KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

TEPEMZDEK ýRKçýLýK

  Burhan GÖRKEN

          iristili@yahoo.com
         TEPEMZDEK ýRKçýLýK
Tepemizdeki ýrkçýlýk
 
Sýcaktan kavrulduðumuz bir yaz gününde, uzamýþ saçlarým beni iyice rahatsýz etmeye baþladý..
Çayýr çimende kendine yol bulup akan sular sellerden beter þekilde; gün boyu –hatta geceler boyu- saçlarýmýn arasýndan yol bulup akan terlere yardýmcý olmak istedim. Berbere gitmeye karar verdim
Sýcaktan iyice bunalmýþtým.
Berberde sýra beklemek; soðuk kýþ günlerinde bile çekilmezken; yaz günü sýra beklemeye katlanamazdým.
En tenha berberi bulup, beni terk eden terlere yardýmcý olmam lazýmdý. Hiç sevmemiþtim; “Yolu açýk olsun, bir an önce çekip baþýmdan gitsin” istiyordum. Çünkü bu kavurucu yaz sýcaklarýnda hiç mi hiç çekilmiyordu.
 
Her zaman gittiðim berberde sýra vardý, girmedim.
Dedim ya bu sýcakta sýra beklemeye katlanamam diye.
Biraz ileride bir baþka berber dükkâný vardý. Bir de oraya bakayým dedim.
Sonunda aradýðým yeri bulmuþtum.
Dükkân boþ, koltuklar bomboþtu.
Bomboþ koltuklardan birine oturdum.
Týraþ baþladý.
Týraþ ile birlikte berberin “Türkiye ve Dünya gündemi ile ilgili yorumlarý” da baþlamýþtý
Ben tam karþýmdaki aynaya bakarken dalýp gitmiþtim. Hem de ne dalýþ...
Arada bir berberin; “Haksýz mýyým abi, öyle deðil mi abi?” dediðini duyar gibi olduðumdan; onun dediklerini;‘He!.’, ‘Hý hý!.’,’Evet yani!.’,’Yaaa, ya!.’ diyerek onaylamaya çalýþýyordum.
Berber, onu onaylamamdan aldýðý cesaretle sýk sýk da babalanýyor;
“Bana yetki versinler, bütün pürüzleri üç günde düzeltmezsem namerdim abi”diyordu.
Onun bu cengaver edasýnýn etkisiyle dalgýnlýðýmdan sýyrýlýr gibi olduðumdan;
“Haklýsýn abi, sen yaparsýn abi!.” biçiminde derli toplu karþýlýklar verebiliyordum.
* * *
Oysa benim “GÜNDEM”im, “BERBERÝN GÜNDEMÝ”nden baþka, hatta bambaþkaydý...
Irkçýlýðý düþünüyordum.
Þimdi gündemimde ýrkçýlýk vardý.
Beyazýn siyaha karþý olan ýrkçýlýðý...
“Irkçýlýk da nereden çýktý?.. Þimdi gündemde ne ýrkçýlýk, ne Güney Afrika ne de Mandela var.” diyebilirsiniz...
Benim gündemim öyle deðil iþte...
Þimdilerde benim gündemimde hep ýrkçýlýk var.
Benim durumumda, benim konumumda olup; bir de bu berber koltuðunda oturmuþsanýz, beni anlamakla kalmayýp, bana hak da vereceksiniz...
*Deminden beri anlattýðým gibi; berber koltuðundayým ve aynaya bakmaktayým...
Sabýr gösterin lütfen.!.. Anlatýyorum:
* * *
Siyahlar ya asimile olup kalýyorlar; ya da terk edip gidiyorlar, sadece beyazlar kalýyor. Tepedeki bu mücadeleyi beyazlar kazanýyor.
Beyazlar en tepede kalabiliyor. Siyahlara tepede yer yok. Onlar terke zorlanmýþlar. Uzun yýllar direnebilmiþler; ama sonunda, tepeden baþlayarak ‘terk-i diyar’ etmiþler.
‘Ýþte tepemizdeki ýrkçýlýk!..’ diyorum..
Siyah saçlar birer birer –belki de onar onar- dökülüp gidiyorlar. Kalan saçlar ise beyazlamýþ. Ýþte benim aynaya bakarken dalýp gitmeme neden olan “TEPEMÝZDEKÝ IRKÇILIK” bu... Siyahlar ya dökülüp gidiyor ya da beyazlayýp kalýyorlar.
Benim gündemimde bunlar varken ve ben bunlarý düþünürken; ensemde kuvvetli bir hava akýmý hissediyorum..
Ensemden gelen bu kuvvetli hava akýmý ile birlikte önümde aklý karalý saçlar uçuþmaya baþlýyor.
Berber enseme yapýþan saçlarý temizlemek için bütün kuvveti ile üflüyor.
Hem de öyle bir üflüyor ki –nefesi de çok kuvvetli- ensemde sanki küçük çaplý bir kasýrga patlamýþ gibi.
Bundan rahatsýz oluyorum ve o an, bu dükkânýn neden böyle tenha olduðunu da anlamýþ oluyorum. Ama belli etmemeye çalýþýyorum.
Bu rahatsýzlýk karþýsýnda bir yandan da kendimi avutmaya çalýþýyorum.
“Bu kadar kuvvetle üflediðine göre, nasýl olsa ciðerleri saðlamdýr ve herhangi bir bulaþýcý hastalýðý yoktur” diyorum içimden... “Bu sýcakta sýcak nefes de olsa,
bir hava akýmý oluþuyor ve buna katlanýlabilir” diyorum.
Kendimi teselliye; “Bir kerelik üflemeden bi þey olmaz!” diyerek devam ediyorum.
Gelin görün ki, üflemelerin ardý arkasý kesilmiyor bi türlü.
Týraþ bitene dek, enseden üflemeler devam ediyor.
Ve nihayet týraþ bitiyor.
Ýþini iyi yaptýðýna inananlara özgü bir yüz ifadesiyle;
”Sýhhatler olsun abi!”diyor berber.
“Olsun” diyorum ben de... “Olsun!”
* * *
“Tepedeki ýrkçýlýk, ensede kasýrgalar” derken, AKLI KARALI SAÇLARIMI berberde býrakýp, çýkýyorum.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 14586 Defa Okundu
2013-03-06

SON YAZILARI

Gerçek bir yaþam öyküsü Bir Yardým, Bir Yol Hikâyesi, Bir Doða Mücadelesi Çýldýr Gölü, Yazý Baþka Kýþý Baþka Güzel Bir Benim Atýma Deh Deyin Çalýþma Hayatýna Örnek Olacak Bir Buluþma Aþk Olsun Aþýk Bir fotoðrafýn hikayesi Nasýl Gidilir, Nerede Kalýnýr, Ne Yenir Hýzýr Aleyhisselam kapýyý çaldý! Daha neye yarýyarsýnýz

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır