KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KýLýç’ýN, BLGSAYAR MüHENDSLER ODASý LE SöYLEþS

  Arzu KILIÇ

          arzu.kilic@tbd.org.tr
         KýLýç’ýN, BLGSAYAR MüHENDSLER ODASý LE SöYLEþS

 Kýlýç’ýn, Bilgisayar Mühendisleri Odasý ile söyleþisi

Deðerli okurlar,

Bu ay sizlere, Bilgisayar Mühendisleri Odasý’nýn çýkardýðý BM Dergi konusunda Bilgisayar Mühendisleri Odasý’nýn Yönetim Kurulu ve Yayýn Kurulu ile yaptýðým söyleþiyi aktaracaðým. 

Öncelikle Bilgisayar Mühendisleri Odasý hakkýnda kýsaca bilgi vermek istiyorum. Bilgisayar Mühendisleri Odasý, bilgisayar mühendislerinin uzun yýllardýr verdikleri mücadele, çalýþma ve oluþturulan örgütlülüðün bir sonucu olarak ortaya çýkmýþ.  Oda olarak 2012 yýlýnda kurulma kararý alýnmýþ ve 2013’te faaliyetlerine baþlamýþ. Bilgisayar Mühendisleri Odasý’nýn Genel Merkezi Ankara’da. Ayrýca Ýstanbul, Ýzmir ve Bursa il temsilcilikleri de bulunuyor.

Üyelikle ilgili Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Kanunu’nun 33. Maddesine göre, mühendis ve mimarlýk yapan herkesin ilgili Odaya üye olmasý zorunlu.

Bilgisayar Mühendisleri Odasý’nýn yayýn organý olan BM Dergi; TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odasý’nýn (BMO) resmi yayýný ve Eylül 2013’te yayýn hayatýna baþlamýþ.

BM Dergi aslýna bakarsanýz geçmiþin bir ürünü. Ýlk çalýþmalarý TBD Kurucu Baþkanýmýz Prof. Dr. Aydýn Köksal tarafýndan yayýna hazýrlanmýþ ve 1971 yýlýnda yayýnlanmýþ olan “Elektrik Mühendisliði Dergisi Biliþim Özel Sayýsý”.

Bilgisayar Mühendisleri Odasý’nýn faaliyetleri, yeni yýldaki planlarý, Bilgisayar Mühendislerinin mevcut sorunlarý ve örgütün yayýn organý BM Dergi hakkýnda merak edilenleri sizler için sordum.

Keyifli okumalar dilerim.

Ayrýntýlý bilgi için: www.bmo.org.tr

“BM Dergi, bugünü yorumlamayý ve kayýt altýna almayý hedefliyor”

Bilimsel-mesleki-teknolojik boyutlarý tanýmlanmýþ bir çerçevede eðitim verilmesi gerektiðine dikkat çeken BMO yönetimi ve yayýn kurulu, MYK düzenlemelerinin mesleði deðersizleþtirdiðinin altýný çizdi. Ýki aylýk periyotlarla yayýnlanan derginin seçki sayýlarý da basýlý olarak meslek alanýnýn bileþenlerine ulaþtýrýlacak.

-Bilgisayar Mühendisleri Odasý (BMO) yeni kuruldu. 2013’te Bilgisayar Odasý olarak neler yaptýnýz, yeni yýlda neler planlamaktasýnýz?

- BMO, 2 Haziran 2012’de TMMOB Genel Kurulu’nda kuruldu. 8-9 Eylül 2012 tarihinde ilk Genel Kurulumuzu yaptýk ve bir yýlý aþkýn bir süredir de üyelerimize hizmet veriyoruz.

Mesleðimizle ve ülkenin sýcak gündemi ile ilgili çalýþmalarýmýzý bir kenara býrakýrsak, geçtiðimiz bir yýl içerisinde çoðunlukla BMO’nun kurumsallaþmasý çerçevesinde çalýþmalar yaptýk.

Bu kapsamda;

•          Üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek ve meslektaþlarýmýza ulaþabilmek için Ýstanbul, Ýzmir ve Bursa temsilciliklerimizin açýlýþýný gerçekleþtirdik. Diðer illerde ise Yönetim Kurulumuz tarafýndan görevlendirilen üyelerimiz vasýtasýyla temsilcilik kurulmasýna yönelik fizibilite çalýþmalarý devam ediyor.

•          Kuruluþ öncesi ve süresinde ifade etiðimiz sorularýn çözümüne yönelik çalýþmalarýn bizzat üyelerimizin katýlýmýyla yapýlabilmesi         ve üretilen çözüm önerilerinin Yönetim Kurulumuz tarafýndan deðerlendirilerek gereken politikalarýn oluþturulabilmesi amacýyla komisyonlarýmýzý kurduk. Biliþim Hukuku ve Bilirkiþilik Komisyonu, Örgütlenme Komisyonu, Özgür Yazýlým Komisyonu, BMO-Genç Komisyonu kurulan ve çalýþmalarýný  sürdüren komisyonlarýmýzýn birkaçý...

•          Bu röportajýn yapýlmasýný saðlayan, BMO’nun resmi yayýný olan BM Dergi yayýn hayatýna baþladý.

•          Üyelerimizin   kendilerini yenileyebilmeleri, geliþtirebilmeleri amacýyla meslek alanlarýmýzla ilgili Mühendislik Geliþtirme Eðitimleri (MÜGE) eðitimlerimize ek olarak, Meslek Ýçi Sürekli Eðitim Merkezi (MÝSEM) kapsamýnda belgelendirme/yetkilendirme eðitimlerimiz de baþladý. MÝSEM kapsamýndaki Bilirkiþilik Yetkilendirme Eðitimi sonucu belgelendirilen üyelerimiz yargý organlarýnda uzman bilirkiþilik yapmak üzere yetkilendirildiler.

•          Üyelerimizin ve meslektaþlarýmýzýn iþçi-iþyeri-iþveren iliþkileri çerçevesinde yaþadýklarý sorunlarla ilgili olarak, odamýzýn hukuk müþavirinin de katkýlarýyla hukuki danýþmanlýk olanaðý saðlandý.

•          Mesleðimize saldýrý olarak nitelendirdiðimiz ve mesleðimizi deðersizleþtiren uygulamalardan biri olan; Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK), Lisans öðrenimi (6. Seviye) ile kazanýlmasý gereken, Bilgisayar Mühendisliði meslek alanlarýný bir meslek olarak tanýmlamasý ve kurs sonucu belgelendirme ile yetkilendirmenin önünü açacak düzenlemesine karþý hukuki mücadele süreci baþlatýldý.

•          Oda iþ süreçlerini yerine getirmek ve üye iliþkilerini saðlamak amacýyla Oda Otomasyonu Yazýlýmý Sistemi ve Üye Portalý projemiz baþlatýldý. Sadece BMO olarak deðil, TMMOB’ye baðlý tüm Odalarýn TMMOB Ana Yönetmeliðinde tanýmlanmýþ olan üye ve oda ile iþ süreçlerini yerine getirmek için geliþtirilen GPL kamu lisansýna sahip TOYS (TMMOB Oda Otomasyonu Yazýlýmý Sistemi) projesi, çok kýsa bir zamanda devreye alýnarak personelimiz üyelerimiz tarafýndan kullanýma hazýr olacak.

•          Meslek Odasý olarak, gerek örgün gerekse de uzaktan olsun, Bilgisayar Mühendisliði eðitiminin, bilimsel-mesleki-teknolojik boyutlarý tanýmlanmýþ bir çerçevede verilmesi gerektiðini düþünüyoruz. Bu kapsamda hem kendimizi hem de kamuoyunu bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve meslektaþlarýmýzýn sorunlarýný özgürce ifade etmesini saðlamak amacýyla “Uzaktan Eðitim ile Mühendislik Eðitimi” çalýþtayý düzenledik.      

•          Örgütlenme faaliyetleri kapsamýnda, meslektaþlarýmýzýn yoðun olarak çalýþtýðý teknokentlerde stantlar açarak meslektaþ buluþmalarý etkinlikleri düzenledik. Çeþitli üniversitelerde genç meslektaþ adaylarýmýzla etkinlikler düzenledik ve bilgisayar mühendisliði bölümlerini ziyaret ettik.

•          Baþta MYK’nýn düzenlemesi, kamuda bilgisayar mühendisi istihdamý ve YÖK’ün teknik öðretmenlere kýsa yoldan mühendislik yolunu açan uygulamasý olmak üzere; mesleðimiz, toplumumuz ve ülkemizi ilgilendiren birçok güncel konuda basýn açýklamalarý yaptýk.

Yeni yýlda (2013 yýlýnda) baþlattýðýmýz faaliyetleri neticelendirmenin yanýnda daha fazla meslektaþlarýmýzla iliþki kurmayý saðlayacak hizmetlerimizle, mesleki örgütlenmeyi bir adým ileriye taþýmayý hedefliyoruz. Bu kapsamda, baþta meslektaþlarýmýzýn yoðunlukta olduðu illerde olmak üzere, yeni temsilciliklerimizin açýlýþý için çalýþmalarýmýz devam ediyor. Bu sayede daha fazla üyemize ulaþarak daha saðlýklý hizmet verebileceðiz.

Bununla birlikte, biliþim sektöründe mühendislik hizmetlerinin belirlenmesi ve bu kapsamda meslek alanlarýnýn ve meslek tanýmlarýnýn belirlenmesiyle, biliþim meslek alanýndaki mühendislik hizmetlerinin/projelerinin kamu yararý gözetilerek denetlenmesi için gerekli yasal düzenlemelerin ve standartlarýn oluþturulmasý, kamu adýna yapýlacak bu denetimlerin yasalar ve standartlar doðrultusunda uygulanmasý temel önceliðimiz olacak.

Diðer yandan, uzun dönemli bir plan ile toplumun çýkarlarýný gözeten ulusal bir biliþim politikasýnýn oluþturulmasý için; kamudan, emekten yana olan biliþim kuruluþlarý ile kurumsal iþbirliði koþullarýný oluþturmak ve bu önemli çalýþmayý baþlatmayý düþünüyoruz.

Altyapý ve bütçe gereksinimlerinden dolayý geçtiðimiz yýl içinde büyük ölçekli bir etkinlik maalesef gerçekleþtiremedik. Bu yýl bu kapsamda en az bir kongre ya da bir sempozyum düzenlemek istiyoruz.

Bunun dýþýnda özgür yazýlýmýn yaygýnlaþtýrýlmasý ve toplumsallaþmasý konusunda çalýþmalarýmýzý derinleþtirerek, bu yaklaþýmý devletin biliþim politikasýna yerleþtirmek için diðer kuruluþlarla sonuç alýcý ve uzun dönemli iþbirliði koþullarýný oluþturmak istiyoruz.

- Neden yayýn çýkarma ihtiyacý duydunuz? Yayýnýn adý ve periyodu nedir, elektronik mi basýlý mý yayýnlanýyor? Yayýnýn içeriði nedir?

- BM Dergi; TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odasý’nýn (BMO) resmi yayýný olup, Eylül 2013’tee yayýn hayatýna baþladý. Ancak BM dergi, uzun sayýlabilecek bir geçmiþin ürünü. Ýlk çalýþmalar Prof. Dr. Aydýn Köksal tarafýndan yayýna hazýrlanan TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý’nca (EMO) 1971 yýlýnda yayýnlanmýþ “Elektrik Mühendisliði Dergisi Biliþim Özel Sayýsý”dýr diyebiliriz. Sonrasýnda 1992 - 1994 yýllarýnda yine EMO bünyesinde “Bilgisayar Mühendisliði Haber Bülteni”, 2003 yýlýnda ise “BM-Dergi” adýyla bilgisayar mühendisleri kendi yayýnlarýný çýkarmýþlar.

Bugün “BM Dergi”yi, BMO’nun amaçlarýndan ve çalýþmalarýndan baðýmsýz deðerlendiremeyiz. Bu amaçlardan bazýlarý; üyelerinin haklarýný korumak ve mesleðin kamu çýkarlarý doðrultusunda faaliyet yürütmesini saðlayabilmektir.  BM Dergi  de bu açýdan baþta bilgisayar mühendisliði eðitimi, çalýþma hayatý, bilimsel geliþmeler, biliþim politikalarý, biliþim teknolojilerinin sosyal ve toplumsal etkileri olmak üzere mesleðimizi ve meslektaþlarýmýzý ilgilendiren her baþlýkta bir tartýþma ve paylaþým ortamý yaratmayý amaçlamaktadýr. Tüm bunlarýn yaný sýra, bugünü yorumlamayý ve kayýt altýna almayý hedeflemektedir.

Ýki aylýk periyotlarla yayýnlanan BM Dergi’nin dönemsel olarak seçki sayýlarý da basýlý olarak meslektaþlarýmýza, akademiye ve meslek alanýmýzýn bileþenlerine ulaþtýrýlacaktýr.

-Bilgisayar Mühendisleri Odasý’na göre Bilgisayar Mühendislerinin en önemli sorunlarý nelerdir? En önemli üç soruna iliþkin çözüm önerileriniz nelerdir? Bunun için 2014’te neler yapacaksýnýz?

- BMO olarak bilgisayar mühendislerinin en önemli sorunlarýný 3 ana baþlýkta toplayabiliriz.

Bilgisayar mühendislerinin çok büyük bir kýsmý, biliþim sektöründe ücretli çalýþan olarak çalýþma yaþamlarýný sürdürüyor. Dolayýsýyla sektördeki kriz, yanlýþ politikalar ve taþeronlaþma sonucu özelde bilgisayar mühendisleri genelde de biliþim çalýþanlarý, gittikçe aðýrlaþan çalýþma koþullarý, mesleksizleþtirilme ve yabancýlaþma ile yüz yüze kalmýþlardýr.

Ýkincisi, iktidarlarýn popülist/piyasacý eðitim politikalarý sonucu neredeyse her ilde ve üniversitede kadro ve altyapý eksikliklerine raðmen açýlan bölümlerde verilen niteliksiz eðitim ve bunun uzantýsý olarak bilgisayar mühendisliði mesleðinin ve diplomanýn deðersizleþtirilmesi.

Üçüncüsü de, biliþim meslek alanlarýnýn ve mühendislik hizmetlerinin tanýmlý olmamasýndan dolayý biliþim meslek alanýnda üretilen mühendislik hizmetlerinin/projelerinin yetkisiz/ehliyetsiz kiþilerce üretilmesi, mühendis emeðinin deðersizleþmesidir. Ek olarak, bilhassa kamuda bu hizmetlerinin/projelerinin yönetimi ve denetiminde bilgisayar mühendislerinin bulunmasýný zorunlu tutacak yasal düzenlemenin olmamasý olarak sayabiliriz.

Önümüzdeki dönem bu sorunlarýmýza yönelik olarak çalýþmalar yapacaðýz.

Meslektaþlarýmýzýn ve biliþim çalýþanlarýnýn çalýþma koþullarýnýn iyileþtirilmesi kapsamýnda; özellikle teknokentlerde çalýþan, fazla mesailerle, düþük ücretlerle, taþeronlaþma vb. bu sorunlarý yaþayan çalýþanlarýn katýlacaðý, sorunlarýn ifade edileceði ve çözüm yollarýnýn tartýþýlacaðý etkinlikler düzenlemek istiyoruz. Bu etkinlikleri emekten yana biliþim örgütleri birlikte yaygýnlaþtýrarak somut çýktýlarýmýzý yönetenlere sunmak ve uygulanabilmesi için bir mücadele hattý oluþturmak istiyoruz. Bu sayede bir anlamda sektörde çalýþanlarýn hak ve emek örgütlenmesinin önünün açýlmasýnýn da saðlanacaðýný düþünüyoruz.

Niteliksiz eðitim de özünde politik bir sorun. Bugünden yarýna salt BMO’nun çabasýyla çözümlenebilmesi mümkün görünmüyor. Baþlangýç olarak, bilgisayar mühendisliði eðitiminin bilimsel-akademik-mesleki bir açýdan; kadro, altyapý, müfredat gibi gereksinimlerin belirlenmesi ve nitelikli eðitim kapsamýnda düzenlemelerin saðlamasý için üniversitelerin ilgili bölümleriyle birlikte çalýþmalar yürüteceðiz. Bu çalýþmalarýn sonucunda ortaya çýkacak olan somut raporlarýmýzý kamuoyu ve politika üretenlerle paylaþarak uygulanmasý yönünde gereken mücadele zeminini oluþturacaðýz.

Biliþim meslek alanlarýnýn ve mühendislik hizmetlerinin tanýmlanmasý ile ilgili yönetmelik çerçevesinde bir yasal mevzuat çalýþmasý baþlatacaðýz. Yönetmelikler komisyonumuz diðer odalarýn var olan teknik ve mesleki yönetmeliklerini incelerken bir diðer komisyonumuz da meslek alanlarý ve mühendislik hizmetlerinin tanýmlanmasý çalýþmalarýný yapacak. Bu iki çalýþma sonucunda da baþta kamudaki e-devlet projeleri olmak üzere; þartnameden bakým sürecine kadar tüm mühendislik süreçlerinin bilgisayar mühendislerinin öznesi olduðu, yönetimi ve denetiminde bilgisayar mühendislerinin bulunmasýný zorunlu olduðu yasal düzenlemeleri hayata geçirmeyi hedeflemekteyiz.

Ve elbette ki örgütlenme... 30 bini aþkýn mezuna karþýn 3.500 civarýnda mesleki örgütlenmeye sahibiz. Ýfade edilen sorunlarýmýzýn iliþkin çözümlerin bulunmasý, hayata geçmesinin saðlayacak kamuoyu desteðinin saðlanmasý ve gerektiðinde yönetenlerin politikalarýna müdahil olunabilmesi için bir araya gelmemiz gerekiyor. Ek olarak, TMMOB ve meslek odalarýnýn yetkilerini elinden alan, etkisizleþtiren düzenlemeler de tüm mühendisler ve ülkemiz için büyük bir sorun teþkil etmektedir. Bu, mesleðimizi deðersizleþtiren, kamu adýna denetim yetkilerimizi elimizden alan düzenlemelere karþý tüm meslektaþlarýmýza ulaþmak ve aktif bir mücadele zemini oluþturmak zorundayýz. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde baþta meslektaþlarýmýzýn yoðunlukta olduðu illerde olmak üzere, yeni temsilciliklerimizin açýlýþý devam edecek. Tüm birimlerimizde yeni üye çalýþmalarýna hýz vereceðiz. Yeni açýlan birimlerimizde tüm imkânlarýmýzý kullanarak baþta eðitimler olmak üzere meslek ve meslek odasý ile ilgili etkinlikler düzenleyeceðiz.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 18114 Defa Okundu
2013-12-12

SON YAZILARI

TOBB Türkiye Yazýlým Meclisi Baþkaný Melek Bar Elmas: Minyatip söyleþisi Yazar Kýlýç’tan Nezih Kuleyin ile Söyleþi AÞKIN BEDEN DÝLÝ, NEZAKETÝN BEDEN DÝLÝDÝR Üç kere “AYN” deyin… “Neþeli Günüm” ile neþelenin! “Kurum kimliðiniz ile yaptýðýnýz paylaþýmlara özen gösterin!” Gazeteci Þeref Oðuz: Ar-Ge genellikle bizde Ür-Ge’ye dönüþüyor Yazar Kýlýç’tan Prof. Dr. Alkin ile Söyleþi Azeri sanatçý Cavit Tebrizli ile söyleþi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır