KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HAYAT SENDE GENçLK AKADEMS DERNEð

  Arzu KILIÇ

          arzu.kilic@tbd.org.tr
         HAYAT SENDE GENçLK AKADEMS DERNEð

 Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneði

“YAPACAK ÇOK ÞEY VAR; DOKUNULACAK ONLARCA HAYAT, ALINACAK BÝNLERCE DUA…”

Deðerli Okurlar,

Hafta sonu Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneði’ne konuk oldum. Basýnda dernek hakkýnda okuduðum haberler,  projeleri ve hazýrladýklarý “Doðru Sözlük” adlý kitapçýk oldukça dikkatimi çekti ve yetkilileri ile tanýþmak istedim.

Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneði, 2007 yýlýnda devlet korumasýnda kalan çocuk ve gençlerin temel yaþam becerilerini kazanmýþ þekilde eþit ve ayrýmcýlýða uðramadan hayata atýlmasý amacýyla bir grup idealist genç tarafýndan kurulmuþ.

Derneðin Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Oskay ile tanýþtým. Kendisi de yuvada yetiþmiþ gençlerden birisi. Yuvada yetiþmiþ olmasý onun cesaretini kýrmamýþ tam tersi hayata karþý daha da güçlü yapmýþ. Baþarmýþ, istemiþ ve yapmýþ. Hayatýnda çok þeyi istemiþ ve baþarmýþ. Her zaman varoluþçu felsefeyi benimseyip yaptýklarýnýn deðil yapacaklarýmýn toplamý olmaya odaklanmýþ. Þu an Ekonomi Bakanlýðý’nda çalýþýyor, evli ve iki çocuk babasý.

Yapacak çok þey; dokunulacak onlarca hayat ve alýnacak binlerce duanýn olduðunu söyleyerek yuvadaki çocuklara örnek olan Oskay ile dernek faaliyetlerini, “Sosyal Duvarlarý Yýkalým” Projesi ve “Doðru Sözlük” kitapçýðýný konuþtuk.

Sosyal Duvarlarý Yýkalým Projesi’nin raporu yayýmlandý. Rapora ve raporun çarpýcý sonuçlarýna www.sosyalduvarlariyikalim.org adresinden ulaþabilirsiniz. Hayat Sende Ailesi, bu proje ile insanýn yaptýklarýnýn deðil, yapacaklarýnýn toplamý olduðuna ve deðiþime yürekten inanýyor.

Dernekte gönüllü olarak çalýþan pek çok öðrenci var ve yuvadaki çocuklar için bir þeyler yapmaya çalýþýyorlar. Baþkent Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öðrencisi Sultan Çayýrlý da onlardan birisi. Derslerinden fýrsat buldukça derneðe hizmet ediyor. Kim bilir ileride hangi yuvayý aydýnlatacak, hangi çocuða umut olacak…

Bireysel olarak siz derneðe destek olabilirsiniz. Nasýl mý? Gönüllü olarak Akademide eðitim verebilir, çalýþmalara katýlabilir, baðýþ verebilir ve derneðin projelerini sosyal mecralarda paylaþabilirsiniz.

Sosyal aðlarda paylaþýlan istatistik, haber, “Baþarý Öyküleri” ve “Doðru Sözlük” gibi içerikleri daha geniþ kitlelere ulaþtýrmak içinsiz de sosyal medya hesaplarýnýzdan paylaþýmlarda bulunun.

 “Sosyal Duvarlarý Yýkalým” projesi ile toplum ve medyanýn devlet korumasý altýnda yetiþen gençlere yönelik negatif tutumunun tamamen deðiþmesini ve Türkiye’deki tüm çocuklarýn eþit ve adil bir þekilde yaþamasýný diliyorum.

Ýçinizde yeþeren umutlardan vazgeçmeyin. Hem umutlarýnýzý yeþertin hem de baþkalarýna umut olun...

www.hayatsende.org

Keyifle okumanýz dileðiyle…

HAYAT SENDE GENÇLÝK AKADEMÝSÝ DERNEÐÝ ÜYESÝ ABDULLAH OSKAY:

ÇOCUKLARIMIZI ETÝKETLEMEYÝN!

Toplum ve medyanýn devlet korumasý altýnda yetiþen gençlere yönelik negatif tutumuna dikkat çeken Oskay, “Sosyal Duvarlarý Yýkalým” Projesi’yle bu bireylere dair önyargýlarý ve toplumla aralarýnda oluþan sosyal duvarlarý, bilimsel ve etik temele dayanan söylem ve uygulamalarla kaldýrmayý hedeflediklerini belirtti.

-HAYAT SENDE GENÇLÝK AKADEMÝSÝ DERNEÐÝ’NÝN KURULUÞ HÝKÂYESÝNÝ VE AMACINI ANLATIR MISINIZ? DERNEK HANGÝ ÝHTÝYAÇTAN DOÐDU VE FAALÝYETLERÝ NELERDÝR?

- Hayat Sende Gençlik Akademisi, Ankara’da 2007 yýlýnda devlet korumasýnda yetiþen bir grup idealist genç tarafýndan kuruldu. Amacýmýz devlet korumasýnda kalan çocuk ve gençlerin temel yaþam becerilerini kazanmýþ þekilde eþit ve ayrýmcýlýða uðramadan hayata atýlmasýdýr. Hayat Sende, varoluþçu felsefeyi kendisine rehber edinerek, insanýn geçmiþi ne olursa olsun, geleceðinin insanýn ellerinde biçimleneceði ve farký yaratanýn insanýn kendisi olduðu gerçeðinden hareket etmektedir.

Biz, suçlu bir çocuðun olamayacaðýný, en iyi ihtimalle suça itilmiþ bir çocuðun olacaðýna inanýyoruz. Bu çerçevede, bu çocuklarý kazanmak için harcanan çaba ve bedelin, kaybedildikten sonrakinden çok daha az olacaðýna inanmakta ve faaliyetlerini bu çocuklarýn suça itilmesini önleyici yaklaþýmla sürdürmekteyiz.

Amaçlarýmýz doðrultusunda pek çok etkinlik ve projeler yapýyoruz. Sabancý Vakfý tarafýndan 2013 yýlý Toplumsal Geliþme Hibe Programý kapsamýnda desteklenen “Sosyal Duvarlarý Yýkalým” projesi, Hayat Sende özkaynaklarý ile sürdürülen “Gençlik Akademisi” projesi, Yetiþtirme Yurtlarý ve Sevgi Evlerine yönelik düzenlenen “Kariyer Þenlikleri” etkinlikleri, Koruyucu Aileliðin Yaygýnlaþtýrýlmasý için çalýþmalar yapýlan “Bir Küçük, Bir Gülücük” projesi gibi.

Birçok að ve platformun içerisindeyiz. Genç Optimistler Programý, Ulusal Gençlik Parlamentosu, Uçan Süpürge Çocuk Gelinler Platformu, UNICEF Çocuða Karþý Þiddetin Önlenmesi Ortaklýk Aðý gibi… Toplumda çocuklarýn etiketlenmesi karþý birçok çalýþma yapýyoruz.

SOSYAL DUVARLARI YIKALIM” PROJESÝ’YLE FARKINDALIK OLUÞTURMAYA ÇALIÞIYORUZ

-Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneði ve çeþitli sivil toplum kuruluþlarý tarafýndan “Sosyal Duvarlarý Yýkalým” Projesi baþlattýnýz. Bu proje kapsamýnda, devlet korumasý altýnda yetiþen çocuk ve gençlere yönelik basýnda çýkan haberlerin analizi yapýldý. Bu raporun sonuçlarýndan söz seder misiniz? Medyada rencide ettiðini ve insanlarý ötekileþtirdiðini düþündüðünüz bazý yasak kelimeler var. Bu kelimeler nelerdir?

-Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneði önderliðinde Ankara ve Ýstanbul’da hayata geçirilen “Sosyal Duvarlarý Yýkalým” Projesi, sosyal hizmetler, çocuk, gençlik ve kadýn haklarý alanýnda faaliyet gösteren Sosyal Hizmet Uzmanlarý Derneði, Habitat Kalkýnma ve Yönetiþim Derneði, Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfý ile Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Derneði’nin ortak çalýþmasýdýr.

Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneði baþta olmak üzere beþ sivil toplum kuruluþunun rehberliðinde yürütülen Sosyal Duvarlarý Yýkalým Projesi’nde, kamuoyunda konuyla ilgili farkýndalýk oluþturarak devlet korumasýnda yetiþen ve yetiþmekte olan bireylere dair önyargýlarý ve toplumla aralarýnda oluþan sosyal duvarlarý, bilimsel ve etik temele dayanan söylem ve uygulamalarla ortadan kaldýrmayý hedeflemekte.

Araþtýrmalar, devlet korumasýnda yetiþen gençlerin, akranlarýna göre daha fazla sorunlu algýlandýklarýný göstermekte. Bu durum, büyük ölçüde, söz konusu gençlerin toplum ve medya tarafýndan etiketlenmelerinden kaynaklanmakta.

Sosyal Duvarlarý Yýkalým Projesi’nin amacý; toplum ve medyanýn devlet korumasý altýnda yetiþen gençlere yönelik negatif tutumunun deðiþtirilmesidir. Sabancý Vakfý’nýn desteði ile gerçekleþtirilen proje Ankara ve Ýstanbul’da uygulanmakta. Projeyi uygularken ilk olarak;  medya taramasý yapýlarak etiketleme örnekleri tespit ettik, ikincisi; örneklerin analiz edilmesi sonucu bir rapor hazýrlandý ve üçüncü olarak rapor geleneksel medya, kamu ve sivil toplum kuruluþlarý (STK) temsilcileri ile paylaþýldý ve sosyal medyada bir kampanya baþlatýlarak toplumda farkýndalýk yaratýlmaya çalýþýldý.

MEDYA, DEVLET KORUMASI ALTINDA YETÝÞEN BÝREYLERÝ ÖTEKÝLEÞTÝRÝP, SUÇLA ÝLÝÞKÝLENDÝRÝYOR

Özellikle medyada devlet korumasý altýnda yetiþen çocuk ve gençlerin ötekileþtirildiðini ve suçla iliþkilendirildiðini görüyorduk ancak bunun için analitik araçlar ve yöntem yoktu. Devlet, STK, akademisyenlerin ve kamu kurumlarýnýn üzerinde mutabýk kaldýðý bir sorundu bu. Biz buna iliþkin bir yöntem geliþtirdik. Proje doðrultusunda devlet korumasý altýnda yetiþen çocuk ve gençlere yönelik basýnda çýkan haberlerin analizi yapýldý. Medyada Kadýna Yönelik Þiddeti Ýzleme ve Hrant Dink Vakfý’nýn uygulamýþ olduðu Türkiye’de nefret söyleminin izlenmesi projesine benzer þekilde bir metodoloji geliþtirdik. Bu metodoloji ile soyut olan bu sorunu daha da somutlaþtýrdýk. Bu doðrultuda birçok sonuca ulaþtýk.

Devlet korumasýnda kalan birçok çocuðun gerek medyada gerek yazýlý-görsel, videolarda ve haberlerde çok yoðun bir þekilde etiketlendiðini görüyoruz. Bunu bilerek yapmadýklarýný düþünüyorum. Ancak çocuklara çok büyük zararlar vermekteler. Bu zararlardan dolayý çocuklarýn ve gençlerin suçla iliþkilendirilmiþ olmalarý onlarý yaralamakta. Bu doðrultuda STK’lar ile birlikte bir farkýndalýk oluþturduðumuza inanýyoruz. Bu projeden sonra RTÜK’ün mevzuatýnda çocuklarla ilgili yayýnlarda deðiþiklikler oldu.

Projenin aslýnda üç tane stratejisi vardý. Türk toplumu gibi soyut düþünme becerisi çok geliþmemiþ bir toplumda nasýl projeyi somuta dönüþtürür ve insanlarda farkýndalýk oluþtururuz diye düþündük. Birinci strateji; medya taramalarý. Medya taramalarýndan elde edilen sonuçlarla basýn yayýn kuruluþlarý ve düzenleyici kuruluþlara ziyaretler, ikincisi doðru sözlük. Doðru sözlükte hatalý veya uygunsuz, yanlýþ kullanýlan kelimelerin daha doðru kullanýmý. Diðer üçüncüsü ise baþarý öyküleri. Yani baþarýlý olan devlet korumasýndaki çocuk ve gençlerin baþarý hikayeleri.

TÜRKÝYE’DE ÇOCUK HAKLARI KONUSU KANGREN OLMUÞ BÝR KONU

Genel itibariyle Türkiye’de çocuk haklarý konusu kangren olmuþ bir konu. Sadece devlet yuvasýndaki çocuklar için deðil. Bütün çocuklar için geçerli bu. Türkiye’nin kangren olmuþ çocuk politikasýzlýðýnda yuvadaki çocuklarla diðer çocuklarý ayrý düþünmemek gerekiyor.

Etiketlenme dediðimiz kavram çok boyutlu bir kavram. Birçok yerde etiketlemeyi görmekteyiz. Kurumun çocuðu etiketlemesi var. Nedir bu? Bütün yuvadaki çocuklara ayný kýyafeti giydirmesi, ayný servisle okula gitmek. Yurtlardaki çocuklara karþý eðitim sisteminde etiketleme var. Medyada etiketlenme, iþ ve sosyal yaþamda etiketlenme var. Yuvada yetiþmiþ gence kýz vermem gibi. Ýþverenler yuvada yetiþtiði için gençlere iþ vermeyebiliyorlar.

DOÐRU SÖZLÜK KÝTAPÇIÐI

-Basýn, sosyal medya ve kamuda “Devlet Korumasýndaki Çocuk” larla ilgili duyuru, haber, proje hazýrlar ve sunarken kullanýlacak dil konusunda nelere dikkat edilmelidir?

Neredeyse her gün gazetede ve TV’lerde karþýlaþtýðýmýz mesajlar, haberler, diziler ve sinema filmleri bizi Doðru Sözlük adlý kitapçýðý hazýrlamaya yönlendirdi. Bu doðrultuda devlet korumasýnda yetiþen çocuk ve gençlere yönelik toplum ve medya nezdindeki olumsuz algýyý ve söylemi deðiþtirerek kolektif bilinçte etkili bir dönüþümü hayata geçirmeyi amaçlýyoruz.

Türkiye’de devlet korumasýnda yetiþen çocuk ve gençler, haberlerde ve filmlerde çoðunlukla; potansiyel suçlu, þiddet eðilimli veya cinsel istismar maðduru olarak yansýtýlýyor. Farkýnda olmadan yapýlan bu tür etiketlenmeler toplumsal önyargýlarýn oluþmasýna ve pekiþmesine ve hatta bu devlet korumasýndaki bireyler ile toplum arasýndaki sosyal duvarlarý daha da güçlendirmiþ oluyor. Medyanýn baskýn dili, çoðu zaman bizim de gündelik hayatta kullandýðýmýz sözcükleri oluþturuyor.

Sosyal dýþlanma ile mücadelenin temelde verimli ve etkili bir iletiþim süreciyle baþarýlý olacaðýna inanýyor ve devlet korumasýnda yetiþen bireyler ile toplum arasýnda sosyal duvarlar oluþturan, söz konusu çocuk ve gençlerin özgüvenlerini kýran, kendilerini toplumsal hiyerarþinin en altýna koymalarýna neden olan, rencide edici ve ayrýþtýrýcý etiketlerin oluþmasýna yol açan hatalý kullanýmlarý, “Doðru Sözlük” ile düzeltmeyi umuyoruz.

DOÐRU SÖZLÜÐE ÖRNEK VERECEK OLURSAK;

Kimsesiz Çocuk yerine “Devlet Korumasýndaki Çocuk”,

Yurt Çocuðu yerine “Yetiþtirme Yurdunda Yetiþen Çocuk”,

Yuva Çocuðu yerine “Çocuk Yuvasýnda Yetiþen Çocuk”,

Korunmaya Muhtaç Çocukyerine”Korunmaya Ýhtiyacý Olan Çocuk” ,

Fuhuþ yerine “Çocuðun Cinsel Ýstismarý”,

Yetimhane yerine “Çocuk Evleri Sitesi”, “Ev Tipi Sosyal Hizmetler Birimleri”, “Yetiþtirme Yurdu”, “Çocuk Yuvasý”,

Gerçek Anne-Baba yerine “Biyolojik Anne-Baba”,

Çocuk Verme yerine “Çocuðu Evlat Edindirme”,

Evlatlýk  yerine “Evlat Edinilen” kelimelerini kulandýk.

DOÐRU SÖZLÜK’TE BUNUN GÝBÝ PEK ÇOK ÖRNEKLER VAR.

Birleþtirici ve ortak bir dil oluþturmak adýna Doðru Sözlük için herkesin desteðinizi bekliyoruz!

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA)

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7544 Defa Okundu
2014-05-02

SON YAZILARI

TOBB Türkiye Yazýlým Meclisi Baþkaný Melek Bar Elmas: Minyatip söyleþisi Yazar Kýlýç’tan Nezih Kuleyin ile Söyleþi AÞKIN BEDEN DÝLÝ, NEZAKETÝN BEDEN DÝLÝDÝR Üç kere “AYN” deyin… “Neþeli Günüm” ile neþelenin! “Kurum kimliðiniz ile yaptýðýnýz paylaþýmlara özen gösterin!” Gazeteci Þeref Oðuz: Ar-Ge genellikle bizde Ür-Ge’ye dönüþüyor Yazar Kýlýç’tan Prof. Dr. Alkin ile Söyleþi Azeri sanatçý Cavit Tebrizli ile söyleþi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır