KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÜNSüZ DüþüNüR BEKR VE ÜNLü DÝVA

  Burhan GÖRKEN

          iristili@yahoo.com
         ÜNSüZ DüþüNüR BEKR VE ÜNLü DÝVA
Ünsüz Düþünür Bekir ve Ünlü DÝVA
 
Her hafta sonu olduðu gibi yine kahvehaneye gitmiþti.
Caný sýkýlmýþtý. Bir sigara yakmak istedi “Yarý açýk” dedikleri sigara içilen bölüme geçti .
Diðer hafta sonlarýnda olduðu gibi içerisi yine týklým týklým doluydu..
Boþ bir sandalye bulup, televizyonu görebilecek bir yere iliþti.
Magazin haberlerini hiç sevmezdi. Televizyonda yine magazin haberleri vardý.
Ünlü “Diva”dan bahsediyordu televizyon kanallarý. “Diva”lý haberlere iyiden iyiye bozuluyordu.
Yan masada boþ duran bir gazeteyi alýp okumak istedi. Orada da “Diva”lý haberleri görünce elindeki gazeteyi býrakýp bir baþkasýný aldý. O da diðerinden farksýzdý. Sözleþmiþlerdi sanki, deli etmek istiyorlardý Bekir’i.
Ünsüz Düþünür Bekir, düþünüyordu... “Cýva” gibi kadýnlar varken neden gazeteler, televizyonlar, hatta FM kanallý radyolar “Diva”dan bahsediyordu.?
. . .
Kültablasýný önüne çekip bir sigara yaktý. Derin düþüncelere dalmýþtý.”Diva” ne demekti.? Türkçe olmadýðýna göre, hangi dildendi.?..
Arapça olabilir miydi,?.
Belki de Ýngilizce...
Ya da Fransýzca...
...
Eskiden radyoda Ýbranice haberler verilirdi. “Belki de Ýbranice’dir.” diye düþündü. Ýbranice olabilir miydi?
Üzülüyordu. Hem de çok üzülüyordu.. Son yýllarda Türkçe’nin iyiden iyiye bozulduðunu düþünüyordu... “Maganda”, “Maço”, “Miço” derken, bir de “Diva” çýktý þimdi, diye geçiriyordu içinden.
Uzaktan bakanlar eðer Ünsüz Düþünür Bekir’i tanýmasalar; “Kredi kartlarýnýn borcunu ödeyememiþtir, bizimki yine onu düþünüyor.” sanýrlardý ya da”Aldýðý emekli maaþý, daha eve ulaþamadan tükenmiþ; kahvehaneye verecek parasý kalmadýðý için düþündüðünü” sanýrlardý.
. . .
Kahvehane ahalisi Bekir’i iyi tanýrdý. O en son kendini düþünürdü. Her þeyi düþünür; ama en son kendini düþünürdü.
Yan masada oturan Hilmi, Ünsüz Düþünür’ün önündeki,
kültablasýna kayýtsýzca bakýp,
derin düþüncelere daldýðýný görmüþtü.
Sandalyesini alýp Bekir’in yanýna gitti.
Hilmi Karadenizliydi. Kahvehanenin renkli simasýydý.
-Beçir abi hayurdur.? Derin duþüncelere dalmiþsun...
-Yok, öylesine düþünüyordum.
-Duþünecek ne vardur da?..
-Hilmi, merak ettim; bu “Diva” ne demek?
-Ha o mi?. Ben de merak etmiþtum... Bizum uþaklara sordim, söyledular ba’a!.
-Eee, nedir peki?
-Söz temsilu, atin KÝSRAK olani vardur; bir de KATANA olani... Ýþte bu “Diva”, KATANA olanidur. Duþünmeye deðmez, boþ ver bunlari... Altili oynadum... Bakalum bizum atlar nedecek?. Tolunaya oynadum.
Bekir ile Hilmi’nin konuþmasýna kulak misafiri olan Nuri söze girdi:
-Diva, 1950’li yýllarýn ünlü bir þarkýcýsýymýþ Bekir abi; deðmez bunlarý düþünmeye. Yarýþ baþlýyor, bakalým bizim atlar ne yapacak?..
. . .
Hilmi ile Nuri atlarý düþünürken, Ünsüz Düþünür Bekir’in kafasýnda hâlâ;
“maganda”,
“maço” ,
“miço”,
“diva” vardý......
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 8743 Defa Okundu
2013-03-27

SON YAZILARI

Gerçek bir yaþam öyküsü Bir Yardým, Bir Yol Hikâyesi, Bir Doða Mücadelesi Çýldýr Gölü, Yazý Baþka Kýþý Baþka Güzel Bir Benim Atýma Deh Deyin Çalýþma Hayatýna Örnek Olacak Bir Buluþma Aþk Olsun Aþýk Bir fotoðrafýn hikayesi Nasýl Gidilir, Nerede Kalýnýr, Ne Yenir Hýzýr Aleyhisselam kapýyý çaldý! Daha neye yarýyarsýnýz

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır