KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

OY MEN öLüM

  Burhan GÖRKEN

          iristili@yahoo.com
         OY MEN öLüM
Oy men ölüm
 
Son zamanlarda sosyal medyada sýk rastladýðýmýz bir deyim var “yurdum insaný” memleketimin insanlarýný küçümseyen, hor gören bir deyim. Ben insanlarýmýzý anlatýrken, onlardan bahsederken “yurdum insaný” yerine memleketimin insanlarý demeyi yeð tutarým. 
 
Memleketimin insanlarý vefakardýr. Doðup büyüdükleri yerleri asla unutmazlar, memleketimin insanlarý memleketlerini asla unutmazlar.
 
Yakýn zamanda Elazýð ve Kars’ta karþýlaþtýðým iki olaydan bahsedeceðim, memleketimin iki farklý þehrinde iki farklý insanýndan.
 
Yakýn zamanda yolum Elazýð’a düþtü. Elazýð’a gitmiþken Harput’a çýkmamak olmazdý. Harput, Elazýð’ýn ilk yerleþim merkezi. Elazýðlýlar gittikleri her yere þehrin sembolü olan “Harput” adýný da götürürler.
 
“Harput Kebap”, ”Harput Berberi” , “Harput Kuyumcu”, “ Harput Butik”, “Harput Tekstil” vs. 
 
Harput, Elazýð þehir merkezinin hemen dýþýndadýr. Harput kalesi þehir merkezinden 2-3 km mesafede bir tepe üzerinde yer alýr. Elazýð þehir merkezinden Harput’a saat baþý Belediye otobüsleri  çalýþýr.
 
Bende bir otobüse binip saatin dolmasýný bekliyordum. Saat dolmamýþ ama otobüs dolmuþtu. Þoför saatin dolmasýný beklerken çiklet satan iki çocuk ellerinde küçük bir kutu ile çikletlerini satmaya çalýþýyordu. Otobüs þoförü çocuklarý otobüsten indirmek istediyse de çocuklar þoförü ikna edip otobüste kaldýlar. Otobüs týklým týkýþ dolmuþtu. Çocuklar ellerinde çiklet kutusu ile bir tarafa tutunmakta zorluk çekiyorlardý. Yan koltukta oturan bir bayan çocuklara yardýmcý olmak için çiklet kutusunu tutabileceðini söyleyip, kutuyu çocuklardan aldý. Kývrýmlý yollardan rampa yukarý çýkan otobüs Harput’ta yaklaþmýþtý. Çocuklar inmek için þoföre seslendiler. Þoför biraz mýzmýzlansa da rampa çýkarken otobüsü durdurmuþ; çocuklarýn inmesini bekliyordu. Çocuklar otobüsü bu durumda daha fazla bekletmek istemeden telaþla indiler. Otobüs kapýlarýný kapatýp hareket etti. Yaklaþýk yüz metre gitmiþti ki, çiklet kutusunu emaneten alan bayan otobüs þoförüne seslenerek çocuklarýn çiklet kutusunu unuttuklarýný söyleyip otobüsü durdurdu. Çocuklar da kutuyu unuttuklarýný anlamýþ; otobüsün peþinden rampa yukarý koþuyorlardý. Kýsa bir süre sonra çocuklar otobüse ulaþtýlar. Orta kapýya ulaþtýklarýnda nefes nefese kalmýþlardý. Ýçeridekiler çiklet kutusunu çocuklara uzattýlar. Çocuklar büyük bir minnet duygusuyla çiklet kutusunu taþýyan bayana teþekkür ettiler. Rampa yukarý koþmak nefeslerini tüketmiþti. Kesik kesik konuþarak “ab-la, ab-la, çok teþekkür ederim” dediler. Þoför kapýlarý kapatmadan hemen bir diðeri ön kapýya koþup þoföre : “ Amca sana da çok-çok teþekkür ederim” dedi. Çocuklarýn konuþmakta güçlü çektikleri halde, ön kapýya koþup þoföre de teþekkür etmeleri karþýsýnda yolcularda çok duygulanmýþtý. Çocuklarýn bu vefalý davranýþlarýný takdir etmiþlerdi.
 
 “OY MEN ÖLÜM” 
 Memleketimin insanlarýna dair bir diðer gözlemim Kars’tan. 
 
Akyaka’ya gitmek için Kars eski garajlarýnda bir minibüse bindim. Minibüste Akyaka istikametindeki köylerden, birbirini tanýyan ve tanýmayan insanlar vardý. Köy minibüslerinde insanlar genellikle birbirini tanýr; ama uzak þehirlerde yaþayanlarý tanýmazlar. Minibüsün kalkma saatini beklerken önümdeki koltukta oturan 50 yaþlarýnda bir adam ve 85 yaþlarýnda bir teyzenin konuþmalarýna kulak misafiri oldum. Konuþmalarýndan birbirlerini hiç tanýmadýklarýný ve iki farklý köyden olduklarýný anladým. Yaþlý teyze yanýndaki boþ koltuða oturmak için izin isteyen adama: “ Heye gurvan olum ; boþdu bura gel gadan alým” dedi. Adam teyzenin yanýndaki boþ koltuða oturdu. Adamýn oturduðu yerde rahat olmayýþý, rahatsýzlýðý teyzenin dikkatini çekmiþti. Ýzmir’den köyüne giden adam geçirdiði hastalýklarý ve ameliyatlarýný anlatýyordu. Ýki kere kalp ameliyatý olmuþ, sonrasýnda safra kesesi ameliyatý ayrýca midesinden rahatsýzlýðý varmýþ. O anlattýkça yaþlý teyze “oy men ölüm, oy men ölüm” diyordu. Birbirini hiç tanýmayan ilk defa bir minibüste yan yana gelen iki insanýn bu samimi içten konuþmalarý, Yaþlý teyzenin yanýndakini kendi evladý gibi görüp onun acýlarýný yüreðinde hissetmesi. Yürekten “oy men ölüm, oy men ölüm” demesi; beni etkilemiþti. Ýþte memleketim, iþte memleketimin insanlarý.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 16851 Defa Okundu
2013-04-21

SON YAZILARI

Gerçek bir yaþam öyküsü Bir Yardým, Bir Yol Hikâyesi, Bir Doða Mücadelesi Çýldýr Gölü, Yazý Baþka Kýþý Baþka Güzel Bir Benim Atýma Deh Deyin Çalýþma Hayatýna Örnek Olacak Bir Buluþma Aþk Olsun Aþýk Bir fotoðrafýn hikayesi Nasýl Gidilir, Nerede Kalýnýr, Ne Yenir Hýzýr Aleyhisselam kapýyý çaldý! Daha neye yarýyarsýnýz

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır