KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BOþ GELMYOR BAþBAKAN!

  Bedir ALTUNOK

          baltunok@hotmail.com
         BOþ GELMYOR BAþBAKAN!

 Boþ gelmiyor Baþbakan!

Türkiye Cumhuriyeti’nin Baþbakan’ý, AK Parti Genel Baþkaný Ahmet Davutoðlu; Dýþiþleri Bakanlýðýnýn son, Baþbakanlýðýnýn ilk günlerinin havasýný teneffüs ettiði, Anadolu’nun manevi fatihlerinden Þehit Ebul- Hasan Harakani’nin diyarý, her karýþ topraðýnda þehit-þühedanýn izine rastlanýlan, bin yýllýk Kalesi, 5 bin yýllýk Ani Harabeleriyle dünyaya adýný duyuran, ilk gazilik unvaný verilen, ilk Cumhuriyetin (Cenub-i Garbi Kafkas Cumhuriyeti) kurulduðu, Kafkasya bölgesini güvenlik altýna alan Kars Antlaþmasýnýn imzalandýðý, medeniyetler beþiði, uygarlýðýn baþkenti ve daha saymakla bitmeyecek onlarca özelliðe sahip ülkemizin kadim kenti Kars’a geliyor.

Bunlarý niye anlattýk?

Kars’ýn, geçmiþini niye böyle özetledik?

Hani derler ya ‘burasý Kars, buradan çýkýþ yok’

Hakikaten de buradan çýkýþ yok.

Yani burada yaþýyorsanýz sürekli önünüze bakmanýz gerek…

Nihayet Kars bunu da yaptý…

Hep önüne baktý.

Baktý bakmasýna ama nedense hep güneþ çarptý, kolu, kanadý kýrýldý…

Önce Ardahan ve Iðdýr’ý Kars’tan ayýrarak ilin milletvekili sayýsýný düþürdüler…

Sonra bir tökezleme dönemi geçirdi, kendine gelmeye çalýþtý ama nafile…

Baktý olmayacak yoluna devam etmeye ve yeniden önüne bakmaya çalýþtý.

***

Çünkü burasý Kars; ilklerin memleketi…

Vatanýna sýmsýký baðlý,

Bayraðýna sevdalý,

Hizmete aþýk hem de Ferhat gibi, Mecnun gibi sýrýlsýklam aþýk…

***

Yollarý bir türlü düzene girmedi Kars’ýn

Hem de Rus’lardan kalan düzenli yapýnýn devralýnmasýna raðmen…

Düzenden, düzensizliðe gidildi…

Yani önünü görmek için yüzünü çevirdi çevirmesine güneþe,

Yönünü belirlemesine belirledi kalkýnmýþlýða,

Gözünü dikti dikmesine geliþmiþ kentlere ama nafile…

Býrakýn Erzurum’un kalkýnmýþlýðýný baðrýndan koparýlan Ardahan ve Iðdýr bile geliþmeye hýzlý adým atarken Kars yine “yaya” kaldý.

***

Þimdi gelelim Baþbakan’ýn Kars’a geliþine…

Bugün Baþbakan Davutoðlu’nu bekliyoruz…

Yolu açýk olsun, çünkü týkanan yollarýmýzý açmaya geliyor…

Ömrü uzun olsun, çünkü ömrümüz tükenmeden geliyor…

 “Hoþ” gelsin ama “boþ” gelmesin…!

***

Bizde çýktýk sokaða ve sorduk “Baþbakan’ýmýzdan ne bekliyorsunuz, talepleriniz nedir?” dedik.

Kimi aþ istedi kimi iþ istedi vesaire…

Bunu her yerde isterler zaten.

Ama ‘burasý Kars’ dedik ya…

Bakýn neler Karslýlar neler istiyor?.

1-Öncelikli olarak Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesi 2015 yýlýnda bitirilsin ve faaliyete sokulsun.

2-Buna baðlý olarak Lojistik Merkez sorunu halledilsin ve “halledildi” denilsin.

3-Acilen modern, hijyenik bir Doðumevi Hastanesi yapýlsýn…

Þimdi burasý çok önemli…

Gelecek nesillere býrakacaðýmýz en güzel þey saðlýktýr…

Saðlýk; saðlýklý doðum, saðlýklý doðuran anne ve saðlýklý doðan çocukla olur…

Yani doðum öncesi baþlayan bu önemli adýmýn, doðum aný ve doðum sonrasý da devam etmesi gerekiyor.

Çünkü baþka türlü saðlýklý bir nesil yetiþtirmemiz mümkün deðil…

Bebek; saðlýðý burada alacak ki, saðlýklý çocuk olsun ve saðlýklý nesil olarak yetiþsin.

4-Modern tesisleri barýndýran Stadyum istenmekte.

5-Mevcut stadýn kaldýrýlmasý ve yerine “Kafkasya’nýn Baþkenti” olarak bilinen Kars’a yakýþýr, bölgedeki etkinliðini, çaðdaþ ve medeniyetini, uygarlýðýný gösterebilecek bir meydan yapýlmasý.

6-Cadde ve sokaklarýn yine Kars’ýn bu özelliklerine yakýþýr hale getirilmesi… Kars’ýn tüm caddelerini yapmak Ankara’nýn bir semtinin caddelerini yapmaktan daha kolay olsa gerek…

***

Kars’ýn gazilik unvanýnýn geri verilmesinden tuttun da elektrik, telefon ve vergilerde bu bölgenin özel statüye sokularak indirimlerin yapýlmasý da istenmekte.

Bu talepler özellikle de esnaftan gelmekte…

Esnaf, “Ankara Kýzýlay’daki bir kafe de ayný vergiyi ödüyor Kars’taki bir kafede ayný vergiyi ödüyor.” demekte.

“Batý illerinde yýlda 1000 TL yakacak masrafý olmakta Kars’ta 3 bin TL’yi geçiyor yýllýk yakacak tutarý” diyenlerde var, “TEDAÞ özelleþtikten sonra faturalar kabardý” diyenlerde…

Tabi bunlar “acýndýrmak” için yazýlmadý.

Tüm olumsuzluklara ve geri kalmýþ bir bölgede olmalarýna raðmen vatan, millet, bayrak uðruna can verecek kadar cesur, yokluklarýna raðmen konuklarýna bunu belli etmeyecek kadar asil ruhlu insanlar burada yaþýyor.

Çünkü burasý Kars,

Çünkü buraya gelen bir Baþbakan,

Bize “Hoþ geldiniz”, size “Boþ gelmedik” demek düþer…

Karslýlar sizi bekliyor; vaatlerinizi deðil müjdelerinizi duymak istiyor…

Harakani Hazretleri sizi bekliyor; geçip gitmenizi deðil, “iz” býrakmanýzý istiyor…

Eee… bir Baþbakan gelir de “Boþ” gelir mi?

Elbette çantasý dolu gelecektir…

Elbette, sýnýr bekçisi Karslýlara müjdeler getirecektir.

 

Bizde; size sorunlarýný aktarmamýz için bize seslenen saygýdeðer Kars halkýna, “Boþ gelmiyor Baþbakan, çantasý dolu geliyor” diyoruz…

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5767 Defa Okundu
2014-11-28

SON YAZILARI

Kars’ta saðlýkta güzel geliþmeler Remzi Aras’a sevgi seli! Teþekkürler Taner Tazegün; Býraktýðýn Eseri Yaþatacaðýz Akýllý Duraklar Ýstiyoruz Digor’un TEOG Þampiyonlarýndan Abdullah Yakýþýr’ýn eðitim aþký Yanýnda bir de Baba duasý varsa Kars Valisi kayaðý da öðrendi Bakan Arslan ve Mont! Kars Þeker’e katýlan artýlar Üç Yürekli, Dinamik Adam, Erdinç Dolu

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır