KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Kýþ lastiði denetimleri artýrýldý
Anasayfaya Dn Tm Asayiþ Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kýþ lastiði denetimleri artýrýldý
2015-12-16 - 13:22
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

Kýþ lastiði denetimleri artýrýldý

1 Aralýk itibarý ile zorunlu kýþ lastiði kullanma uygulamasý yürürlüðe girdi ve denetimler artýrýldý. Kýþ mevsiminin yoðun olarak yaþandýðý illerin baþýnda gelen Kars’ta da bugün itibariyle Ýnönü Caddesi Cumhuriyet Meydaný’nda kýþlýk lastik denetimleri yapýldý.

Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý’nýn 655 (KHK) no’lu Kanun Hükmünde Kararnamesi ile belirlenmiþ olan; zorunlu kýþ lastiði uygulamasý 4 ay boyunca yürürlükte kalacak ve takip eden yýlýn 1 Nisan gününe kadar devam edecek.

Kýþ mevsimiyle birlikte kar yaðýþý ve buzlanma gibi olumsuz hava koþullarý sebebiyle karayolu ulaþýmýnda yaþanabilecek olumsuz yol koþullarý dikkate alýnarak, vatandaþlarýn can ve mal güvenliðinin korunmasý ve güven içerisinde seyahat edebilmeleri amacýyla Kars Emniyet Müdürlüðü Trafik Tescil ve Denetleme Þube Müdürlüðü ekiplerince yürütülen kýþ lastiði denetlemesinde, bu kurala uymayanlara cezai iþlem uygulandý.

Yol üzerinde durdurularak araçlarda yapýlan lastik kontrollerinde kýþ lastiðini takmýþ sürücülere trafik ekipleri tarafýndan teþekkür edilirken, bu kriterlere uymayanlara ise cezai iþlem uygulandý. Denetlemelerle alakalý açýklamada bulunan Kars Ýl Emniyet Müdürlüðü Trafik Tescil ve Þube Müdürlüðü Ekipler Amiri Komiser Yardýmcýsý Cahit Karakelle, sürücülere bu konuda hassas davranmalarý çaðrýsýnda bulundu.

Ekipler Amiri Cahit Karakelle, “Bildiðiniz gibi 8.11.2012 tarihinde yürürlüðe giren yönetmelikte ülkemizde kullanýlan tüm ticari araçlara ve yük ve yolcu taþýmacýlýðýnda kullanýlan araçlara kýþ lastiði takma zorunluluðu getirildi. Bizde bugün burada kýþ lastiði uygulamasý yaparak bu yönetmelik gereði sürücülerin kýþ lastiði takýp takmadýðýný denetliyoruz hemde kýþ lastiði kullanma faydalarý hakkýnda halkýmýzý bilinçlendirmeye çalýþýyoruz.” dedi.

Serhat Þehri Kars’ýn kýþýyla ün yapmýþ þirin bir il olduðunu kaydeden Karakelle, “Kýþ lastiði normalde hava 7 derecenin altýnda iken kesinlikle kullanýlmasý lazým yani iklim Sýcaklýklarýnýn 7 derecenin altýna düþtüðü tüm illerde kýþ lastiði kullanýlmasý gerekiyor. Kýþ ilimizde bahsettiðimiz gibi aðýr geçtiði için ilimizde özellikle tüm araçlarýn kýþ lastiði kullanmasý biz zorunlu olarak görüyoruz. Kars’ta vatandaþlarýmýz genellikle kýþ lastiðini kullanýyorlar, bu konuda gerçekten duyarlýlar. Kýþ lastiði kullanmayan araç istisnai olarak karþýmýza çýkmaktalar. Bu sürücülere de 655 sayýlý kanun hükmünde kararnamede Ulaþtýrma Haberleþme ve Denizcilik Bakanlýðý’nýn görev yetkileri hakkýndaki kararnamede ön görülen 571 TL cezayý tatbik ediyoruz.” þeklinde konuþtu.

Kýþ lastiði uygulamasýnýn 1 Nisan tarihine kadar geçerli olacaðýný vurgulayan Trafik Tescil ve Þube Müdürlüðü Ekipler Amiri Cahit Karakelle, kýþ lastiðinin bilinen faydalarý dýþýndaki faydalarýný da sürücülerle paylaþtý. Karakelle, konu hakkýnda son olarak þunlarý söyledi;

“Kýþ lastiðini kullanmadaki beklenen faydayý açýklamak gerekirse aracýmýz hareket halinde bir kinetik enerji kazanýyor aracý durdurmak istediðimizde ise bu kinetik enerjiyi durdurmak için lastiklerle yol sati arasýnda sürtünme ile ýsý enerjisine dönüþmesi lazým. Bunu da yol saatinin kat sayýsý belirliyor. Þöyle ifade edeyim normal bir kuru asfaltta sürtünme kat sayýsý 0.60 ikin ýslak yollarda bu sayý 0.35 e düþmekte buzlu yolda da 0.15 e düþmektedir. Baþka bir deðiþle fren mesafesi kuru asfalt yolda 16 metre de durabilecekken 50 kilometre hýzla giden bir araç ýslak yolda bu 30 metreye yaklaþmakta buzlu yolda da bu 60 metreye kadar çýkmaktadýr. Bu aradaki farký da siz takdir edersiniz. Kýþ lastiðinin getirdiði fayda 68 metreyi yaklaþýk yüzde 44 daha kýsaltarak durma mesafemizi fren mesafemizi 38 metreye düþürmektedir. Bu nedenle kýþ lastiði kullanýmý bu derecede önemlidir.”

(UA-BA-S) GAZ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI / UÐUR AYDIN


 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 2006 Defa Okundu

YORUMLAR

Asayiþ Kategorisine Ait Diğer Haberler

Kars’ta 8 kiþi tutuklandý Kars’ta 7 hýrsýzlýk olayý aydýnlatýldý Kars’ta 5 kiþi tutuklandý Kars’ta sokaklar uyuþturuculardan temizleniyor Kars’ta Firari Cinayet Sanýðý Tutuklandý Kars’ta kaçakçýlara göz açtýrýlmýyor Kars’ta park halindeki minibüsten madeni para hýrsýzlýðý Kars’ta uyuþturucu operasyonu Iðdýr’da Uyuþturucu ve kaçakcýlýða geçit yok Kars Emniyetinden Kaçak Sigara ve Ýçki Operasyonu Kars’ta Gazino Kavgasý 5 Yaralý Gelirli Köyü’nden hayvan hýrsýzlýðý

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır