KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

DUA EDEN ELLER

  Burhan GÖRKEN

          iristili@yahoo.com
         DUA EDEN ELLER
Dua eden eller
(PRAYING HANDS)
 
Eskiden yapýlan karþýlýklý canlý muhabbetlerin yerini teknolojik muhabbetler aldý.
Biz de; ister istemez; bu muhabbete uyduk.
Benden 15 yaþ küçük olan yeðenim ile MSN’de muhabbet ediyoruz.
Küçük dediysem küçük çocuk ile uðraþýyorum diye hemen bozulmayýn. Bahsettiðim zat (farkýndasýnýzdýr, artýk “çocuk” demiyorum) 32 yaþýnda...
Bizim yeðen MSN’de bana, çizdiði resimleri anlatýyor. Laf aramýzda iyi de resim yapýyor.
“Hocam” diyerek söze baþlýyor..( Amcasýyým ama hocam diye hitap ediyor.)
.”Hocam sana çizdiðim resimlerden bir tane göndereyim bak!.” diyor.
Birkaç saniye içinde resim -bilgisayarýmýn ekranýnda -karþýmda bana bakýp duruyor. “UZAY YOLU” tabiri ile söylersek, resimler resmen “ýþýnlanmýþ oluyor”.
Tam karþýmda bana bakýp duran aslýnda tek bir el resmi . Yukarý doðru kaldýrýlmýþ, parmak uçlarý yukarý doðru bakan bir el…
“Bir elin nesi var?” diyorum içimden. 
Sonra MSN’den þu cümleyi yazýyorum bizim yeðene:
“Bunun yanýna bir el daha çizseydin ya... Hiç olmazsa dua eden eller olurdu”
( Burada sanattan anlamadýðým da belli oluyor...)
* * *
“ iki el yan yana dua ederdi hiç olmazsa..” biçimindeki önerime, yeðenden cevap ulaþýyor anýnda:.
“Hocam dua eden eller dedin de bak aklýma ne geldi. Ama biraz bekle geliyorum. Sana gerçek bir hikâye anlatacaðým.” diyor.
Anlatmýyor . Ne anlatmasý..? Sadece MSN üzerinden, aþaðýdaki yazýyý bölüm bölüm gönderiyor. Üstelik benden de hiç bir tepki göremiyor. Çünkü ben, önüme “ýþýnlanan” yazýyý sessizce okumakla meþgulüm.
O da arada bir;
“Dinliyor musun Hocam? “diye soruyor..
“Yok yok merak etme, dinlemiyorum”.
“Neden dinlemiyorsun yav HOCAM?” diyor, biraz kýzgýnca.. .
“Sen yazýyorsun ben de okuyorum. Sen yazýlan bir yazýnýn dinlenildiðini nerde gördün?” diye karþýlýk veriyorum.
“Anlaþýldý Hocam, yani dinliyosun.!”
-Eh, siz olsanýz ne cevap verirsiniz bizim yeðene?.
“Tamam Hocam tamam, dinliyorum seni.”. karþýlýðýný veriyorum mecburen..
***
Az önce bizimkisi;
.”Hocam sana çizdiðim resimlerden bir tane göndereyim bak!.” demiþti ya...
Bu sözüne dayalý olarak, “Çizdiðim” dediði resimlerden biri ýþýnlanarak önüme düþtü..
Þimdi bakýn þu iþe...
Albretch Dürer’in “Dua Eden Eller “ (praying hands) adlý
tablonun resmiydi bana gönderilen.
 
Bu kez karþýmda parmak uçlarý birleþmiþ içiçe bakan iki el resmini görüyorum.
Amcaya “Hocam” demesine bozulsam da; laf aramýzda, ben de ona “Hocam” diyorum.
“Hocam, ben resimden anlamam ama bu ressam da resmi yanlýþ çizmiþ. Ýki el çizmiþ ama elleri yukarý doðru açýk çizseydi daha iyi olurdu. Hiç olmazsa dua eden eller olurdu”.
Bu kez MSN’de –karþýmda- gülen, kahkaha atan suratlar... Hatta yan yatýp, ayaklarýyla yeri döverek gülen suratlar görüyorum...
MSN çýktý mertlik bozuldu. Kendisi karþýmda olsa belki bu kadar gülmezdi. Býyýkaltý gülüp geçerdi. Þimdi MSN’den, yerlerde tepinerek gülen suratlar gönderip duruyor.
“Hocam adam Müslüman deðil Hýristiyan Hýristiyan, dikkatini çekerim onlar bu resimdeki gibi dua eder. Resmin adý da zaten Dua Eden Eller”.
Bakýn þimdi çocuk haklý.!..
Benim her zaman yaptýðým bir hata bu.
Hatamýn cezasýný hep çekiyorum, ama yine de ayný hatayý yapýyorum.
Yani herkesi kendim gibi biliyorum. Hatam bu...
Bu adamý da, yani Albrecth Dürer’i de bir an kendim gibi Müslüman zannettim. Yanýlmýþým; yeðen haklý, onlar böyle dua ederler.
* * *
Hadi Buyurun Dua eden ellerin “gerçek hikayesini” siz de okuyun.
 
Albrecht Dürer 1471-1528 yýllarý arasýnda yaþamýþ bir ressam. 18 çocuklu bir ailenin resimle ilgilenen 2 erkek çocuðundan biri. Ýki kardeþin de resme karþý olaðanüstü ilgileri ve yetenekleri var. Her ikisi de sanat okuluna gidip büyük bir ressam olma hayali kuruyorlar. Aile ise bu durum karþýsýnda çaresiz... Madencilik yaparak geçinmeye çalýþýyorlar ve karýnlarýný zor doyurabilmekteler. Bu durum karþýsýnda iki kardeþ kendi aralarýnda kura çekmeye ve kazananýn sanat okuluna gitmesine, geride kalanýn daha çok çalýþýp diðer kardeþi okutmasý yönünde bir karar alýyorlar. Albert ve Albrecht arasýndaki bu kurada kazanýp da okula giden, dönüþte, diðer kardeþi okumasý için okula gönderecek ve kendisi de madende çalýþacaktýr.
 
Kurayý kazanan Albrecht okula gider ve bütün öðretim görevlilerini kendine hayran býrakarak çok büyük baþarýlar elde eder. Okulu birincilikle bitirdiðinde yöredeki bütün okullarda ismi bilinmektedir. Eve büyük bir gururla döner. Ailesi Albrecht onuruna güzel bir yemek verir. Kendisini öven konuþmalardan sonra Albrecht söz alýr ve kendisine bu baþarýlarý yaþatan kardeþine teþekkür eder. Þimdi sýranýn kardeþinde olduðunu ve okumaya göndereceði kardeþi için madende çalýþmaktan büyük gurur duyacaðýný söyler. Kardeþinin yanýtý ise; “Ýmkansýz sevgili kardeþim!” þeklindedir. “Seni okulda okutabilmek için çalýþtýðým senelerde bütün parmaklarým madende defalarca kýrýldý ve deðil kalem tutmak, senin þerefine þu þarap kadehini bile zor tutuyorum.”
 
Kardeþinin durumuna hakikaten üzülen Albrecht ise kendisini dünyanýn en ünlü ressamlarý arasýna sokan o ellerin, kardeþinin ellerinin resmini çizer.
 
Bütün dünyanýn Praying Hands (Dua Eden Eller) olarak bildiði, fakat orijinal ismi Hands (Eller) olan resim Albrecht Dürer’in kardeþinin elleridir. Dua eden ellerin hikayesi bu.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 12388 Defa Okundu
2013-02-19

SON YAZILARI

Gerçek bir yaþam öyküsü Bir Yardým, Bir Yol Hikâyesi, Bir Doða Mücadelesi Çýldýr Gölü, Yazý Baþka Kýþý Baþka Güzel Bir Benim Atýma Deh Deyin Çalýþma Hayatýna Örnek Olacak Bir Buluþma Aþk Olsun Aþýk Bir fotoðrafýn hikayesi Nasýl Gidilir, Nerede Kalýnýr, Ne Yenir Hýzýr Aleyhisselam kapýyý çaldý! Daha neye yarýyarsýnýz

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır