KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

DERNEKLER NE þ YAPAR! YA VAKýFLAR!...

  Bedir ALTUNOK

          baltunok@hotmail.com
         DERNEKLER NE þ YAPAR! YA VAKýFLAR!...
Dernekler ne iþ yapar! Ya vakýflar!... 
 
Dernekçilik özellikle de Metropol kentlerde çoðalýyor. Sebebi belli…. Metropollere olan göç, oralarda yýðýlma…
 
Gerekçe; hemþehricilik kucaklaþmasý…
 
Çok doðru ve yerinde bir gerekçe.
 
Baþka ne amacý olabilir ki!...
 
Menfaat mi?, Kiþisel çýkarlar mý?, Siyasi zemin hazýrlýðý mý?, Ayrýþmak mý?, Gruplaþmak mý?, Bu iþe giriþenlerin kendileri ve yakýnlarýnýn geleceði için zemin hazýrlamak mý!
 
Vesaire… vesaire….
 
Düþünmesi bile ürkütücü…
 
Adý birleþtirici olan derneklerin, ayrýþmayý düþünmesi elbette mümkün deðil…
Öyle olsa dernekler temsil ettikleri hemþehrilerini neden araþtýrsýnlar ki!...
 
Adý toplu çýkarlar olan derneklerin, kiþisel çýkarlarý hesap etmesi mümkün deðil…
Öyle olsa dernekler temsil ettikleri hemþehrilerinin çýkarlarýný niye hesaba katsýnlar ki!...
 
Adý siyasetten uzak ve herkese eþit yaklaþmasý gereken kurumlar olan derneklerin, kendi siyasi çýkarlarýný düþünmesi akla bile gelmemeli…
Öyle olsa derneklerde görev alanlar, temsil ettikleri hemþehrilerinin siyasi düþüncelerini neden umursasýnlar ki!...
 
Adý kenetlenmek olan derneklerin, hemþehrilerinden uzak tutumlarý sergilemesi elbette mümkün deðil…
Öyle olsa derneklerde görev alanlar, görmediklerini niye görmeyi arzulasýnlar ki!...
 
Adý ihtiyacý olan herþehrilerinin ihtiyaçlarýný gidermek, sesleri ve soluklarý olmak, varsa sýkýntýlarý koþmak, varsa neþelerinde yanlarýnda olmak, uzaklarda olanlarý yakýnlarýnda olanlarla tanýþtýrmak olan derneklerin, tüm bunlarý hayata geçirmeyi unutmasý elbette mümkün deðil…
Öyle olsa dernekler neden tabelanýn ötesine geçsin ki!...
 
Umarýz öyle deðildir, umarýz bu iþe soyunanlar kendilerini öncesinden hazýr etmiþlerdir, umarýz dernekçiliðin asl olan maneviyatýný unutmamýþlardýr…
 
Umarýz, umarýz, umarýz
 
Umarýz da umarýz…
 
Önce umarýz, sonra uyuruz
 
Ýkisi de ne güzel yakýþmýþ birbirine, ne de güzel kafiyelenmiþler…
 
Konuþuruz konuþturmayýz, yeriz yedirmeyiz, gezeriz gezdirmeyiz, anlatýrýz dinlemeyiz, eleþtiririz eleþtirilemeyiz, ‘kenetlenin’ deriz el uzatmayýz, ‘arayýn’ deriz aramayýz, ‘biz yeteriz, siz bizi sosyal medyadan takip edin’ deriz… Vesaire…. Vesaire
 
Sýralasan alýr baþýný gider…
 
Gelelim kuru fasulyenin faydalarýna
 
Gerçi o da kalmadý ya…
 
Piknikler, etli dönerler, ýzgaralar, fotoðraflar, face’ler, tiwit’ler, iponlar, açýk artýrmalarda boy göstermeler, firma ve þirket isimleri öne çýkarma, ‘ben güçlüyüm, ben zenginim, ben kariyer sahibiyim, ben… ben… ben…
 
Git gidebilirsen, ‘BEN’lerle
 
Belki bir gün ilerlersin “BÝZLER’le
 
Pardon kurutulmuþ fasulyede kalmýþtýk…
 
Neyse, bakarsýn bir dernek etkinliðinde, önümüze koyarlar bir tabak sulu fasulyeyi de bizde kurutulmuþluktan, unutulmuþtan kurtuluruz…
 
Kimler mi? Bizler, yani derneklerimizin hatýrlamasý gereken hemþehrileri bizler…
 
Dernek merkezlerinden uzak, ama kuruluþ ilkesinin içinde olan bizler…
Taa en dibinde olan bizler…
 
Benim de aslýda bir derneðim var.
 
Benim dedim de, bizlerle var olan, bizlerin doðup büyüdüðü topraklarýn var ettiði dernekler…
 
Yani benim derneðim, bizim, hepimizin derneði…
 
Ýstanbul’da Erzurum’un Narman Ýlçesi’nin; Ýstanbul Narmanlýlar Kültür ve Yardýmlaþma Derneði var. Geçtiðimiz günlerde de bir buluþma gerçekleþtirilmiþ… Gurur duyduk, mutlu olduk. Çünkü buluþmak güzel ama buluþturmak daha da güzel…
 
Gönül isterdi ki Narmanlýlar daha da araþtýrýlsýn ve daha da fazla ulaþýlsýn ve ulaþtýrýlsýn…
 
Neyse yazacak çok þey var ama bu kadarýndan herkes kendine düþen payý alsýn yeter.
 
Ben aldým çünkü;
 
***
 
Hani ben Bedir Altunok’um ya…, Hani Erzurumun’un Narman Ýlçesi’ndenim ya….
 
“Narmanlý Ehmet Aðabeði, Zeki Dayý, Ulvi Amca’yým ya… Hani ben ‘Köroðlular’ýn demli çayý, Selvi’lerin yeþili Narman’ým ya, Narmanlýyým’ya
 
Ýþte ben O’yum… Aþýk Sümmani Vakfý’nýn Ýstanbul’daki anma gecesinden haber edilmeyen Aþýk Sümmani’nin torunun oðluyum ya…
 
Ýþte ben O’yum… Þeref Altunok’um…. Aþýk Sümmani’yi Ülke TV’de ayrý ayrý zamanlarda saatlerce dünyaya duyurulmasýný saðlayaným ya… Hani Aþýk Sümmani Vakfý’nýn Ýstanbul’daki anma gecesinden haber edilmeyen Aþýk Sümmani’nin torunun oðluyum ya…
 
Ýþte Ben O’’yum… Köksal Sümmanioðlu’yum… Aþýk Sümmani’nin torunu merhum Nusret Sümmanioðlu’nun oðluyum ya… Hani Aþýk Sümmani Vakfý’nýn Ýstanbul’daki anma gecesinden haber edilmeyen Aþýk Sümmani’nin torunun oðluyum ya…
 
Söz dernekçilikten, vakýfçýlýða nasýl geldi iþte onu ben bilmem…. Narmanlým bilir…
 
Eeee… vakýflarda bunu yaparsa….
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7907 Defa Okundu
2013-03-25

SON YAZILARI

Kars’ta saðlýkta güzel geliþmeler Remzi Aras’a sevgi seli! Teþekkürler Taner Tazegün; Býraktýðýn Eseri Yaþatacaðýz Akýllý Duraklar Ýstiyoruz Digor’un TEOG Þampiyonlarýndan Abdullah Yakýþýr’ýn eðitim aþký Yanýnda bir de Baba duasý varsa Kars Valisi kayaðý da öðrendi Bakan Arslan ve Mont! Kars Þeker’e katýlan artýlar Üç Yürekli, Dinamik Adam, Erdinç Dolu

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır