KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

FAKRLðN öZüNDE YATAN GERçEKLER

  Bedir ALTUNOK

          baltunok@hotmail.com
         FAKRLðN öZüNDE YATAN GERçEKLER

Fakirliðin özünde yatan gerçekler

Havalarýn ýsýnmasýyla birlikte,
Fakir kundura, zengin tatil peþinde olacak!

Ýþte bu yaz böyle koþuþturmayla geçecek…

Yoksul ayaðýna alacak kara kundurayý düþünürken,
Zengin ise aylar öncesinden gideceði tatil mekanlarýný araþtýrýyor…

Yoksulluk kader deðil, alýn yazýsý…

Ýþ bulamaz,
Parasý olamaz,
Ev alamaz…

Fakirlik iþte böyle bir þey…

Bak iþte, bayramda geldi çattý kapýmýza;
Sormak lazým ki, sokaktan geçen fukaranýn birine, piyango bileti gibi vurayým diyerek, el uzatýp, yardým etmeyi hiç düþünen oldu mu?

Göbeklerinden yað aldýrýp, estetik yaptýranlar,

Evine yað alamayan garibanýn kapýsýný týklattýlar mý?

Kediciðine Ýtalyan marka mama alan, Yüzlerce kedi resmini sosyal paylaþým sitesinde bir halt iþlemiþ gibi paylaþan zengin insanlar var.

Üzerlerine aldýðý marka kýyafet paralarý ile kaç garibanýn ayaðýna kundura sýrtýna gömlek alabilirim diye, vicdanlarýný yoklayýp, düþünebilmiþler midir?

Onlarýn planlarý sahil kenarý ve yurt dýþýnda ki tatil merkezleri…

Ýþte, bu yaz mevsimini zenginler böyle geçirecek.

Maalesef, zengin kesim senden benden farklýdýr.

Evet…

Çünkü,
Onlarýn paralarý var…

Paralý adamlar yani, gerekli insanlar topluluðu!..

Fakirliðin özünde ise yaþanan gerçekler vardýr;

Mesela,
Ufacýk þeylerden mutlu olmayý ve yemek seçmemeyi öðrenirsin…

Çok nadir yiyebildiðin tatlýnýn, dondurmanýn, etin tadýný çýkarýrsýn…

Oyun parklarýnda, site içi mekanlarda deðil de;

Sokak aralarýnda, inþaat kumlarýnda ve toprakta oynayýp, saç diplerine kadar kirlenmenin keyfini yaþarsýn.

Kýþ mevsiminde kunduraya pençe yaptýrýp, idare yoluna gidersin.

Hafta da bir yýkanýp, banyo olursun.

Zor hayat þartlarýna karþý güçlü olmayý tecrübe edinip,

Gönül zenginliðini ve katýksýz ekmek ile doymayý öðrenirsin.

Ucuz sebzenin nerelerde satýldýðýný araþtýrýp, aylarca meyve yüzü görmeden yaþamayý bilirsin.

Bir adet elbiseyi senelerce giymeyi kendine ilke ve kural edinirsin…

Doðum günü kutlamayarak, bunun çocuk yaþtayken, çocukça olduðunu düþünmeyi öðrenir, bilincine yerleþtirirsin!

Vesselam; bebek çaðlarýndan baþlayýp, gençliðini yaþamadan çok erken yaþlarda olgunlaþýr ve yaþlanýrsýn!

Bu yazdýklarým acýlý arabesk edebiyatý deðil, fakirliðin ve hayatýn sansürsüz gerçekleridir…

Bu arada bir ses duydum!

“ Bayram gelmiþ neyimee!... ”

Yeniden görüþmek üzere

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 52013 Defa Okundu
2016-07-04

SON YAZILARI

Kars’ta saðlýkta güzel geliþmeler Remzi Aras’a sevgi seli! Teþekkürler Taner Tazegün; Býraktýðýn Eseri Yaþatacaðýz Akýllý Duraklar Ýstiyoruz Digor’un TEOG Þampiyonlarýndan Abdullah Yakýþýr’ýn eðitim aþký Yanýnda bir de Baba duasý varsa Kars Valisi kayaðý da öðrendi Bakan Arslan ve Mont! Kars Þeker’e katýlan artýlar Üç Yürekli, Dinamik Adam, Erdinç Dolu

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır