KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BR YARDýM, BR YOL HKâYES, BR DOðA MüCADELES

  Burhan GÖRKEN

          iristili@yahoo.com
         BR YARDýM, BR YOL HKâYES, BR DOðA MüCADELES

 Bir Yardým, Bir Yol Hikâyesi, Bir Doða Mücadelesi

Türkiye’nin en batýsýnda yaþayan uçak teknisyeni iki genç, Ali Haþim ve Mustafa Düþen, Türkiye’nin en doðusunda yaþayan Arpaçay Göldalý Köyü Ýlköðretim Okulunda okuyan 20 öðrenciye yardým için yola çýktýlar. Ýnternette onlarýn köye ulaþma çabalarýný izlediðimde 45 Yýl önce orada okuyan bir öðrenci olarak çok etkilendim. Bu okul benim yani Burhan Görken’in 45 yýl önce okuduðu, Karla kaplý kayalýklardan, neredeyse beyaz asfalt üzerinde okuluna gittiði Göldalý Ýlköðretim Okuluydu.

Mustafa ve Ali köyde doðmadýlar, o köyde hiç yaþamadýlar ama þairin dediði gibi gitmeseler de, görmeseler de, o köyü kendi köyleri gibi bildiler, o köyde yaþayan öðrencileri kendi kardeþleri olarak gördüler. Ýlk kez o köye gittiler. Ýlk kez oradaki yaþam koþullarýný gördüler. Tadýmlýk da olsa iki gün karla kaplanmýþ köy yolunda onlarýn yaþadýklarýný tattýlar. Onlarýn karda, fýrtýnada, tipide verdikleri yaþam mücadelesini verdiler.

Kars ve Ardahan soðuk kýþ günlerinde haberlere konu olur. Donmuþ Çýldýr gölü üzerinde Eskimo usulüyle balýkçýlarýyla,  atlarýyla, atlý kýzaklarýyla ilgi çeker. Oradaki insanlar kar ile fýrtýna ile tipi ile birde yoksulluk ile mücadele eder.

Borcuna en sadýk il sýralamasýnda birinci, gelir daðýlýmý sýralamasýnda sonuncu olurlar, Çýldýr cezaevi mahkûm olmadýðý için kapatýlmasý ile gündeme gelir. Ýlçeleri tek caddesi olan bir köyden farksýzdýr. 

Aðlamayana meme vermezler derler ya iþte onu burada görmek mümkün. Doða koþullarýnýn tüm zorluklarýna karþý zorlu bir yaþam mücadelesi içindedirler. Aðlayýp sýzlanmazlar. Onurlu, gururlu dimdik ayakta kalma mücadelesi verirler. Devlet yatýrýmlarýnýn en az olduðu il olarak en sonda, onlarýn yaþadýðý iller gelir.

Ýþte bu koþullarda yaþayanlarý düþünen iki genç, önce kendi memleketlerindeki üç okula yardým etmek için iþe koyulurlar. Çevrelerindeki yardýmseverlerin verdiði yardýmlarý alýp Erzincan’ýn Kemah ilçesinde üç okula yardým ederler. Kendi deðimleriyle “yardýmlar bereketli olur, bir miktar artar.’’  O arada daha önce izledikleri haberlerde karda, tipide terlikle okula giden öðrencileri hatýrlar, doðuda bir okula yardým etmek isterler. Ama ellerindeki miktar azdýr. Arkadaþlarý dostlarý biraz daha katký yapar 20 öðrenciye yardým için yeniden iþe koyulurlar.

Nereye yardým edelim diye düþünürler. Ýnterneti açýp Google Earth ile Türkiyenin en doðusuna bakarlar. Eskimo usulü balýkçýlarýyla, Atlý kýzaklarýyla Çýldýr Gölü dikkatlerini çeker. Görüntüyü biraz yaklaþtýrdýklarýnda “Göldalý Köyü” yazýsýný görürler ve o köydeki öðrencilere yardým etmeye karar verirler.

Götürdükleri yardýmlarý öðrencilere kendi elleriyle vermek için Cuma günü okulda olmayý planlar, çalýþtýklarý iþ yerlerinden pazartesine kadar izin alýrlar. Arpaçay kaymakamlýðý ile irtibata geçip okuldaki öðrenci sayýsýný öðrenir kendilerine yardýmcý olunmasýný talep ederler.

Cuma sabahý uçaktan inip kiraladýklarý araba ile Arpaçay Kaymakamlýðýna gelirler. O gün orada yaþayanlar için sýradan bir gün olsa da, onlar için kar, fýrtýna ve tipinin yoðun olduðu bir gündür. Köy yollarý kapalýdýr. Arpaçay Kaymakamý ve kar temizleme araçlarýyla yola çýkarlar. Köye 3 km kala tipiden yol görülemeyecek durumdadýr. Araçlarýyla devam etmekte güçlük çekerler. Ana yoldan köy yoluna sapan araçlarý 50 metre bile gidemez orada kalýr.  Kar temizleme aracýyla arabalarýný ana yola çektirip ertesi gün denemek için geri dönerler.

Bu arada öðrenciler okulda onlarý beklemektedir. Normalde okul 14.00 da kapanmýþ ama o gün öðrenciler 2 saat daha onlarý beklerler. 

Haþim ve Mustafa Düþen kararlýdýrlar. Onlarýn her gün katlandýklarýna katlanýp, O köye gidecekler, o okula yardýmý götürecekler.  Ertesi gün yeniden köy yolunun açýlmasý talebinde bulunurlar. ‘’Cumartesi öðleden sonra açýlacak’’ denen köy yolu açýlmaz.  Köyü arayýp öðretmenden yardým isterler.

Öðretmen Ayþegül Çinan çaresizdir. Yol açýlamamýþ, bin bir güçlükle kendilerine yardým etmek isteyen yardýmsever misafirler yolda kalmýþtýr. Okula komþu olan Muhammet abi dediði Muhammet Þahin ile konuþur. Muhammet Þahin iki atý ile yola çýkar.  Soðuk ve tipiye raðmen 3 km uzaklýktaki misafirlerine ulaþmýþ ama hem kendisi hem de atlarý soðuðu iliklerine kadar hissetmiþtir. Bunca soðuk altýnda tek sýcak olan, en batýdaki insanlarýn en doðudaki insanlar ile tanýþmýþ olmalarýdýr.

Gençler araçlarýyla yola devam edemeyecekleri için araçtaki yüklerini Muhammet’in getirdiði atlara yükler, araçlarýný köyden 3 km uzakta býrakýrlar. Ali Haþim, Mustafa Düþen ve onlarý karþýlayan Muhammet Þahin kar, fýrtýna ve tipi altýnda bata çýka köye ulaþýrlar. Muhammet Þahin bu koþullara alýþýktýr; ama Ali Haþim fazla dayanamaz. Okul sokaðýna geldiðinde baygýnlýk gelir. Biraz durup dinlenmek ister. O arada önde giden atý tutan Mustafa Düþen’in takati kesilmiþ bitkindir. Bir anda atýn önünde karlar içine gömülür. At onun üzerine basmadan geçer.

Yýl 2016, Aylardan Ocak, günlerden Cumartesi Ali Haþim ve Mustafa Düþen zorlu bir kýþ günü, kar ve tipi altýnda okula gelmeyi baþarýrlar. Hafta sonu olduðundan okulda öðrenciler yoktur. Öðrencilere getirdiklerini kendi elleriyle verme belki de içlerinde bir ukde olarak kalacak. Ama onlar o yardýmý oraya götürmeyi baþardýlar.

Sadece kendini deðil uzaktaki insanlarýmýzý da düþünen Ali ve Mustafa’ya onlarý yolda býrakmayan Muhammet’e yürekten teþekkürler.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 161715 Defa Okundu
2016-02-14

SON YAZILARI

Gerçek bir yaþam öyküsü Bir Yardým, Bir Yol Hikâyesi, Bir Doða Mücadelesi Çýldýr Gölü, Yazý Baþka Kýþý Baþka Güzel Bir Benim Atýma Deh Deyin Çalýþma Hayatýna Örnek Olacak Bir Buluþma Aþk Olsun Aþýk Bir fotoðrafýn hikayesi Nasýl Gidilir, Nerede Kalýnýr, Ne Yenir Hýzýr Aleyhisselam kapýyý çaldý! Daha neye yarýyarsýnýz

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır