KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

DOðU NSANý çOCUK HARçLýðýNA MAHKûM KýLýNDý

  Bedir ALTUNOK

          baltunok@hotmail.com
         DOðU NSANý çOCUK HARçLýðýNA MAHKûM KýLýNDý

Doðu insaný çocuk harçlýðýna mahkûm kýlýndý 

Cumhuriyetin kurulmasýndan sonraki süreçlerde ekonomi ve refah yaþam anlamýnda önemli bir atýlým kaydedemeyen doðu illerimiz Aðrý ve Kars ile sonradan siyasi nedenlerle Kars’tan koparýlarak il yapýlan Iðdýr ile Ardahan, alýþagelmiþ makus kaderinden çýkmayý bir türlü baþaramadý.
 
Özellikle geniþ coðrafi yapýsý ile Aðrý ve Kars, hayvancýlýk sektöründe ülke bütününde yüzde 70’lere varan arz ile hep bir numara olmayý baþardý. Tarým sektörüyle de hayvancýlýk alanýnda destek elde eden bu iki ilimizin hayvan üreticisi ve tarým çiftçisi, yýllardýr döktüðü ter ile karnýný doyurmaktan öteye de gidemedi, verdiði emekten kar saðlayamadý.
 
Doðu Anadolu çiftçisi ve hayvan üreticisi kendi bütçesine kar katamadan ülke ekonomisine kattýðý deðer ve istihdamýn kendisine dönmesini beklediyse de, bu gerçekleþmedi. Sonuçta insanlar git gide miskinleþti ve bölgede kahvehanelerin sayýsý arttý.
 
Bu miskinlikten kurtulup, ailesini geçindirme pahasýna yükünü sýrtýna alan doðu insaný göç etmek zorunda býrakýldý. Türkiye’nin en çok göç veren ikinci bölgesi olarak bilinen Kars, Aðrý, Ardahan ve Iðdýr illerinde hýzlý baþlayan ve hýzlý devam eden göç sonrasý iþ gücü ve istihdam da azaldý. Ýstihdamýn azalmasý ile tarým ve hayvancýlýkta da önemli ölçüde azalmalar kaydedildi. Göçe raðmen iþsizlik de hat safhaya yükseldi.
 
Hükümetlerin uyguladýklarý yanlýþ politikalar ile doðu illerimiz adeta kimsesizliðe terk edildi. Buna bir müddet ses çýkarmayan ve kendi yaðýnda kavrulmaya çalýþan bölge insaný, soðuk suda usulca piþirilen kurbaða gibi, aile ekonomisinin çöktüðünü anlayamadý. Bu çöküþ bölgeye de yansýdý. Bacasý tüten fabrikalar arzulayan bölge, bu dumanlara karþý yýllardýr beslediði aþk ile yanýp tutuþtu. Sýnýr kapýlarý olmasýna raðmen özellikle Kars ve Ardahan bu kapýlardan yapýlacak olan ticaretlere kapatýldý. Hükümetlerin siyasi emellerine halk kurban edildi.
 
Aðrý’nýn Doðubeyazýt ilçesinde ki Gürbulak sýnýr kapýsý ile Iðdýr’ýn Dilucu sýnýr kapýlarý bölgeye son zamanlarda ekonomik anlamda katký saðladýysa da Ardahan’da ki Gürcistan Aktaþ Sýnýrý ve Kars’ta ki Akyaka Ermenistan sýnýrýnýn açýk olmamasý bu iki ilde ekonomik anlamda çöküntüye neden oldu. Ulusal ve uluslararasý düzeyler engellenen sýnýr ticaretlerine bölge insaný her ne kadar tepki gösterse de istediðini alamadý. Devletin bu illerin baþka geçim kaynaðýnýn kalmadýðýný bildiði halde sýnýrlarý faal hale getiremeyip, üstelik bu illere istihdam saðlayacak iþ kollarýný da ulaþtýramamasý bölge insanýný küstürmeye yetti.
 
Mazot ta ki son dönemlerde görülen artýþlardan dolayý Kars ve Ardahan’da tarým çiftçisi üretimini yarý yarýya düþürdü. Özellikle devletin desteklediði yem bitkisi üretimi nedeniyle bölge çiftçileri, buðday üretiminden geri durarak, desteklemesi yapýlan yem bitkileri; fið, korunga, yonca ve yulaf üretimine aðýrlýk verdi. Devletin bu yanlýþ politikasý bölgede buðday üretiminde de önemli ölçüde azalma görüldü.
 
Buðday üretiminden geri duran tarým çiftçisi, köylerde fýrýnda piþirilen ekmekleri yemeye baþladý. Tandýrlarýn yok olma sürecine gelmesinde ki önemli etkenlerden birisi olarak gösterilen buðday üretiminde ki azalma, ülke ekonomisine de olumsuz yansýdý. Son yýllarda buðday fiyatlarýnda görülen artýþlarýnýn ortaya çýkardýðý bir gerçek olarak bu durum karþýmýza çýktý. 
 
Ve ithal et ile ithal canlý hayvan… Doðu Anadolu insanýný en çok üzen konular oldu. Ne zaman üretici yaptýðý üretimden kar saðlamaya baþladýysa, ‘ithal’ devreye girdi. Bölge insanýnýn kaný caný diyerek tabir etti uzun emekler vererek yetiþtirdi hayvaný elinde kalýnca isyan etme noktasýna geldi. Yine hükümetlerin yanlýþ politikasý ile kaderine terk edilen Doðu Anadolu insanýný iyice kenara itildi. Tabiri caizse ötekileþtirildi. Doðu insaný farklý bir milletmiþ gözü ile görülmeye baþlandý. Özelleþtirmeler ile yabancý yatýrýmcýlarýn davet edilmeleri ile batý þehirlerimizde ekonomi önemli ölçüde ilerlemeler kaydederken, geniþ coðrafyasý ile Kars, Ardahan, Aðrý ve Iðdýr illeri unutuldu. Öyle ki bu illere verilenler çocuk harçlýðýný geçmedi, Doðu insaný bu harçlýklara baðýmlý kýlýndý.
 
Görevde deneyimi bulunmayan kaymakamý doðuya atadýlar, görevinde yeni valiyi doðuya atadýlar, okuldan mezun olan öðretmeni doðuya atadýlar…
 
Sonra ne mi oldu?
 
Genç kaymakam halkýn dilinden anlamadý, halkýn derdine derman olamadý. Vali beyler il böyle yönetilir diyip, koltuðundan ayrýlmadý. Okula baþlayan öðrencinin dilinden anlamayan genç öðretmenler, bilgisayar baþýnda tayin gününü bekledi…
 
Sonuçta ekonomi de, ticaret de, eðitimde sýnýfta kaldý.
 
Peki, ne olacak bu Doðu’nun hali?
 
Olacaðý þu; Devlet artýk bu bölge üstünde gölgesini hissettirecek.
 
Hastasýna þefkatli kollarlýný açacak doktor, köylünün dilinden anlayacak Kaymakam, Ýl ekonomisine katký saðlayacak yatýrýmlar kovalayan, gecesini gündüzüne katarak halkla birlikte olacak olan ‘Vali’ gibi Vali, memleketin her karýþ topraðý vatan topraðýdýr diyerek görevden kaçmayacak Öðretmen görevlendirecek.
 
Aksi halde; Doðu illeri sallanýrsa, batý illerimizde zelzele kaçýnýlmaz olacaktýr.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 24745 Defa Okundu
2012-04-11

SON YAZILARI

Kars’ta saðlýkta güzel geliþmeler Remzi Aras’a sevgi seli! Teþekkürler Taner Tazegün; Býraktýðýn Eseri Yaþatacaðýz Akýllý Duraklar Ýstiyoruz Digor’un TEOG Þampiyonlarýndan Abdullah Yakýþýr’ýn eðitim aþký Yanýnda bir de Baba duasý varsa Kars Valisi kayaðý da öðrendi Bakan Arslan ve Mont! Kars Þeker’e katýlan artýlar Üç Yürekli, Dinamik Adam, Erdinç Dolu

YORUMLARbu þehrin gerçek sahipleri 2012-05-08
sahipsiz þehir

köþende oturup yazmak kolay bu þehri mahvettiniz korkAKlar

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır