KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BEYNNE FORMAT AT!

  Arzu KILIÇ

          arzu.kilic@tbd.org.tr
         BEYNNE FORMAT AT!

Beynine format at!

Beyindeki olumsuz anýlara sihirli deðnek, “NeuroFormat” tekniði

Deðerli okurlar, 

Hayatýn tatlý anlarý olduðu kadar, acý, bizi zorlayan yanlarý da var. Geçmiþte yaþadýðýmýz her olayý beynimiz kaydediyor ve bu olaylar gelecekte farklý þekillerde karþýmýza çýkýyor. Bazen “Keþke sihirli bir deðnek olsa da yaþadýklarýmýzý silebilsek” deriz. Geçmiþte yaþadýðýmýz olaylara anlamlar yükleyen biziz yani beynimiz. Artýk danýþman ya da psikolojik destek alarak yaþananlarý gözden geçirmek ve beynimizi formatlamamýz mümkün.

Bu ay Yaþam Koçu ve Danýþman, M. Barýþ Muslu ile bir söyleþi gerçekleþtirdim. Muslu’nun “Beynine Format At” adlý kitabý raflarda yerine aldý ve 29. kez baský yaptý. Kitapta bilinçaltý formatlama tekniði ile kötü olaylarýn bilinçaltýndaki etkilerinin temizlenmesinin mümkün olduðu anlatýlýyor. Bu kitapta fobiler, sigara baðýmlýlýðý, kronik aðrýlar, depresyon, stres, aþk acýsý vs… gibi  rahatsýzlýklarla nasýl mücadele edileceði anlatýlýyor.

NeuroFormat® yeniden biçimlendirmek demek. NeuroFormat® tekniði, yani bilinçaltý formatlama ile beynimize format atýyoruz.  Beynin baþarý, saðlýk ve mutluluk için yeniden programlanmasý saðlanýyor.

Beynimiz çok farklý çalýþýyor. Mesela, bir sürücü geçirdiði bir kaza anýnda 1-2 saniyelik bir zaman diliminde araba kullanmaktan, hayat boyu korkmayý öðrenebilir. Beynimizin, bu durumda sakin kalmayý geri öðrenmesi için sadece 1-2 saniyesi var. Ýþte bu NeuroFormat tekniði ile saatler içerisinde bu araba fobisinden kurtulmak mümkün.

Barýþ Muslu ve ekibi, “Birebir Uygulamalar” ve “Kurumsal Uygulamalar” alanlarýnda NeuroFormat® eðitimleri veriyor. Birebir uygulamalarda; korku ve kaygýlar, sigarayý býrakma, öfke ve utanç, iliþkiler, aðrýlar gibi alanlarda, spor performans yükseltme, ikna ve satýþ eðitimi ve marka ve strateji danýþmanlýðý gibi alanlarda da kurumsal uygulamalar eðitimi veriliyor.

M.BARIÞ MUSLU KÝMDÝR?

1975 yýlýnda doðan M. Barýþ Muslu, Tarsus Amerikan Koleji’nde lise eðitimini sürdürürken gittiði ABD’de 2 yýlda lise, 3 yýlda Michigan Tech Üniversitesi’ni bitirdi. 20 yaþýnda genç bir mühendis olarak Türkiye’ye dönen Muslu, Koç Üniversitesi’nde iþletme mastýrýný tamamladý. 2001 yýlýnda kendi þirketini kurarak Türkiye’de yüz binlerce insanýn kullandýðý teknoloji servislerini yaratýcýsý oldu.

1994 yýlýndan baþlayarak, beynin iþleyiþi ve ruhsal ve bedensel saðlýk üzerindeki etkisi üzerine araþtýrmalar yapan Muslu, dünyanýn pek çok yerinde konuyla ilgili eðitimlere katýldý. Araþtýrma ve eðitim çalýþmalarýný bir araya getirerek, birçok metodun beraber çok daha etkili bir þekilde kullanýmýný saðlayan NeuroFormat® sistemini geliþtirdi. Muslu, çalýþmalarýna yaþam koçu ve danýþman olarak devam ediyor.

ZAAFLARIMIZDAN BEYNÝMÝZÝ FORMATLAYARAK KURTULALIM MI?..

Beynin yaþ ilerledikçe “olumsuz duygu çöplüðü” haline geldiðine iþaret eden Muslu, beyinde “saklý kalmýþ” kötü duygulara eriþip boþalttýklarý ve yaþanan sorunlarý “formatla”dýklarýný belirtti. Muslu, beyindeki travmalarý temizlemeyi “altýn vuruþ” olarak adlandýrdý.

-“Beynine Format At” adlý kitabýnýz çok satanlar listesinde ve medyada büyük bir ilgi uyandýrdý. Sigara baðýmlýlýðý, kilo sorunlarý, panik atak, fobiler, kronik hastalýklar, depresyon, stres gibi sorunlarýn üstesinden NeuroFormat® tekniði ile gelebileceðimizi belirtmiþsiniz. Bu teknik nedir ve sorunlarýmýzla nasýl mücadele edebiliriz?

-Detaylarýný anlatmadan önce aslýnda önemli bölümün analiz olduðu  ve çok kýsa bir süre içinde anlatmanýn oldukça zor olduðunu söylemeliyim. Zira kitapta 50 sayfalýk bir bölümü sadece tekniðin uygulamasýna ayýrdým. Mesela, kötü olaylarýn bilinçaltýndaki etkisini temizlediðimiz uygulamayý kýsaca özetleyeyim. NeuroFormat tekniðini uygulayan kiþi, beynin 2 lobunun da aktif olmasýný saðlayan özel bir pozisyonda oturuyor. Bu arada, gözleri kapalý bir þekilde, kendi bedeninde bu olayý yeniden yaþadýðýný hayal ediyor ve bir yandan bu olayý sesli olarak anlatýyor. Kötü olayý yeniden yaþarken, kötü hissettiði anlarda “zamaný durdurarak”, gözlerini sanki kitap okur gibi en üstten baþlayarak, saðdan sola sýra sýra yavaþça hareket ettiriyor. Bu göz hareketlerinin amacý, hangi göz pozisyonlarýnda duygularýn çok daha yoðun olduðunu bulmak ve o kötü duygulara eriþmek. Kötü duygunun en yoðun olduðu göz pozisyonu yakalandýðý an, bu duyguyu genelde baþ üzerinde bulunan tek bir noktaya devamlý yapýlan vuruþla temizliyoruz. Travmanýn o anýnýn beyindeki etkisinin temizlenmesi için, tarama sýrasýnda bulunan tüm göz pozisyonlarýnýn birer birer temizlenmesi gerekiyor. Bu þekilde, bu olayýn en kötü anlarýný birer birer formatlýyoruz. Bu uygulama sonucunda, eðer olayýn tüm anlarýnýn yarattýðý etkileri temizlediði zaman, kiþinin olayla ilgili fikri anýnda deðiþiyor. Bu olayýn pek de önemli olmadýðýný söyleyebiliyor, zaten yeniden anlattýðý zaman olayla ilgili hiçbir þekilde kötü hissetmiyor.

Ben beyindeki travmalarý temizlemeyi, “altýn vuruþ” olarak görüyorum. Zira tek bir olay bile bir insanýn hayatýný olumsuz anlamda deðiþtirebilir. Çünkü çaresiz kalýnan, þok þeklinde geliþen ve de yalnýz kaldýðýmýz çok yoðun olaylarda beynimiz büyük kararlar alýyor. Bu büyük kararlarýn aslýnda tek amacý, beynimizin yaþamýmýzý korumak istemesi. Ne yazýk ki aldýðý kararlar, hayatýmýzý kötü yönde etkiliyor. Mesela, 2 yaþýnda koltuktan düþmüþ bir çocuk, 70 yaþýna gelse ve bu olayý hatýrlamasa bile “yükseklik fobisi” hayatýný sýnýrlamaya devam ediyor. Bu sadece bir örnek, ne yazýk ki beynimiz aldýðý büyük kararlarýn çoðunu beynimiz biz çözmeye çalýþmadýðýmýz sürece devam ettiriyor. Ve beynimiz yaþýmýz ilerledikçe “olumsuz duygu çöplüðü” haline geliyor.

Sorunlarýmýzdan kurtulabilmek için, geçmiþin sadece geçmiþte kalmadýðý, özellikle büyük travmalarý temizlememiz gerekliðine inanmak ve gereðini yapmak gerekiyor.

-NeuroFormat® çalýþmalarýnda her sorun için birebir uygulamalar yapýyorsunuz. Mesela aþk acýsý çeken birisi kendisini terk eden kiþiyi ve anýlarýný nasýl unutabilir? Gönüle ve beyne söz geçirmek mümkün mü?

-Bir sistem olsa ve bu sistemle, geçmiþ olaylarýn beynimizdeki aðýrlýðý çok kýsa sürelerde sanki baþkasý yaþamýþ gibi “önemsiz” duruma gelse. Formatlama dediðimiz þey aslýnda kýsa zamanda, çok derin bir seviyede temizlemeyi belirtmek için kullandýðýmýz bir benzetme. Mesela, NeuroFormat sistemi kullanýldýðý zaman bir saat gibi bir zamanda, yaþanmýþ çok kötü bir olayýn “pek de öneminin” kalmamasýndan bahsediyorum.

Bu arada yaptýðýmýz þey, “beyni fabrika ayarlarýna döndürmek” gibi bir þey deðil biliyorsunuz. Zaten beyinde tecrübeleri de silmiyoruz. Bizim yaptýðýmýz þey, üzerinde çalýþtýðýmýz kötü olaylarýn beyinde “saklý kalmýþ” kötü duygularýna eriþip bu duygularý çok kýsa süreler içinde boþaltmak. Ýþte bunu yapabildiðiniz zaman, kiþinin o konuyla yaþadýðý sorunlarý “formatlamýþ” oluyoruz. Fobiler, üzüntüler, aþk acýlarý, korkular ve daha birçok psikolojik ve fiziksel olumsuzluklar...

-Geçmiþ geçmiþte kaldý desek de bilinçaltýmýza iþliyor ve gelecekte bazý sorunlar yaþýyoruz. Dürtü bozukluðu, depresyon, þizoidlik vs.gibi. Bire bir görüþtüðünüz kiþiler en çok hangi anlarýna forma atmak istiyor? Kurumsal uygulamalarýnýzdan da kýsaca bahseder misiniz?

-En çok panik atak, sigara baðýmlýlýðý, fobiler konusunda bana ve ekibime baþvurulduðunu söyleyebilirim. Her sorunun çözümü için farklý tür travmalar temizleniyor. Mesela panik atak için, genelde bir yerde kapalý kalma, boðulma hissi yaþanýlan bir travma önemliyken, takýntýlar genelde “cinsel” içerikli travmalara dayanýyor.

Kurumsal uygulamalar, satýþ ekibinin “utangaçlýðýndan” kurtulmasý, spor takýmýnýn performans anksiyetesinin temizlenmesine ya da bu sistemi belirli bir kurumun çalýþanlarýna öðretme amaçlý eðitimlere kadar farklýlýklar içerebiliyor.

Sýk sýk yaptýðým kurumsal uygulamalardan en önemlisi de, çalýþan memnuniyetinin arttýrýlmasý için toplu çalýþma yapýlmasý oluyor. Bu konuda çok baþarýlý çalýþmalar yapýyoruz.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 48169 Defa Okundu
2013-07-08

SON YAZILARI

TOBB Türkiye Yazýlým Meclisi Baþkaný Melek Bar Elmas: Minyatip söyleþisi Yazar Kýlýç’tan Nezih Kuleyin ile Söyleþi AÞKIN BEDEN DÝLÝ, NEZAKETÝN BEDEN DÝLÝDÝR Üç kere “AYN” deyin… “Neþeli Günüm” ile neþelenin! “Kurum kimliðiniz ile yaptýðýnýz paylaþýmlara özen gösterin!” Gazeteci Þeref Oðuz: Ar-Ge genellikle bizde Ür-Ge’ye dönüþüyor Yazar Kýlýç’tan Prof. Dr. Alkin ile Söyleþi Azeri sanatçý Cavit Tebrizli ile söyleþi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır