KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÇýLDýR GöLü, YAZý BAþKA Kýþý BAþKA GüZEL

  Burhan GÖRKEN

          iristili@yahoo.com
         ÇýLDýR GöLü, YAZý BAþKA Kýþý BAþKA GüZEL

 Çýldýr Gölü, Yazý Baþka Kýþý Baþka Güzel

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Burhan Görken’in, “Çýldýr Gölü, Yazý Baþka Kýþý Baþka Güzel” yazýsý:

Çýldýr Gölü deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikte bulutlara komþu bir göl. Hemen batý kýyý sahilinde yükselen Kýsýr Daðý ile el vermiþ bulutlara. Sabahýn ilk ýþýklarý önce Kýsýr Daðýný aydýnlatýr. Güneþin ilk ýþýklarý yaklaþýk 15 dakika sonra gölün yüzüne vurur

Baharda süslenmeye baþlar Çýldýr Gölü, kýyýlarýnda çiçek çiçeði çaðýrýr. Biraz rüzgar çýksa dalgalanýr. Kuþ cývýltýlarýnýn, çekirge ýslýklarýnýn, çiçekten çiçeðe konan arý výzýltýlarýnýn, kurbaðalarýn vrak vrak seslerinin yerini, kýyýya çarpan dalga sesleri alýr.

Kimi zaman kara bulutlar kaplar üstünü, yaðmur yüklü kara bulutlar, kimi zaman bulutlarýn arasýndan süzülen gün ýþýðý, göl yüzeyinde görsel bir ýþýk  ahengi oluþturur. Kara bulutlar arasýndan süzülen ýþýk kümeleri göl yüzeyinde aralýklarla parlar.

Yazýn  Çýldýr Gölünün güzellikleri bunlarla bitmez. Gidip görüp yaþamak lazým.

Birde Kýþýn Güzellið Var

Kýþýn  buzla kaplanýr yüzeyi. Güneþin ilk ýþýklarýnýn vurduðu Kýsýr Daðýnýn tepeleri ilk karlarýn tutmaya baþladýðý yerdir, beyaz örtüyü ilk giyen Kýsýr Daðý olsa da birkaç hafta sonra Çýldýr gölü de beyaza bürünür. 123 Km kare alaný ile kýþýn, bembeyaz düz bir ovayý andýrýr. Çanaksu Köyü ile karþý kýyýdaki Gülyüzü köyü ilk bakýþta yakýn görünür. Buz tuttuktan sonra yürüyerek 20 dakikalýk yürüyüþ yolu gibi görünen iki köy arasý 3 saatlik yürüyüþ yoludur aslýnda.

Ýlk buzlanma baþladýðýnda  gölden garip sesler gelmeye baþlar. Civardaki köylüler buna “Göl anýrýyor” derler. Ýlk buzlar dalgalara dayanamayýp kýrýldýðýnda, kýrýlan buz tabakalarý dalgalarla üst üste yýðýlýp beyaz kayalýklar oluþturur. Bu beyaz kayalýklardan oluþan set, kýyýya 40-50 metre mesafededir. Kýyýya yakýn yerler dalgalara dayanýklý olduðundan yani buzlanma ilk oralarda baþladýðý için orta kýsýmdaki zayýf buz tabakalarý kýrýlarak dalgalarla kýyýya yakýn yerlerde üst üste sýralanýr. Beyaz kayalardan setler (mini sýra daðlar) iþte buralarda oluþur.

Buz tutan gölün üzerinde yürüdüðünüzde alttan sesler gelir. Buzlarýn kýrýlacaðýný düþünürsünüz. Oysa balýkçýlar balýk aðlarýný atmak için bu buz tabakasýný kýrmada motorlu testereler, demir levyeler, kazmalar kullanýyorlar. Buzlarý delip 3 metre aralýklarla açtýklarý deliklerden aðlarýný atýyorlar. Balýkçýlar birkaç gün sonra aðlarýný çekmeye gittiklerinde að attýklarý delikler yeniden buzlandýðý için tekrar kýrýp aðlarýný çekiyorlar.

Donmuþ Çýldýr gölü üzerinde yürüyüþ yapmanýn ayrý bir keyfi var.  Yaz aylarýnda gördüðünüz suyun üzerinde yürüyorsunuz. Bilmeyenler, yada ilk defa yürüyenler boydan boya uzanan uzun çatlaklarý gördüklerinde, üstüne üstlük birde alttan gelen sesleri duyduklarýnda buzlarýn kýrýlacaðýný düþünüp korkuya kapýlabilirler.  Ancak yaya yürümenin hiçbir riski yoktur. Sadece balýkçýlarýn að attýklarý 1 metre çapýndaki deliklere düþmemek için dikkat etmek gerek.

Gölün donmayan tek yeri Taþbaþý köyü yanýndaki uç kýsmý buradan Arpaçay barajýna akýntý olduðu için burasý hiçbir zaman donmuyor.

Kimi zaman kardan kafelerin de hizmet verdiði donmuþ Çýldýr Gölü, turistlerin ve fotoðrafçýlarýn uðrak yeridir. Fotoðrafçýlar özellikle kýþ aylarýnda en iyi pozlarýný burada çekmek için gruplar halinde gelirler. Kýþ mevsimini tüm güzellikleriyle yaþamak isteyen turistler ve bu güzellikleri fotoðraf karelerinde ölümsüzleþtirmek isteyen fotoðrafçýlar, donmuþ göl üzerinde at binip, yöresel tulum ile halay çekerler.

Gittim, gördüm, yazdým

Uzaktan gelenler bu güzelliklerin farkýnda içinde yaþayanlar farkýnda deðil

Sýcaðý terletmeyen, soðuðu üþütmeyen memleketimin konaklama ve altyapýsý ile turizme kapýlarýný açma zamaný.    

(BG-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) - BURHAN GÖRKEN

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 114519 Defa Okundu
2015-02-11

SON YAZILARI

Gerçek bir yaþam öyküsü Bir Yardým, Bir Yol Hikâyesi, Bir Doða Mücadelesi Çýldýr Gölü, Yazý Baþka Kýþý Baþka Güzel Bir Benim Atýma Deh Deyin Çalýþma Hayatýna Örnek Olacak Bir Buluþma Aþk Olsun Aþýk Bir fotoðrafýn hikayesi Nasýl Gidilir, Nerede Kalýnýr, Ne Yenir Hýzýr Aleyhisselam kapýyý çaldý! Daha neye yarýyarsýnýz

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır