KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

TEMAYüL öNCES VE SONRASý AK PART

  Bedir ALTUNOK

          baltunok@hotmail.com
         TEMAYüL öNCES VE SONRASý AK PART

Temayül öncesi ve sonrasý AK Parti 

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Bedir Altunok’un deðerlendirmesi:
 
Kars’ta son iki dönemdir 2 milletvekili ile Kars’ý TBMM’de temsil eden AK Parti’ye 79 Aday Adayýnýn müracaat etmesi, bu seçimde de farklý hesaplarý beraberinde getirdi.
 
19 Mart’ta yapýlan Temayül öncesinde aday adayý olmanýn hesaplarý yapýldý. Ýlk etapta çok fazla kiþi ön plana çýkmadý. Bazý aday adayý olacaklar kendilerini ya güçlü hissettiklerinden ya da kendilerine güvenmediklerinden sessiz kalmayý tercih ettiler. Herkes birbirini bekledi. Kimin aday adayý olacaðý beklendi. Sonra birer birer aday adaylýklarý açýklandý. Aday Adaylarý da açýklama yapmadan önce ailesi ve çevresiyle istiþare içine girdi.
 
Önce aday adaylýðý açýklayanlar ayný aileden baþka adaylar çýkmamasýný arzularken, bu ne yazýk ki bazen ters tepti. Bu defa ayný aile veya sülaleden birkaç aday adayý çýkýnca hesaplarda deðiþti.
 
AK Parti’nin iktidar gücü ve aday adaylarýnýn da bu iktidar gücünü kendilerince kullanma isteði aileler arasýnda ufak çapta da olsa kýrgýnlýklar yaþattý gerçeðini ortaya çýkardý.
 
19 Mart’a az bir zaman kala ise birden bire aday adaylarý sayýsýnda artýþlar oldu. Bir patlamaya kadar giden sayýlar 79’u buldu. Bunlarýn bazýlarý Ýstanbul’da, bazýlarý da Ankara’da baþvurularýný yaptýlar.
 
Mevcut milletvekilleri ister istemez bu süreçte Kars’a gelmek yerine Ankara’da kalmayý tercih etti. Mevcut vekiller Ankara’da (Eðer aday olacaklarsa) kulislerine devam ederken Kars’ta ise aday adaylarýnýn kendilerini kabullendirme savaþý yaþanýyordu.
 
Basýn ve medya yoluyla, afiþ ve broþür yoluyla, kahvaltýlý, yemekli tanýtým toplantýlarýyla projeler, özgeçmiþler (hem de enine boyuna) anlatýldý.
 
Öyle adaylar çýktý ki, Kars’ta yaþýyor olmasýna raðmen gazeteciler bile tanýmýyordu, öyle adaylarda vardý ki gazeteciler tanýyordu ama halk tanýmýyordu.
 
Geçmiþ dönemlerde de AK Parti’den aday olmayý bile baþarabilen, Vekillik yapan þimdi ki Aday Adaylarý ise her nedense (oylarý garantiymiþ gibi) temayüle birkaç gün kala Kars’a gelebildiler. Bunlardan bazýlarý Kars’a gelmek yerine Bakanla birlikte Erzurum’a gidip temayüle bir gün kala Kars’a gelmeyi tercih etti.
 
Bunlarýn arasýnda “birinci sýrada kendisinin vekil olacaðýný garantilemiþ” gibi düþünende oldu. O da temayülden bir gün önce geldi, basýnla yemekli toplantýda bir araya geldi ardýndan sabah temiz bir hava alýp temayüle girdi.
 
Sokaða çýktýðýmýzda ise enterasan görüþlerle karþýlaþtýk. Bazý aday adaylarý daha Kars’a gelmeden birinci sýrada aday gösterileceklerini ortaya attýlar. Bu da onlarýn eþ, dost ve akrabalarý vasýtasýyla da “fýsýltý” gazetesi gibi dolaþtý durdu.
 
Bu defa akýllara “acaba temayül fasafiso mu?” sorusunu getirdi. Eðer temayül ve diðer elemelere gerek duyulmadan vekil olacaklarýn sýrasý AK Parti Genel Merkezi’nde belirli idiyse bunca telaþeye ne gerek vardý?
 
Tabiî ki bizler gazeteci olarak buna inanmak istemedik. Çünkü kendini birinci sýradan gösterenlerin hatta temayülde ön sýrada oy alanlarýn bile temayülün ardýndan nasýl köy köy gezip, el ilaný ve broþür daðýttýklarýna þahit olduk. Gazete yapraklarýnýn arasýnda broþürlerinin nasýl daðýtýldýðýný gördük.
 
Akýllara bu defa o kendini “garanti” gibi gösterenlerin aslýnda kamuoyunu etkilemek için yaptýklarý düþüncesini getirdi.
 
Velhasýl, temayül için Ýsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayý’na gidildi.
 
Bir aday adayýnýn, “Ýsmail Aytemiz’den Allah razý olsun. Böylesine bir salon yaptýrmýþ ama salon buz gibi. Bizler bu salonu ýsýtmayý beceremezken vekil olsak bir kenti nasýl idare edeceðiz” sözü ortaya çýktý.
 
Daha ilk baþka salondaki görevlilerin elektrikli ýsýtýcýlarla soðuktan korunmaya çalýþtýklarý görüldü. Bunun yanýnda aday adayý profilleri de farklý þekillerde ortaya çýktý.
 
Yine bir aday adayýnýn, “Bazýlarý vardý ki soðuk ona iþlemiyordu bile. Makamýnýn ve paltosunun kalýnlýðýndan soðuðu bile hissetmiyordu. Ama bizler tir tir titriyorduk” dediði gerçeði de yansýdý.
 
Adaylar hem soðuktan, hem oylarýnýn parçalanmasýndan salonda gün boyu titrediler. Telefonlar birbiri ardýna açýldý ve oy istendi. Salonun giriþ kapýsý ise tam bir havaalanýný andýrdý.
 
Hani havaalanlarýnda olurya, yabancý bir misafir kente geldiðinde onu karþýlamaya gidenin, gelecek olanýn ismini bir levhaya veya kaðýda yazýp yolculara göstermesi gibi. Aday adaylarýnýn taraftarlarý da; delegelere ve köy temsilcilerine aday adaylarýný tanýtabilmek için isimlerini ve sýra numaralarýný yazýp bekleme baþladýlar.
 
Salon giriþinde bunlar yaþanýrken içinde de “Yetenek siz siniz” yarýþmasýnýn benzeri yaþanýyordu. Bu defa aday adaylarýnýn taraftarlarý yine desteklediklerini isimlerini ve sýra numaralarýný gösteren pankartlarý taþýdýlar.
 
Salon spikeri de aday adaylarýnýn tanýtýmlarýný yaparken, “Eðer filan adaya oy vermek isterseniz adayýn numarasý falandýr” anonsunu kullandý. Bu da akýllara yarýþma programlarýný getirdi.
 
Birbirleriyle þakalaþan, sessizce oylamayý bekleyen, her saniyede kulis yapanlar derken oylamalara geçildi.
 
Temayülün ardýndan önce “ilk 10’a girenlerin listesi Ankara’ya gönderilecek” denildi. Bunun üzerine bir çok aday adayý gerisin geri döndü ve umudunu keserek iþine gücüne bakmaya baþladý.
 
Aday gösterileceklerine “Garanti” gözüyle bakanlardan bazýlarý da hemen Ankara’ya dönüp ikince raunda baþladýlar.
 
Kars’ta kalanlara ise önce bu ayýn sonuna doðru Ankara’ya çaðrýlacaklarý söylendi. Hal böyle olunca da Kars’ta boþ kalmak yerine “Aday olacaðým” umuduyla çalýþmalara devam edildi.
 
Hatta temayülden sonra basýn yayýn aracýyla ve broþürle hatta telefonlarla bile tanýtým daha da arttý. Tamamen bu iþe yoðunlaþan adaylarýna bugün (23 Mart) bir telefon geldi. “Yarýn (24 Mart) saat 10.00’de Ankara’da aday adayý tanýtýmý var” denildi.
 
Ýleri bir tarihte uçak bileti alanlar apar topar havayolu þirketlerine giderek bugün Ankara’ya gitmenin planýný kurdular. Kimisi bunu baþardý ve uçtu kimisi ise alel acele otobüslere binerek Ankara yolunu tuttu.
 
Ankara’da ne olur bilinmez. Kimler artý puanlarla geri döner o da bilinmez. Kimlerin vekil gösterileceði ise hiç bilinmez. AK Parti genel merkezinin ne tür hesaplarý oldu, hangi kýstaslara bakacaðýz, temayülü ne denli dikkate alacaðý, AK Parti’ye üye olup olmayacaðýna bakýlýp bakýlmayacaðý, Kars’ta veya Kars dýþýnda ikamet edip etmeyeceðine ne kadar önem vereceði de bilinmez.
 
Ama bir gerçek var ki hem de beklenen bir gerçek. Keþke, 79 aday adayýmýzda ilk üçe girmenin telaþýný, uykusuz gecelerini, vakitlerini ve paralarýný, iþleri ve güçlerini bu güzelim kente, Doðu’nun uygar ve çaðdaþ kenti Kars’a, “can diyene can olan” Kars’ýmýza harcayabilseler.
 
Keþke, bozuk yol ve kaldýrýmlardan kurtulup, üzerimiz tozlanmadan, pantolonumuz veya eteðimiz çamur olmadan gezebilsek.
 
Keþke, insaný zinde tutan tertemiz su içebilsek.
 
Keþke, büyük marketlerin kent dýþýna alýndýðý, küçük dükkanlarýn da ekmek parasý kazanabildiði kente kavuþsak,
 
Keþke, ekonomisi iyi olan, gelir düzeyi yüksek, genci çalýþan “bir kentimiz var” diyebilsek.
 
Keþke, keþkelerden kurtulabilsek.  
 
Bir vekilin doðup büyüdüðü kentine sahip çýkmasýna ne o partinin Genel Baþkaný ne de vatandaþ karar verebilir.
 
Vekil olmaya aday olanlarýn kendilerinin bu kendi sevmesi, korumasý ve kalkýndýracaðýna inanmasý gerek. 
 
Allah, bu kente gerçekten gönül vermiþ ve kendini bu kentin geleceði olan çocuklara adamýþ birilerini vekil etsin. AMÝN
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 16332 Defa Okundu
2011-03-23

SON YAZILARI

Kars’ta saðlýkta güzel geliþmeler Remzi Aras’a sevgi seli! Teþekkürler Taner Tazegün; Býraktýðýn Eseri Yaþatacaðýz Akýllý Duraklar Ýstiyoruz Digor’un TEOG Þampiyonlarýndan Abdullah Yakýþýr’ýn eðitim aþký Yanýnda bir de Baba duasý varsa Kars Valisi kayaðý da öðrendi Bakan Arslan ve Mont! Kars Þeker’e katýlan artýlar Üç Yürekli, Dinamik Adam, Erdinç Dolu

YORUMLARcem 2011-03-30
Karsý temsil edecek adaylar

Karsdan aday adayý olan Enginar BÝRDAL burada ne yapabir diye bakarken sizin yazýnýzý gördüm ve okudum. Enginer BÝRDAL'dan bahseden ilginç mi ilginç bir yazý ))http://www.memurdan.net/yazar.asp?yaziID=6071

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır