KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Emniyetten Uyarý!
Anasayfaya Dn Tm Asayiþ Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Emniyetten Uyarý!
2015-12-08 - 16:37
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

Emniyetten Uyarý!

Dolandýrýcýlýk suçu en genel anlamýyla, bir kiþiyi çeþitli hilelerle aldatarak, kendisine ya da baþkasýna menfaat saðlamak amacýyla yapýlan kasýtlý eylemlerdir.

Dolandýrýcýlýk suçu, türlerine göre farklýlýk göstermektedir. Ülkemiz genelinde en yaygýn olarak karþýlaþýlan dolandýrýcýlýk yöntemi “Kontör/Para Dolandýrýcýlýðý” þeklinde gerçekleþtirilen ve telefon yoluyla yapýlan dolandýrýcýlýktýr.

Telefon yoluyla dolandýrýcýlýk olaylarýnda; þüpheliler, geliþen teknolojik imkânlarý kullanarak, maðdurlarý telefon ile arayarak kendilerini polis, asker veya savcý olarak tanýtmaktadýrlar. Bu kiþiler bir takým gerçek dýþý vaatler ile kurgu olaylar inþa edip, vatandaþlarýmýzýn iyi niyetleri ve yardýmseverlik duygularýný istismar ederek dolandýrmaktadýrlar.

Kendilerini polis, asker, savcý gibi sahte unvanlarla tanýtan dolandýrýcýlar, telefonla aradýklarý þahýslara;

> Terör örgütü veya bir suç þebekesi tarafýndan banka hesabýnýn boþaltýlacaðý,

> Terör örgütü veya suç þebekesi tarafýndan telefon hattýnýn kullanýldýðý,

> Bir olayda suçlu olarak isminin geçtiði,

> Hesaplarýndaki paralarýn çekilerek devlet güvencesi altýna alýnacaðý,

> Þüphelilerin tespiti ve yakalanmasý amacýyla soruþturma baþlatýldýðý, gizli operasyon yürütüldüðü, deþifre edilmesi durumunda gözaltýna alýnacaðý,

> Ýkamette bulunan altýn ve ziynet eþyalarýnýn hýrsýzlýk olayýnda ele geçen eþyalar arasýnda olduðundan bahisle bir poþet veya çanta içerisine konularak belirtilen yere býrakýlmasý gerektiði,

> Banka hesabýnýn terör örgütü tarafýndan kullanýldýðý öðrenildiðinden, banka hesabýndaki paranýn güvence altýna alýnmasý için verilecek hesap numarasýna paranýn aktarýlmasý gerektiði,

> Operasyon bitimi parayý iade edecekleri,

gibi senaryolarla tehdit, korku ve panik hali oluþturarak vatandaþlarýmýzý dolandýrmaktadýrlar.

Bunlarýn yaný sýra dolandýrýcý þahýslar kullandýklarý çeþitli bilgisayar programlarý sayesinde vatandaþlarýmýzýn telefon ekranýnda 155 Polis imdat tarafýndan aranýyor gibi gözükecek þekilde arama yaparak güvenlerini kazanmaktadýrlar. Hatta polis ekiplerini, sahte ihbarlarla aradýklarý vatandaþýn ikamet bölgesine yönlendirip senaryolarýnýn inandýrýcýlýðýný saðlamaktadýrlar. Daha sonraki aþamalarda ise verdikleri hesap numaralarýna paranýzý havale etmenizi ya da para ve altýnlarýnýzý çöp kutularý, park veya sokaklara býrakmanýzý istemektedirler.

Bu yöntemler dýþýnda, vatandaþlarýmýzýn telefon numaralarýna “hediye kazandýnýz” ya da “çekiliþ kazandýnýz” gibi SMS’ler atarak, vergi veya kargo ücreti adý altýnda para talep etmektedirler. Ayrýca dolandýrýcýlar telefonla sizi arayarak saðlýk veya hayat sigortanýzýn yenilenmesi için para yatýrmanýzý isteyerek de dolandýrabilmektedirler.

Telefon yoluyla dolandýrýcýlýk suçunun maðduru olmamak için;

Polis, Jandarma, Cumhuriyet Savcýsý veya herhangi bir kamu personeli, hiçbir þekilde vatandaþlarýmýzdan elden ziynet eþyasý, para teslimi veya havale-EFT yapýlmasýný katiyen talep etmez. Sizi telefonla arayarak kendisini Polis, Savcý, Asker olarak tanýtýp, bankaya para yatýrmanýzý veya bir yere para, altýn býrakmanýzý isteyenlere asla inanmayýn.

Telefon görüþmeleri esnasýnda arka plandan gelen telsiz seslerine ve korku, panik yaratma amaçlý senaryolara katiyen itibar etmeyin. Telefonunuza gelen SMS metinlerinde aramanýzý istedikleri numaralarý kesinlikle aramayýn. Kimlik ve kredi kartý bilgilerinizi sakýn paylaþmayýn. Böyle bir durumla karþýlaþmanýz halinde lütfen hemen 155 POLÝS ÝMDAT hattýný arayýn ya da en yakýn Emniyet Birimine müracaat edin.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 998 Defa Okundu

YORUMLAR

Asayiþ Kategorisine Ait Diğer Haberler

Kars’ta 8 kiþi tutuklandý Kars’ta 7 hýrsýzlýk olayý aydýnlatýldý Kars’ta 5 kiþi tutuklandý Kars’ta sokaklar uyuþturuculardan temizleniyor Kars’ta Firari Cinayet Sanýðý Tutuklandý Kars’ta kaçakçýlara göz açtýrýlmýyor Kars’ta park halindeki minibüsten madeni para hýrsýzlýðý Kars’ta uyuþturucu operasyonu Iðdýr’da Uyuþturucu ve kaçakcýlýða geçit yok Kars Emniyetinden Kaçak Sigara ve Ýçki Operasyonu Kars’ta Gazino Kavgasý 5 Yaralý Gelirli Köyü’nden hayvan hýrsýzlýðý

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır