KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

JAPONLARA ÇNLLERE PEYGAMBER GELMþ MDR?

  Av. Kurtuluþ AYBÝRDÝ

          kafkasyali36@hotmail.com
         JAPONLARA ÇNLLERE PEYGAMBER GELMþ MDR?

 Japonlara Çinlilere Peygamber gelmiþ midir?

Cenabý Allah (cc.) muhakkak her kavme bir uyarýcý, bir müjdeleyici, bir elçi, bir resul, bir mesaj verici ve haberdar edici, göndermiþtir. Kuran ý Kerim’de birçok ayeti kerimede bu bahis anlatýlmýþ, ifade edilmiþtir. Kuran ý Kerim’de ismi zikredilen peygamberlerin dýþýnda sahih bir hadisi þerifte, insanlýk tarihi boyunca 124.000 peygamberin gönderildiði belirtilmektedir. Ayrýca Kuran ý Kerim’de bazý peygamberlerin kýssasý geçmiþ, bazýlarýnýn ise geçmemiþtir. Düþünün 124.000 peygamber gelmiþtir, her kavme, her millete bir peygamber, bir elçi muhakkak, þüphesiz gelmiþtir.

Geçmiþinde, atalarýnda, bir uyarýcý bir peygamber bir elçi olmayan hiçbir kavim veya millet yoktur.

Þimdi bazý yerlerde görüyorum, diyorlar ki Japonlara, Çinlilere, Afrika kavimlerine, Kýzýlderililere, neden hiç peygamber gelmemiþtir. Diyorum ki, hepsine gelmiþtir, bazýlarýnýn kýssasý Kuran ý Kerim’de geçiyor, bazýlarýnýn ise geçmiyor. Bazýlarý Peygamberimize sav. Bildirilmiþ, bazýlarý bildirilmemiþtir. Emin olun bu milletlerin her birine elçi, peygamber gelmiþtir. Atalarýna, atalarýnýn atalarýna peygamber gelmiþtir, ancak zamanla unutulmuþ, tahrif edilmiþ, farklýlaþtýrýlmýþ, ve hatta belki putlaþtýrýlmaya yüz tutmuþtur.

Japonlar ve Çinlilerde Tao, Buda, Konfüçyüs, vardýr, hepimiz biliriz, bu þahýslarýn öðretileri ve tavsiyeleri vardýr, bunlarýn putlaþtýrýldýðýný görürüz, bu þahýslar hakkýnda þuanda yeterli bir bilgiye sahip deðiliz, bu þahýslar peygamberdir demiyorum asla böyle anlaþýlmasýn, elimde böyle bir kanýt da yok, ama insanýn aklýna bazý þeyler geliyor bu konuda, doðusunu hakikati elbette Cenabý Allah bilir.

Hintlilerin yine Buda ve Brahma’larý vardýr, bunlarý da dikkatlerinize sunuyorum, ancak belirttiðim üzere asla bu þahýslar birer peygamber idi demiyorum ve demem de, hakikati þüphesiz Allah cc. biliyor.

Gerek Çinlilerin ve Japonlarýn ve gerekse Hintlilerin kendilerine göre çeþitli inanýþlarý, iyi ve kötü ruh kavramlarý, hatta ölüm sonrasý hayat, cennet ve cehennem kavramlarý vardýr.

Kýzýlderililerin de kendilerine göre çeþitli inanýþlarý, iyi ve kötü ruh kavramlarý, hatta ölüm sonrasý hayat, cennet ve cehennem kavramlarý vardýr, keza Aztek ve Maya uygarlýklarýnýn da benzeri kavramlarý ve inanýþlarý vardýr.

Yine Afrika kavimlerinin de ölüm ve sonrasýna dair, mükafat ve ceza hususlarýnda, ölüm ve diriliþ hususlarýnda, iyi ve kötü ruhlar hususlarýnda, inanýþlarý vardýr.

Þimdi düþünün ki, birbirlerinden binlerce kilometre uzakta olan, birbirinden habersiz ve alakasýz, çeþitli renk ve yapýda bu insanlarýn, bu milletlerin hepsinde neden benzeri kavramlar, neden benzeri inanýþlar vardýr. Afrikada dünyadan habersiz olan ve hatta bilimden teknolojiden uzak küçücük kabileler halinde yaþayan bu insanlarýn, nasýl oluyor da benzeri inanýþlarý oluyor, nasýl oluyor da hiçbir þeyi bilmedikleri halde ölüm ve sonrasýndan kendi inanýþlarýna göre bilgileri oluyor, nasýl oluyor da ruhlar hakkýnda ve cennet ve cehenneme dair bazý bilgi ve inanýþlarý oluyor.

Bütün bu anlattýklarýmýzdan yola çýkarak elde ettiðimiz sonuç, tüm kavimlere, ve tüm bu milletlere de bir uyarýcýnýn, bir elçinin, bir peygamberin geldiði, ancak belki atalarýna geldiði, zamanla ise her þey gibi bazý þeylerin bozulmaya, tahrif olmaya yüz tuttuðu ve farklýlaþtýrýldýðý, aslýndan özünden koparýldýðý ve yanlýþ birtakým inanýþlar haline dönüþtürüldüðüdür…

Bu hususlarda aþaðýda verdiðim bazý ayeti kerimeleri de inceleyin sevgili kardeþlerim, Rabbim bizlere, tüm Müslüman kardeþlerimize ve tüm insanlýða Hidayet versin…

“Biz senden önce de bir çok resul/peygamber gönderdik. Onlardan bazýsýný  sana anlattýk, bazýsýný ise anlatmadýk.”(Mümin, 40/78)

“Biz her millete bir peygamber gönderdik.O da “Allah’a ibadet edin, taðuttan uzak durun!” dedi. Sonra onlardan bir kýsmýna Allah hidâyet nasib etti, bir kýsmý hakkýnda da sapacaklarýna dair hüküm kesinleþti. Ýþte gezin dolaþýn dünyayý da peygamberleri yalancý sayanlarýn âkýbetlerinin ne olduðunu görün!”(Nahl, 16/36).

Hiçbir resûlümüz yoktur ki; Biz, onu kendi kavminin lisanýyla göndermiþ olmayalým. Onlara (kendi lisanlarýyla) beyan etsin (açýklasýn) diye. Öyleyse Allah, dilediðini (Allah’a ulaþmayý dilemeyenleri) dalâlette býrakýr. Dilediðini (Allah’a ulaþmayý dileyenleri) hidayete erdirir. Ve O, Azîz’dir, Hikmet Sahibi’dir. (Ýbrahim, 14/4)

“Biz peygamber göndermedikten sonra azab edicilerden deðiliz.”(Ýsrâ, 17/15).

Nuh’a ve ondan önce gelen peygamberlere indirdiðimiz gibi sana da vahiy indirdik. Nitekim Ýbrahim’e, Ýsmail’e, Ýshak’a, Yakub’a, Yakub’un torunlarýna, Ýsa’ya, Eyyub’a, Harun’a, Süleyman’a vahiy indirmiþ, Davud’a da Zebur’u vermiþtik.(Nisa/163)

Daha önce bazýlarýný sana anlattýðýmýz, bazýlarýný da anlatmadýðýmýz peygamberler gönderdik. Allah, Musa ile de bizzat konuþtu.(Nisa/164)

Bu peygamberleri müjdeleyici ve uyarýcý olarak gönderdik ki, bu peygamberlerden sonra insanlarýn Allah’a karþý ileri sürebilecekleri hiçbir bahaneleri kalmasýn. Hiç kuþkusuz Allah güçlüdür ve hikmet sahibidir.(Nisa/165)

16/ EN-NAHL -36- Biz her millete bir Peygamber gönderdik. O da ‘ALLÂH’a ibâdet edin, taðuttan uzak durun!’ dedi. Sonra onlardan bir kýsmýna ALLÂH hidâyet nasîb etti, bir kýsmý hakkýnda da sapacaklarýna dâir hüküm kesinleþti. Ýþte gezin dolaþýn dünyâyý da Peygamberleri yalancý sayanlarýn âkýbetlerinin ne olduðunu görün!

63- ALLÂH þâhiddir ki, Biz senden önce bir çok ümmete kendilerini irþâd etmeleri için Resûller gönderdik, fakat þeytân onlarýn bâtýl iþlerini kendilerine güzel gösterdi. Bu yüzden Peygamberlerini yalancý saydýlar. Ýþte þeytân dünyâda olduðu gibi, bu gün de onlarýn dostudur. Onlara gâyet acý bir azâb vardýr.

35/ FÂTIR -24- Evet, Biz seni gerçeðin tâ kendisine mâlik olarak, rahmetle müjdeleyen ve kâfirleri azâbla uyaran bir elçiler olarak gönderdik. Zâten uyaran bir Peygamber gelmiþ olmayan hiçbir ümmet yoktur.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 33304 Defa Okundu
2013-12-09

SON YAZILARI

Yargýlamanýn Yenilenmesi Ceza Mahkemelerince Verilen Kararlar Bakýmýndan Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Hakkýnda… Avrupa Birliði Anayasasýnýn Temel Prensip ve Ýlkeleri Ceza yargýlamasýnda uzlaþma Gençlerimiz, tehlikeler ve geleceðimiz Kutsal savunma hakký ve avukatlýk Japonlara Çinlilere Peygamber gelmiþ midir? Kuran’ý Kerim’de miras paylaþýmý, asýlsýz, yanlýþ ve haksýz iftiralara tokat gibi cevap: Ýþçinin iþten istifa edeceði zaman dikkat etmesi gereken önemli hususlar: Osmanlý’da hukuk ve adalet üzerine;

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır