KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SADECE YAKýNýYORUZ!

  Bedir ALTUNOK

          baltunok@hotmail.com
         SADECE YAKýNýYORUZ!

Sadece yakýnýyoruz! 

Baþlýca sorunlardan olan çevre temizliði konusunda sürekli yakýnmamýza raðmen çevreye çöp atmaya devam edilmesi çeliþkileri de beraberinde getiriyor.
 
Her vatandaþ günlük yaþamýnda þu olumsuzluklarla karþýlaþabiliyor. Bir sürücünün direksiyon baþýnda tükettiði colayý veya pet þiþesini aracýnýn camýndan kaldýrama veya yola atmasý yada araçtaki yolcunun çekirdek kabuklarýný ve sigara izmaritini geliþi güzel çevreye saçmasý gibi.
 
Çöp konteynerlerinin içine deðil kenarýna çöp býrakýlmasý, yolda görülen çöp ve benzeri maddelerin ayaklarla vurularak saða-sola savrulmasý gibi daha birçok olumsuzluk saymak mümkün.
 
Çevre bilincinin oluþturulmasý yönünde atýlan adýmlar, okullarda verilen eðitimler de eklenirse pek de bir þeyin deðiþmediði de aþikardýr. Çevre Temizliði Haftasý’nda ilgili kurumlar ve yöneticilerin ellerine poþet geçirerek bir günlüðüne çöp toplamasýyla verilen mesajlarýn da iþe yaramadýðý görülmekte.
 
Yine her sabah kalktýðýnýzda saðýnýz-solunuz çöp, önünüz-arkanýz çöp.
 
Birde hava rüzgarlýysa vay geldi baþýnýza. Kendi attýðýnýz çöplerin yüzünüze geldiðini hissedersiniz.
 
Sonra sizi tokatlayan kendi attýðýnýz çöpü, yüzünüzü kirletip nefes almanýzý güçleþtirdiði için yeniden yere fýrlatýrsýnýz. Sadece sizin yüzünüze vursa yine iyi rüzgarýnda etkisiyle kimbilir günde kaç kiþinin nefesini zorlaþtýrýyorsunuz attýnýz çöplerle.
 
Bu kadarýyla da sýnýrlandýramýyorsunuz olumsuzluklarý. Birde gördünüz çirkin manzaralarý baþkalarýyla paylaþýyor, bir aðaç kenarýna býrakýlan çöpleri gördüðünüzde “Kim býrakmýþ bu çöpleri. Hiç aðýcýn yanýna da çöp býrakýlýr mý?” demeye baþlýyorsunuz. Herkes birbirine bu gibi sözleri söylesin dursun gözümüzün önünde sürekli büyüyen çöp yýðýnlarýndan bir türlü kurtulamýyoruz.
 
Konteynerlere veya çöp alýnan noktalara poþetle çöp býrakýyoruz bu defa da poþetin aðzýný baðlamayý unutuyoruz. Ardýndan köpekler gelip çöpleri karýþtýrýyorlar ve tüm çöpler etrafa yayýlýyor.
 
Ne çöp atýlan saatlere uyuyoruz ne de geliþigüzel çöp atanlarý uyarabiliyoruz.
 
Uyarýlmaktan endiþe ettiðimiz gibi uyarmaktan da endiþe ediyoruz.
 
Herkes hergün yeniden baþladýðý günlük yaþantýsýna “Bugün çevreye çöp atmayacaðým ve çöp görünce de yerden kaldýracaðým” derse bir günlük çöp sorunu ortadan kalkar. Bunu her güne yayarsak bir hafta ve böyle devam ederse tertemiz bir kentte daha rahat nefes alarak daha uzun süre yaþayabiliriz.
 
Ne dersiniz?
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5493 Defa Okundu
2011-06-27

SON YAZILARI

Kars’ta saðlýkta güzel geliþmeler Remzi Aras’a sevgi seli! Teþekkürler Taner Tazegün; Býraktýðýn Eseri Yaþatacaðýz Akýllý Duraklar Ýstiyoruz Digor’un TEOG Þampiyonlarýndan Abdullah Yakýþýr’ýn eðitim aþký Yanýnda bir de Baba duasý varsa Kars Valisi kayaðý da öðrendi Bakan Arslan ve Mont! Kars Þeker’e katýlan artýlar Üç Yürekli, Dinamik Adam, Erdinç Dolu

YORUMLARHüsnü Bediroðlu 2011-07-07
DAVUL ZURNA VE SÝVRÝ SÝNEK

Deðerli meslektadþým, bahsettiðiniz konu tamamýyla yaþam yolundan geçer.
bir insan nasýl ki acýktýysa ayný hissiyatla etrafýna duyarlý olmuyorsa bunun da yolu avanta yaþamýnýda yani feleðin kesesinden saðlýyor demektir, Ýmam'ýn yaptýðý ve balýðýn baþý gibi?
anlayana SÝVRÝ SÝNEK, Anlayamayana Davul Zurna misali. Kalemin kuvvet ve Yüreðine Saðlýk. Saygýlarýmla...

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır