KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KARS ANTLAþMASýNýN MZALANDýðý BNADA TARH TOPLANTý

  Bedir ALTUNOK

          baltunok@hotmail.com
         KARS ANTLAþMASýNýN MZALANDýðý BNADA TARH TOPLANTý

 Kars Antlaþmasýnýn imzalandýðý binada tarihi toplantý

-BU BULUÞMA TESADÜF DEÐÝL

-KARS ANTLAÞMASI 13 EKÝM 1921 – CAZÝBE MERKEZÝ TOPLANTISI 13 EKÝM 2016

-ARADAN 95 YIL GEÇTÝ

-GAZETECÝ BEDÝR ALTUNOK, CAZÝBE MERKEZÝ TOPLANTISININ ÖNEMÝNÝ ARAÞTIRDI

-ÝÞTE KAFKAS HABER AJANSI KURUCUSU, TRT – DHA- AHABER KARS ÝL TEMSÝLCÝSÝ BEDÝR ALTUNOK’UN “KARS ANTLAÞMASININ ÝMZALANDIÐI BÝNADA TARÝHÝ TOPLANTI” BAÞLIKLI ARAÞTIRMA YAZISI:

“Bölge Valileri Cazibe Merkezi Kars’ta toplandý”, “Bakan Arslan: 23 ili içine alan cazibe merkezinin baþýnda Kars olacak” baþlýklý haberler 13 Ekim 2016 tarihinde atýldý. Bu tarihi geliþme “Doðu’nun uygar kenti”, “Doðu’nun Çaðdaþ Kenti”, “Kafkaslarýn Baþkenti”, “Tarihi Kent”, “Kadýn Dostu Kent” unvanlarýnýn da verildiði bu þehirde atýldý. Çünkü bu þehirde Kars Antlaþmasý imzalanmýþtý. Onun için bu buluþmalar son derece önemliydi.

***

Kars’ýn talihini deðiþtirecek bu toplantýyý önemli kýlan ise Kars Antlaþmasý’nýn da bu binada yapýlmýþ olmasýydý. Tarihte zor olabilecek önemli geliþmelere tanýklýk eden Valilik Makam2 konaðýnýn aradan geçen uzun yýllar sonra Cazibe Merkezi’nin startýnýn verildiði bir toplantýya tanýklýk etmesi oldukça önemliydi.

***

Kars Antlaþmasý, Rusya, 1917’den sonra Kafkasya’dan çekildi. Bölgede Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan baðýmsýzlýðýna kavuþmuþ ve Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti, Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti adýnda üç devlet kurulmuþtu. Fakat Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti iki yýl sonra Kafkasya’yý yeniden iþgal etmiþti. Bölgedeki üç devlet Sovyetler Birliði ismini alan yeni Sovyet rejiminin idaresine girdi. Sakarya Zaferinden sonra Sovyet Rusya’nýn aracýlýðýyla üç Sovyet Cumhuriyeti Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan ile Kâzým Karabekir’in temsil ettiði TBMM Hükümeti arasýnda 13 Ekim 1921’de Kars Antlaþmasý imzalandý. Buna antlaþmaya göre her 3 Cumhuriyet, Moskova Antlaþmasý’ný kendileri için de geçerli sayýyordu. Böylece Türkiye’nin doðu sýnýrý kesinleþti ve Ermeni Sorunu da sona erdi

13 Ekim 1921-13 Ekim 2016

Aradan tam tamýna 95 yýl geçti.

Þimdi de yine bir tarihi toplantý yapýldý.

Kars merkezli cazibe merkezi toplantýsý

Baþkanlýðýný Þanslý Bakan Ahmet Arslan Yaptý

Sadece Bakan Arslan mý þanslý

Elbette ki hayýr

Kars’ta þanslý, toplantý masasýnýn etrafýnda buluþan tüm katýlýmcýlar þanslý.

Toplantý önemli

Çünkü; Kars’ýn geleceðine ýþýk tutulacak

Yollarýnda yürünecek, karanlýðýnda gezilecek.

Topraðýndan ekonomi, baðrýndan ekonomistler çýkacak.

Gelir düzeyi artacak,

Göç önlenecek,

Modern binalar yapýlacak,

Alt yapý sorunu kalmayacak,

Yaþam kalitesi artacak,

***

Bakan Ahmet Arslan, 13 Ekim 2016 günün gecesi de televizyon kanallarýnýn ekonomi müdürleriyle Cheltkov otelinde bir araya geldi.

Kars’ýn, bölgenin, ülkenin ekonomisi konuþuldu.

***

Ardahan, Iðdýr, Aðrý illerinin öncelikli olduðu, Kars’ýn baþý çektiði 23 ili kapsayan Cazibe Merkezi için düðmeye böylelikle Kars’ta basýlmýþ oldu.

Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan; Kars, Ardahan, Aðrý ve Iðdýr illerinin valileri, belediye baþkanlarý, sivil toplum kuruluþlarý, ticaret ve sanayi odalarý baþkanlarýyla Valilik Makam2’de bir araya gelerek projenin de startýný vermiþ oldu.

Serhat Kalkýnma Ajansý’nýn da katýldýðý toplantýda Cazibe Merkezinin önemi, yapýlmasý planlanan yatýrýmlar, burada üretilen ürünlerin yurt içi ve yurt dýþýna çýkýþý, buraya gelebilecek mallarýn ulaþým imkaný gibi onlarca konu masaya yatýrýldý.

Bakan Ahmet Arslan’ýn, 10 yýl sonra Kars’ýn tanýnmayacak þekilde deðiþeceðini söylemesi, milletvekili Selahattin Beyribey’in de “Öyle olacak ki bu bölgede arsayý parmaðýnýzla bile bulamayacaksýnýz” sözü Cazibe Merkezi’nin Kars’a katacaðý katkýyý da dikkatlere sundu.

Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattý ve bununla birlikte Lojistik Köyü’nde devreye sokulmasý, Cazibe Merkezi vasfýyla elde edilecek imkanlarýn daha da artacaðýný göstermekte.

Bakan Ahmet Arslan, “Az önce Kars, Ardahan, Iðdýr, Aðrý valilerimizin, belediye baþkanlarýmýn, ticaret odasý baþkanlarýmýzýn, milletvekili arkadaþlarýmýz, yine kalkýnma bakan yardýmcýmýzýn çalýþma arkadaþlarýyla birlikte geldiði ve bu bölgenin cazibe merkezini masaya yatýrdýðýmýz bir toplantý yaptýk.” diyerek projenin startýný verdiklerini aktardý.

“Özellikle 14 yýldýr ülkemizde yaptýðýmýz bölgeler arasý kalkýnmýþlýk farkýný yok etme hamlesini her halde püf noktasý, en önemli noktasýydý.” diyen Bakan Ahmet Arslan, “Bunun da sebebi 2003’de AK Parti iktidara geldiðinde Kars’ýn içinde bulunduðu bu 23 ilde kiþi baþýna düþen milli hasýla yaklaþýk 750 dolar. Ülke geneli ortalamasýnda 3.300 dolar. 14 yýlda geldiðimiz nokta þu: 9 bin 300 dolarlara gelmiþiz, Yaklaþýk 3 kat artmýþ. O günden bu yana emeklerini koyan baþta cumhurbaþkanýmýz olmak üzere bütün hükümetlerimize, büten emeði geçenlere bütün teþkilatlarýmýza çok teþekkür  ediyoruz. 3 binlerden 9 binlere. Ancak bizim bölgemiz açýsýndan önemli olan baþka bir ayrýntý var. Dün bu illerde kiþi baþý milli hasýla 750 dolar bugün 5 bin 500 dolar. Yaklaþýk 7.5 kat. Bunun sebebi ne? Sayýn cumhurbaþkanýmýzýn, baþbakanýmýzýn biz bölgeler arasý kalkýnmýþlýk farkýný ortadan kaldýracaðýz demeleri ve buna göre uygulamalarý yapmalarý.” dedi.

Adem Çalkýn da Bakan Ahmet Arslan’ýn performansýyla ilgili twitter hesabýndan yaptýðý açýklamada, “Türkiye’nin Ulaþtýrma Bakaný, Bölgesinin umudu, gecesi gündüzü çalýþmak olan deðerli Bakaným, Rabbim Yardýmcýnýz Olsun” dedi.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI -

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3178 Defa Okundu
2016-10-13

SON YAZILARI

Kars’ta saðlýkta güzel geliþmeler Remzi Aras’a sevgi seli! Teþekkürler Taner Tazegün; Býraktýðýn Eseri Yaþatacaðýz Akýllý Duraklar Ýstiyoruz Digor’un TEOG Þampiyonlarýndan Abdullah Yakýþýr’ýn eðitim aþký Yanýnda bir de Baba duasý varsa Kars Valisi kayaðý da öðrendi Bakan Arslan ve Mont! Kars Þeker’e katýlan artýlar Üç Yürekli, Dinamik Adam, Erdinç Dolu

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır