KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HAYVAN PAZARýNDAN DüNYAYA AçýLAN PENCERE!

  Bedir ALTUNOK

          baltunok@hotmail.com
         HAYVAN PAZARýNDAN DüNYAYA AçýLAN PENCERE!

 Hayvan pazarýndan dünyaya açýlan pencere!

Kars’ta hayvan borsasýnýn Ardahan karayolu Hüseyin Atak Bulvarý üzerinde bulunmasý çirkin manzaralara yol açmaya devam ediyor.

Araba duruyor hayvan geçiyor, hayvan yüklü kamyonlar yolun bir þeridini kapatýnca karmakarýþýk bir görüntü ortaya çýkýyor.

Kentin uzun yýllardýr kanayan yaralarýndan olan Hayvan Pazarýnýn yeri bir türlü deðiþtirilemiyor. Bu da bir kente hem de “Doðu’nun Uygar Kenti”, “Çaðdaþ Þehir”, “Marka Kent” unvanlarýna sahip bu kentte hiç de yakýþmýyor.

Kars þehir merkezinden Ardahan istikametine doðru seyreden araçlar Hüseyin Atak Bulvarý üzerindeki hayvan borsasýna geldiklerinde içinden çýkýlamak bir karmaþanýn ortasýnda kalýyorlar.

Asfalt yolun üzeri hayvan pislikleriyle dolu olan bu yolda bir de hayvanlarýn yoldan geçmesini beklemek zorunda kalýyorlar.

Öyle zaman oluyor ki bir araç 10 dakika boyunca bölgeden çýkamýyor.

Çünkü hayvan yüklemek için borsaya yanaþan kamyonlar yolun bir þeridini kapatýyor.

Hal böyle olunca da diðer þeride yükleniliyor. Karþý karþýya kalan araçlara bir de park yerinden çýkan kamyonetler ekleniyor.

Yolda geçiþ hakkýna sahip araçlar bu karmaþanýn bitmesini beklemek zorunda kalýyor.

Sonra birden araçlarýn arasýna hayvanlar dalýyor, hayvan sahipleri karayolunda hayvanlarýný kovalýyor.

Siz de araç içinden bu olup bitenleri hayretle izliyorsunuz. Çünkü baþka çareniz yoktur. Hayvan sahibinin de baþka bir çaresi yok. O da çaresizce mevcut hayvan borsasýna gelmek zorunda kalýyor.

Borsanýn yerinden taþýnmasý ise yýllardýr sadece konuþuluyor. Konuþmaktan öteye gitmeyen bu manzaranýn önüne geçilmesi için kimse çaba harcamýyor.

Kent hepimizin diyoruz ama her nedense sorunlarýn çözümünde hepimiz harekete geçemiyoruz.

Diyoruz ki; hayvan pazarýnýn yeri deðiþtirilsin

Deðiþtirilemiyorsa, yolun güzergahýný deðiþtirilsin.

O da olmuyorsa daha ne diyeyim.

 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3993 Defa Okundu
2016-10-09

SON YAZILARI

Kars’ta saðlýkta güzel geliþmeler Remzi Aras’a sevgi seli! Teþekkürler Taner Tazegün; Býraktýðýn Eseri Yaþatacaðýz Akýllý Duraklar Ýstiyoruz Digor’un TEOG Þampiyonlarýndan Abdullah Yakýþýr’ýn eðitim aþký Yanýnda bir de Baba duasý varsa Kars Valisi kayaðý da öðrendi Bakan Arslan ve Mont! Kars Þeker’e katýlan artýlar Üç Yürekli, Dinamik Adam, Erdinç Dolu

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır