KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BR BENM ATýMA DEH DEYN

  Burhan GÖRKEN

          iristili@yahoo.com
         BR BENM ATýMA DEH DEYN

 Bir Benim Atýma Deh Deyin

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Burhan Görken’in, “Bir Benim Atýma Deh Deyin” yazýsý:

Aþýk Þenlik bir bahar ayýnda Kars’tan kara atý ile köyüne giderken, Ýriþti (Göldalý) köyünün  altýndaki karabalýk suyu denen yerde, atý çamura batmýþ. Mevsim bahar, karlar erimiþ, yer nefes vermiþ, toprak suya doymuþ. Birde baharda yaðan yaðmurlar haliyle karabalýk suyu bataklýk bir duruma gelmiþ. Aþýk Þenlik köyü Suhara’ya (Yakýnsu) gidiyor;  yolu mecburen Ýriþti köyünün altýndaki Karabalýk Suyundan geçiyor.

Bu arada bahar mevsiminde daðlar, ovalar çiçeklerle bezenmeye baþlamýþ, kýþýn kar altýnda kalmýþ beyaz örtüyle kaplanmýþ çayýrlar, tarlalar baharýn gelmesiyle yeþermiþ. Ýriþti’den Çýldýr gölüne, oradan karþý kýyýda Kýsýr Daðýna, çimen, çiçek bir birini çaðýrmýþ. Yeþil bütün güzelliði ile örtmüþ daðlarý ovalarý, Doðada tek renk olmaz. Hele Çýldýr ovasýnda hiç olmaz. Her renkte çiçeklerle süslenmiþ Çýldýr ovasý. Birde baharýn kokusu, Adeta çiçek çiçeði çaðýrýr demiþtim ya bunca güzelliði gören gözler durur mu? durmaz. Toplanýr Ýrþtinin gelini, kýzý Çýldýr Gölü kýyýsýna yakýn Leylus harabelerinin bulunduðu yere giderler. Yemlik, gýmý, tere, yarpuz toplamaya, bir o kadar da gezmeye, bu güzelliklerin içinde olmaya giderler. Benim gördüðümde 90 lý yaþlarýnda olan Sedir Nene o zaman 30 lu yaþlarýndaydý yani daha kýrk dememiþ. Yanýndaki Ýriþti’nin diðer kýzlarý, gelinleri hep birlikte Karabalýk suyunu geçip göl yakýnýndaki Leylus’a giderler.

Ýþte tam burada Karabalýk suyunda bir atlýnýn atýnýn battýðýný, atýný bataktan çýkarmaya çalýþtýðýný görürler. Atlýda onlarý görür. Atlý sýradan bir atlý deðil. Sözünü esirgemeyen, sazýn ve sözün ustasýdýr. Kars tan , Gürcistan a, Borçalý dan Erivan a, Azerbaycan dan Ýran a, Tebriz e ünü yayýlmýþ, saz-söz ustasý Aþýk Þenlik tir bu. Baþýnda Karapapaðý elinde kamçýsý ile Atýný çýkarmak için onlardan yardým ister. 

‘Kýzlar, anam, bacým bir yardým edin atýmý çýkarýn, kiminiz yalýndan, kiminiz kuyruðundan bir benim atýma deh deyin çýkaralým ‘ der. Kýzlar , gelinler önce yardým etmek istemez, çekinirler yabancýdan. Sonra içlerindeki yaþça daha büyük olanlar yardým isteðini geri çevirmez. Yolda kalana yardým etmek sevaptýr, der atý çýkarmaya yardým ederler. Ama yabancýyý daha tanýmamýþlardýr. Kýzlardan biri olan Mine ata biraz sert darbeler vurur. Ýþte o zaman Þenlik Baba dayanamaz,  dilinin ucuna geleni söyler.

Uzak yerden mende burya gelmiþem,

Ayva kimi sararýban solmuþam.

Atýmý batýrýf yolda galmýþam

Deh deyin gýzlar deh deyin,deh deyin.

Bu sýrada aralarýnda Sedir Nene ile birlikte bulunan, Hannene, Hatem, Gülavatýn, Gözel ve diðer gelin ve kýzlar atý yavaþ yavaþ çýkarýrlar. Þenlik Baba’nýn çalýp söylediðini gören Sedir Nene  Aþýk Þenlik’i tanýr.Heyecanla kýzlara yönelir. ‘aman kýzlar bu Aþýk Þenlik’dir bizi rezil eder. Tez olun atý çýkarýn.’Lýzlar Gelinler atý çýkaradursun Aþýk Þenlik türküsüne devam eder.

Mende gelerdim o Gars ýn elinnen,

Eðlenin eðeri alem belinnen.

Kimi guyruðunnan kimi yalýnnan,

Deh deyin gýzlar deh deyin,deh deyin.

***

Naçar galdým aman kömeh eyleyin,

Derisi zayýfdý  gýzlar  gözdeyin.

Kimiz zoðma vurun kimiz bizdeyin,

(Bir yan na yýðýn,bir yanný düzdeyin)

Deh deyin gýzlar deh deyin,deh deyin.

***

Yaðþýdý bu yerlerin bahar yazý

Ötüþer ördeði,çýðrýþer gazý

Yýð lýf  Ýriþdi nin gelin gýzý,

Deh deyin gýzlar deh deyin,deh deyin.

***

Bu yerlerin ne hoþ olur havasý..

Goç yiðidin esgih davasý.

Budur  Gul Þenniðin size duvasý

Deh deyin gýzlar deh deyin,deh deyin.

Burhan Görken

Kaynak: Aþýk Ömer Duman -Yýlmaz Aðbulak

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 31792 Defa Okundu
2015-01-16

SON YAZILARI

Gerçek bir yaþam öyküsü Bir Yardým, Bir Yol Hikâyesi, Bir Doða Mücadelesi Çýldýr Gölü, Yazý Baþka Kýþý Baþka Güzel Bir Benim Atýma Deh Deyin Çalýþma Hayatýna Örnek Olacak Bir Buluþma Aþk Olsun Aþýk Bir fotoðrafýn hikayesi Nasýl Gidilir, Nerede Kalýnýr, Ne Yenir Hýzýr Aleyhisselam kapýyý çaldý! Daha neye yarýyarsýnýz

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır