KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BOþANMA DAVALARýNDA KADýN MAðDURYET

  Arzu KILIÇ

          arzu.kilic@tbd.org.tr
         BOþANMA DAVALARýNDA KADýN MAðDURYET

 Boþanma Davalarýnda Kadýn Maðduriyeti

KHA Yazarý Arzu Kýlýç, Manisa Barosu’ndan Avukat Mehmet Ali Tangör ile “Boþanma Davalarýnda Kadýn Maðduriyeti” hakkýnda söyleþi yaptý:

-KADINA KARÞI ÞÝDDET, ÇOCUK ÝSTÝSMARI, ERKEN YAÞTA EVLÝLÝK VE PEDOFÝLÝYE HAYIR!!!

Deðerli okurlar,

Bu ay sizler için kadýna karþý þiddet, boþanma davalarýnda kadýn maðduriyeti ve çocuk gelin kavramý hakkýnda söyleþi gerçekleþtirdim. Bildiðiniz üzere çocuk gelin, erken yaþta ve zorla evlendirilen kýz çocuklarýnýn hamilelik ve ölümleri son zamanlarda sýklýkla gündeme geliyor.

Uzmanlar, “çocuk gelin kavramýný meþrulaþtýrdýðý için ‘çocuk gelin’ deðil ‘pedofili’ kavramýný kullanýn” diyor. Peki, nedir bu pedofili? Eriþkin bir bireyin ergenlik öncesi veya ergenliðe yeni girmiþ kiþileri cinsel açýdan çekici bulmasý ve cinsel eðiliminin sadece çocuklara yönelik olmasýna neden olan psikoseksüel bir rahatsýzlýk olarak tanýmlanýyor. Maalesef pedofiliye maruz kalanlar genelde kýz çocuklarý.

Boþanma davalarýnýn çoðunda özellikle kadýnlarýn fiziksel, ekonomik, sözel, psikolojik ve cinsel þiddete maruz kaldýklarýna tanýk oluyoruz.  Kadýna yönelik þiddetin temelinde tüm toplumun her yanýna sinen erkek egemenliðinden kaynaklanan baskýcý ve otoriter tavýrlar yatýyor. Kadýnlarý satmak, zorla evlendirmek, dövmek, kadýnlara tecavüz etmek, sövmek gibi þiddet ve ayrýmcýlýk unsurlarý yapanlarýn sadece ruhsal sorunlarý yok, bunlar öðrenilmiþ erkeklikle ve toplumun öðrettiði kadýn düþmanlýðýyla alakalý. Kadýna karþý þiddet ve ayrýmcýlýk sonradan öðrenilen, benimsetilen ve sürdürülen bir durum. Dolayýsýyla toplumda kadýnýn eðitimi çok önemli. Þiddet uygulayan ve ayrýmcýlýk yapan bir erkeði de kadýn yetiþtiriyor. Sadece bilinçli, eðitimli kadýnlar ve yasalar tarafýndan kadýnlarý güçlendirecek uygulamalar erkeklerin þiddetine son verilebilir.

Yapýlan araþtýrmalara göre, dünyada her 3 kadýndan 1’i hayatýnda en az bir kez aile içi þiddete maruz kalýyor. G-20 üyesi Türkiye’de bu oran çok daha yüksek. Türkiye genelinde kadýnlarýn neredeyse yarýsý þiddete maruz kalýyor. Uzmanlara göre ülke genelinde eþi veya eski eþi tarafýndan fiziksel þiddete maruz býrakýlan kadýnlarýn oraný yüzde 39. Kadýna yönelik þiddet bütün dünyada en yaygýn insan hakký ihlalleri arasýnda.

Her ne kadar basýnda yetkililer ve sivil toplum kuruluþlarý tarafýndan dile getirilse de kadýnlarýmýz þiddetle karþýlaþtýklarýnda ne yapacaklarý ve boþanma süreçlerinde anayasal haklarýnýn neler olduðunu bilmiyor.

Manisa Barosu’ndan Avukat Mehmet Ali Tangör ile “Þiddete karþý anayasal haklarýmýz neler?, Þiddet gören kadýn evi terk etmeden koruma talep edebilir mi?, Yasalar çocuk yaþta evlilik konusunda ne öngörüyor? sorularýnýn yanýtlarýný ve çocuk gelin” kavramýný konuþtuk.

Keyifli okumalar dilerim.

Okuyarak ve sevgiyle kalýn.

“Hukuka inancý kalmayan bireyler, kendi kurallarýný uygular”

Yasalarýn caydýrýcý ve yaptýrým gücü olmasý gerektiðinin altýný çizen Avukat Mehmet Ali Tangör, genel hukukta alýnan kararlar uygulanabilir olmadýðýndan insanlarýn hukuka ve hukukun üstünlüðüne güveninin kalmadýðýný belirtti. Tangör, mevzuatlarda yapýlan deðiþiklikler uygulanmadýðý sürece kadýn cinayetlerinin devam edeceðini vurguladý.

-Boþanma davalarýnýn çoðunda kadýn maðduriyeti ve þiddete tanýk oluyoruz. Kadýna yönelik þiddetin temelinde ise tüm toplumun her yanýna sinen erkek egemenliðinden kaynaklanan baskýcý ve otoriter tavýrlar yatmakta. Özellikle boþanma sürecinde fiziksel, ekonomik, sözel, psikolojik ve cinsel þiddete maruz kalan kadýnlarýn anasal haklarý nelerdir?

-Bizim mevzuatýmýzda en üst düzeyde yer alan hükümler Anayasa’da yer almaktadýr. Bu konuda Anayasa’nýn 10. maddesinde kanun önünde eþitlik hükmü bulunuyor. Yeni yapýlan düzenlemeyle bu kanunun ikinci fýkrasý, “kadýnlar ve erkekler eþit haklara sahiptir” þeklindedir.

Anayasamýzýn 41. maddesinde “Aile Türk toplumunun temelidir ve eþler arasý eþitliðe dayanýr” denilerek ailenin önemine vurgu yapýlýyor. Yine maddenin devamýnda “Devlet her türlü istismar ve þiddete karþý çocuklarý koruyucu tedbirler alýr” hükmüyle ailedeki çözülmenin ana unsurlarýndan bir tanesi olan aile içi þiddete karþý Anayasal koruma hükmü ortaya konulmuþtur.

Kadýn ifadesi geçmeyen baþka yerlerde de kadýnlara iliþkin hükümler var. Anayasa’nýn 41. maddesinde belirttiðim gibi aile kurumunu korunmasý ve çocuk haklarý ele alýnýyor. Sadece kadýna atfedilen ve onu korumaya yönelik bir hüküm yok. Burada önemli olan ailenin bütünlüðünün korunmasý. Oysa bir ailenin içinde kadýnýn rolü tartýþýlmaz. Ailede esas birleþtirici unsur kadýndýr.

Kadýn ifadesi anayasamýzda sadece iki yerde geçiyor

8 Mart 2012’de kabul edilen 6284 sayýlý “Ailenin Korunmasý ve Kadýna Karþý Þiddetin Önlenmesi” Kanunu’nun 1. Maddesinde,  “Bu Kanunun amacý; þiddete uðrayan veya þiddete uðrama tehlikesi bulunan kadýnlarýn, çocuklarýn, aile bireylerinin ve tek taraflý ýsrarlý takip maðduru olan kiþilerin korunmasý ve bu kiþilere yönelik þiddetin önlenmesi amacýyla alýnacak tedbirlere iliþkin usul ve esaslarý düzenlemektir” ifadesiyle aile yapýsý ve bireylerini þiddete karþý koruma altýna almýþtýr. Burada kadýnlarýn korunmasý anlamýnda devlete birtakým sorumluluklar yüklenmiþ. Devlet bu eþitliðin yaþama geçmesiyle yükümlüdür. Burada kadýn ve erkek arasýnda pozitif ayrýmcýlýðýn yapýlmasý yasalar önünde ayrýmcýlýk olarak sayýlmamaktadýr. Maddenin ikinci fýkrasýnda çalýþma þartlarý ve dinlenme þartlarý yer alýyor. Burada kadýnlarý koruyan bir hüküm daha var. “Küçükler ve kadýnlar ile bedeni ve ruhi yetersizliði olanlar çalýþma þartlarý bakýmýndan özel olarak korunurlar” diyor. Tabii þöyle bir durum var. Anayasaya baktýðýmýzda kadýn ifadesi anayasamýzda sadece iki yerde geçiyor. Bunun dýþýnda kadýn ifadesini baþka bir yerde bulmanýz mümkün deðil. Anayasa’da kadýna ne kadar deðer verildiðini buradan anlayabiliriz. Önem verdiðiniz þeylerden daha fazla bahsetmeniz gerekir. Sadece iki yerde geçmesi ne kadar deðer verildiðini gösteriyor. Anayasa’da baþtan aþaðý kadýnlarla ilgili hükümler yazsa bile bunun bir önemi yok, önemli olan bu hükümleri uygulayabilmemiz. Her þey kâðýtta ve mevzuatta kalmamalý.

Kararlarý uygulayabildiðiniz kadar güçlüsünüz

Son zamanlarda basýnda kadýn cinayetleriyle ilgili haberleri sýkça görmekteyiz. Siz istediðiniz kadar mevzuatlarda deðiþiklik yapýn. Amerika ve Avrupa’da olmayan hükümleri koyun bunlarý uygulayamadýktan sonra kadýn cinayetleri devam edecektir. Yasalar caydýrýcý ve yaptýrým gücü olmalýdýr. Kararlarý uygulayabildiðiniz kadar güçlüsünüz. Genel hukuk sistemimizde alýnan kararlar uygulanabilir olmadýðý için insanlarýn hukuka ve hukukun üstünlüðüne güveni kalmýyor. Türk hukukuna inancý kalmayan bireyler de kendi kurallarýný uyguluyor. Bu bana göre kadýna karþý þiddetin en önemli nedenlerinden bir tanesidir.

Boþanma nedenleri arasýnda maddi zorluklar, aile içi cinsel taciz, içki, kumar vealdatma yer alýyor

Türkiye’de genel olarak boþanmalarýn nedeni ekonomiktir. Ayrýca erken yaþta evlilikten kaynaklanan tahammülsüzlük de var. Evlilikte iyi gün ve kötü günde beraber olmak için birbirinize söz veriyorsunuz. Ancak ortaya çýkan ilk sýkýntýda mücadele etmekten vazgeçiyorsunuz. Bununla ilgili yayýnlanan istatistikleri sizinle paylaþmak isterim. 2011’de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý’nýn yapmýþ olduðu “Türkiye’de Aile Yapýsý Araþtýrmasý”nda boþanma nedenleri cinsiyete göre ayrýlmýþ. Mesela kadýna karþý kötü muamele erkeklere göre yüzde 0,4 olarak görülen bir boþanma nedeni iken kadýn için yüzde 20,8. Aile içi cinsel taciz, içki, kumar, aldatma gibi birçok unsur boþanma nedeni olabiliyor.

Eskiden en çok erkeðin aldatmasýndan þikâyet edilirdi. Þimdi ise kadýnlarýn aldatmasý söz konusu. Bana gelen müvekkillerimin bir kýsmýnda kadýnlarýn aldattýklarýna þahit oldum.

-8 Mart 2012 tarihinde yasalaþan 6284 sayýlý Ailenin Korunmasýna ve Kadýna Yönelik Þiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a göre; þiddet gören kadýn, evi terk etmeden koruma talep edebilir mi Þiddetin gerçekleþtiði anlarda polis hangi önlemleri almakla yükümlüdür?

- 8 Mart 2012’de kabul edilip, 20 Mart 2012’te resmi gazetede yasalaþan bir kanunumuz var. Bu kanunun ilk maddesini okuduðunuz zaman burada da sadece kadýna atfedilen ve kadýný koruyucu bir hüküm yok. Bu kanunun esas koruduðu þeyler; þiddete uðrayan ve þiddete uðrama tehlikesi olan kadýnlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflý maðdur olan kiþiler. Bu sadece kadýný koruyan bir kanun deðil. Bu kanun çocuklarý, aile bireylerini yani þiddet gören veya görme tehlikesi olan herkesi koruyor. Ülkemizde nadir görülen bir husus olmakla birlikte kadýnýn da erkeðe karþý þiddeti söz konusu olabilir.

Aile içi þiddete karþý bir takým koruyucu hükümler var. Üçüncü maddede mülkü amirler tarafýndan verilecek koruyucu tedbir kararlarý kendisi ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara uygun barýnma imkâný verilmesinden söz ediyor. Eðer bir kadýn þiddet görüyorsa kendisi veya yanýnda çocuðu varsa çocuðu ile beraber uygun bir yerde barýnma imkâný devlet tarafýndan saðlanýyor.

Sýðýnma evlerinin yeri ve burada kalanlarýn kimlikleri gizlidir

Sýðýnma evleri çok ciddiye alýnan bir konu. Sýðýnma evlerinin yerleri gizlidir. Buradaki kadýnlarla avukat olarak bile görüþmek isteseniz Aile ve Sosyal Politikalar Ýl müdürlüklerinden görüþme izni almanýz gerekiyor. Burada kalan kadýnlarýn þiddete uðrama tehlikeleri olduðu için çalýþtýklarý yerlerde kimlikleri gizlidir.

6284 sayýlý kanunda iki türlü tedbir ve koruma kararlarý vardýr; mülkü amirler ve hâkimler tarafýndan verilecek kararlar var. Hâkimler tarafýndan verilebilecek kararlar sadece örnekleme biçiminde sayýlmýþ. Aile hâkimleri olayýn gerektirdiði durumlara göre tedbirler alabilirler.

Biz de tanýk koruma kanunu vardýr. Bu kanuna göre kadýnýn yaþadýðý yerin deðiþtirilmesi, nafaka baðlanmasý, sosyal anlamda kendisini geliþtirebilmesi için imkânlarýn sunulmasý, psikolojik ve hukuksal desteklerin saðlanmasý gibi þeyler mülkü amirler veya hâkimler tarafýndan karar alýnmaktadýr.

-Son olarak erken yaþta ve zorla evlendirilen kýz çocuklarýnýn istenmeyen gebelik ve ölümleriyle birlikte “çocuk gelin deðil pedofili” kavramý da tartýþýlmaya baþlandý. Yasalar çocuk yaþta evlilik konusunda ne öngörüyor? Aileler ne gibi rol oynuyor? “Çocuk Gelin” kavramýný kullanmak, bu eylemi meþrulaþtýrýr mý?

-Evliliðe iliþkin Türk Medeni Kanunu’nda hükümler var. 17 yaþýný dolduran kiþiler her hangi bir izin veya baþka bir þeye gerek olmadan evlenebilirler. Olaðanüstü evlenme durumunda ise her iki taraf için de 16 yaþýnýn doldurulmasý gerekir. Hâkim izni gerekmektedir. Hâkim olaðanüstü durumu analiz edebilmek amacýyla anne, baba veya çocuðun vasisini dinler.

Anayasamýzda “Çocuk kimdir?” sorusunun tam bir netliði yok. Türk Ceza Kanunu’nda çocuðun cinsel istismarýna yönelik hükümler var. 15 yaþýný tamamlamamýþ kiþilere karþý cinsel taciz durumu söz konusu olursa bu durumun çok aðýr yaptýrýmlarý var. 15 yaþýndan daha büyük çocuklar için ise þikâyete tabii suç oluþur. 5395 sayýlý Çocuk Koruma Kanunu’nda, “daha erken yaþta ergin olsa bile 18 yaþýný doldurmamýþ kiþiye” çocuk denir. Ancak Türk Ceza Kanunu’na baktýðýnýz zaman burada 15 yaþýndan daha küçükleri koruyor yasa.

“Çocuk gelin” yerine pedofili kavramýný kullanmak daha doðru

Pedofili konusuna gelecek olursak pedofili ruhsal bir hastalýk. Bana göre “çocuk gelin” ise kültürel bir kavram. Özellikle doðu illeri için. Küçük bir çocukla yaþýtýndaki baþka bir çocuðu da evlendirebiliyorlar. “Çocuk Gelin” kavramýný kullanmak, bu eylemi meþrulaþtýrýr mý? Aslýna bakarsanýz olayý nitelendirmekten ziyade olayýn kendisi önemlidir. Ortada olumsuz bir durum söz konusu. “Çocuk gelin” kavramýndan ziyade pedofili kavramýný kullanmak daha doðrudur.

Kadýnlar konusunda toplumsal olarak eðitimli ve bilinçli olmamýz gerekir. Devrimlerimiz sayesinde kadýnlara seçme ve seçilme hakký verildi. Cumhuriyet’in kuruluþundan günümüze kadar olan süreçte bu haklar dýþýnda kadýnlarla ilgili yasalarda pek fazla geliþme olmadý. Eskiden kadýnlara daha fazla önem ve deðer verilirmiþ. Þimdi ise tam tersi bir gidiþat var. Kadýnlarýmýzý daha da deðersizleþtirip onlarý meta olarak görüyoruz.

(BA-BA-S) MANÝSA (KHA)

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 10067 Defa Okundu
2014-04-01

SON YAZILARI

TOBB Türkiye Yazýlým Meclisi Baþkaný Melek Bar Elmas: Minyatip söyleþisi Yazar Kýlýç’tan Nezih Kuleyin ile Söyleþi AÞKIN BEDEN DÝLÝ, NEZAKETÝN BEDEN DÝLÝDÝR Üç kere “AYN” deyin… “Neþeli Günüm” ile neþelenin! “Kurum kimliðiniz ile yaptýðýnýz paylaþýmlara özen gösterin!” Gazeteci Þeref Oðuz: Ar-Ge genellikle bizde Ür-Ge’ye dönüþüyor Yazar Kýlýç’tan Prof. Dr. Alkin ile Söyleþi Azeri sanatçý Cavit Tebrizli ile söyleþi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır