KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Emniyette yýlýn son huzur toplantýsý
Anasayfaya Dn Tm Asayiþ Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Emniyette yýlýn son huzur toplantýsý
2015-12-10 - 16:58
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

Emniyette yýlýn son huzur toplantýsý

Kars Emniyet Müdürlüðü’nün belli aralýklarla yaptýðý huzur toplantýlarýnýn 2015 yýlý son toplantýsýnda mahallelerde yanmayan sokak lambalarý, sokaklarda dolaþan baþýboþ köpekler, toplu taþýma ve trafik gibi sorunlar masaya yatýrýldý.

Her þeyin emniyetten beklenilmemesi istendi. Emniyetin kendi bünyesinde, görev ve vazife sorumluluklarý içinde sürekli bir çalýþma içinde olduðunun kaydedildiði toplantýda, muhtarlar, STK’lar, vatandaþlarýn da toplumdaki huzurun oluþmasý, yaþatýlmasý ve korunmasýnda önemli görevlerinin olduðu hatýrlatýldý.

Emniyet Müdürlüðü tarafýndan, mahalle muhtarlarý ve Sivil Toplum Kuruluþu temsilcileri ile gazetecilerin katýlýmýyla gerçekleþtirilen Huzur Toplantýsý’nda konuþan Kars Ýl Emniyet Müdür Yardýmcýsý Mustafa Demir, huzur toplantýsýnýn, toplumun kesimleriyle emniyet teþkilatý arasýnda doðrudan baðlantý kurmak amacýyla düzenlenen bir toplantý olduðunu söyledi.

Ýl Emniyet Müdür Yardýmcýsý Mustafa Demir, Kars Emniyet Müdürlüðü personeli olarak ilin huzur ve güvenliðini saðlamada konusunda arzulu ve istekli olduklarýný belirterek, “Bu anlamda da motivasyonumuz da yüksek. Kars’ta belli baþlý metropollere bakýldýðý zaman suç oraný oldukça düþük” dedi. Emniyet teþkilatý olarak suçla mücadele ve suç korkusuyla mücadele etmek gibi fonksiyonlarýnýn bulunduðu ifade eden Demir, “Bir iki münferit hadise toplumda büyük infial oluþturabiliyor. Konularý küçükken çözmek lazým. Ýlimizde çok þükür, özellikle gençler nezdinde uyuþturucu problemiyle ilgili bir sorun yok. Bunu istatistiklerle ve yaptýðýmýz çalýþmalarla söylemek mümkün” diye konuþtu.

Kentteki metruk binalarla ilgili Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü ekiplerinin bir çalýþmasý olduðunu dile getiren Demir, diðer kurum ve kuruluþlarla koordinasyon kurularak etkin çalýþmalar yapýldýðýný kaydetti.

Toplantýya katýlanlar da Demir’e mahalle muhtarlarý kendi sorumluluk alaný olan mahallelerde yaþanan sorunlarý anlatarak bu sorunlarýn ortadan kaldýrýlmasý için yardým ve desteklerini belirttiler. Mahalle muhtarlarý mahalle aralarýndaki sokaklarýn ýþýklandýrma sistemlerinin çalýþmadýðýný, þehirde ve mahallelerde bulunan baþýboþ köpeklerin kýþ mevsimi olmasý nedeniyle vatandaþlara saldýrdýðýný, toplu taþýma araçlarýnýn düzenli çalýþmadýðýný ve þehirde yaþanan trafik sorunu gibi sorunlarý düzenlenen toplantýda iletirlerken il yönetim mercilerinin de bu konularda mahalle muhtarlarýna yardýmcý olmalarýný istediler.

Huzur toplantýsý düzenleyen Emniyet Müdür Yardýmcýsý Mustafa Demir ise muhtarlara sunmuþ olduðunuz sorunlarla ilgili þube müdürlerimiz not almakta bu sorunlarýn üstesinden gelmek için yapýlacak olan toplantýlarda dile getirip çözüm arayacaðýz bundan hiç þüpheniz olmasýn dedi. Demir özellikle sokak aralarýnda ve yollarda yanmayan sokak lambalarýnýn tedaþýn özelleþmesi nedeniyle ekonomik maliyet olmasý nedeniyle Aras EDAÞ ýn böyle bir çalýþma yapmadýðýný ve bu konuda defalarca görüþtüklerin belirterek hafta baþýnda Aras EDAÞ ile yeniden bir görüþme yapacaklarýný söyledi. Toplantý daha sonra soru cevaplarýn ardýndan sona erdi.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


 KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 1076 Defa Okundu

YORUMLAR

Asayiþ Kategorisine Ait Diğer Haberler

Kars’ta 8 kiþi tutuklandý Kars’ta 7 hýrsýzlýk olayý aydýnlatýldý Kars’ta 5 kiþi tutuklandý Kars’ta sokaklar uyuþturuculardan temizleniyor Kars’ta Firari Cinayet Sanýðý Tutuklandý Kars’ta kaçakçýlara göz açtýrýlmýyor Kars’ta park halindeki minibüsten madeni para hýrsýzlýðý Kars’ta uyuþturucu operasyonu Iðdýr’da Uyuþturucu ve kaçakcýlýða geçit yok Kars Emniyetinden Kaçak Sigara ve Ýçki Operasyonu Kars’ta Gazino Kavgasý 5 Yaralý Gelirli Köyü’nden hayvan hýrsýzlýðý

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır