KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BLME, BLþME VE TüRKçEYE ADANMýþ BR YAþAM

  Arzu KILIÇ

          arzu.kilic@tbd.org.tr
         BLME, BLþME VE TüRKçEYE ADANMýþ BR YAþAM

 Kitap Tanýtýmý

Bilime, biliþime ve Türkçeye adanmýþ bir yaþam      

Arzu Kýlýç

arzu.kilic@tbd.org.tr

Kaynak Yayýncýlýk, Türkiye’ye deðer katmýþ, yaþam ve düþünceleri ile örnek olmuþ kiþileri yakýndan tanýma olanaðý sunan “Ýz Býrakanlar” serisinin 8. Kitabý, biliþim duayeni Aydýn Köksal’ýn yaþamýna yer veriyor.

“Bilim ve Ütopya” Dergisi’nin Ankara Temsilcisi Fevziye Özberk’in, imzasýyla yayýmlanan “Aydýn Köksal Bilime, Biliþime ve Türkçeye Adanmýþ Bir Yaþam” kitabý on bölümden oluþuyor. Kitapta, yaþamý, eðitim-öðretim yýllarý dýþýnda Köksal’ýn biliþim dünyamýzdaki öncülüðü, biliþim mesleðini benimsemesi ve Türkçeye kattýðý zenginlikler anlatýlýyor. Ayrýca Köksal’ýn Türkçe, Bilim, Sanat, Politika ve Yaþam üzerine görüþlerine de yer alýyor kitapta.

Aydýn Köksal, biliþim uzmaný, elektronik mühendisi, dilbilimci, eðitimci ve yazar. Fransýzca, Ýngilizce, Ýtalyanca, Almanca ve Ýspanyolca biliyor. Yurdunu, ulusunu seven, aydýn, çok yönlü, kültürlü bir bilim adamý. Köksal, Hacettepe Üniversitesi’nin kuruluþunda yer almýþ. 1967’de üniversitenin Bilgi Ýþlem Merkezi’ni ve Bilgisayar Mühendisliði Bölümü’nü kurmuþ.

“Türkçenin bir bilim dili” olmasý adýna çalýþan, Türkçeyle eðitimi savunan “biliþim ve “bilgisayar”ýn isim babasý olan Köksal, “çevrimiçi”, “yazýcý”, “bellek”, “donaným”, “iletiþim” gibi 2.500’den fazla sözlüðü dilimize kazandýrmýþ.

“Biliþim Devrimi”nin ayrýmýna erken vararak, çok ama çok uzun yýllar teknolojik anlamda geride kalmýþ ülkemizin, Batý ülkeleriyle aramýzda oluþan uçurumu kapatabileceðini hep inanmýþ ve umudunu hiç kaybetmemiþ Köksal. Kitapta Köksal, ilkeleri için hayat mücadelesini samimi ve içten bir þekilde anlatýyor.

Köksal, Türkiye’yi biliþim çaðýna taþýmayý gençlik yýllarýndan beri ilke edinmiþ bir bilim adamý. Cumhuriyet’le birlikte, “Aydýnlanma Devinimi” ve “Atatürk Devrimleri”ne yaslanarak, ulusal dilimiz Türkçenin, hiçbir kuralsýzlýk içermeyen saydam-matematiksel görkemli yapýsýnýn eþsiz gücüne yaslanarak, yirminci yüzyýlýn son üçte birinde Türkiye’nin, “Biliþim Toplumu”na dönüþümle birlikte çok büyük bir atýlým fýrsatý ele geçirebileceðine inanmýþ. “Biliþim teknik bilimini, Türkiye’nin kalkýnmasý için bir araç olarak kullanacaðýz!” sözünü hiç dilinden düþürmemiþ.

1971’de yedi arkadaþý ile Türkiye Biliþim Derneði’ni (TBD) kuran Köksal, çok sayýda bilgisayar mühendisinin yetiþmesine, biliþim sektörünün yoktan var olmasýna önemli katkýlarda bulunmuþ. Þu an hâlâ TBD’nin Onursal Baþkaný.

Kitapta Köksal, TBD’nin kuruluþuyla ilgili þunlarý anlatýyor:

“Kendimi gerçekleþtirdiðim mayalanma kurumlarýnýn birincisi Hacettepe’dir. Ýkincisi de orada çalýþýrken 22 Nisan 1971’de yedi meslektaþýmla birlikte kurduðum TBD’dir. Biliþimin ulusal geliþmenin kaldýracý olacaðýna inanýyorduk. Amacýmýz da orada filizlenen biliþim tohumunu engellemelere karþý bütün Türkiye’de yeþerecek biçimde kullanabilmekti. Dernek, Elektrik Elektronik Mühendisliði dergisinin Aðustos-Eylül 1971’de yayýmladýðý Biliþim Özel Sayýsý ve Bahar 1972’de yayýmlamaya baþladýðý kendi yayýn organý Biliþim dergisiyle kuruluþunu ve amaçlarýný kýsa sürede geniþ bir çevreye duyurmayý baþardý. TBD’nin üye sayýsý bugün 10.000’in üzerindedir. 1971’de yayýmladýðýmýz Elektronik Mühendisliði’nin Biliþim Özel Sayýsý’ndan sonra, Nisan 1972’de editörlüðünü yine kendim üstlenerek çýkarmaya baþladýðým Biliþim dergisi, TBD’nin yayýn organý olarak 42 yýldýr yayýmlanýyor.”

Köksal’ýn demokratik kitle örgütlerindeki gönüllü çalýþmalarýn önemi ve buna örnek olarak TBD’nin çalýþmalarýyla uluslararasý alandaki övgülerini de kitapta anlatmýþ.

Ayrýca TBD Onursal Baþkaný Köksal, çalýþma yaþamý ve deneyimiyle ilgili olarak kimseye “yol göstermenin” doðru olmadýðýný ve gençlerin doðru olaný kendilerinin bulacaklarýný belirtiyor.

“Genç olsaydým, bugünkü aklýmla kendim için þunlarý yapardým” diyen Köksal’ýn bu konudaki görüþleri þöyle:  

“En önemli iki deðer olarak saðlýðý ve zamaný iyi kullanmayý erken öðrenmek, bunun için ölüm ve saygýnlýðýný yitirme dýþýnda hiçbir þeye üzülmemeyi, önlem almayý, okumayý, öðrenmeyi, öðrendiklerini not etmeyi, yaþama geçirmeyi, davranýþlarýný deðiþtirebilmeyi erken öðrenmek, ölçüyü kaçýrmamayý, hesabýný bilmeyi erken öðrenmek, duyarlý, anlayýþlý olmayý, çevreyle iletiþim kurmayý, eleþtiriden özeleþtiriden korkmak yerine kazanç saðlamayý erken öðrenmeyi, anadilini, ulusal dilini hiç olmazsa bir yabancý dili ve kadýn erkek bütün insanlara, canlýlara, gülümseyerek, sevgiyle yaklaþmayý, sonuçta mutlu olmayý erken öðrenmek.”

Köksal’ýn dünya ve ülkemizin bugün içinde bulunduðu sosyal, kültürel ve siyasal durumu hakkýnda da görüþlerini bildirdiði kitapta kendi aðzýndan, yaþamý mücadelelerle geçmiþ, ileriyi gören, kararlý ve azimli bir bilim adamýnýn hayatý anlatýlýyor.

Söyleþi tarzýnda yazýlan “Bilime, Biliþime ve Türkçeye Adanmýþ Bir Yaþam” adlý kitap, akýcý ve kolay anlaþýlýr bir dille yazýlmýþ. Herkesin özellikle biliþim sektöründe çalýþan ve bilgisayar mühendisliði mesleðine yeni baþlayanlarýn ellerinden býrakamayacaklarý bir kitap.

Keyifli okumalar dilerim.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 16764 Defa Okundu
2014-08-02

SON YAZILARI

TOBB Türkiye Yazýlým Meclisi Baþkaný Melek Bar Elmas: Minyatip söyleþisi Yazar Kýlýç’tan Nezih Kuleyin ile Söyleþi AÞKIN BEDEN DÝLÝ, NEZAKETÝN BEDEN DÝLÝDÝR Üç kere “AYN” deyin… “Neþeli Günüm” ile neþelenin! “Kurum kimliðiniz ile yaptýðýnýz paylaþýmlara özen gösterin!” Gazeteci Þeref Oðuz: Ar-Ge genellikle bizde Ür-Ge’ye dönüþüyor Yazar Kýlýç’tan Prof. Dr. Alkin ile Söyleþi Azeri sanatçý Cavit Tebrizli ile söyleþi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır