KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BAKAN ARSLAN VE MONT!

  Bedir ALTUNOK

          baltunok@hotmail.com
         BAKAN ARSLAN VE MONT!

 Bakan Arslan ve Mont!

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Kurucusu Gazeteci Bedir Altunok’un “Bakan Arslan ve Mont!” yazýsý:

Sarýkamýþ Harekatýnýn 102. yýlý münasebetiyle düzenlenen Sarýkamýþ Allah-u Ekber Daðlarýndaki “Türkiye Þehitleriyle Yürüyor” anma etkinliðine katýlan Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan’ýn giyindiði mont sosyal medyada gündem oldu.

Sarýkamýþ þehitleri;

Tam tamýna 90 bin.

Enver Paþa’nýn yanlýþ hesaplarý mý, tamamen aðýr kýþ koþullarý mý ne derseniz deyin bir gerçek var o da 90 bin þehit.

Bizler o gün yani 8 Ocak’ta o kutsal þehitlerimiz için Sarýkamýþ’taydýk.

Donmuþ bedenlerini hissetmek,

Donarken yüreklerinden geçirdikleri “özgür ve baðýmsýz Türkiye” çýðlýklarýný kurumuþ çam aðaçlarýnýn arasýndan duymak için oradaydýk.

Çünkü bizler özgür ve baðýmsýz Türkiye’nin birer neferleriydik,

Hüzünlüydük,

Dolan gözlerimiz donmak üzereydi.

Hava ne kadar da güneþli, gökyüzü mavi olsa biz þehitlerimizin bize býraktýðý bu özgür ülkenin evlatlarý olarak onlara layýk olduðumuzu göstermek için oradaydýk.

Sadece biz mi?

Deðil elbette.

Olmasý gereken herkes oradaydý.

Türkiye’nin yüreði ve yüreklileri oradaydý.

Devlet erkaný da geldi.

Ýki bakan aðýrladý Sarýkamýþ.

Hele biri vardý ki aðýr bir bakan, Arslan gibi bakan.

Sözlerinde vatan aþký,

Mesajlarýnda baðýmsýz Türkiye,

Öfkesinde terör,

Hayalinde müreffeh bir ülke, sonsuza kadar ilelebet payidar olacak Türkiye özlemi.

Konuþmalar, mesajlar, paylaþýmlar hep vatan aþkýyla dolu.

Her platformda ülkenin ‘2071’ vizyonunu anlatan,

Tavrýyla, duruþuyla, yaklaþýmýyla örnek olan.

Karþýlama törenlerinde kurban kesilmesine izin vermeyen,

Kendisine hediye edilen çiçekleri o ortamda bulunan bayanlara sunan.

Seven, eðilen, mütevazilikten öden vermeyen bir bakan.

Þehrine, bölgesine, ülkesine aþýk bin bakan.

***

Ve 8 Ocak.

Sabah saat: 10.30

Ve yürüyüþ baþladý. Önde iki bakan Biri Arslan, biri Kýlýç.

Ýkisinde de ay yýldýzlý bere ve ay yýldýzlý atký.

Ve herkeste olduðu gibi birer mont.

Zaman ilerliyor yürüyüþ devam ediyor.

Sonra bir canlý yayýn programý

Ve ekrandan beliren Arslan’ýn montunun sol kolundaki Ýngiliz bayraðý armasý.

Sarýkamýþ yürüyüþ etkinliðini sosyal medya üzerinden paylaþmayanlar bir anda sarýlýrlar telefonlarýna

Apar topar, alel acele

Baþlar paylaþýmlar.

Yürüyüþ biter, program sona erer.

Herkes þehitleri anmanýn haklý gururuyla evlerine dönerken

Cep telefonlarýnda “Ýngiliz Armasýný” görürler.

Ve kopar kýyamet.

Gölge düþürmek için harekete geçen birileri,

Ulaþmýþtýr amacýna.

Dertleri açýk aramak olanlar; iþi, aslýndan çýkarýp farklý boyutlara çekmek isterler.

Ýþte bu oldu.

Bir fýrsat buldular ve bunu da yaydýlar.

Kim diyebilir ki Bakan Arslan bunu bile bile yaptý,

Mümkün mü?

Kendinizi Ahmet Arslan’ýn yerine koyun.

Böyle bir konuyla gündeme gelmek ister misiniz?

Keþke olmasaydý.

Keþke o montu giymeseydi.

Ama oldu.

Kars seni iyi biliyor Bakan Arslan,

Karslýlar seni tanýyor Sayýn Bakan.

Ekranlarda seni iyi tanýyor.

Seni hep baþarýlý projeleri hayata geçirmenle biliyorlar.

Bunu Türkiye biliyor.

Biz de biliyoruz.

Art niyetli olmayalým lütfen!

Her gördüðümüzden her þey çýkarmayalým.

Biraz iyi bakalým.

Ýyi bakalým ki iyi görelim.

Ve yazýmý sosyal medya da Bakan Arslan’a destek amaçlý yayýlan þu mesajla tamamlýyorum:

“Aklýnýzý klavyede birilerine atýp tutmak için çalýþtýrýrken onun aklý Osmangazi’de, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeydi. Sizin kulaklarýnýz bomba yada silah sesi duymayý arzularken onun kulaklarý Avrasya Tüneli’nde denizin 106 metre altýndan gelecek “baþardýk” sesindeydi. Sizin gözünüz tamamen tesadüfen giyilen Ýngiliz armalý montta iken onun gözü Ilgaz Tüneli’nde, 3. Havalimaný’nda, Demir Ýpek Yolu’nda, Çanakkale Köprüsü’ndeydi...

Ayýptýr ayýp, düþmanlýðýn bile âdabý var...”

 

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) - KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7401 Defa Okundu
2017-01-10

SON YAZILARI

Kars’ta saðlýkta güzel geliþmeler Remzi Aras’a sevgi seli! Teþekkürler Taner Tazegün; Býraktýðýn Eseri Yaþatacaðýz Akýllý Duraklar Ýstiyoruz Digor’un TEOG Þampiyonlarýndan Abdullah Yakýþýr’ýn eðitim aþký Yanýnda bir de Baba duasý varsa Kars Valisi kayaðý da öðrendi Bakan Arslan ve Mont! Kars Þeker’e katýlan artýlar Üç Yürekli, Dinamik Adam, Erdinç Dolu

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır