir kiþiliðe sahip olduðunuz anlaþýlýyor. Sosyal medyadaki arkadaþlarýnýz arasýnda yöneticilerinizin olmasý, paylaþýp yazdýklarýnýz açýsýndan ciddi sorunlar yaþamanýza yol açabiliyor. Ayrýca bu mecrada siyasi görüþleriniz veya özel paylaþýmlarýnýz bir tehdit oluþturabilir.
 
Görgü kurallarý;”Hoþgörülü ve iyimser olmak, olgun davranýþlar sergilemek, baþkalarýný rahatsýz edici davranýþlardan sakýnmak, uygun olmayan el ve sözlü þakalardan kaçýnmak, oturma ve kalkmaya dikkat etmek vs..” þeklinde tanýmlanýyor. Tabi ki genel olarak görgü kurallarýna uyma gibi bir zorunluluðumuz yok. Hukuken suç da deðil. Ama toplumun genel görgü kurallarýna uymayanlarý dýþladýðý da biliniyor. Görgü kurallarýna uymamýz diðer insanlara saygý gösterdiðimiz ve onlarýn duygularýna önem verdiðimiz anlamýna geliyor.
 
Biliþimde görgü kurallarýyla ilgili alanýnda uzman olan Kurum Ýtibar Danýþmaný Salim Kadýbeþegil, Kariyer ve Protokol Danýþmaný Yasemin Tecimer ve Halkla Ýliþkiler (PR) Uzmaný, Eðitmen Nurcan Karagöz Herischi ile görüþtüm.
 
Bu alanda neyin doðru, neyin yanlýþ olduðunu sizler için sordum. Gelin hep birlikte teknolojik görgü kurallarýný öðrenelim, bu kurallara uyalým, uymayanlarý uyaralým
Uzmanlarýn konuya iliþkin uyarýlarýndan bazýlarý þöyle:
 
Telefon seslerini çok abartýlý seçmeyin, toplu taþýma araçlarýnda telefon kullanmayýn, yüksek sesle konuþmayýn. Okul, hastane, kütüphane gibi mekânlarda telefonlarý “titreþim” konumuna alýn. Toplantý ya da görüþmelerde, cep telefonunuzu kapalý tutun/sessize alýn, telefon, e-posta ve Ýnternet ile ilgilenmeyin. Hele hele twit atmayýn. Cep telefonlarý en fazla 3 kez çaldýrýn. Yazýþmalarda dilbilgisi kurallarýna uyun, özel günlerde toplu mesaj yerine kiþiye özel iki kelimelik mesaj gönderin. Çok önemli bir durum var ise mesaj atýn. E-posta yazarken büyük harfle (çünkü baðýrmak demek) yazmayýn. Sosyal bir aramada unvan ve statülerimizi söylemeyin, iþ için bir görüþme ise abartarak belirtmeyin. Biliþim teknolojilerinde görgü kurallarýna biraz özen lütfen!..
 
Görgü kurallarýnýn belli bir olgunluða ulaþýp kök salmasýnýn, zamana ve kullaným alýþkanlýklarýna baðlý olduðuna iþaret eden Kurum Ýtibar Danýþmaný Salim Kadýbeþegil, insanoðlunun enformasyon teknolojileriyle yaþamlarýný bütünleþtirmesinin 20 yýllýk bir geçmiþi bulunduðunu anýmsattý. Kadýbeþegil, bu nedenle enformasyon teknolojilerinin “nasýl” kullanýlabileceðine dair bir görgü kültürü oluþturmasý için daha çok erken olduðuna dikkat çekti.
 
Cep telefonlarý, sosyal medya ve e-posta alýþkanlýklarýnýn bir “görgü” sorununu gündeme taþýdýðýna deðinen Kadýbeþegil, insanoðlunun, teknolojiyi yönetmesi durumunda sorun olmayacaðýný belirtip “Cep telefonunuzu her çalýþýnda açmak zorunda deðilsiniz. Teknoloji size gelen telefonu açmadýðýnýz takdirde gerekli hatýrlatmalarý da yapabilecek yetkinlikte. O halde, zaman ve koþullar açýsýndan en uygun olduðunuz bir zamanda gelen çaðrýya cevap vermeniz, teknolojiyi sizin yönetmekte olduðunuz anlamýný taþýr” dedi.
 
“Sosyal medya sizi yönetmeye baþladýðý zaman görgü kurallarýndan söz etmek zorlaþýr” diyen Kadýbeþegil, “Sosyal medya, adý üzerinde sosyalleþmek için kullanýlan bir araç. Herkesin sosyalleþme ile ilgili hem gündemi farklýdýr hem de ayýracaðý zaman. Burada da teknolojiyi kimin yönettiði konusu gündeme geliyor. Sosyalleþmeyi, kiþinin entelektüel zenginleþmesi olarak gören insanlar bu ortamý bilinçli olarak yönetiyorlar ve kullaným alýþkanlýklarý içinde de bir görgü sorunu karþý tarafa yansýmýyor” diye konuþtu.
 
Sürekli ama sürekli, her yerde, hep konuþulduðu, mesaj atýldýðý, e-postalarýn okunduðu ya da fotoðraf çekip sosyal ortamlarda yayýnlandýðýna dikkat çeken Halkla Ýliþkiler (PR) Uzmaný, Eðitmen Nurcan Karagöz Herischi, baþkalarýnýn bundan rahatsýz olacaðýnýn akla gelmediðine iþaret etti.
 
“Profesyonel kimlik bir bütündür ve içinde pek çok unsuru barýndýrýr. Teknolojik görgü kurallarýna uymak da buna dâhildir” vurgusu yapan Herischi, “Alanýn sanal olmasý kuralsýzlýk anlamýna gelmemeli, bu alanda da birtakým görgü kurallarýna gereksinim var” vurgusunda bulundu.
 
Herischi, “Ancak çok azýmýz bunun öneminin farkýndayýz. Þu anda en azýnda böyle bir gerekliliðin önemi üzerinde durulmalý, aileden baþlayarak, kitle iletiþim araçlarýna kadar uzanan geniþ bir yelpazede bu konuda bir farkýndalýk yaratmaya yönelik çaba göstermeliyiz” önerisi getirdi.
 
Kariyer ve Protokol Danýþmaný Yasemin Tecimer ise kiþilerin görgü kurallarýna uymamalarýnýn kurum veya markaya zarar vereceðini belirtti. Görgü ve nezaket kurallarýna uymanýn yasal bir zorunluluk olmadýðýný anýmsatan Tecimer, “Görgü kurallarýnýn yasalardan daha büyük yaptýrým gücü var” diyerek bu kurallarýn yasalardan daha büyük bir yaptýrým etkisi bulunduðunun altýný çizdi.
 
Bu haberin ayrýntýlarýna, Türkiye Biliþim Derneði’nin (TBD) elektronik ortamda yayýnlanan aylýk yayýný Biliþim Dergisi’nin 152. (Mart) sayýsýndan ulaþabilirsiniz.
 
Biliþim Dergisi: www.bilisimdergisi.org
 
Keyifle okumalar dilerim.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6384 Defa Okundu
2013-03-15

SON YAZILARI

TOBB Türkiye Yazýlým Meclisi Baþkaný Melek Bar Elmas: Minyatip söyleþisi Yazar Kýlýç’tan Nezih Kuleyin ile Söyleþi AÞKIN BEDEN DÝLÝ, NEZAKETÝN BEDEN DÝLÝDÝR Üç kere “AYN” deyin… “Neþeli Günüm” ile neþelenin! “Kurum kimliðiniz ile yaptýðýnýz paylaþýmlara özen gösterin!” Gazeteci Þeref Oðuz: Ar-Ge genellikle bizde Ür-Ge’ye dönüþüyor Yazar Kýlýç’tan Prof. Dr. Alkin ile Söyleþi Azeri sanatçý Cavit Tebrizli ile söyleþi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır