KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KARS VALS KAYAðý DA öðREND

  Bedir ALTUNOK

          baltunok@hotmail.com
         KARS VALS KAYAðý DA öðREND

 Kars Valisi kayaðý da öðrendi

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Kurucusu Gazeteci Bedir Altunok’un, “Kars Valisi kayaðý da öðrendi” yazýsý:

Kars Valisi Rahmi Doðan, birkaç haftadýr gittiði Sarýkamýþ Kayak Merkezi’nde kayaðý da öðrendi. Vali Doðan artýk zirveden bile kayabiliyor.

Sivaslý Vali Doðan, göreve baþladýðý günden bu yana yenilikler ve aktif hizmetleriyle adýndan sýkça söz ettiriyor. Ýþ takibi, talimatlarý, kontrol ve denetimlerinin yanýnda sosyal ve kültürel etkinlikler ve sportif faaliyetlere de zaman ayýrabiliyor.

Çýldýr Gölü’nün Kars il sýnýrlarý içindeki alanlarýnda faaliyetlerin yapýlmasýný istemesinin yanýnda her fýrsatta Karslýlarý göle davet etmeye baþladý bile.

Kars’ýn bütün deðerlerinin hayata geçirilmesi ve tanýtýlmasýnda aktif rol oynuyor,

Kýþ turizmi, yaz turizmi, inanç turizmi, altýna çevrilmesi beklenen özellikleri, hýzla süren yatýrýmlar, devletin kara geçirilmesi en önemli hedeflerinden bir kaçý.

Vali Doðan’ýn Kars’a Güne Gibi Doðmasý da önemli bir özellik olsa gerek.

Güneyin doðduðu, ilk ýþýnlarýný yansýttýðý, Doðu’nun Parlayan Yýldýzý, Marka Kent, Kadýn Dostu Kent, Doðu’nun Sýnýr Kenti, Kafkaslarýn Baþkenti, Çaðdaþ Þehir, Gazi Kars ve daha saymakla bitmeyecek özelliklerinin de farkýnda.

Bu farkýndalýðýn hizmete dönüþmesi ve tüm bu özellikleriyle örtüþmesi için de tek çözüm kollarý sývamaktý.

Peki O ne yaptý?

Ýþte  o da kollarý sývadý.

Ne zaman?

Göreve gelir gelmez.

“Oturmayacaðým” dedi.

Oturdu mu? Oturmadý.

“Durmayacaðým” dedi.

Durdu mu?

Durmadý.

Yürüdü de yürüdü, koþtu da koþtu

Þimdi ne mi yapýyor?

Valimiz artýk kayaðý da öðrendi.

Birkaç deneme, birkaç yardým ve destek

Ardýndan çýktý zirveye,

Valimiz artýk zirveden tek baþýna kayabiliyor.

Sonra ne yaptý?

Hemen bir paylaþým; “Kaymayan kalmasýn” dedi.

“Sarýkamýþ Kayak Merkezi hafta sonlarý servislerimiz Gazi Ahmet Muhtar Paþa Konaðý önünden kalkýyor. Gidiþ 12.30-Dönüþ 17.30” mesajýný yayýnladý.

Herkesi kayaða davet etti.

Helal olsun

Kars’ta attýðýn her adamýnýn helali hoþ olsun.

Sen böyle kal, kal ki Kars yerinde saymasýn.

Sen yürü, yürü ki Kars seninle yürüsün.

Kars’ýn talihsiz gidiþine ýþýk gibi “DOÐAN” sensin.

O zaman yay ýþýklarýný

Yay ki her DOÐAN çocuða RAHMET yaðsýn.

Tarihin en diplerinde dibe sýkýþmýþ bu þehir þaha kalksýn.

Kars artýk gerçekten de Kafkaslarýn Baþkenti olsun.

Gelecek nesil seni ve senin gibileri ansýn.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1060 Defa Okundu
2017-01-23

SON YAZILARI

Kars’ta saðlýkta güzel geliþmeler Remzi Aras’a sevgi seli! Teþekkürler Taner Tazegün; Býraktýðýn Eseri Yaþatacaðýz Akýllý Duraklar Ýstiyoruz Digor’un TEOG Þampiyonlarýndan Abdullah Yakýþýr’ýn eðitim aþký Yanýnda bir de Baba duasý varsa Kars Valisi kayaðý da öðrendi Bakan Arslan ve Mont! Kars Þeker’e katýlan artýlar Üç Yürekli, Dinamik Adam, Erdinç Dolu

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır