KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

AK PART ADAYLARýNý AçýKLýYOR

  Bedir ALTUNOK

          baltunok@hotmail.com
         AK PART ADAYLARýNý AçýKLýYOR

 AK Parti adaylarýný açýklýyor

Kafkas Haber Ajansý ( KHA ) Yazarý Bedir Altunok’un, “AK Parti adaylarýný açýklýyor” yazýsý:

AK Parti Genel Merkezi’nin aday listelerini yarýn YSK’ya sunuyor olmasýna saatler kala nefesler tutuldu. 81 ilde olduðu gibi Kars’ta da heyecanla adaylarýn kimler olacaðý bekleniyor.

Bugüne kadar bir çok yorum yapýldý, deðerlendirmeler ve tahminlerde bulunuldu Bazý köÞe yazarlarý bazý isimleri öne çýkararak kamuoyunu yönlendirmeye çalýþtý.

Kars’ta da birçok hesap yapýldý. Kimi hesaplar eski ve yeni milletvekillerinin üzerine yapýldý, kimi hesaplar eski il baþkanlarýnýn üzerine kimileri de yeni yüzler üzerinde yoðunlaþtý. Aðýrlýklý olarak Kars’ta etnik yapýnýn aday belirleyeceði konuþuldu. Bunun üzerine hesaplar yapýldý. 36 aday adayýnýn da etnik yapýlarý belirlendi. Sonra bu aday adaylarýnýn tanýnýyor olup olmadýklarý, oy potansiyelleri, etnik olup olamama durumlarý, yaþadýklarý çevreler ele alýndý. Özellikle de Kaðýzman, Selim, Sarýkamýþ ve Kars merkezden adaylarýn belirleneceði öne atýldý.

Aday adaylarý temayüllere girdi, STK’larý, kurumlarý gezdi, Ýl ve ilçe teþkilatlarýnýn yanýnda köy ve mahalle temsilcileri ziyaret edildi. Cep telefonlarýyla mesajlar gönderildi, önemli gün ve haftalar kutlandý, afiþler, broþürler, reklam ve tanýtým programlarýnýn yanýnda youtube gibi yaygýn sosyal paylaþým sitelerinde de yer alýndý. Her aday adayý kendince bir çalýþma içine girdi. Birbirlerini sýkça takip ettiler, programlarý kaçýrmamaya çalýþtýlar ve yorucu günler geçirdiler.

Ardýndan son yapýlan STK temayülünden sonra soluðu Ankara’da aldýlar. Bu defa Ankara hesaplarý tutuldu. Kimin Ankara’da gücü daha fazla, kim Ankara’da daha etkin gibi hesaplar yapýldý. Halen Ankara’da olan aday adaylarý yarýn (7 Nisan) 3 adayýn isminin YSK’ya verilmesiyle birlikte yeniden Kars’ýn yolunu tutacaklar.

Ýþte þimdi en heyecanlý saatlerin içindeyiz. Yarýn öðlen saatlerinde isimlerin kamuoyuna açýklanmasý bekleniyor. Yukarýda sayýlan çalýþmalarýn yarýn yerini neye býrakacaðý merak konusu. Asýl merak edilen ise adaylarýn belirlenmesinde 2 aydýr yapýlan hesaplarýn hangisinin tutacaðý. Etnik yapý mý, adayýn doðduðu yer mi yoksa projeleri ve vizyonlarýyla kendini kanýtlayanlar mý?

Hadi hayýrlýsý bakalým. Þunun þurasýnda ne kaldý ki.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 88252 Defa Okundu
2015-04-06

SON YAZILARI

Kars’ta saðlýkta güzel geliþmeler Remzi Aras’a sevgi seli! Teþekkürler Taner Tazegün; Býraktýðýn Eseri Yaþatacaðýz Akýllý Duraklar Ýstiyoruz Digor’un TEOG Þampiyonlarýndan Abdullah Yakýþýr’ýn eðitim aþký Yanýnda bir de Baba duasý varsa Kars Valisi kayaðý da öðrendi Bakan Arslan ve Mont! Kars Þeker’e katýlan artýlar Üç Yürekli, Dinamik Adam, Erdinç Dolu

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır