KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

YEN YýLA YEN BAþLANGýçLAR

  Arzu KILIÇ

          arzu.kilic@tbd.org.tr
         YEN YýLA YEN BAþLANGýçLAR

 Yeni yýla yeni baþlangýçlar

Deðerli okurlar,

Yepyeni bir yýla girmiþ olmanýn mutluluðu içerisindeyim. Yeni bir yýlýn sabahýna büyük umutlarla ve huzurla uyandým. Her yeni yýl, hayatýn bizlere sunduðu bir lütuf aslýnda ve bunu çok iyi deðerlendirmeliyiz. Yaþantýmýza farklý bir yön vermeli, zamansýzlýk nedeni ile sürekli ertelediklerimizi bir an önce hayata geçirebilmeli ve duygularýmýzý sessizce söylemek yerine doðrudan sesli ifade etmeliyiz. Bazen hayat bazý þeyleri zamana yaymamýza izin vermeyebiliyor maalesef. Örneðin her zaman sevdikleriniz yanýnýzda olmayabilir, onlarý kýrmak için bile olsa…

“Hayata nasýl bakarsan o da sana öyle bakar” derler ya çok doðru. Mutluluðun kaynaðýný baþkalarýnda aramayýn. Hayat enerjinizi içinizde bulabilirsiniz. Hep hayata karþý farklý bakýþ açýlarý üretin. Sanatçý Füsun Önal, bir yazýsýnda þöyle der;  “Bugün baþýmýza gelenler dün düþündüklerimiz, yarýn baþýmýza geleceklerse bugün düþünmekte olduklarýmýzdýr.” O halde olumsuz her ne varsa bir yana býrakýp olumlu düþünerek, hayatýmýza hep güzellikleri çaðýrarak yüzümüzdeki kocaman tebessümle ve büyük bir coþkuyla yeni yýlý karþýlayalým.

Ben ne zaman umutsuzluða düþsem yeniden ve yeniden yükseliyorum. Hayat bana yeni fýrsatlar sunuyor çünkü. Bu yýl bazý insanlar için sigarayý býrakacaðýnýz, kararlý bir þekilde diyete baþlayacaðýnýz,  yeni iþ ve kariyer imkânlarý yaratacaðýnýz, hayalinizdeki aþkýnýz veya eþinizle bir araya geleceðiniz, anne-baba olacaðýnýz ve hepimiz için çok sevip, çok sevileceðimiz bir yýl olsun.

Amanýnn!!! Neredeyse unutuyordum. Yeni yýlýn güzelliklerine kendimi kaptýrdým gidiyorum  Kararlý bir þekilde diyete baþlayýn temennisinde bulunmuþken Güven Hastanesi’nden Beslenme ve Diyet Uzmaný Diyetisyen Aylin Aydýn ile yeni yýlda beslenme konusuyla ilgili bir söyleþi gerçekleþtirdim.

Yeni umutlara, yeni heyecanlara, yepyeni güzelliklere merhaba demek için; daha çok sevmek ve sevilmek, daha çok umutlanmak için… Türkiye baþta olmak üzere tüm dünyaya yeni yýlýn saðlýk ve huzur getirmesini diliyorum. Mutlu yýllar…

Diyet Uzmaný Aylin Aydýn: “Antioksidan içeriði yüksek besinler radyasyonun olumsuz etkilerini azaltýyor.”

Lahana, brokoli ve karnabahar ve nane çayýnýn radyasyonun olumsuz etkilerine karþý hücreleri koruduðunu söyleyen pek çok çalýþma olduðunu anýmsatan Aydýn, bilgisayar baþýnda çok vakit geçirenlerin bu gýdalarý mutlaka günlük beslenme planlarýna eklemeleri gerektiðini belirtti.

-Yeni bir yýla girdik. Yeni bir yýl yeni kararlar... Memnun olmadýðýmýz ve deðiþmesini istediðimiz kimi alýþkanlýklarýmýzýn yerine yenilerini koymak için iyi bir baþlangýç olabilir. Daha güzel olmak için kilo vermeliyim, spor yapmalýyým kararlarý hep ertelenir. Çalýþma hayatýndaki insanlara yeni yýlda beslenme konusunda özellikle neleri önerirsiniz?

-Yeni yýla girerken yeni hedefler belirlenir. Yeniye geçmek, yeniyi iyi planlamak için ne güzel bir dönemdir bu dönem. Bana kendimi hep iyi hissettirir ve yenilenme fýrsatý sunar. Çünkü yeni yýlda, neleri yapmak istediðimi, neleri deðiþtirmek istediðimi, hangi insanlarýn hayat hikâyelerinedokunmam ve renk katmam gerektiðini her yýl düþünürüm. Size de öneririm.

Yoðun iþ hayatý, esnek çalýþma saatleri, sýk ve uzun seyahatler çalýþanlarýn; kendilerine yeterli zaman ayýrmalarýný engellemekte, çoðunlukla bu durum beslenmeyi ikinci plana atmakta ve sonuçta yetersiz ve dengesiz beslenme tablosu ortaya çýkmaktadýr

Bu yýl yeni yýl planlarýnýz arasýnda kilo vermek veya kilo kontrolünü saðlamak gibi kararlarýnýz varsa önce kendi yeme davranýþlarýnýzý gözden geçirip beslenme alýþkanlýklarýnýzý keþfetmenizi öneririm. Yeterli ve dengeli beslenme planý yapmalý, saðlýklý davranýþ deðiþiklikleri ile bu durumu birleþtirmelisiniz. Çalýþma hayatýndaki amacýnýz; dinç ve dinamik kalmak, fiziksel ve zihinsel performansýnýzý arttýrmak, formda bir vücuda sahip olmak ise hem bedeninizi, hem de ruhunuzu saðlýklý beslemeyi unutmamalýsýnýz. Böylece; kendinizi daha mutlu, daha huzurlu, daha saðlýklý ve daha fit hissedebilirsiniz.

Çalýþma ortamýnýzda kilo kontrolünüzü saðlamak istiyorsanýz; Sabah güne mutlaka kahvaltýyla baþlayýn. Ýþ stresini azaltmak için iþyerinde gün içinde kýsa yürüyüþler planlayýn bu hem ruhunuza hem de bedeninize iyi gelecektir. Sofranýzda besin çeþitliliði ve renk çeþitliliði oluþturun. Üç ana ve üç ara öðünü mutlaka tüketmeye çalýþýn. Gün içerisindeki beslenme planýnýzda bütün besin gruplarýný bulundurun. Kilo vermek için kalorisi aþýrý kýsýtlý katý beslenme programlarý uygulamayýn. Þeker, tuz ve unlu gýdalardan mümkün olduðunca uzak durmaya çalýþýn. Tuz alýmýnýza dikkat edin. Az ve sýk yiyin. Bol su için.

-Diyet yaparken neyi ne kadar yiyeceðimiz ve nerede ne yediðimiz çok önemli. Günde kaç kalori almalýyýz? Diyette ara öðünlerin önemi nedir?

-Metabolizma hýzý, vücudun temel fonksiyonlarýný sürdürebilmek için bir günde ihtiyaç duyduðu minimum enerji miktarýdýr. Dinlenme anýnda vücudun kalori harcama hýzýna bakýlarak ölçülür ve kiþiden kiþiye deðiþiklik gösterir. Bireyin yaþý, cinsiyeti, genetik yapýsý, kas dokusu, hormonal yapýsý, hastalýklarý, uyku düzeni, mevsimsel geçiþler ve daha öncesinde yapýlan diyetler bazal metabolizma hýzýný etkilemektedir. Bu nedenle günlük alýnmasý gereken kalori hesaplanýrken; yukarýda bahsi geçen durumlar göz önünde bulundurulmalý ve bir beslenme uzmaný tarafýndan özel aletlerle ölçümler yapýlarak karar verilmelidir. Her bireyin özellikleri, beden yapýsý ve yaþam tarzý farklý olduðu gibi gün içerisinde alýnmasý gereken kalorilerde birbirinden farklýdýr.

Metabolizma hýzýnýn kilo alýp verme konusunda önemli etkileri vardýr. Bazal metabolizma hýzýnýz ne kadar düþükse, kilolu olma ihtimaliniz de o kadar yüksektir. Eðer hýzlýysa þanslýsýnýzdýr, vücudunuz enerji saðlamak için daha hýzlý kalori yakýyor demektir. Eðer yavaþsa çok fazla kalori almamalýsýnýz, ihtiyacýnýzdan fazlasý yað olarak depolanacaktýr. Kiloluysanýz ilk iþiniz metabolizmanýzý hýzlandýrmak olmalý. Bunu yapmak için de kas dokusunu arttýrmanýz gerekli. Kas dokunuz ne kadar fazlaysa metabolizmanýzda o kadar hýzlanýr, ince kalma þansýnýz artar.

Metabolizma hýzýnýzý artýrmak istiyorsanýz ara öðünler mutlaka olmalý

Ara öðünler; beslenme planýnýzýn önemli noktalarýndan biri. Ara öðünlerin saðladýðý pek çok fayda vardýr. Ara öðün yaparak tokluk hissinizin devamlýlýðýný saðlayýp besinlere saldýrma durumunu ortadan kaldýrabilirsiniz. Kan þekeri dalgalanmalarýný azaltmak yine ara öðünlerle mümkün, özellikle hipoglisemi dediðimiz þeker düþüklüðü ile ortaya çýkan öfke nöbetlerinin azalmasý ve aþýrý yemenin frenlenmesi ara öðünler sayesinde oluyor. Yani aslýnda dolaylý olarak ara öðünler gün içerisindeki modunuzu da etkiliyor. Metabolizma hýzýnýzýn artmasýný istiyorsanýz ara öðünler mutlaka hayatýnýzda olmalý. Saðlýklý, mutlu, huzurlu ve fit olmak istiyorsanýz mutlaka ara öðün tüketiniz. Tabi ara öðün seçimleri de bu noktada çok önemli, Doðru atýþtýrmalýklarý planlamak;  saðlýðýnýzý sürdürmek ve kilo kontrolünü saðlama konusunda size destek olacaktýr.

-Günümüzde pek çok insan bilgisayar baþýnda ve hareketsiz. Özellikle biliþim sektöründe çalýþanlar radyasyona tabii kalarak uzun saatler bilgisayar baþýnda oturarak çalýþýyorlar.  Bu durumdakiler beslenmelerinde nelere dikkat etmeli, ofiste hareketsiz kalmamak için neler yapýlmalý?

-Bilgisayar karþýsýnda uzun süreler oturarak çalýþmak, yalnýzca hareketsizlik yönünden deðil yeni bir çalýþmaya göre tokluk/doygunluk hissi bakýmýndan da hayatýmýza olumsuz etki ediyor. Bu alýþkanlýk ayný zamanda tatlý isteðini de artýrabiliyor. Bu durumu olumluya çevirerek hem çalýþma performansýný arttýrmak hem de bilgisayar baþýnda geçen uzun ve hareketsiz zaman diliminde kilo almamak, kilo kontrolünüzü saðlamak için;

Güne dengeli bir kahvaltý ile baþlanýlmasý þart. Börek, poðaça gibi hamurlu gýdalarý sýk tüketmemekte fayda var. Sabah iþe giderken veya dönerken servisten veya otobüsten 2-3 durak erken inip küçük yürüyüþler yapabilir, ofiste küçük, kol, bacak, omuz hareketleri ile gününüzü geçirebilirsiniz. Gün içinde merdivenler daha sýk kullanýlabilir. Hareketi artýrmak için fýrsatlar yaratýp ayaða kalkýp adým atmak gibi küçük aktivitelerle bile biraz olsun enerji harcamaya yardýmcý olabilirsiniz. Gün içinde sýkça tüketilen meþrubat, çay ve kahve yerine, bitki çaylarý veya su tercih edebilir, tatlý ihtiyacý meyvelerle karþýlanabilir. Öðle yemeklerinde imkân oldukça sipariþ vermek yerine, dýþarý çýkýp yemek yemeyi tercih edebilirsiniz. En azýndan bu þekilde günlük aktivitenizi biraz olsun artýrabilirsiniz. Dýþarýda yenecek yemeklerin yüksek yaðlý ve kalorili yiyecekler olmamasýna dikkat edilmeli (Kýzartmalar, fastfood, makarna gibi...), beyaz ekmek yerine tahýllý ekmek, pirinç pilavý yerine bulgur pilavý gibi kan þekerini hýzlý yükseltmeyen besinler tercih edilmelisiniz.

Çalýþma ortamýnda çýkan yemekleri yerken de dikkat etmekte fayda var. Yemeði susuz þekilde almak, salata sosu olarak sirke ve limon tercih etmek kilo kontrolünü olumlu etkileyecektir. Ýki- üç saatte bir metabolizmanýn çalýþmasý için küçük öðünler yemelisiniz. Bunlar; avuç içi büyüklüðünüz kadar bir meyve, kuru meyve, ceviz, badem gibi kabuklu yemiþler, yaðsýz bir tost, az yaðlý süt veya yoðurt olabilir.

Günlük hayatýmýzýn her alanýnda, gerek doðal yollardan, gerekse teknolojik geliþmelerin getirdiði kolaylýklarýn, belki de bir bedeli olarak sürekli radyasyona maruz kalmaktayýz. Antioksidan içeriði yüksek beslenmenin radyasyonun olumsuz etkilerini azalttýðý bilinmekte. Bu nedenle mevsimine göre sebze ve meyveleri tüketmeyi alýþkanlýk haline getirerek antioksidanlardan yüksek besleniniz. Yine lahana, brokoli ve karnabahar ve nane çayýnýn radyasyonun olumsuz etkilerine karþý hücreleri koruduðunu söyleyen pek çok çalýþma mevcut. Bilgisayar baþýnda çok vakit geçiren insanlar bu gýdalarý mutlaka günlük beslenme planlarýna ilave etmeye çalýþmalýlar.

-Son olarak stresin kilo yaptýðý konusunda bazý araþtýrmalar var. Sizin bu konudaki görüþünüz nedir?

-Stres vücudumuzdaki kortizol hormonunu yükseltir. Kortizol böbrek üstü bezinin kabuk bölgesinde üretilen, vücudun strese gösterdiði tepkiyle iliþkili bir hormondur. Stresli insanlarýn kortizol seviyesindeki artýþa baðlý olarak bel çevresinde daha fazla yaðlanma görülmektedir. Bel çevresindeki yaðlanmanýn fazla olmasý birçok saðlýk problemini beraberinde getirir. Stresten en çok etkilenen organlarýn baþýnda beynimiz geliyor. Beynimiz, metabolizma ve beslenme bakýmýndan da çok aktif bir organ. Bazý lokmalarý stres topu gibi yutuyor, yedikçe rahatlamaya çalýþýyoruz. Bazen bilerek, bazen bilmeyerek, lokmalarý stres niyetine yutuyoruz. Stresteki artýþ vücudumuzdaki kortizol seviyesini arttýrýr. Bu da sizi tatlý veya tuzlu yiyeceklere yönlendirir. Stres altýnda ve meþgul olan insanlar genellikle kafeini ekstra enerji almak için kullanýrlar. Fakat bu durum vücudunuzdaki kortizol seviyesinin (kilo alýmýnýn nedenlerinden biri) çok fazla artmasýna sebep olur. Kafein alýmý ile beraber uyku düzeni, kalitesi bozulur yine kortizol artýþý ve kilo alýmý tetiklenir. Bu durumun çözümünde saðlýklý bir beslenme programý ve egzersizi günlük programýmýza yerleþtirmek stresle baþ etmek için çeþitli aktiviteleri hayatýnýza sokmak fayda saðlayacaktýr.

Stresinizi çiðnemediðiniz, mutlu, huzurlu, saðlýklý besinlerle dolu günler diliyorum...

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7587 Defa Okundu
2014-01-07

SON YAZILARI

TOBB Türkiye Yazýlým Meclisi Baþkaný Melek Bar Elmas: Minyatip söyleþisi Yazar Kýlýç’tan Nezih Kuleyin ile Söyleþi AÞKIN BEDEN DÝLÝ, NEZAKETÝN BEDEN DÝLÝDÝR Üç kere “AYN” deyin… “Neþeli Günüm” ile neþelenin! “Kurum kimliðiniz ile yaptýðýnýz paylaþýmlara özen gösterin!” Gazeteci Þeref Oðuz: Ar-Ge genellikle bizde Ür-Ge’ye dönüþüyor Yazar Kýlýç’tan Prof. Dr. Alkin ile Söyleþi Azeri sanatçý Cavit Tebrizli ile söyleþi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır