KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÖDüLLü AKTöR MERT FýRAT ÝLE SöYLEþ

  Arzu KILIÇ

          arzu.kilic@tbd.org.tr
         ÖDüLLü AKTöR MERT FýRAT ÝLE SöYLEþ
Ödüllü aktör Mert Fýrat Ýle Söyleþi
 
KHA Yazarý Arzu Kýlýç’ýn ödüllü aktör Mert Fýrat ile söyleþisi
 
ÖDÜLLÜ AKTÖR MERT FIRAT:
ASLINDA ENGELLER, ÝNSANLARI GELÝÞTÝRÝR
 
Engelliler ve engelli olmayanlar için gerekli Ar-Ge’nin ayrýlmasýný isteyen Fýrat, teknolojinin, engelli ve engelli olmayanlarýn hayatýnda birçok þeyi deðiþtirip katký saðlayabileceðini söyledi. Sosyal medyayý çok sýk kullanmayan Fýrat, Ýnternet’in gücüne inanýyor.
 
Son zamanlarda farklý içerikteki filmleri ve dizileriyle adýndan sýkça söz ettiren, yakýþýklý ve bir o kadarda baþarýlý oyuncu Mert Fýrat ile bir söyleþi gerçekleþtirdik. Bu yýl düzenlenen 28.Ulusal Biliþim Kurultayý, Biliþim 2011 kapsamýnda yapýlan “Özürlüler ve Biliþim” gününde, özürlü bireylerin bilgi ve iletiþim teknolojilerine eriþimi önündeki engeller ve çözüm önerileri, bu konuda çalýþma yapan uzmanlar tarafýndan tartýþýldý. “Özürlüler ve Biliþim” gününün açýlýþýna katýlan Fýrat, katýlýmcýlara, toplumda engellilere iliþkin duyarlýlýk konusunda önemli açýklamalarda bulundu.
Bu aralar Mert Fýrat, yeni bir dizide oynuyor. Dizinin yönetmeni Ýlksen Baþarýr. Dizinin oyuncularý arasýnda Fýrat’ýn yaný sýra Ezgi Mola, Özkan Uður ve Lale Mansur bulunuyor. TMC Film tarafýndan yapýlan “Bir Ömür Yetmez” adlý dizide Fýrat, Ali karakterinde rol alýyor. Ailesinden küçük yaþta korkunç bir olay sonucu kopartýlmýþ, sokaklara düþmüþ, cepçilik, mendilcilik sonra da otoparkçýlýk yapmýþ Ali daha sonra Ýstanbul’un en nüfuzlu, kuvvetli isimlerinden birinin sað kolu oluyor. Sert geçmiþi Ali’ye duygusuz olmayý öðretmiþ olsa da Hazal’a (Ezgi Mola) karþý hissettiklerine engel olamaz. Ama iki genç de bu aþký kalplerinde dondurur. Birbirlerine isteseler de yaklaþamazlar. “Bir Ömür Yetmez”, geçmiþte yapýlan hatalarýn bedelini bir ömür boyu ödeyen, kaybettiklerini bulmak için her gün yeniden ölmek zorunda kalanlarýn, piþmanlýklarýn, dostluklarýn ve kardeþliðin hikâyesini anlatýyor.
 
1981 Ankara doðumlu olan Fýrat, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coðrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda Suç ve Ceza, Þeyh Bedrettin, Palyaço Prens, Atlarý da Vururlar adlý oyunlarda oynadý. 2007 yýlýnda “Arda Kanpolat Oyunculuk Ödülü”nü kazandý. Oyun Atölyesi’nin oyuncularý arasýnda yer alan Fýrat, “Binbir Gece”, “Yersiz Yurtsuz”, “Ýþte Benim”, “Bizim Evin Halleri” gibi dizilerde rol aldý.
Ayrýca “Baþka Dilde Aþk”, “Atlýkarýnca”, “Devrimden Sonra”, “Dedemin Ýnsanlarý” ve “Hayattan Korkma” adlý filmlerde de oynadý.
Aldýðý ödüller ise; 2010 Ankara Film Festivali En Ýyi Senaryo ve En Ýyi Erkek Oyuncu (Baþka Dilde Aþk), 2010 Sadri Alýþýk Ödülleri En Ýyi Erkek Oyuncu (Baþka Dilde Aþk) ve 2010 En Ýyi Erkek Oyuncu (Baþka Dilde Aþk).
Rol aldýðý filmler ile sosyal sorunlarý dile getiren Fýrat’ýn yeteneði ve baþarýsý göz ardý edilemeyecek gibi deðil.
- “Sizi Kapalý Çarþý” dizisinden ve özellikle “Baþka Dilde Aþk” filminden tanýyoruz. “Baþka Dilde Aþk” filmi nasýl oluþtu? Sizce aþkta ayný dili konuþmak önemli mi, gerçek hayatta aþk tüm engelleri yenebilir mi?
 
- Kesinlikle yenebilir. Ben de zaten buna inanarak bu senaryoyu Ýlksen Baþarýr’la birlikte kaleme aldým. Ýnanmadýðýnýz bir þey için çalýþýp bir þeyler yazmak çok zor. “Baþka Dilde Aþk”, daha üniversitedeyken ortaya çýkan bir fikirdi. Üniversite yýllarýmda yazmak istediðim bir projeydi. Olgunlaþmasýný bekliyordum. Çevremdeki arkadaþlarýma da hep anlatýyordum hikâyeyi. Sonra arkadaþlarýmýn cesaretlendirmesi ve yardýmýyla Ýlksen Baþarýr ile oturup yazdýk. Bu film böyle çýktý ortaya.
 
- Sosyal sorumluluk olarak amaçlandýrýlan “Baþka Dilde Aþk” filminin dýþýnda farklý amaç ve sorumluluklarla yapmayý planladýðýnýz filmler var mý? Örneðin farklý kültürlerin, azýnlýklarýn (eþcinsel, travesti vs..) sorunlarýný dile getiren filmlerde yer almayý düþünür müsünüz?
 
- Kesinlikle ama biz sosyal sorumluluk amacýyla yapmýyoruz. Baþta film çekme isteðimizi ön plana koyuyoruz. Ýster istemez deðindiðimiz konular bir sosyal sorumluluk tarafýna da itiyor bizi. Belki de bir sorumluluk duygusu bize bu filmleri çektiriyor. Türkiye’de sosyal sorumluluk ruhu yeni yeni uyanýp organize olduðu için bu filmler çok merak uyandýrýyor. Biz gerçekten sinema için yapýyoruz bunu. Mesela biz ensest üzerine bir film yaptýk. Bu da çok yanký uyandýrdý. “Baþka Dilde Aþk” da ötekinin hikâyesiydi. Hem iþitme engelli birini anlatýyordu hem de çaðrý merkezinde çalýþanlarýn uygunsuz çalýþma koþullarýný anlatýyordu. Bir yandan da toplumun içinde öteki olmayý, dilini konuþan kimseyi çevrende bulamamayý anlatýyordu. Bu filmdeki Onur karakteri Kürt, Rum veya Çerkez de olabilirdi. Dolayýsýyla biz engelliyi bir metafor (istiare) olarak da kullandýk bir açýdan. Baþka bir þeyin yerine kullandýk. Toplumdaki azýnlýkla, diðerinin aþký aslýnda anlatýlan. Türkiye’de bu açýdan filme bakýlmadý da bir sosyal sorumluluk projesi olarak algýlandý ne yazýk ki. Ama buna raðmen çok iyi giþeye sahip oldu. Yurtdýþýnda 30’u aþkýn ödül aldý bu film. 20’nin üzerinde kanal satýn aldý filmi. 20’nin üstündeki ülkede “Baþka Dilde Aþk” televizyonlarda yayýnlandý. Amerika’daki baðýmsýz sinemalarda yer buldu. Yani uluslararasý bir proje oldu film ancak sadece Türkiye’de bir sosyal sorumluluk olarak ön plana çýktý. Yurtdýþý bu projeyi, bir film olarak gördü ve seyretti. Türkiye’de bu tür projeler az olduðu için sosyal sorumluluk olarak görüldü. Herkes böyle projeler yaparsa, biz sonrasýnda filmi konuþmaya baþlarýz.
 
Engelliler için Ar-Ge’lere daha çok bütçe ayrýlmalý…
 
- Sizin de katýlmýþ olduðunuz Biliþim 2011 kapsamýnda yapýlan “Özürlüler ve Biliþim” gününde özürlü bireylerin bilgi ve iletiþim teknolojilerine eriþimi önündeki engeller ve çözüm önerileri bu konuda çalýþma yapan uzmanlar tarafýndan tartýþýldý. Özürlü bireylerin bilgi ve iletiþim teknolojilerine eriþimi önündeki engellerin kaldýrýlmasý için yapýlan projeleri nasýl deðerlendiriyorsunuz?
 
- Çok deðerli buluyorum. Aslýnda engeller insanlarý geliþtirir. Telefon, bir iþitme engelli ile âþýk olduðu kadýn arasýndaki baðý güçlendirmek, engeli kaldýrabilmek için icat edildi aslýnda. Telefon, duyamayan insanlar için icat edildi. Biz þu an telefonu kullanýyoruz. Eskiden yoktu. A.Graham Bell, sevgilisi onu duyamadýðý için telefonu icat etti. Dolayýsýyla engellilerle ilgili iletiþim ve hayatý kolaylaþtýracak çeþitli teknolojiler, engelli olmayan bireylerin de hayatýnda birçok þeyi deðiþtirebilir ve katkýlar saðlayabilir. Hem engelliler, hem de engelli olmayanlar için çok deðerli çalýþmalar bunlar. Bu tarz araþtýrma-geliþtirme (Ar-Ge) çalýþmalarý için gerekli bütçeler ayrýlmalý diye düþünüyorum.
Ýnternet’i araþtýrma ve istatistik için kullanýyorum
 
- Sosyal medyayla aranýz nasýl, Ýnternet’te ne kadar zaman geçiriyorsunuz ve Ýnternet i hangi amaçla kullanýyorsunuz?
 
- Ben Ýnterneti daha çok araþtýrma ve istatistikî bilgilere ulaþmak, arkadaþlarýmla iletiþim kurmak için kullanýyorum. Bir twitter kullanýcýsý deðilim. Yana yakýla ne yaptýðýmý twitter de paylaþmýyorum. Facebook’u da ayný þekilde pek kullanmýyorum. Ama Ýnternet’in gücüne inanýyorum. Ýnternet’te günde en az 45 dakika geçiriyorum.
 
Güvenli Ýnternet sitelerinden alýþveriþ yapýyorum
 
- Son zamanlarda artan biliþim suçlarýndan dolayý Ýnternet’ten alýþveriþ yapmak konusunda sýkýntýlar yaþanýyor. Siz Ýnternet’ten alýþveriþ yapýyor musunuz ya da yapýyorsanýz tedirginlik duyuyor musunuz?
 

- Tedirginlik duymuyorum. Daha çok güvenilir firmalarý bulmaya çalýþýyorum. O nedenle de büyük bir tedirginlik duymuyorum.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 11409 Defa Okundu
2013-05-06

SON YAZILARI

TOBB Türkiye Yazýlým Meclisi Baþkaný Melek Bar Elmas: Minyatip söyleþisi Yazar Kýlýç’tan Nezih Kuleyin ile Söyleþi AÞKIN BEDEN DÝLÝ, NEZAKETÝN BEDEN DÝLÝDÝR Üç kere “AYN” deyin… “Neþeli Günüm” ile neþelenin! “Kurum kimliðiniz ile yaptýðýnýz paylaþýmlara özen gösterin!” Gazeteci Þeref Oðuz: Ar-Ge genellikle bizde Ür-Ge’ye dönüþüyor Yazar Kýlýç’tan Prof. Dr. Alkin ile Söyleþi Azeri sanatçý Cavit Tebrizli ile söyleþi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır