KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

DKKAT! KöTü BR MAJýN MALYET çOK AðýR OLABLR

  Arzu KILIÇ

          arzu.kilic@tbd.org.tr
         DKKAT! KöTü BR MAJýN MALYET çOK AðýR OLABLR

 Dikkat! Kötü bir imajýn maliyeti çok aðýr olabilir

Deðerli okurlar,

Görselliðin çok ama çok önemli olduðu günümüzde, bir stilimiz ve imajýmýz olmalý. Ýþ ve özel hayatýmýzda kýlýk-kýyafetimiz, kullandýðýmýz renkler, oturuþumuz, kalkýþýmýz, yemek yiyiþimiz baþta olmak üzere hepsi bizim stilimizi ve imajýmýzý oluþturuyor. Dolayýsýyla insanlar tarafýndan doðru bir þekilde algýlanmak istiyorsak bazý püf noktalara dikkat etmemiz gerekiyor.

Sizler için kiþisel marka ve imaj danýþmaný Rüzgar Mira Okan ile bir söyleþi gerçekleþtirdim. Rüzgar Mira Okan’ý basýn ve sosyal medyadan sýk sýk takip ediyorum. Kendisine hayraným ve içten içe kýskanýyorum da. Çünkü hayalimdeki mesleði icra ediyor. Okan’ýn bir sözü sürekli aklýmda: “Az olan çoktur.” Ben kendi adýma bu sözü kulaðýma küpe edindim.

Okan, Orta Doðu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kimya Mühendisliði Bölümü’nden mezun. Eðitimi sýrasýnda burslu olarak Amerika Purdue Ünivesitesi ve Ýtalya Palermo Üniversitesi’nde okumuþ. Kurumsal iþ hayatýnda; nanoteknoloji-mühendislik, satýþ, pazarlama, satýn alma ve uluslararasý müþteri yönetimi alanlarýnda çalýþmýþ. Amerika ve Londra’da Kiþisel Marka ve Ýmaj Yönetimi, Ýþ Etiketi, Protokol, Algý Yönetimi, Ýletiþim, Nezaket Görgü, Ýmaj ve Stil Danýþmanlýðý eðitimlerini almýþ. Odea adlý bir danýþmanlýk merkezi olan Okan, Ýlk Ýzlenim, Algý Yönetimi, Kurumsal Temsil, Ýþ Yaþamýnda Kiþisel Marka ve Ýmaj Yönetimi, Beden Dili, Renkler, Ýþ Etiketi, Uluslararasý Ýþ Etiketi, Protokol, Ýþ Yaþamýnda Serbest Giyim, Sosyal Etiket: Nezaket ve Görgü, Zarafet, Giyinme Sanatý ve Stil konularýnda çalýþýyor.

Dikkat! Kötü bir imajýn maliyeti çok aðýr olabilir

“Nasýl algýlanýyorsak öyle biliniriz” diyen Okan ilk izlenimin saniyeler içinde oluþtuðunu ve ikinci bir þansýn olmadýðýný söyledi. Biliþim sektöründeki bir yöneticinin net, ulaþýlabilir, ciddi, özenli, süreklilik arz eden ve tutarlý bir stili olmasý gerektiðini vurgulayan Okan,  teknik altyapý kadar, bireyin stil ve imaj yönetimine de yatýrým yapýlmasýný önerdi.

-Stil ve stil danýþmanlýðý nedir, herkesin bir stili olmalý mýdýr? Sadece kýlýk-kýyafet deðiþtirerek stil sahibi olunur mu?

-Herkesin bir imajý, bir stili vardýr. Stil, “kendini ifade etmek”tir. Stil, kiþinin kimliðidir, karakteridir, parmak izi gibidir, süreklidir. Ýmaj da karþýmýzdaki bireylerin zihninde oluþturduðumuz resmimizdir. Bu zamana kadar stil ve imaj dendiðinde sadece kýlýk kýyafet akla gelirdi. Pahalý ya da son moda kýyafetlerle, hatta ve hatta sadece kýlýk kýyafetle stil sahibi olunmaz! Asýl olan, “Ne?” deðil, “Nasýl?”. Yani algý. Ýmajýmýz ve stilimiz nasýl olduðumuzu ve nasýl algýlandýðýmýzý anlatýr. Kýyafet ve aksesuarlar yansýmadýr, iç dünyanýn dýþa yansýmasý. Ýnsan zihni, görseli daha çok hatýrlar. Görsel bir dünyada yaþýyoruz ve teknoloji ile bu, her geçen gün daha da artýyor ve hýzlanýyor. Bu yüzden görünüm, stilimizin önemli bir yansýmasý ve imajýn öðelerinden biridir. Davranýþ ve iletiþimle bütünlük kazanýr. Kokumuzdan, görünümümüze, konuþmamýzdan, duruþumuza, neyi nasýl yazdýðýmýza,  nasýl yemek yediðimize kadar her þey bir bütündür ve stilimizin bir parçasýdýr.

Bir Kiþisel Marka, Stil ve Ýmaj Danýþmaný olarak görev ve sorumluluðum, bireylerin ve kurumlarýn öz deðerleri, kimlikleri, karakterleri, hedefleri ve amaçlarý doðrultusunda stil kimliðini oluþturmak, stratejik planlamalarýný yapmak ve imaj yönetiminin sürekliliði ve sürdürülebilirliðini saðlamak.

Ýmaj, sadece nasýl göründüðümüz deðildir. Ýmajýmýz kurumsal ve bireysel olarak bir iletiþim aracýdýr. Ýletiþimde imajýn gücü görünümle baþlar davranýþla, sözsüz iletiþimle; beden diliyle, renklerle, sözlü iletiþimle; konuþma ve yazýyla, hatta ve hatta e-mail kültürü ve Ýnternet’te, sosyal medyada nasýl yer aldýðý ile devam eder. Ýmajýmýz bir bütündür ve hepimizin bir imajý vardýr. Önemli olan bu imajý etkin bir þekilde yönetebilmektir. Profesyonel iþ yaþamlarýmýzda imajýmýzýn farkýnda olmak, onu etkin ve etkili bir þekilde yönetmek, iþ hayatýndaki itibar ve algýmýzý olumlu yönde inþa etmemizi saðlar. Kariyer basamaklarýný daha güvenli, saðlam ve etkin bir biçimde çýkmamýzý destekler. Kurumlarýn olumlu algý ve imajlarý ile de firmalar hem pazar paylarýný arttýrýr, hem kaliteli, yetenekli personel istihdamýný saðlar, hem de yatýrýmcýlarýn ilgisini çekerler. Kötü bir imajýn maliyeti hem uzun hem de kýsa vadede çok ama çok yüksektir.

-Ýnsanlar dýþ görünüþleriyle karþýlanýr, þahsiyetleriyle uðurlanýrlar. Bildiðiniz üzere ilk izlenim her konuda çok önemli. Mülakatta, ilk karþýlaþmada vs... Doðru ve etkili bir ilk izlenimin püf noktalarý nelerdir?

-Ýlk izlenimler, saniyeler içinde oluþur. Hatta bir web sitesi için bile bu böyledir. Bir kullanýcý o site de kalýp kalmayacaðýna saniyeler içinde karar verir. Doðru ilk izlenim etkin bir imaj için önemlidir ve etkili bir imaj da prestij, güç ve baþarýnýn anahtarýdýr. Ýlk izlenimler saniyeler içinde oluþur, bu yüzden ikinci bir þans yoktur. Mülakatlarda ve iþ yaþamýnda ilk karþýlaþmalarda; kýlýk kýyafetlerin özenle ve gidilecek yere uygun seçilmesi, duruþumuz, kiþisel hijyen, bakým ve kokumuz oldukça önemli. Samimi, doðal ve özenli olmak, pozitif enerji yansýtmak, tutarlý ve gerçek olmak da esas. Ýmaj sadece kýyafet ve aksesuarlarla  “süslenme” deðil, iþimizi iyi yaptýðýmýzý gösteren, kaliteli bir yaþamýn temelidir. Ýlk izlenimimizde bunu yansýtabilmek önemli. “Ýçinde bulunduðum sektöre uygun bir imaja sahip miyim?” her bireyin sormasý gereken en önemli soru. Ýmajýmýz baþkalarýnýn bizi nasýl algýladýðý, nasýl tanýdýðý, yani bizimle ilgili zihinlerinde oluþan resimdir. Ýçimizde ne kadar deðer, yetenek, bilgi birikimi, deneyim olursa olsun, insanlar bizi sadece kendimizi ifade ettiðimiz kadarý ile tanýrlar. Nasýl algýlanýyorsak oyuz. Baþka bir deyiþle nasýl algýlanýyorsak, öyle biliniriz.

-Biliþim sektöründe çalýþan bir yöneticinin stili sizce nasýl olmalý, biliþim sektöründe stil danýþmanlýðýný yaptýðýnýz üst düzey bir yönetici var mý?

-Biliþim sektöründe danýþmanlýk yaptýðým yöneticilerimiz var. Onlarýn vizyonerliði ve farkýndalýðý ile de özellikle son dönemde biliþim firmalarý kendini ifadenin, görünümün, beden dilinin, tarzýn ve duruþun ne denli önemi olduðunun farkýna varmaya baþladýlar. Marka algýsý bireyle yani çalýþanla baþlar. Teknik donanýmýn tam olmasýnýn yaný sýra markanýn bir bütün olduðu ve insanlarýn görünümleriyle karþýlanýp karakterleriyle ve yaptýklarýyla uðurlandýðýný hep hatýrlamak gerekiyor. Teknik altyapýya yatýrým kadar, bireyin stil ve imaj yönetimine de yatýrým yapmasýný öneririm.  Zaman zaman firmalar için marka algý ve kimliðine uygun giyim kültürlerini oluþturuyor, çalýþanlarýna iþ etiketi, görünüm konularýnda eðitimler de düzenliyorum. Biliþim sektöründe çalýþan bir yöneticinin stili net, ulaþýlabilir ayný zamanda ciddi, özenli, süreklilik arz eden ve tutarlý olmalýdýr. Yöneticilerimiz her zaman özellikle çalýþanlarýnýn rol modeli olduklarýný yani onlara örnek olduklarýný hatýrlamalýlar. Giyim olarak en önemli parça gömlektir. Ceket ciddiyet göstergesidir ve bir tamamlayýcýdýr. Mavi renkli gömlek iþ dünyasýnda güven duygusunu, vizyonerliði ve iletiþimi temsil eder. Renklerin psikolojik etkisi ve gücünden yararlanýn. Kýyafetlerinizi düz renkli kumaþlardan tercih edin. Bu þekilde günlük ve spor giyimde birbirine karýþtýrarak daha fazla kýyafet alternatifi yaratabilirsiniz.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6855 Defa Okundu
2013-06-22

SON YAZILARI

TOBB Türkiye Yazýlým Meclisi Baþkaný Melek Bar Elmas: Minyatip söyleþisi Yazar Kýlýç’tan Nezih Kuleyin ile Söyleþi AÞKIN BEDEN DÝLÝ, NEZAKETÝN BEDEN DÝLÝDÝR Üç kere “AYN” deyin… “Neþeli Günüm” ile neþelenin! “Kurum kimliðiniz ile yaptýðýnýz paylaþýmlara özen gösterin!” Gazeteci Þeref Oðuz: Ar-Ge genellikle bizde Ür-Ge’ye dönüþüyor Yazar Kýlýç’tan Prof. Dr. Alkin ile Söyleþi Azeri sanatçý Cavit Tebrizli ile söyleþi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır