KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

TüRKYE ZEKA VAKFýNýN OYUN ÇOCUK DERGS

  Arzu KILIÇ

          arzu.kilic@tbd.org.tr
         TüRKYE ZEKA VAKFýNýN OYUN ÇOCUK DERGS

Türkiye Zeka Vakfýnýn OYUN Çocuk Dergisi

Zekâ Vakfý Koordinatörü ve OYUN Çocuk Dergisi Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Nihal Sandýkçý: OYNARKEN ÖÐRENMEK, EN KEYÝFLÝ YOL…

OYUN Çocuk Dergisi ile her yaþtan insanýn zekâ ve yetenek geliþimlerine destek olmaya çalýþtýklarýný belirten Sandýkçý, vakýf olarak, býkmadan usanmadan soru sorma, düþünme, sorgulamanýn önemini vurguladýklarýný, ancak böyle daha doðru kararlar verilebileceðine dikkat çekti.

Arzu Kýlýç

Türkiye Zekâ Vakfý’nýn (TZV) OYUN dergisi, artýk “OYUN Çocuk” adý ve yeni içeriðiyle okuyucuyla buluþuyor. Bu nedenle TZV Koordinatörü ve OYUN Çocuk Dergisi Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Nihal Sandýkçý ile söyleþi yaptýk.

TZV yöneticileri 6 yaþ ve üstü çocuklarýn zekâ ve yetenek geliþimlerine destek olmak amacýyla, OYUN dergisinin hedef kitlesini deðiþtirme ve OYUN Çocuk baþlýðý altýnda, özellikle ilkokul dönemindeki çocuklara yönelik bir zekâ, matematik ve mantýk oyunlarý dergisi yayýmlamaya karar vermiþ.

OYUN Çocuk Dergisi’nde birçok zekâ oyunlarý var. Çocuklar eðlenerek öðreniyorlar. Bu oyunlar düþünebilme, tahmin yürütebilme, problem çözebilmenin yanýnda sabrý, zaman yönetimini, iþbirliðini de öðretmekte; eðitim hayatýna da olumlu anlamda katkýlar saðlýyor.

“Çocuðun geliþim döneminde yetersiz ve verimsiz uyarýlmýþlýðý, zihinsel kapasitesini yavaþlatýyor” diyen Sandýkçý, bunun hayati; sonradan önüne geçilmez, tamir edilemez bir durum olduðuna iþaret edip “Hedefimiz çocuklarýmýzýn zekâ ve yetenek geliþimlerine destek olmak” dedi.

Anne-babalarý da çocuklarýyla birlikte bu sürece dâhil etmek isteðinde olduklarýna deðinen Sandýkçý, derginin sýradanýn dýþýnda zihin geliþtirici bir içeriði olduðu, çocuklarýn düþünme yeteneklerini geliþtiren, farklý bakýþ açýlarý kazandýran çok sayýda eðlenceli soru ve oyunla egzersiz yapma olanaðý bulunduðunu anlattý.

Sandýkçý, söyleþiyi þu deðerlendirmeyle tamamlandý:

“Çocuklarýmýza sýkça söylememiz gereken þey þu; Okulda veya dýþarýda kendi öðrenme ve anlama yöntemlerini bilmeleri, ilgi duyduklarý, yetenekli olduklarý alanlarý fark edip geliþtirmeleri çok önemli. Ve baþarý… Tüm bunlarý yaparken baþarýsýz olmaktan korkmamak gerek. Çünkü öðrenmek her zaman doðru cevabý vermek deðildir. Her zaman sýnavlardan en iyi puaný almak, sürekli birinci olmak demek deðildir. Öðrenmek, öðrendiklerini kullanabilmek ve yeni þeyler üretebilmektir. Öðrenmek, hata yapmaktan kaçmadan, keyif alarak çalýþabilmekle mümkündür. Denemek, yanýlmak ve tekrar denemek, en sonunda baþarýyý getirecektir.”

Bu arada 29-30 Kasým tarihlerinde II. Zekâ ve Yetenek Kongresi, yapýlacak. Akademiden, sivil toplumdan, kamudan, üstün zekâlý / yetenekli bireyler ve ailelerinden her düzeyde katýlýmcýya açýk olacak kongrenin tartýþacaðý sorular þunlar:

Zekâ ve yetenek dendiðinde her birimizin zihninde ortak çaðrýþýmlar mý uyanýyor? Bu kavramlara yüklenen anlamlar toplumdan topluma, dönemden döneme, kiþiden kiþiye deðiþiyor mu, nasýl deðiþiyor, neden dönüþüyor? Evrensel bir zekâ ve yetenek tanýmýna ulaþabilir miyiz, yoksa elimizde olan tanýmlarý duruma göre, zamana göre yenilemeli, güncellemeli miyiz? Kimleri zeki olarak kabul ediyoruz, kimleri yetenekli buluyoruz? Zeki ve yetenekli olanlardan hayata, bizlere ne katmalarýný bekliyorduk, þimdi neler bekliyoruz? Zeki ve yetenekli olarak kabul edilenler hayattan, toplumdan neler bekliyor? Üstün zekâlý, üstün yetenekli bireyler, dünyamýzýn neresinde duruyor, biz onlarýn dünyasýnda nerede duruyoruz? Bu bireylerin tespitine, eðitimine, desteklenmesine yönelik neler yapýldý, neler yapýlacak, neleri bekliyoruz? Ülke olarak zekâya dair, yeteneðe dair neyi denedik, neyi baþarabildik, neredeydik, þimdi ne aþamadayýz? Ayrýntýlý bilgi için: www.kongre.tzv.org.tr

- Türkiye Zekâ Vakfý (TZV) tarafýndan sekiz yýldýr yayýmlanan OYUN dergisi, yayýn hayatýna bundan böyle “OYUN Çocuk” olarak devam edecek. Bu deðiþimin nedenini kýsaca anlatýr mýsýnýz?

-Zekâ kavramý herkesin ilgisini çeken ama özellikle bugünlerde anne-babalarýn üzerinde daha da dikkatle durduðu bir konu oldu. Geçtiðimiz birkaç yýl içindeyse vakýf olarak bir gözlemimiz var. Bizi üzen, endiþelendiren… Anne-babalarýn, eðitim kurumlarýnýn çocuklarýnýn zekâsýna, yeteneðine, bunlarýn geliþtirilmesine atfettiði önem sebebiyle maðdur olduðu. Bu alanýn son dönemde dikkat çekici ölçüde popülerlik kazanmasýyla birlikte, sadece maddi kaygýlarla geliþtirilen uygulama ve yayýnlarýn yaygýnlýðýnýn arttýðýný görüyoruz. Ve bu oluþumlarýn çoðu gerekli temel niteliklerden yoksun. Bu kapsamda oluþan ciddi bir niteliksel boþluk var. OYUN Çocuk bu boþluðu ortadan kaldýrma çabasýyla dünyaya geldi diyebiliriz.  Diðer yandan, “çocuk geliþimiyle ilgili olarak gelinen ortak nokta, zihinsel geliþim için çocukluk çaðýnda, yaþýna ve düzeyine uygun biçimde seçilen uyarý ve etkinliklerin belirleyici deðiþimler saðladýðý yönünde.”

Çocuðun geliþim döneminde yetersiz ve verimsiz uyarýlmýþlýðý, zihinsel kapasitesini yavaþlatýyor. Bu o kadar hayati ki; sonradan önüne geçilmez, tamir edilemez bir durum. Bizim vizyonumuz,  “Çocuklar her zaman en güzeli hak eder”. Þu anda onlar için gerçekten çok çok özel ve güzel bir dergi yapýyoruz.

- OYUN Çocuk Dergisi’nin yeni içeriðinde ne gibi deðiþlikler var, bu yeni dergi ile hedef kitleniz kimler olacak?

-Biliyorsun, ana hedefimiz çocuklarýmýzýn zekâ ve yetenek geliþimlerine destek olmak. Konuyu daðýtmak istemem ama aslýnda her yaþtan insanýmýzýn zekâ geliþimine destek olmaya çalýþýyoruz, bunun önemine, gereðine dikkat çekmeye çalýþýyoruz. Bununla ilgili yaptýðýmýz çalýþmalarý sonra konuþuruz.

Derginin hedefinde çocuklar var ama biz anne babalarý da çocuklarýyla birlikte bu sürece dâhil etme isteðindeyiz. “Hadi çocuðum, çöz bunu, git kendi kendine oyalan?” yaklaþýmýný bir kenara býrakýp “Gel, birlikte yapalým, çözelim” demelerini istiyoruz. Özellikle ilkokul dönemindeki çocuklar hedef kitlemizi oluþturuyor. Dediðim gibi öðretmen/eðitimci, anne-babalar da. Ýçeriðe gelince; sýradanýn dýþýnda zihin geliþtirici bir içeriði var derginin. Çocuklarýn düþünme yeteneklerini geliþtiriyor ve onlara farklý bakýþ açýlarý kazandýrýyor. Çok sayýda eðlenceli soru ve oyunla egzersiz yapma olanaðý buluyor çocuklar.  Bu kapasitelerini geliþtiren bir þey.

- OYUN Dergisi, içeriði ile matematiði eðlenceli bir hale getirirken düþündürmeye de sevk ediyor. Bu doðrultuda rakamlarý karýþtýran, matematiksel alanda baþarý gösteremeyen çocuklarda, öðrenme güçlüðü olup olmadýðýný nasýl öðrenebiliriz?

-Öðrenme güçlüðü soruna yanýt veremeyeceðim, bir uzmanýn yorumlamasý gerekir. Benim öðrendiðim ve inandýðým þey þu; oynarken öðrenmek en keyifli yol. Düþünmek, düþünmeye vakit ayýrmak, hayal kurmak vs. hayatýmýzýn her dönemi için kýymetli. Bilimsel düþünmenin önemine dikkat çekiyoruz. Farklý bakýþ açýsýnýn, mantýksal çýkarým yapabilmenin, matematiksel beceri kadar dil becerisinin/gücünün de önemini biliyor ve buna göre bir içerik hazýrlýyoruz. 

- Matematik, bazý çocuklar için tam bir iþkence. Rakamlar, semboller, formüller, sayýlar ve çarpým tablosu birçok çocuðu baþ belasý. Bazýlarýnýn kâbusu olan matematiði çocuklara sevdirmek için OYUN Çocuk Dergisi olarak önerileriniz nelerdir? Anne babalara bu konuda neler önerirsiniz?

-Her birimiz çok farklý þekillerde öðreniyoruz. Birimizin severek ve merakla yaptýðý bazý konularý diðerimiz hiç sevmeyebiliyor. Birimiz matematikte iyiyiz, diðerimiz çok güzel hikâye yazabiliyor. Talim Terbiye Kurulu eski Baþkaný Prof. Dr. Ziya Selçuk’un þöyle bir eleþtirisi var; Bir çocuk matematikte kötüyse sistem, kendini onun matematiðini iyileþtirmeye adýyor. Ve diðer yandan matematikte 100 alan bir çocuk “zaten iyi” diye kendi haline býrakýlýyor.

Eðitim sistemimiz ve aile yaklaþýmýmýz, bu açýdan ciddi bir eleþtiriyi hak ediyor. Matematiði iyi olan çocuða yatýrým yapýlmasý daha doðru galiba… Bunu çeþitlendirelim hatta dans edebilen, dansý seven çocuk dans etsin. Müzikle ilgilenen çocuðun piyanoya ilgisini hobi düzeyinde býrakmayalým. Edebiyat seven bir çocuðun diðer derslere de eþit düzeyde yakýnlýk duymasý gerektiði fantezisini kurmayalým. 

- Günümüzde çocuklar sürekli bir rekabet ve maraton halindeler. Kazandýklarý baþarý ise, sýnavlarda aldýklarý puanlar ile doðru orantýlý. Çocuklarý “Hayattaki baþarý ve ödül sayýsý çok az olduðu için diðer insanlardan daha iyi olman ve bu baþarýlarý kapman gerekir” düþüncesinden kurtarýp, baþarýyý gerçekleþtirebilecekleri iþleri yaparak duyduklarý mutluluk ve haz ile deðerlendirmeleri gerektiðini nasýl öðretebiliriz?

-Biz vakýf olarak, býkmadan usanmadan soru sormanýn, düþünmenin, sorgulamanýn önemini vurguluyoruz. Ancak böyle yaparsak daha iyi düþünebilir, daha doðru kararlar verebiliriz. Hem bireysel hem de toplumsal olarak.

Çocuklarýmýza sýkça söylememiz gereken þey þu bence; Okulda veya dýþarýda kendi öðrenme ve anlama yöntemlerini bilmeleri, ilgi duyduklarý, yetenekli olduklarý alanlarý fark edip geliþtirmeleri çok önemli. (Burada asýl görev anne-babaya düþüyor tabii yine.) Ve baþarý… Tüm bunlarý yaparken baþarýsýz olmaktan korkmamak gerek. Çünkü öðrenmek her zaman doðru cevabý vermek deðildir. Her zaman sýnavlardan en iyi puaný almak, sürekli birinci olmak demek deðildir. Öðrenmek, öðrendiklerini kullanabilmek ve yeni þeyler üretebilmektir. Öðrenmek, hata yapmaktan kaçmadan, keyif alarak çalýþabilmekle mümkündür. Denemek, yanýlmak ve tekrar denemek, en sonunda baþarýyý getirecektir. “Varacaðýn yerden daha kýymetlidir ya yaptýðýn yolculuk.”

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 11401 Defa Okundu
2014-09-09

SON YAZILARI

TOBB Türkiye Yazýlým Meclisi Baþkaný Melek Bar Elmas: Minyatip söyleþisi Yazar Kýlýç’tan Nezih Kuleyin ile Söyleþi AÞKIN BEDEN DÝLÝ, NEZAKETÝN BEDEN DÝLÝDÝR Üç kere “AYN” deyin… “Neþeli Günüm” ile neþelenin! “Kurum kimliðiniz ile yaptýðýnýz paylaþýmlara özen gösterin!” Gazeteci Þeref Oðuz: Ar-Ge genellikle bizde Ür-Ge’ye dönüþüyor Yazar Kýlýç’tan Prof. Dr. Alkin ile Söyleþi Azeri sanatçý Cavit Tebrizli ile söyleþi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır