KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

DAHA NEYE YARýYARSýNýZ

  Burhan GÖRKEN

          iristili@yahoo.com
         DAHA NEYE YARýYARSýNýZ
Daha neye yarýyarsýnýz
 
Bir tren yolculuðu sonunda, doðduðum, büyüdüðüm, aþýk oynayýp, aþýk olduðum, Aþýklarý dinlediðim memleketimdeydim. Kýþýn pürüzsüz bembeyaz kar altýnda, yazýn yeþil daðlarý çiçeklerle bezenmiþ memleketim de, beni özlemiþtir diye düþünüyordum. Galaça, Sarýkaya, Þamilin Deresi, Karakaya, Çopurun Yokuþu, Çýngýl. Onlarý daha fazla bekletmeden, yeðenim ile birlikte sabahtan akþama kadar hepsini bir bir gezip dolaþtým. Gittiðim her yerde durup deðiþik açýlardan fotoðraflar çekiyordum. En son dönüþ yolunda Galaça’ya gelmiþtik. Kelimenin tam anlamýyla dað baþýndaydýk.   Arkamýzdan gelen birinin bize baðýrdýðýný duydum. Geriye dönüp baktýðýmda birinin eliyle ‘durun’ diye iþaret ederek, bize doðru geldiðini gördüm. Bir taþýn baþýna oturup bekledik. Bu arada dinlenme fýrsatý da bulmuþtuk; az sonra beklediðimiz zat yanýmýza varmýþtý.
       Zayýf, çelimsiz 50-55 yaþlarýnda biriydi yanýmýza gelen. Yaya olarak uzak yoldan geldiði yorgun halinden belliydi. Elindeki aðacý yere bastýrýp, iki eliyle aðaca yüklenmiþ, iki büklüm haldeydi.
“Selam aleyküm. Haralýsýnýz? Hasý köydensiniz? Kimlerdensiniz? ” diye sorgu sual edip; bizi tepeden týrnaða süzdü.
Selamýný alýp kendimizi tanýttýk. O bizi bizde onu tanýmýyorduk. Birbirimizi ilk defa görüyorduk. Adý Osman’dý, “Sizin köyde sorun, beni herkes tanýr.” Dedi. Kýsa bir sessizlikten sonra , baþýný kaldýrýp:
“cigaranýz var mý?” dedi.
Sigara kullanmadýðýmýzý söyledik. Kýsa bir süre yüzümüze bakýp, sigara bulamamanýn hayal kýrýklýðý ile: ”ey daha neye yarýyarsýnýz” dedi. “Hýýý daha neye yarýyarsýnýz?” Bir yandan da elimdeki çantaya ve fotoðraf makinesine bakýyordu. Sesini biraz alçaltýp:
“Bak altýn arýyerseniz, men bir yer bilirem, ama yarý yarýya ha “
“Yani altýn var, çýhardarsah yarýsý maa, yarýsý size… Ha ne deyirsiniz” dedi. Bende kendisine altýn aramadýðýmýzý, fotoðraf çektiðimiz söyledik. Osman, bizim ile altýn ortaklýðýndan ümidi kesmiþti. Zaten sigaramýz olmadýðýndan da bir iþe de yaramýyorduk.
“elese bir foturafýmý çek” deyip arkasýndan ekledi. “Ama bir tenesini isdeyirem ha”
Elindeki aðacý yakýnýndaki kayanýn üstüne býrakýp, þapkasýný yukarý dikleyip, iki eli belinde pozunu verdi.
   Osman ile tanýþýnca, üstelikte tanýþma mekaný memleketimin çiçeklerle bezenmiþ mis kokulu çayýrlarý olunca, ister istemez yýllar öncesinde,(yýllar önce demek yetersiz kalýyor) on yýllar önce Muazzez Turing’den dinlediðim türkü aklýma geldi. Radyomuzu bir kayanýn üstüne koyup, kimi zamanda çocuk olduðumuzdan radyo taþýma görevini üstlenip, sabah türkülerinde Muazzez Turing’Ý dinlerdik. ”Sabahýn yemiþi bir tane viþne, giderem gelirem ardýma düþme, ay Osman” Osman’a söyledim o da hatýrladý türküyü. Ne güzel söylerdi
 
Muazzez Turing:
Sabahýn yemiþi bir tane viþne
Giderem gelirem ardýma düþme, ay Osman
Yörüha yörüha küsmüþem senden
Ayrýlýk badesin içmiþem elden, ay Osman
Sabahýn yemiþi bir tane elma
Ýlahi caným al yarimi alma, ay Osman
Yörüha yörüha küsmüþem senden
Ayrýlýk badesin içmiþem elden, ay Osman
Sabahýn yemiþi bir tane kiþmiþ
Uyandým yanýmdan nazlý yar uçmuþ, ay Osman
Yörüha yörüha küsmüþem senden
Ayrýlýk badesin içmiþem elden, ay Osman
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 15198 Defa Okundu
2013-05-18

SON YAZILARI

Gerçek bir yaþam öyküsü Bir Yardým, Bir Yol Hikâyesi, Bir Doða Mücadelesi Çýldýr Gölü, Yazý Baþka Kýþý Baþka Güzel Bir Benim Atýma Deh Deyin Çalýþma Hayatýna Örnek Olacak Bir Buluþma Aþk Olsun Aþýk Bir fotoðrafýn hikayesi Nasýl Gidilir, Nerede Kalýnýr, Ne Yenir Hýzýr Aleyhisselam kapýyý çaldý! Daha neye yarýyarsýnýz

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır