KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HüZNüN PENCERESDR SARýKAMýþ

  Bedir ALTUNOK

          baltunok@hotmail.com
         HüZNüN PENCERESDR SARýKAMýþ

 Hüznün Penceresidir Sarýkamýþ

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Kurucusu Gazeteci Bedir Altunok’un, “Hüznün Penceresidir Sarýkamýþ” yazýsý:

101. yýlý geride býraktýk.

101 binler andý.

Nesilden nesile aktardýk.

Dersler okuttuk, dersler dinledik, dersler aldýk.

Ninem anlatýrdý; çocuktum, pek aklým kesmezdi.

Savaþ nedir bilmezdim.

Ekmeðimi ikiye bölüp paylaþmayý öðrenmiþtim.

El ele oyunlar oynardýk mahallemizde.

Koþardýk, hep koþardýk.

Ninemin anlattýðý Sarýkamýþ’ý masal gibi dinlerdik.

“Bir varmýþ bir yokmuþ, evvel zaman içinde kalbur saman içinde…”

Koþmaya devam ettik; koþtuk, koþtuk… Hep koþtuk.

Ve Sarýkamýþ geldi aklýma…

Ninemin masallarýndan çýkýverdim bir anda.

“Bir varmýþ, bin varmýþ, Allah-u Ekber Daðlarýnda 90 bin þehit varmýþ.”

Hem de yaný baþýmýzda, Narman’ýn, daðlarýna sýrtýný dayadýðý yermiþ.

Çok da uzak deðilmiþ…

Hani hep koþuyorduk ya…

Bu defa koþamadýk, yürümeye baþladýk.

Týpký Allah-u Ekber þehitleri gibi…

Yürüdük, yürüdük, yürüdük…

Ve öðrendik ki;

Yürekleri daðlarýn eteklerinde,

Hayalleri ufuklarýn ötesinde kalmýþ…

Güneþte toplanmýþçasýna bakýþlarý,

Dünyayý sarsan haykýrýþlarý yaþarmýþ Sarýkamýþ’ta.

Gözyaþlarýný silmek için elleri kalkmamýþ havaya

Bu vatan için tek vücut olmuþ donan yaþlarý.

Ne ýsýnmak için sýðýnak aramýþ,

Ne yýkanmak için suyu bulmuþlar.

Gözyaþlarý donan bir Sarýkamýþ,

Yürüyüþleri donduran Sarýkamýþ olmuþ.

101. yýl anma etkinliklerinde daha da hissettik iliklere iþleyen ayazý

7’den 70’e yürüdü herkes.

Durmak, duraksamak, mola vermek akýllarýndan bile geçmedi.

Dosdoðru yolda yürüdüler,

Korkularýyla deðil, doðrularýyla yürüdüler.

Çünkü doðrularýyla yürümüþtü þehit ecdatlarý…

Ne düþmandan korktular, puþtluktan, ne de soðuktan…

Birdiler, binler oldular, dondular bir oldular.

Týpký býraktýklarý bu cennet vatan gibi…

Bir doðduk, binler olduk…

Donarak býraktýklarý bu kutsal vatanýn,

Ecdat yadigarý toprak üstünde,

Tek parça, tek vatan olduk.

Daha dün andýk,

Adýmlarýmýz ayak izlerinde,

Bakýþlarýmýz beyaz bir gökyüzünde birleþti.

Kat kat üzerimizi saran giysilerde fayda etmedi,

Güneþin soðuk yüzünü gördük.

Üþüyen ellerimizi cebimize koyamadýk,

Silah tutan þehitlerimizden utandýk,

Eldiven olmak istedik ellerine, olamadýk…

Kabanýmýzý, botlarýmýzý, atkýlarýmýzý vermek istedik,

“Alýr mýsýnýz?” diye soramadýk.

Býraktýklarý vatan topraðýnýn sýcaklýðýný,

Sarýkamýþ’ýn buz tutan yollarýnda bulduk.

Ne kadar üþüdüysek o kadar ýsýndýk,

Ne kadar yürüdüysek o kadar dik durduk,

Her karýþ topraðýnda bir kardelen,

Baðrýnda yüreklere iþleyen nidalarý vardý.

“Allah-u Ekber” diyen.

Yaþadýk, yaþadýk, yaþadýk

Ninemin anlattýðý dönemlerde koþarken,

Yürüyüþleri de aþtýk,

Artýk yaþamaya baþladýk.

Yaþayarak yaþlanmaya…

Þimdi bize sormaya baþladýlar Sarýkamýþ’ý…

Hüznün Penceresidir Sarýkamýþ

GAZETECÝ BEDÝR ALTUNOK

04 Ocak 2016

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 47809 Defa Okundu
2016-01-12

SON YAZILARI

Kars’ta saðlýkta güzel geliþmeler Remzi Aras’a sevgi seli! Teþekkürler Taner Tazegün; Býraktýðýn Eseri Yaþatacaðýz Akýllý Duraklar Ýstiyoruz Digor’un TEOG Þampiyonlarýndan Abdullah Yakýþýr’ýn eðitim aþký Yanýnda bir de Baba duasý varsa Kars Valisi kayaðý da öðrendi Bakan Arslan ve Mont! Kars Þeker’e katýlan artýlar Üç Yürekli, Dinamik Adam, Erdinç Dolu

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır