KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

AþK OLSUN AþýK

  Burhan GÖRKEN

          iristili@yahoo.com
         AþK OLSUN AþýK

Aþk Olsun Aþýk

Aþýk Þeref Taþlýova, Ýz býrakarak rahmete gitti. UNESCO’nun yaþayan insan hazinesiydi. Aþýk Þenlik, Aþýk  Sabri Þimþekoðlu, Aþýk Murat Çobanoðlu ve diðer iz býrakan Aþýklarýmýz gibi o da eserleriyle yaþamaya devam edecek. Hiç þüphesiz gelecek kuþaklar onu da bilecek.

Aþýk Þeref Taþlýova, bilgi ve birikimi ile gerçek bir hazineydi. 2006 Aralýk ayýnda,  Göldalý Köyü’nün  istanbul’daki derneðini ziyaret etti. Burada kendisini yakýndan tanýma fýrsatý  buldum. O tarihte MESAM (Türkiye Musiki Eserleri Sahipleri Meslek Birliði) toplantýsý için istanbul’a gelen Aþýk Þeref Taþlýova, Taþdelen’de bulunan dernek lokaline Aþýk Erzade Kapan ile birlikte geldi. Bilindiði gibi Aþýk Þeref Taþlýova MESAM Teknik Bilim Kurulu Baþkanlýðýný yapýyordu. Göldalý köyü dernek lokalinde köylülerimiz ile sohbet eden Þeref Taþlýova çoðu bugün hayatta olmayan dedelerimizden bahsetti.  Köylülerimizi rahmetle andý. Söz köyümüzün en eski Aþýðý olan Aþýk Resül’e( Resül Men) geldiðinde, sazýný alarak Aþýk Resül’den deðiþler söyledi. 1858-1893 yýllarý arasýnda yaþamýþ olan Aþýk Resül’ün komþu Koçkarlý ailesinden Havva adýnda bir kýza aþýk olduðunu anlatýp,  onun þiirlerinden  bahsetti. Üç saat kadar süren bu ziyaretinde,  zaman hýzla akýp geçmiþ, bize de bu kültür hazinesinin kapýsý aralanmýþtý. Ondaki kültür zenginliðinin tanýðý olmuþtuk. Aþýk Resül’ün yöremizde çokça bilinen “Lamba” adlý þiirini bir kez de ondan dinledik.

Aþýk olan biner atýna

yanarsýn þarhoþ ay lamba

Galhýf didaban gatýna

Güneþe yoldaþ ay lamba

***

Acý olur þirin aþým

Ne gavgaya düþüf baþým

Kalem kalem artýrmýþým

Derdim oluf beþ ay lamba

***

Üreðimde daðnan düðün

artýf derdim böðün böðün

Men halýmý kime deyim

Yaným galdý boþ ay lamba

***

Ayaznan makaran döner

Ürüþen eylesen yanar

RESÜL söznen seni sýnar

Ýndi yandýn boþ ay lamba

Aþýk Resül’ün  derdini lamba ile paylaþtýðýný, Havva’ya olan aþkýndan yataklara düþtüðünü, kýzýn baþka bir yere gelin gittiðini  hasta yataðýnda öðrenen Aþýk Resül’ün  bir þiir ile annesine seslendiðini anlatýp Aþýk Resül’den deyiþler söyledi.

93 KOÇAKLAMASI ÝLK KEZ NE ZAMAN SÖYLENDÝ

Hazinenin kapýsý bir kez aralanmýþtý dedik ya. Sazlý sözlü bu muhabbette söz yöremizin gelmiþ geçmiþ en büyük ozaný olan Aþýk Þenlik’ e geldi. Aþýk Þenlik de rahmetle yad edildi. 1876 Osmanlý-Rus savaþý sýrasýnda Aþýk Þenlik’ in sazýyla sözüyle nasýl bir kahramanlýk destaný yazdýðýný anlatan Þeref Taþlýova, Aþýk Þenlik’in 93 Koçaklamasý ile ilgili çok önemli bilgiler verdi. Bugünün istiklal marþý gibi kabul edilen 93 koçaklamasýnýn Aþýk Þenlik tarafýndan ilk kez 1876 yýlý 24 Nisan Salý günü Kenarbel köyünde bir düðünde söylendiðini ve bunun Rus iþgaline karþý direnen halka bir moral kaynaðý olduðunu anlattý. Bu sýrada Aþýk Þenlik’in bir köylüsü içeri girdi ve Þeref Taþlýova ya "aþkolsun aþýk "deyince ,Þeref Taþlýova "iþte aþýklýk geleneði budur" dedi. Ýçeri giren kiþi Aþýða aþkolsun Aþýk der .Buna karþýlýkta "aþkýn cemalin olsun" denilerek cevap verilir dedi. Aþýklýk geleneðinden bahsetti. Aþýklýk geleneði üzerine zengin bir kültür ve bilgi birikimine sahip olan Þeref Taþlýova bu bilgilerini sazýyla sözüyle dinleyenlerine aktardý.

AÞIK ERZADE KAPAN ÝLE ATIÞMA

Ýlerleyen saatlerde Aþýk Erzade Kapan’ý atýþmaya davet etti.  Buraya kadar gelip bir atýþma örneði vermeden gitmek olmazdý. Bilgisi kadar nezaketi de dikkatlerden kaçmýyordu. “Yiðidi öldür ama hakkýný ver” sözünü burada  yaþadýk. Atýþmada karþýsýndakinin cevabýný beðendiðinde hakkýný veriyordu.  Erzade Kapan’ýn bu deðerli usta ozanýn yanýnda acemi kalacaðýný düþünenler atýþma devam ettikçe yanýldýklarýný anladýlar. Erzade Kapan ustanýn yanýnda hiçte acemi kalmadýðýný özellikle atýþmada saz ve söz ustasý olduðunu gösterdi. Neþeli bir atýþma örneðinin sergilendiði bu gecede Aþýk Erzade Kapan usta aþýk Þeref Taþlýova’ya cevap verirken gülerek "bak bunu da diyejem" diyordu. Erzade Kapan’ýn usta ozana yanýtý, dilinin ucuna ,sazýnýn teline gelmiþti demeden olmazdý , ama usta ozana da saygýsýzlýk etmek istemiyordu. Gülerek "bak bunu da diyejem" diyor ve cevabýný veriyordu. Rahmetli Aþýk Þeref Taþlýova kendisine verilen cevaplarý beðendiðinde yiðidin hakkýný veriyor "güzeeeel " diyordu. "güzeel" . Rahmetli Þeref Taþlýova Köylülerimize daha önceden söz verdiði için derneðimizi ziyaret ettiðini söylediðinde verdiði sözü yerine getirmenin rahatlýðý içindeydi. Bir daha ya kýsmet deyip helalleþip ayrýldý. Bir sonrasýnda 2013 yýlýnda Atakent Kültür Merkezindeki konserinde görüþtük.  Konser sonunda Mustafa Küpeli’nin de aralarýnda bulunduðu  hemþerilerimizle topluca fotoðraf çektirip ayrýldýk.

 Aþýk Þeref Taþlýova’yý bir kere daha rahmetle anýyorum.  

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 28814 Defa Okundu
2014-10-01

SON YAZILARI

Gerçek bir yaþam öyküsü Bir Yardým, Bir Yol Hikâyesi, Bir Doða Mücadelesi Çýldýr Gölü, Yazý Baþka Kýþý Baþka Güzel Bir Benim Atýma Deh Deyin Çalýþma Hayatýna Örnek Olacak Bir Buluþma Aþk Olsun Aþýk Bir fotoðrafýn hikayesi Nasýl Gidilir, Nerede Kalýnýr, Ne Yenir Hýzýr Aleyhisselam kapýyý çaldý! Daha neye yarýyarsýnýz

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır