KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

EL öPüLES AYTEMZ

  Bedir ALTUNOK

          baltunok@hotmail.com
         EL öPüLES AYTEMZ

Eli öpülesi Aytemiz 

Aytemiz Þirketler Gurubu Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmail Aytemiz’e Üniversiteye yaptýðý katkýlarýndan dolayý 6 Ekim günü saat: 15.00’de Prof. Dr. Necdet Leloðlu Konferans Salonu’nda, Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) tarafýndan Fahri Doktorluk Payesi verilecek.
 
Bu haber Karslýlarý heyecanlandýrdý. Bu heyecanlarýnda da haklýydýlar. Çünkü Ýsmail Aðalarý, Ýsmail Aðabeyleri; Ay kadar berrak ve ýþýk veren, ýsýtan, eðiten, tertemiz bir soy ismiyle anýldý her zaman.
 
Aytemiz, ailesinin gururu olduðu kadar Kars’ýn da gururu, onuru, yýldýzý ve saymakla bitmeyecek özeliklere sahipti Sayýn Ýsmail Aytemiz.
 
Huyu temiz, suyu temiz, soyu temiz, AYTEMÝZ
 
Ay kadar koruyucu, ay gibi aydýnlatýcý, AYTEMÝZ
 
Sayýn Ýsmail Aytemiz ile gurur duyan sadece Karslýlar mý?
 
Bende attýðým her adýmda gurur duyduðum Kars’ta, Kars’a yaptýðý hizmetlere tanýk olunca gözleri yaþaran, Karslý kadar Karslý olan Erzurumlu biri olarak hep gurur duydum. Her Erzurum’a gittiðimde, Erzurumlu biriyle konuþtuðumda övünerek anlattým, Sayýn Ýsmail Aytemiz’in Kars’tan da büyük yüreðini, fedakârlýðýný, heyecanýný…
 
Ayþe Alibeyoðlu (Serhat TV Yönetim Kurulu Baþkaný), Hýdýr Keleþ (Halk Gazetesi sahibi), Fikri Durgun (Serhat Kars Gazetesi sahibi), Erbil Hüryurt (Hüryurt Gazetesi sahibi), Yakup Orhan Tan (Kars Postasý Gazetesi sahibi), Gümüþpala Kortað (Çaðdaþ Kars Gazetesi sahibi), Muharrem Yerli (Bora Gazetesi sahibi), Salih Þahin (Ölçek Gazetesi sahibi), Hikmet Karabulak (Denge Gazetesi sahibi), Cem Daþdelen (Önder Gazetesi sahibi) hepsi her fýrsatta manþetlerine taþýmaktan gurur duydular ve bizlerinde gurur duymasýna vesile oldular.
 
Kars eski Belediye Baþkaný Naif Alibeyoðlu, asla dilinden düþürmedi Ýsmail Aðabeyisini… Her açýklamasýnda, her konuþmasýnda bahsetti. Anlatýrken heyecanlandý. Çünkü bir Kars aþýðý da kendisiydi.
 
2000’li yýllarýn baþýnda merhum Öner Daþdelen’in sahibi olduðu Önder Gazetesi’nde de kaleme almýþtým; Sayýn Ýsmail Aytemiz’in Kars’a olan sevdasýný, baðlýlýðýný ve aðabeyliliðini… Rahmetli Öner Daþdelen (Allah rahmet eylesin), gazetesinin manþetlerine taþýrdý, “Ýsmail AÐA Kars’ta” baþlýklarýyla…
 
Okudukça, tanýdýkça, Kars’a yaptýðý hizmetleri gördükçe heyecaným artardý…
 
Bir araya gelmiþliðim, özel bir sohbetim de olmadýðý kendisiyle…
 
Kendisini Dünyaya tanýtmýþ, Türkiye’nin önde gelen Ýþadamlarýndan olan Sayýn Ýsmail Aytemiz’i meþgul etmek bizim ne haddimize. O, daha çok kazanmalý, daha çok yatýrým ve hizmet etmeliydi. Bizler gazeteciler olarak Kars’a yaptýðý hizmetleri yazarken zaten mutlu oluyorduk…
 
Bu mutluluk geçtiðimiz günlerde yeniden canlandý…
 
Adýna ve Kars’a yaptýðý hizmetlere layýk bir davetiye geçti elimize…
 
Kafkas Üniversitesi’nde Fahri Doktora töreni olacak ve Sayýn Ýsmail Aytemiz’e, üniversiteye yaptýðý hizmetlerinden dolayý Fahri Doktorluk Payesi takdim edilecek.
 
Gururumuz bir kat daha arttý.
 
Daha önce de; Türkiye’ye karþý duyarlýlýðýndan dolayý 5 Nisan 2007’de TBMM’den Üstün Hizmet Ödülü takdim edilmiþti kendisine.
 
Ýsmail Aytemiz’in Kars’a yaptýðý yatýrýmlara bakýldýðýnda; oldukça anlamlý mesajlar ortaya çýkýyor.
 
Rahmetli babasýnýn (Allah rahmet eylesin) adýna yaptýrdýðý Gül Ahmet Aytemiz Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’yle yatýrýmlarýn tohumlarý ekildi. Burada gösterdiði “layýk evlat” vasfýný bu defa “layýk Karslý” vasfýyla sürdürdü. Artýk yatýrýmlarýn ardý arkasý kesilmedi. Bugüne kadar yüzlerce öðrenci mezun oldu. Ardýndan onlarýn barýnmalarý yurt yaptýrdý.
 
2 bin 500 kiþilik modern bir Kapalýspor Salonu yaptýrdý. Gençlerin spor yapabilmelerine olanak saðladý. Kentin imajýný kurtardý adeta. Dev organizasyonlarýn Kars’a yakýþýr þekilde yapýlmasýný saðladý.
 
Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Konservatuar binasýnýn onarýmý ve tüm donanýmýný saðladý. Bütün eksiklikleri giderdi. Kentin kültür ýþýðý oldu adeta.
 
Adliye binasýnýn modernizasyonu yapýlmasý, Kars Belediyesine bir çöp kamyonu temini gibi bir çok alanda da hizmetlerin insanlara daha kolay ulaþmasý için çaba harcadý.
 
Karsspor için adeta kendini yýprattý. Çünkü; gönül adamýydý, gayesi Kars’ýn geliþmesi, tanýnmasýydý. Günümüz Türkiye’sinde bu tanýnmanýn aðýrlý olarak spor alanýyla olduðunu iyi biliyordu. Spora yatýrýmdan asla kaçýnmadý. Her fýrsatta maddi gücünü seferber etti.
 
Siyasal Birikim Gazetesi sahibi Mustafa Küpeli’nin yazdýðý, “KAI Aracýlýðýyla Öðrencilere verdiði burslar gibi bilinmeyen gizli yüzlerce yatýrým ve katkýlardan…” da söz edersek, sayfalar bile yetmez.  
 
Sayýn Ýsmail Aytemiz, miktarýn konuþulmasýný sevmezdi. Onun için bende yaptýðý hizmetlerin tutarýna deðinmedim. Zaten gerek de yoktur. Sonuçta her þey ortada. Yaptýklarýný anlatmaya kelimeler bile yetmez ki. Çok fazla deðil, 10 yýl, bilemedin 15 yýl sonra… Okullarýndan, yurtlarýndan, spor salonlarýndan, konservatuarýndan mezun olanlarýn kazandýklarý, kazandýrdýklarýna vesile olduðunu da hesaplarsan, deyim yerindeyse Kars’tan Cennet’e kadar uzar gider…
 
Ýyi ki varsýn Kars, iyi ki var olduðun sürece var olacak olan Ýsmail Aytemiz’in var. Ýyi ki Ýsmail Aytemiz’in Kars’ý var. Deðil senin üzerinde adým atmaktan haz duymak, nice Ýsmail Aytemiz’lerin var olmasý için dua etmek bile azdýr.
 
Aþýk Reyhani’nin güzel bir deðiþi vardýr: “Eskiden kar yaðardý Erzurum’a, Adam boyu. Adamlarda adamdýlar o zaman” Ýþte o eskilerden kalan, eli öpülesi, ADAM GÝBÝ ADAM vasfýný taþýyan, KARS SEVDALISI AYTEMÝZ’i var Kars’ýn. Hep gurur duydu, duymaya da devam edecek.
 
Bedir ALTUNOK
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 12320 Defa Okundu
2010-10-04

SON YAZILARI

Kars’ta saðlýkta güzel geliþmeler Remzi Aras’a sevgi seli! Teþekkürler Taner Tazegün; Býraktýðýn Eseri Yaþatacaðýz Akýllý Duraklar Ýstiyoruz Digor’un TEOG Þampiyonlarýndan Abdullah Yakýþýr’ýn eðitim aþký Yanýnda bir de Baba duasý varsa Kars Valisi kayaðý da öðrendi Bakan Arslan ve Mont! Kars Þeker’e katýlan artýlar Üç Yürekli, Dinamik Adam, Erdinç Dolu

YORUMLARKARS'I SEVEN BÝR KARS'LI 2010-11-05
methiye önemli ama...

sayýn yazar hizmet verenleri övmek,yüceltmek elbette çok önemli.hele ismail aðaya yapýlack her övgü anasýnýn ak sütü gibi helaldir. ama birazda kars'ýn baþka dinamiklerini ön plana çýkarmak gerek diye düþünüyorum.Kars'ta öylesine hizmet aþký ile dolu olup bütün enerjisini bu þehre harcyan ve harcamakta olan çok önemli inasanlarýmýz bulunmaktadýr.lütfen birazda bu dinamiklerimizi ön plana çýkaralým.kiminin parasý kiminin duasý.

Gönül Yiðit Esenler Ýstanbul 2010-10-07
Eli öpülesidir.

Ýsmail Aytemize verilen bu ünvaný seviçle karþýladýk kendilerini tebrik ediyorum. Hakikat vardýr ki eli öpülesi bir insandýr Ýsmail Aytemiz.

Jale Kurbaðalýdere/ist. 2010-10-05
haklý gurur

Sayýn yazar çok güzel yazmýþsýnýz. Karslýlar Ýsmail Aytemizden gurur duymakta haklýdýr. Aytemize iþ dünyasýndaki çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum

Ýsmail Hakký 2010-10-05
Aytemiz herþeyin güzelini hak ediyor

Bedir bey yazýnýz çok mükemmel olmuþ.Ýsmail Aytemiz için ne yazýlsa azdýr. Gerçek Kars sevdalýsý, eðitim gönüllüsüdür. Bende sayýn Aytemiz'in ellerinden öpüyorum.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır