KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

YANýNDA BR DE BABA DUASý VARSA

  Bedir ALTUNOK

          baltunok@hotmail.com
         YANýNDA BR DE BABA DUASý VARSA

 Yanýnda bir de Baba duasý varsa

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Kurucusu Gazeteci Bedir Altunok’un “Yanýnda bir de Baba duasý varsa” yazýsý:

Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan, Kars programlarýnda eksik etmediði Kaðýzman ilçesindeki baba ocaðýnda baba duasýný alarak tekrar yollara koyuluyor.

Bakan Arslan, “Milletimizin duasýdýr bizim enerji kaynaðýmýz. Yanýnda bir de Baba duasý varsa” diyerek vefanýn en güzel örneðini sergiliyor.

Göreve geldiðinde ilk olarak kendisini karþýlamaya gelenlerin kurban kesimlerini engellemeye baþladý. Engelleyemediði kurbanlýklarý da ya Kur’an Kurslarýna yada öðrenci yurtlarýna baðýþlattý. Kendisine verilen çiçekleri alýr almaz yanýndaki bayanlara sundu.

Mütevaziliðinin yanýnda aðýrbaþlýlýðýný, devlet adamlýðýný en güzel örneklerle sergiledi. Düþüncelerini, yaþam tarzýný, ört ve adetlerini, gelenek ve göreneklerini laftan öteye icraata taþýdý.

Tarzýyla yürüdü, tavrýyla örnek oldu.

Duruþuyla aktardý düþüncelerini gelecek nesillere.

Kendinden küçüklere bile hizmet etti.

Çünkü biliyordu ki gelecek, þimdiki nesillere emanet.

Yarýn büyüklerine böyle büyüklükler yaptý.

Bir bakan olmasýnýn yanýnda adamlýðýný konuþturdu.

Kabinenin aðýr yükünü taþýmasýný bildi.

Sadece taþýmadý, taþýmanýn ne olduðunu da tavrýyla ve hal diliyle anlattý.

Kolay deðil elbette

Bir bakanlýkta bulunmak, bakan olmak, ülkeye hizmet anlamýnda imza atmak,

Yük onun için çile olmadý. Doðru düþündü çünkü öðüdü yuvadan aldý.

Hizmet için girdiði bu yolda hizmet ederek büyüdü.

O’nu bakanlýk deðil, içinden hiç çýkarmadýðý adamlýðý büyüttü.

Adam olmanýn en güzel örneðini anne ve babaya saygýda gösterdi.

Gösterdi çünkü kendinde olan oydu.

Ýnsan kendinde olaný gösterir

Ýnsan kendine yakýþaný giyer

O da kendine yakýþaný, Kars’ý ve Karslýya yakýþaný yaptý.

Giyindi adamlýk gömleðini sonra çýktý yollara

Bakanlýk görevlerinde de,

Milletvekilliðinde de gösterdi adamlýðýný.

7 Haziran seçimlerinde aday gösterilmediðinde küsmedi, incinmedi.

Çünkü O baba duasýný almýþtý.

Çünkü onun hýrkasý babaya saygýydý, vefaydý,

Vefa kendiliðinden doðmaz,

Ýnsan alýþtýrmalý yüreðini vefaya

Girmeye görsün bir kere insanýn içine

O zaman daðlarý delmek için Ferhat olmaya bile gerek yoktur.

Sabredin, vefayý seçin, öpün anne babanýzýn elini

Sonra çevirin yönünüzü insanlýðý hizmete,

Bir de aldýnýz mý milletin duasýný…

Bakýn ki ne engel olur sizi taþýmaya ilerilere

Ýþte iþin özü

Ýþte sözün özü

“Milletimizin duasýdýr bizim enerji kaynaðýmýz. Yanýnda bir de Baba duasý varsa”

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 51429 Defa Okundu
2017-02-12

SON YAZILARI

Kars’ta saðlýkta güzel geliþmeler Remzi Aras’a sevgi seli! Teþekkürler Taner Tazegün; Býraktýðýn Eseri Yaþatacaðýz Akýllý Duraklar Ýstiyoruz Digor’un TEOG Þampiyonlarýndan Abdullah Yakýþýr’ýn eðitim aþký Yanýnda bir de Baba duasý varsa Kars Valisi kayaðý da öðrendi Bakan Arslan ve Mont! Kars Þeker’e katýlan artýlar Üç Yürekli, Dinamik Adam, Erdinç Dolu

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır