KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

DERDMZ NE?

  Bedir ALTUNOK

          baltunok@hotmail.com
         DERDMZ NE?

Derdimiz ne? 

Ýþimiz yatýrým yapmak mý, yatýrým yaptýrmak mý, yatýrýmýn önünü açmak mý, yatýrýmýn önünü týkamak mý?
 
Birisi köyüne su alýyor
 
Ama suyun kaynaðý baþka bir köyden geliyor
 
O köy kaynaðýný satmak istiyor?
 
Suya ihtiyacý olan köyün derdi ise susuzluðun giderilmesi
 
Her iki köy bir yerde anlaþýyor
 
Kanallar kazýnýyor, borular döþeniyor ve su geliyor
 
Aradan bir zaman geçiyor
 
Birde bakýyorsun ki, iki köy arasýnda bir anlaþmazlýk olmuþ ve borular kýrýlmýþ, kavgalar çýkmýþ ve suyun kaynaðýnýn olduðu köy suya ambargo koymuþ
 
Yerin altýndaki suyun akýþýný bile deðiþtiren bir anlayýþýn hakim olduðu dünyamýzda, “Tok açýn halini anlamýyor” sözü ön planda ne yazýk ki…
 
Erzurum’un Narman Ýlçesi’nde 1994-1999 yýllarý arasýnda Belediye Baþkanlýðý yapmýþ Mehmet Çil vardý.
 
Çil, “Ýlçemize yatýrým yapacak, yerleþecek herkese bedava arsa vereceðiz” demiþti.
 
Bunun üzerine köylerden akýn oldu ve ilçe nüfusu 5 yýlda önemli ölçüde arttý.
 
Bugün Narman’a gittiðinizde köylerden gelip birkaç yýl içinde ilçeye bina yapanlar ve iþ yeri açanlarýn sayýsýnda önemli ölçüde artýþ olduðunu görürsünüz.
 
Gelelim Kars’a…
 
Kars; fabrikalarý kapalý, ekonomisi sýfýr (0), iþsizliði had safhada, üretimin olmadýðý ve sadece tüketime yön verilen bir kent konumunda.
 
Bugüne kadar hiç deðerlendirmediðimiz Çýldýr Gölü, halen istenilen seviyeye getiremediðimiz Ani Harabeleri, daha yeni yeni ön plana çýkarýlmaya çalýþýlan Sarýkamýþ Bayraktepe Kayak merkezimiz var.
 
Turizmi her zaman unuttuk. Turizm istedik ama bu sadece istemekle kaldý.
 
Turizmin bir Ýlde geliþebilmesi için o Ýlde turizm yatýrýmlarý gerek.
 
Nedir bunlar?
 
Baþta çok yýldýzlý oteller.
 
Otel yapacaksanýz, “yer” müsait deðil
 
Bir bina onarýp yýldýz artýracaksýnýz “kat” müsait deðil
 
Yýldýzlarýn istediði özellikleri koyacaksýnýz “cep” müsait deðil…
 
Sonuçta cebi müsait olanlar bu iþe soyunuyor ve bir adým atýyor…
 
Para kazanmasý bile zor olan bir binaya yatýrým yapýp, milyonlarca lira harcayýp bu tarihi kente turizm gözlüðü takýyor.
 
Ýþ geliyor sonuna ve hemen engeller konuluyor
 
“Þu fazla, bu fazla” gibi engeller sýralanýyor.
 
Birileri siyasi kaygýlarý için bunu öne atýyor, birileri de iki dönemdir tek baþýna iktidar olan partinin genel baþkanýnýn önünü kesmek için “yýldýzlar”ý kullanýyor.
 
Ulusal Medya ve “Yýldýzlar”ýn köþe yazarlarý hemen bilgisayar baþýna geçip parmaklarýný gezindiriyorlar Kars’ýn üzerinde. Fazla “kat” arýyorlar sanki…
 
Sanki de ellerine dev bir testere alýp “Marka” kentin binalarýný kesecekler.
 
Bu testere de gelip turizm yatýrýmýnýn yapýldýðý “Yýldýz”lanmýþ binaya deðiyor sadece!
 
Oysa önünü açmak gerekmez mi yatýrýmcýnýn…
 
Biz hep demez miyiz: yatýrýmcý önünü görmeli
 
Ýþte 7500 nüfustan 10 bine yaklaþan Narman’ýn o dönemki Belediye Baþkaný Mehmet Çil’i takdir etme zamaný.
 
Narman 10 binlere çýkarken, Kars neden 70 binlere düþtü!
 
Bilmem ayrým yapmak gerekir mi?
 
Veya “Derdimiz ne?” diye kendimizi yargýlama zamaný gelmedi mi?
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 9228 Defa Okundu
2011-02-12

SON YAZILARI

Kars’ta saðlýkta güzel geliþmeler Remzi Aras’a sevgi seli! Teþekkürler Taner Tazegün; Býraktýðýn Eseri Yaþatacaðýz Akýllý Duraklar Ýstiyoruz Digor’un TEOG Þampiyonlarýndan Abdullah Yakýþýr’ýn eðitim aþký Yanýnda bir de Baba duasý varsa Kars Valisi kayaðý da öðrendi Bakan Arslan ve Mont! Kars Þeker’e katýlan artýlar Üç Yürekli, Dinamik Adam, Erdinç Dolu

YORUMLARABDULLAH 2011-03-22
Hiç

Bedir Bey iyi günler dileyerek selamlarýmý sunarým.Tanýmýþ olduðum kadarýyla Narman Mahmutçavuþlu Vahdettin Altýnok'un küçük oðlusunuz.Ayrýca Zir.Tekn. Abdurrahim Altýnok'un Amcaoðlusunuz.Ben Ýlçe Tarým'ýn sayfasýnda okudum.Narmanda Sun'i Tohumlama yolu ile melezleme yapýlarak (DAK+Angus)çoðaltýlmaya çalýþýlan bir melez ýrk geliþtiriliyor. Siz hiç "Narmangus" haberi yaptýnýz mý? Yaptýysanýz bu sitede yayýnlarsanýz sevinirim.Tekrar Kars'taki tanýdýklara selamlar.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır