KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

VAH AKYAKAM VAH!

  Bedir ALTUNOK

          baltunok@hotmail.com
         VAH AKYAKAM VAH!

 Vah Akyakam vah!

Türkiye Ermenistan sýnýrýna sýfýr kilometrede þirin mi þirin bir ilçenin adý Akyaka…

Güneþin ilk doðduðu ve sýcaklýðýný ülkemize yaydýðý ilçe.

Kahramanlýklarý ve mücadeleci ruhunun en iyi hissedildiði yer.

Tarihi yapýtlarý, kültürü, tarýmý, yaþam biçimiyle de öne çýkan ilçe.

Evet bu ifadeler bir ilçenin tanýtýmýnda sýkça kullanýlan ve hemen hemen herkesin bir yeri tanýtýrken kullandýðý ifadeler.

Bunun üzerinde fazla durmayacaðým.

Neden mi?

Çünkü çilesi de var, hüznü de var…

Sadece bunlar mý?

Hizmetten yoksun bir yönü de var, elinden alýnanlarda var.

Örneðin pancar;

Eskiden Akyaka’nýn her yeri pancar kaynýyordu.

Ýnsanlar gelirlerinin büyük bölümünü bu yolla saðlýyordu.

Sonra!...

Pancara kota konuldu, Þeker Fabrikasý’nýn kapatýlacaðý gündeme geldi.

Peki insanlar ne yaptý?

Karamsarlýða ve umutsuzluða büründü.

Sonra!

Göç baþladý, hem de alabildiðince…

Oldu memur ilçesi.

Peki bunda baþarýlý olundu mu?

Hayýr, hem de KOCAMAN HAYIR.

Ýlçe, elinden alýnanlarla memur þehri oldu mu?

Oldu.

Peki þehir olabildi mi?

Olamadý, hem de KOCAMAN OLAMADI.

Niye olamadý?

Yapmadýlar ki olsun.

16 yýldýr Kars’ta iþim gereði sýkça gidip geldiðim bir ilçedir.

Yolu ayný yol, hiç deðiþmedi.

Kýrýk dökük, çamur mu çamur…

Hatta bir keresinde Akyaka’nýn tanýtým çekimlerini yapmak için gittiðimde ilçe merkezinde yeþil bir görüntü çekemedim.

Bir iki aðaç görüntüsüyle “Güzellik” göstermeye çalýþtým.

Birkaç yýl öncesiydi.

Aradan yine yýllar geçti ve geçtiðimiz yýl bir yol yapým çalýþmasý baþlatýldý.

Yaz mevsiminde bitirileceði söylendi.

Akyakalýlardan sabýr istendi.

Sonra Akyaka’da bir umuttur aldý baþýný gitti.

Günler haftalarý, haftalar aylarý kovaladý.

Ýþ bitti mi?

Bitmedi.

Yol düzene sokuldu mu?

Sokulamadý.

Göze güzel gelen bir görüntü var mý?

Yok.

Peki memur þehri olan bu ilçede memurlar nerede yürüyecek?

Ýlçeden kaçmazlar mý?

Varý yoðu, uzunluðu ne kadar ki bu bitmeyen yolun!

Akyaka ilçe merkezinin toplam uzunluðu ne kadar?

Valla ben uzunluðu yazmayacaðým gidin kendiniz ölçün.

Hem de þöyle bir yürüyün hatta dua edin yaðmur yaðsýn sonra yürüyün…

O zaman görüsünüz uzunluðunun ne kadar olduðunu…

Siz bir metre yürürsünüz, 2 metre yürüdüðünüzü sanýrsýnýz.

***

Peki yol yapmak kötü mü?

Þimdi diyebilirler bu yolu yaptýrmakla sorumlu olanlar “Ne yani yol yapmayalým mý, siz ne demek istiyorsunuz. Hizmetlerimizi mi baltalýyorsunuz”

Ne bileyim þimdiden duyar gibi oldum bu serzeniþleri.

Olsun Akyaka yola kavuþsun da biz biraz da serzeniþlere adres olalým.

Evet yol yapmak kötü deðil, kim ki bu yolun yapýlmasýna vesile oluyorsa ALLAH ondan razý olsun.

Ýsim önemli deðil, sorumlunun kim olduðu da önemli deðil…

Peki önemli olan ne?

15 Temmuz gecesi darbe giriþimini göðüslerini siper ederek önleyen,

Bu ülke insanýna silah sýkanlara karþý dim dik duruþunu bozmayan bu halkýn artýk bozuk yolanda yürümeye tahammülü yoktur.

Bir iþ yapýlacaksa önce planlama yapýlmalý, kýsa geçen yaz mevsimi dikkate alýnmalý, ödenek sýkýntýlarý giderilmeli, “Yapacaðýz” söylemlerinin býrakýlýp “Yaptýk teslim ettik” gerçekliliðinin göz önüne serilmesi gerekmez mi?

Yani bu kýþ baþlangýcýna kadar eðer bu iþ yetiþmeyecekse bir sonraki yýla býrakýlamaz mýydý!

Bahar baþlangýcýnda yolun bozukluðundan dert yananlar þimdi de yapýlmakta olan yolun geride býraktýðý çirkin görüntülerden yakýnýyorlar.

Bakýyorum da artýk Akyaka ilçe merkezinde selfie çekilen de yok.

Nasýl çekilsinler ki!

Batýnýn sýcak ve yeþil ilçelerinde insanlar her adýmlarýný selfie ile paylaþýrken benim Akyakalým bunu bile yapamýyor. Eee… tabi bir güzellik olacak ki insanlarda onu paylaþsýnlar.

“Vah Akyakam vah!” demeyip de ne diyeyim.

Tozdan bin beter olan “Vah Ah Yakam Vah” mý diyeyim.

Gelin el ele verelim

“Ah Akyakam Ah” yerine

“AK YAKAM AK” diyelim.

***

Çok zor deðil.

Birilerini suçlamak da deðil amaç.

Bu yolun bitirilmesini ne TIKIYORSA o TIKANIKLIÐI açalým yeter

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1406 Defa Okundu
2016-10-20

SON YAZILARI

Kars’ta saðlýkta güzel geliþmeler Remzi Aras’a sevgi seli! Teþekkürler Taner Tazegün; Býraktýðýn Eseri Yaþatacaðýz Akýllý Duraklar Ýstiyoruz Digor’un TEOG Þampiyonlarýndan Abdullah Yakýþýr’ýn eðitim aþký Yanýnda bir de Baba duasý varsa Kars Valisi kayaðý da öðrendi Bakan Arslan ve Mont! Kars Þeker’e katýlan artýlar Üç Yürekli, Dinamik Adam, Erdinç Dolu

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır