KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KONAK BELEDYE BAþKANý DR. HAKAN TARTAN LE ÝZMR KADýN MüZES HAKKýNDA SöYLEþ

  Arzu KILIÇ

          arzu.kilic@tbd.org.tr
         KONAK BELEDYE BAþKANý DR. HAKAN TARTAN LE ÝZMR KADýN MüZES HAKKýNDA SöYLEþ

Konak Belediye Baþkaný Dr. Hakan Tartan ile Ýzmir Kadýn Müzesi hakkýnda söyleþi

Deðerli okurlar,

Son günlerde Türkiye’de butik müzecilik anlamýnda önemli geliþmeler kaydedildi. Ýzmir Konak Belediyesi bir süredir kenti butik müzelerle tanýþtýrarak Ýzmirlilerin kültür yaþamýný zenginleþtiriyor.

Konak Belediyesi, bugüne kadar Ýzmir’de 5 butik müze açmýþ. Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi, Ýzmir Mask Müzesi, Ýzmir Neþe ve Karikatür Müzesi, Radyo ve Demokrasi Müzesi ve Ýzmir Kadýn Müzesi.

Kent merkezi odaklý turizm hareketliliðini artýran Konak Belediyesi, ilk butik müze olan Oyun ve Oyuncak Müzesi’ni dünyaca ünlü seramik sanatçýsý Ümran Baradan’ýn baðýþý ile geçtiðimiz yýllarda açtý. Oyun ve Oyuncak Müzesi, özellikle çocuklarýn yoðun ilgisini çekiyor. Müzede 100 yýlýn üstünde tarihe sahip oyuncaklarýn yaný sýra sokak oyunlarý da yer alýyor. Özellikle Karagöz ve Hacivat, kukla gösterileri, origami ve tangram oyun çalýþmalarý ziyaretçileri bilgilendiriyor.

Radyo ve Demokrasi Müzesi’nin açýlýþý için vatandaþlardan eski radyolar toplanmýþ. Çalýþmayacak durumda olanlar tamir edilerek müzeye kazandýrýlmýþ. Radyolarýn, plaklarýn ve pikaplarýn bulunduðu müzede dünyada ilk radyo yayýnýn baþladýðý 1921’den günümüze kadar teknolojiyle birlikte geliþen radyonun serüveni anlatýlýyor.

Ýnteraktif radyolarýn da bulunduðu odalarda radyolardan dönemin siyasi liderlerinin döneme damgasýný vurmuþ konuþmalarýný dinlemek mümkün.

Dönemin siyasi liderlerinin döneme damgasýný vurmuþ konuþmalarý arasýnda Atatürk’ün 10. yýl ve meclis konuþmasý, Adnan Menderes’in Yatsý Ada konuþmasý, Kenan Evren’in darbe konuþmasý, Deniz Gezmiþ’in mahkeme savunmasý vb. yer alýyor.

Konak Belediyesi’nin Ýzmir’e kazandýrdýðý butik müzelerin hepsi birbirinden deðerli ve anlamlý ancak benim en çok dikkatimi Ýzmir Kadýn Müzesi çekti. Müze, 23 Ocak’ta muhteþem bir organizasyon ile açýldý ve basýnda önemli bir yer aldý. Müze açýlýþý twitterda dünyada 4’üncü sýradan girerek trendtopic oldu. Ýzmirliler Kadýn Müzesi’yle ilgili attýðý binlerce tweetle ilk defa bir açýlýþý dünyada Trend Topic listesine soktu.

Ýzmir Kadýn Müzesi, Anadolu kadýnýnýn deðerini anýmsatmak amacýyla açýldý. Müzenin giriþinde ziyaretçileri, Atatürk’ün manevi kýzý Nebile Haným ile dans ettiði fotoðraf karþýlýyor.

Müzede Anadolu kadýnýn kim olduðu, Ortaçað’da nasýl yaþadýðý, Kurtuluþ Savaþý’nda hangi kadýnlarýn uzun süre cephelerde savaþtýðýný, Osmanlý hanýmlarý ve nasýl yaþadýklarý, Cumhuriyet’in ilk ressamý, ilk fotoðrafçýsý, ilk þarkýcýsý, ilk tiyatrocusunun adlarýný ve yaþamlarýna dair kadýnýmýza dair pek çok þey öðreneceksiniz.

Türk kadýnlarýndan; Halide Edip Adývar, tiyatro ve sinema sanatçýsý, ilk kadýn film yönetmeni Cahide Sonku, Dar-ül Bedai’ ye ilk çýkan tiyatro sanatçýsý Afife Jale ve Fereya’ nin masklarý yer alýyor. Kadýnlarýn toplumsal yaþamdaki direniþ ve baþkaldýrýlarý da Protesto Odasý’ nda yer alan ilk kadýn protestolarý öyküleriyle ye alýyor. Bildiðiniz üzere1839 Tanzimat Fermaný ile baþlatýlan reform çalýþmalarý toplumun önemli bir bölümünü oluþturan kadýnlarýn da konumlarýný ve haklarýný sorgulamaya baþladýðý bir dönem olmuþtur. Erkeklerle eþit bir toplumda yaþamak, kendi eþlerini ve kendi hayatlarýný seçme özgürlüðüne sahip olmak ve hayatlarýný etkileyen birçok olayda mücadele etmiþlerdir. Ýþte bu Protesto Oda’sýnda kadýnlarýmýz ve onlarýn haklý mücadelesi sergileniyor.

Kadýn Müzesi’nde ünlü þairimiz Nazým Hikmet’ in bir bank üzerindeki heykeli Londra’ daki ünlü Hide Park özgürlük meydaný þeklinde özgürce sesleniþlerin þiirsel bir dil ile yapýlacaðý bir özel bölümü de içeriyor. Koleksiyon Eserler Odasý’ nda Selçuklu, Osmanlý ve Cumhuriyet Dönemi kadýnlarýna ait eþyalar, bilgiler, belgeler ve eserler yer alýyor. Türkiye’ nin tarihinde yer alan öncü kadýnlarýn, ünlü kadýn sanatçýlarýn fotoðraflarýna yer veriliyor. Muazzez Ýlmiye Çýð, Afet Ýnan’ýn kýzý Ari Ýnan, Ayþen Gruda, Nurhan Damcýoðlu, Gürdal Mumcu, Zuhal Yorgancýoðlu, Çolpan Ýlhan ve merhum Aysel Gürel gibi alanlarýnda iz býrakan kadýnlarýn da özel eþyalarý müzede sergileniyor.

Konak Belediye Baþkaný Dr. Hakan Tartan ve ekibi Ýzmir’in turizmden aldýðý payýn yükselmesi için büyük bir özveriyle çalýþýyorlar. Baþkan beye ve ekibine çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum.

Konak Belediye Baþkaný Dr. Hakan Tartan ile Ýzmir Kadýn Müzesi hakkýnda bir söyleþi gerçekleþtirdik.

Bu arada yolunuz Ýzmir’e düþerse mutlaka Ýzmir’deki butik müzelere uðrayýn ve okuma alýþkanlýðý pek olmayan, teknoloji ile büyüyen çocuklarýnýzý tarihimiz hakkýnda bilgilendirin.

Ey Türk kadýný! Ýzmir seni unutmadý, unutmayacak

Türkiye’de ilk Kadýn Müzesi’ni açtýklarýný vurgulayan Konak Belediye Baþkaný Tartan, “Anadolu’da yaþamýþ ve yaþayan kadýnlarýn hikâyelerini görünür kýlmak, yaratýcýlýk ve birikimlerini ortaya çýkarmak, özgüvenlerini desteklemek ve geçmiþlerine dair özel bir mekân yaratmak amacýyla yola çýktýk ve bu müzeyi kurduk” dedi. Tartan, erkek egemen dünyaya karþý bir muhalefet stratejisi oluþturmak için kadýn müzeleri kurulduðunu söyledi.

- Ýzmir Kadýn Müzesi’nin kuruluþ hikâyesini anlatýr mýsýnýz? Müzede, “yaptýðý iþlere imzasýný atmýþ” hangi kadýnlarýn portreleri yer alýyor? Ýzmir’deki diðer butik müzelerden farký, amacý nedir?

-Erkeklerin yönettiði bir dünyada, yine erkekler tarafýndan yazýlan tarih, kadýnlarýn toplumsal ve kültürel varlýklarýný yok saymýþ, etkinliklerini tek bir role ve dar bir alana sýnýrlamýþtýr. Oysaki geçmiþten bugüne yaþam, kadýnlarýn geleneksel eþlik/analýk rollerinin dýþýnda da gerçekleþtirdikleri etkinlik ve üretimleriyle süregelmiþtir.

Ýzmir Kadýnýn Müzesi’nin amacý Anadolu’da yaþamýþ ve yaþayan kadýnlarýn hikâyelerini görünür kýlmak, yaratýcýlýk ve birikimlerini ortaya çýkarmak, özgüvenlerini desteklemek ve geçmiþlerine dair özel bir mekân yaratmak.

Günümüzde toplumsal, kültürel ve siyasal tarih, kadýnlarýn emekleri ve yaratýcýlýklarýný görünür kýlarak yeniden yazýlmaktadýr. Bu sürecin bir parçasý olarak kurulan müzemizin amacý, çok renkli ve çok katmanlý bir geçmiþe sahip olan Anadolu’da yaþamýþ ve yaþayan kadýnlarýn hikâyelerini görünür kýlmak, yaratýcýlýk ve birikimlerini ortaya çýkarmak, özgüvenlerini desteklemek ve geçmiþlerine dair özel bir mekân yaratmak amacýyla yola çýktýk ve bu müzeyi kurduk.

Giriþ katýnýn balkonunda tarihte ilklere imza atan Türk kadýnlarýndan; ilk kadýn yazarlardan, savaþ kahramaný ve siyasetçi Halide Edip Adývar, tiyatro ve sinema sanatçýsý, ilk kadýn film yönetmeni Cahide Sonku, Dar-ül Bedai’ye ilk çýkan tiyatro sanatçýsý Afife Jale ve ilk seramik sanatçýsý Füreya Koral’ýn masklarý yer alýyor.  Bunun dýþýnda Türkiye ve dünyada ilklere imza atmýþ ve tarihe geçmiþ kadýnlarýmýzýn fotoðraflarý da müzede yer alýyor. Bu isimlerden bazýlarý; Dünydaki ilk kadýn petrol mühendisi Halide Ural Türktan, ilk kadýn savcý Iþýl Koçhisaroðlu, ilk dünya güzellik kraliçesi Keriman Halis Ece, ilk kadýn Belediye Baþkaný Müfide Ýlhan, dünyadaki ilk kadýn askeri pilot Sabiha Gökçen, ilk kadýn gazeteci Selma Rýza Haným, ilk kadýn uzman müzeci Seniha Sami Moralý dünyanýn ilk kadýn yargýtay üyesi Melahat Ruacan, olimpiyatlarda yarýþan ilk kadýn sporcu Üner Teoman, dünya þampiyonu olan ilk kadýn sporcu Tennur Yerlisu, Medeni Kanun ile evlenen ilk kadýn Zehra Say. 

Ýzmir’e 5 yýlda 5 butik müze

Görevde kaldýðým 5 yýl içinde Ýzmir’e 5 butik müze kazandýrdým. Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi, Neþe ve Karikatür Müzesi, Ýzmir Mask Müzesi, Radyo ve Demokrasi Müzesi ile Ýzmir Kadýn Müzesi. Hepsinin konsepti ve amacý farklý. Ýzmir’in kültürünü yansýtan tarihi yapýlar restore edilerek müze haline getirildi. Hem tarihi yapýlar kente kazandýrýldý hem de kent kültürüne katký saðlamýþ olduk.

Ýzmir Kadýn Müzesi de 20. yüzyýldan kalma yapý. Kabul, hizmetli ve yaþam alaný olmak üzere üç kattan oluþan tarihi bina 20. yüzyýlýn ilk yarýsýna kadar Yahudi ve Türklerin birlikte yaþadýðý Basmane’nin Tilkilik Semti’nde bulunuyor. Bu semtin en gözde yapýlarýndandýr. 

Kadýnlarýn toplumsal yaþamdaki direniþ ve baþkaldýrýlarý “Protesto Odasý”nda

- Kadýn Müzesi’nde ziyaretçileri neler bekliyor? Odalarýn sýrrý nedir? Müzede ünlü þairimiz Nazým Hikmet’in bir bank üzerindeki heykeli var. Nazým Hikmet heykeli, Atatürk fotoðrafýndan sonra müzedeki tek erkek figürü. Nazým Hikmet, kadýnlar için neyi ifade ediyor?

-Ziyaretçileri çok þey bekliyor. Müzede kadýnlarýmýzýn toplumsal yaþamdaki direniþlerinden örnekler anlatýlýyor.1828 yýlýnda ekmeðe zam yapýldýðýný ve Ýzmirli kadýnlarýn çocuklarýyla birlikte sokaða dökülüp protesto gösteri yaptýðýný ve kadýnlarýn isyaný üzerine dönemin valisi Hasan Paþa’nýn ekmek zammýný geri aldýðýný anlatan dokümanlar ve Gezi olaylarýna kadar pek çok protestonun kahramaný kadýnlar öyküleriyle birlikte sergileniyor.

Londra’daki ünlü Hyde Park, özgürlük meydaný þeklinde özgürce sesleniþlerin þiirsel bir dil ile yapýlacaðý bir özel bölümü de içeriyor.

Türkiye’de tüm sevgi odaklý direniþler Kadýn Müzesi’nde özel bölümde dillendirilecek. Bu anlamda da müze kadýna “yalnýz deðilsiniz” mesajý veriyor.

Koleksiyon Eserler Odasý’nda Selçuklu, Osmanlý ve Cumhuriyet Dönemi kadýnlarýnýn; eþyalarý, bilgileri, belgeleri ve eserleri yer alýyor. Ýkinci kata çýkarken yine duvarlarý çeþitli formlarda kadýn masklarý süslüyor. Ýkinci kata çýkan diðer merdivenlerin duvarlarýnda ise Türkiye’nin tarihinde yer alan az önce bahsini ettiðimiz öncü kadýnlarýmýzýn fotoðraflarý ile yine Türk sinema ve tiyatro tarihine damga vuran ünlü kadýn sanatçýlarýmýzýn fotoðraflarýna yer veriliyor.  Muazzez Ýlmiye Çýð, Afet Ýnan’ýn kýzý Ari Ýnan, Ayþen Gruda, Nurhan Damcýoðlu, Gürdal Mumcu, Zuhal Yorgancýoðlu, Çolpan Ýlhan ve merhum Aysel Gürel gibi alanlarýnda iz býrakan kadýnlarýn da özel eþyalarý müzedeki yerini aldý.

“Nazým Hikmet, sadece kadýnlara deðil, o memleketine, doðaya ve insana âþýktýr”

Ünlü þairimiz Nazým Hikmet’in bir bank üzerindeki oturan heykeli ve “Kadýnlarýmýz” isimli þiiri ye alýyor. Elbette Nazým Hikmet çok duygusal, kadýna deðer veren bir þairimiz. Edebiyat tarihimizin en güzel aþk þiirleri yazmýþtýr. Nâzým Hikmet’in aþklarý sadece kadýnlarý deðildir tabii… O memleketine, doðaya, insana kýsacasý güzel olan her þeye âþýktýr. O nedenle Nazým Hikmet de kadýnlar için özel bir þairdir diye düþünüyorum. Ayrýca üçüncü bir erkek olarak da Türk Edebiyatý’nýn en önemli isimlerin biri olan þair, romancý Attila Ýlhan’ýn da maský yer alýyor.

- Bildiðimiz kadarýyla dünyanýn hiçbir yerinde “Erkek Müzesi” yok. Açýlan bu Kadýn Müzesi, Türkiye’nin ilk, ancak dünyanýn 54. Kadýn Müzesi. Sizce, tüm dünyada cinsiyete dayalý müze açýlmasýnýn temel dayanaklarý nelerdir? Neden Kadýn Müzesi? Basýndaki fotoðraflarda gördüðümüz kadarýyla Müze’de bir serbest kürsü var. Kadýnlar için bu serbest kürsünün anlamý nedir?

-Kadýn olmak üretmektir, kadýn olmak dayanýklýlýktýr, kadýn olmak güçlü olmaktýr, kadýn olmak ezilmektir, kadýn olmak acý çekmektir, kadýn olmak öldürülmektir. Erkek egemen dünyaya karþý bir muhalefet stratejisi olarak kadýn müzeleri kurulmuþtur. Var olan müzelerdeki tarih yazýlýmýna alternatifler üretmek için ortaya çýktýlar. Biz de az önce de söylediðim gibi Anadolu’da yaþamýþ ve yaþayan kadýnlarýn hikâyelerini görünür kýlmak istedik.

Nice zorluklar içinde büyük baþarýlara imza atmýþ ilk kadýnlarýmýzý ve dünden bugüne protestolarda en ön saflarda yer alan kadýnlarýmýza müzemizde yer vererek örnek olmalarýný istedik. Kadýnlarýmýzýn özgüvenlerini desteklemek ve geçmiþlerine dair özel bir mekân yaratmak amacýyla bu müzeyi kente kazandýrdýk. Artýk bu müze kadýnlarýmýza emanet. Günden güne kadýnlarýmýzýn katkýlarýyla daha geliþeceðine de inanýyorum.

“Serbest Kürsü” ile kadýnlarýmýz düþüncelerini özgürce dile getirecek

“Serbest Kürsü” alanýnda kadýnlarýmýz týpký Londra’daki ünlü Hdye Park özgürlük meydanýnda olduðu gibi düþünceler burada özgürce dile getirilecek. Kadýnlarýmýz burada her türlü konuyu dile getirip konuþabilecek, eleþtirisini yapabilecek. Bu köþe onlarýn.

 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2702 Defa Okundu
2014-03-25

SON YAZILARI

TOBB Türkiye Yazýlým Meclisi Baþkaný Melek Bar Elmas: Minyatip söyleþisi Yazar Kýlýç’tan Nezih Kuleyin ile Söyleþi AÞKIN BEDEN DÝLÝ, NEZAKETÝN BEDEN DÝLÝDÝR Üç kere “AYN” deyin… “Neþeli Günüm” ile neþelenin! “Kurum kimliðiniz ile yaptýðýnýz paylaþýmlara özen gösterin!” Gazeteci Þeref Oðuz: Ar-Ge genellikle bizde Ür-Ge’ye dönüþüyor Yazar Kýlýç’tan Prof. Dr. Alkin ile Söyleþi Azeri sanatçý Cavit Tebrizli ile söyleþi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır