KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KAFKASLARýN BAþKENT: KARS

  Bedir ALTUNOK

          baltunok@hotmail.com
         KAFKASLARýN BAþKENT: KARS

Kafkaslarýn Baþkenti: Kars 

-Kars, bölgesindeki imkaný deðerlendirebiliyor mu?
 
Halk arasýnda “Kafkaslarýn Baþkenti” olarak adlandýrýlan Kars, bu imkaný elinde bulundurmasýna raðmen bir türlü lehine kullanamýyor.
 
Kars, coðrafi konumu, tarýmsal arazisi, turizm alanlarý, tarihi mekanlarý yoðunluðuyla elinde bulunduran bir kent. Hem de halk arasýnda “Kafkaslarýn Baþkenti” olarak anýlýyor.
 
Ýlklerin kenti olma özelliðini de elinde bulunduran Kars, Selçuklularýn Anadolu’ya giriþte ilk Türk ismi taþýmasýna raðmen, ilk Cumhuriyetin (Cenub-i Garbi Kafkas Cumhuriyeti) kurulmasýyla da adýndan söz ettiriyor.
 
Bir zamanlarýn “Hayvancýlýk merkezi” hatta “Tarýmsal Ambarý” olarak da anýldý.
 
Þimdi ise geçmiþiyle övünülen fakat bugünüyle ekonomik sýkýntýlarýn yaþandýðý bir kent haline geldi.
 
Kentte devletin bütün kurumlarý konuþlanmýþ, bulunmasý gereken Sivil Toplum Kuruluþlarý yerini almýþ olmasýna raðmen atýlan olumlu bir adýmýn olmamasý düþündürücü.
 
Adýný bölgeden Kafkas Üniversitesi, yine adýný bölgeden alan Kafkas Sanayici Ýþadamlarý derneði ve ardýndan sýralanan daha onlarca STK.
 
Bütün bunlarýn olmasýna raðmen “Can çekiþen” sanayisi, “Beli kýrýlan” ekonomisiyle adeta “Garibanlarý” oynamakta.
 
Yaný baþýndaki Iðdýr, Ardahan, Artvin ve daha uzaktaki illerden bile ithalat, ihracat Kafkaslara yapýlýrken, Kars’ta ise yaprak bile kýmýldamýyor.
 
Ýþadamlarýnýn, STK baþkanlarýnýn artýk kollarýný sývayýp Kars’ýn merkez olmasý için canla baþla çalýþmalarý gerek. Kars merkezli toplantýlar, paneller, sempozyumlar yapýlmalý, yatýrýma yönelik görüþmeler aðýrlýk kazanmalýdýr.
 
Artýk iþletmelerin tek baþlarýna “karýn tokluðuna” çalýþmaktan ziyade kolektiflik zihniyetinin hayata geçirilmesiyle þirketleþmeye geçmeleri gerek. Ardýndan da bilimsel çalýþmalarýn da katkýsýyla bölgeye sýk sýk ziyaretler yapýlmalý ve bu ziyaretler mekanlarý görüp “zevk” almaktan öteye geçerek ciddi anlamda ekonomiye çevrilmelidir.
 
Ýþsizliðin önlenmesi, yaþam standartlarýnýn artýrýlmasý anlamýnda sorumlu ve bilinçli adýmlar atýlmalýdýr.
 
Her STK kendi uzmanlýk alanýnda birer adým atar ve Kars’ý Kafkaslarýn gerçekten baþkentine çevirirse hayvancýlýk, tarým, turizm, tarih derken sosyal aktivitelerde de Kars’ýn öncü olmasýna zemin hazýrlanacaktýr.
 
Bacasý tüten tek Þeker Fabrikasýnýn da yavaþ yavaþ kapanmaya götürüldüðü bugünlerde herkes silkinmeli. Vakit geçirmeden adýmlar atýlmalýdýr. Aksi halde “Kafkaslarýn Baþkenti” olmak hayalden öteye geçmeyecektir.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 14379 Defa Okundu
2011-09-17

SON YAZILARI

Kars’ta saðlýkta güzel geliþmeler Remzi Aras’a sevgi seli! Teþekkürler Taner Tazegün; Býraktýðýn Eseri Yaþatacaðýz Akýllý Duraklar Ýstiyoruz Digor’un TEOG Þampiyonlarýndan Abdullah Yakýþýr’ýn eðitim aþký Yanýnda bir de Baba duasý varsa Kars Valisi kayaðý da öðrendi Bakan Arslan ve Mont! Kars Þeker’e katýlan artýlar Üç Yürekli, Dinamik Adam, Erdinç Dolu

YORUMLARercan birdal 2012-01-17
duymasý gerekenler duysun

evet son derecea çýk ve gerçek bir tesbit kalemine saðlýk.bir lomokotif peþinedn gitmeye hazýrýz.gerekirseb u lokmotif biz oluruz....kuyucuk kuþ cenneti redneði

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır