KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÇALýþMA HAYATýNA ÖRNEK OLACAK BR BULUþMA

  Burhan GÖRKEN

          iristili@yahoo.com
         ÇALýþMA HAYATýNA ÖRNEK OLACAK BR BULUþMA

 Çalýþma Hayatýna Örnek Olacak Bir Buluþma

Grundig firmasýnýn Türkiye deki ilk partneri  Cihan Elektronik iþyerinde çalýþmýþ olan personel  9. Dostluk Buluþmasýnda, Fatih Saray Muhallebicisi VIP Salonunda bir araya geldi.  Bugün tamamý emekli olan, en vasýfsýz iþçisinden en tepedeki Genel Müdürüne kadar eski çalýþanlar, çalýþtýklarý iþyeri kapandýktan yaklaþýk 20 yýl sonra dokuzuncu defa bir araya geldiler. 

Önceleri iki yýlda bir gerçekleþen buluþma son yýllarda her yýl gerçekleþmeye baþlandý. Ýlk zamanlar 80-90 kiþinin katýldýðý dostluk buluþmasýna 14 Aralýk 2014 de 120 kiþi katýldý. Okullarýn  pilav gününü saymazsak, geçmiþte birlikte çalýþmýþ mesai arkadaþlarýnýn 3-5 kiþi deðil , 100-120 kiþinin yýlda bir kez, bir araya gelmesi belki de  ilk defa yaþanan bir dostluk ve arkadaþlýk örneði.

Onlar ortak bir geçmiþ yaþadýlar.  Ne unuttular, ne de unutuldular. 9 kez bir araya gelip eski çalýþma arkadaþlarýyla, dostlarýyla kucaklaþýp, eski günleri yad edip unutulmaz bir gün daha yaþadýlar. Ortak yaþanmýþ günlerine bir yýla bedel bir gün daha eklediler.

Peki bu insanlarý buraya getiren nedir?

Neden bugüne kadar birbirinden kopmadan dostluklarýný,arkadaþlýklarýný devam ettiriyorlar.

Bunun sebeplerini düþünüp, onlarýn aralarýnda konuþtuklarýna kulak verdim.

Çoðu  eski iþ yerimiz açýlsýn hiç para almadan çalýþýrýz diyor. Bunu söylerken sadece  laf olsun diye deðil samimiyetle ifade ediyorlar.

Nedenlerine gelice.

Çalýþan personel 18 yaþýnda girdikleri iþ yerinde uzun yýllar çalýþýyorlardý. Askerlik sonrasý da gelip çalýþmalarýna kaldýklarý yerden devam ediyorlardý. Genç yaþta girdikleri iþ yerlerinden emekli olanlar çoktu.Yani uzun yýllar bir arda çalýþmanýn bu dostlukta payý çoktu.

Birlik ruhu vardý. Ýþçilerin temel haklarý için her zaman birlik içinde davrandýlar. Bunun en basit örneðini o yýllarda stajyer olarak çalýþan biri unutmamýþ yýllar sonra þöyle ifade etmiþti. Bir bayram  arifesinde iþyerinde çalýþanlara bayram çikolatasý daðýtýldý. Stajyerlere verilmedi. Bunu fark eden orada çalýþan iþçiler kendilerine verileni de iade ederek durumu protesto edip stajyerler içinde verilmesini saðlamýþtý. Bu meseleyi siyasi boyuta taþýmadan ifade edebileceðimiz en basit örnekti.

Sadece kendileri deðil kreþte büyüyen çocuklarý da arkadaþtý. Anneler çocuklarýný   ilkokul çaðýna kadar oradaki arkadaþlarýnýn çocuklarýyla beraber  büyüttüler.  Yaþamlarýnýn en güzel anlarýný birlikte yaþadýlar.

Kurduklarý yapý koopratif ile, ilk kez ev sahibi oldular. Komþu olarak yaþadýlar. Yapý kooperatifi ile komþu olanlar emeklilik günlerini de lokallerinde birlikte geçiriyorlar.

Ýþyeri sosyal yaþamýnda bir çok kez bir araya geldiler, Yýllýk tatillerini, pikniklerini, birlikte yaptýlar. Düðünlerinde bir araya geldiler.

Nedenleri düþündükçe daha fazla yazabiliriz.

Çalýþtýklarý iþ yeri kapandýktan sonra emekli olamayanlar baþka firmalarda çalýþarak emeklilik günlerini tamamladýlar. Oradaki  çalýþma standardýný ve ortamýný bir baþka yerde bulamadýlar. Orasý onlar için okul oldu. Gittikleri yerlerde çoðu idareci konumunda iþ buldu ama, eski iþ yerlerindeki  çalýþma standartlarýný, arkadaþlýklarýný yeni yerlerinde bulamadýlar.

Bugünkü çalýþma hayatý göz önüne alýndýðýnda onlarý bir araya getiren nedenler  þimdikilerde yok.

Yaþlýlar, emekliler ama teknolojiyi kullanarak her yýl bir araya gelmeye kararlýlar.

Bugün Grundig markasýný baþka bir firma aldýðý için kendilerine "Asýl Grundig Çalýþanlarý" olarak adlandýrlar. Bugün aslýnda çalýþan deðil hepsi emekli. Bu adla bir facebook sayfasý kurdular. Baþlangýçta Ýsmail Üstün ün kurduðu sayfa daha sonra yýllýk buluþmalarýn yapýlmasýnda ve katýlým çokluðunda etkin oldu. Hasan Balekoðlu, Hüsnü Erendor, Vedat Durmuþ, Biro Keçeci, Mine Altunel Saçaklý ,Turgay Görken, Ekrem Dönmez organizasyonu ile bu buluþmalar gerçekleþti.

Onlarý üzen ise zaman zaman aralarýndan ayrýlýp ebediyete gidenler.  Önceki yýllarda onlar için hazýrlanan slaytlar buðulu gözlerle izleniyordu. Bu yýl slayt gösterisi yapýlmadý. Her yýl bu buluþmalarda onlar için Fatiha okuyorlar.

"Asýl Grundig Çalýþanlarý" dostluk buluþmalarý  nedenleriyle birlikte, çalýþma hayatýna örnek olacak bir buluþma olarak, bundan sonraki yýllarda da devam edecek.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 17079 Defa Okundu
2014-12-15

SON YAZILARI

Gerçek bir yaþam öyküsü Bir Yardým, Bir Yol Hikâyesi, Bir Doða Mücadelesi Çýldýr Gölü, Yazý Baþka Kýþý Baþka Güzel Bir Benim Atýma Deh Deyin Çalýþma Hayatýna Örnek Olacak Bir Buluþma Aþk Olsun Aþýk Bir fotoðrafýn hikayesi Nasýl Gidilir, Nerede Kalýnýr, Ne Yenir Hýzýr Aleyhisselam kapýyý çaldý! Daha neye yarýyarsýnýz

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır