KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HýZýR ALEYHSSELAM KAPýYý çALDý!

  Burhan GÖRKEN

          iristili@yahoo.com
         HýZýR ALEYHSSELAM KAPýYý çALDý!

 Hýzýr Aleyhisselam kapýyý çaldý!

     Geçmiþ bir Ramazan ayýnda sabah erken iþe giderken Edirnekapý surlarýnýn yanýndan geçiyordum. Yýkýk dökük sur dibinde üzerine eski bir battaniye örtüp uyuyan evsizler,  kimsesizler vardý.

     Kimi zaman yakýnlarýndan geçmek zorunda kalýrsam sað mý-ölümü diye iyice bakardým. Nefes alýþý ile üzerindeki battaniyenin hafifçe kýpýrdadýðýný görünce yoluma devam edip giderdim.  Bugüne kadar da aksi olmadý;  ama her nedense bu insanlarýn bu koþullarda yaþayabilmesine inanamýyorum. Bu sebepten olacak, geçerken uzaktan bakýp sözüm ona,  gözle saðlýk kontrolü yaparým.

      Ramazan ayýnda bunlarýn yanýna birde dilenciler gelir. Sur dibinde çadýr kurup, bir ay boyunca buralarda kalýrlar.  Bu kiþilerin ramazan ayýnda baþka bir vilayetten dilenmeye geldiklerini  duydum.

  Sadece duymakla kalmadým;  Þahit oldum.  Kimi kolunu, kimi bacaðýný, kimi kafasýný sarýp , kimi bebesini sýrtýna kundaklayýp, kimi de zaten yaþlý olduklarý için “sahte makyaja” gerek duymadan  tabiri caizse   “Dilenci Servis minibüsüne “  binip,  mahalle giriþinde tenha bir yerde  inerlerdi. Bundan sonraki yollarýna koltuk deðnekleri ile yürümeye çalýþarak, kollarý, bacaklarý, baþlarý sargýlý rollerine devam ederlerdi

Bu servisin býraktýðý dilenciler bir gün bizim de kapýyý çaldýlar. Tanýdým kapýyý açmadým,  bana yutturamadýlar!  Onlarý saðlýklý görmüþtüm.  Bana yutturamazlardý.!

Evdekileri de uyardým. Uzun bir nasihat çektim.

    “ Bunlar gerçek ihtiyaç sahipleri deðil.”

        “Bunlara verilenler hayra geçmez.”

    “Sakýn ha kapýyý açmayýn, Her gün gelirler”

   “Sakýn ha”

   Aradan iki gün geçti. Üst katta oturan kimsesiz, yaþlý bir komþumuz vardý.  Bizim Haným iftar saatinden birkaç dakika evvel bir tepsiye hazýrladýðý yemeklerden koyup komþuya vermek için çýktý.  Hemen dönecekti.  O sýrada ezan okundu. Çocuklarla birlikte masaya geçip iftarýmýzý açmýþtýk ki;  kapý zili çaldý. Hemen kapýyý açtým.

Karþýmda ak saçlý bir ihtiyar. Allah rýzasý için  yiyecek  bir þeyler istiyordu.

Kapý zilinin tam iftar anýnda çalmasý beni heyecanlandýrmýþtý!

Bu gelen Hýzýr aleyhisselam olmalýydý. Belki de beni sýnýyordu. Hemen içeri buyur ettim.  Hiç minnet beklemeden hemen içeri girip sofraya oturdu. Birlikte Allah ne vermiþse yedik.

 Bu arada haným geldi. Oda kapýsýný açýp tam sofraya yönelmiþti ki,  iftar sofrasýnda karþýmda oturan yabancýyý görüp þaþýrdý.!

 “Bu da kimdi? Ne zaman geldi?”  der gibi

Þaþkýn þaþkýn yüzüme baktý.!!!

 Ýhtiyar ile birlikte karnýmýzý doyurmuþtuk.

 Sýra akþam namazýný kýlmaya gelmiþti. Heyecanlýydým,  Hýzýr aleyhisselam ile birlikte akþam namazý kýlacaktýk. Ben hep onu düþünüyordum;  iyi ki geri çevirmemiþtim.  Beni sýnýyordu. Hem de iftar saatinde  kapýyý çalmýþtý.

‘Ne mübarek bir gün, ne mübarek bir an’  diye içimden geçiriyordum.

Ýhtiyar karnýný iyice doyurmuþtu.  Bir an evvel gitmek için müsaade isteyip,  dualar ediyordu.  Ben  ise onu rahat ettirmek için uðraþýyordum. Hemen göndermek istemiyordum. Daha akþam namazýný kýlmamýþtýk. Birlikte namaz kýlmak, ne iyi olacaktý.

Ýhtiyar çýkmak için kapýya yöneldi.

  -“eee namaz,  Akþam namazý geçmesin”

 -“içerideki odaya seccadeleri serdim”

– “Ýçeri geçip namazýmýzý kýlalým.” Dedim duymadý.  Duymazlýktan  geldi.

O,  kapýyý açýp çýkmak istiyor;

Ben kapýyý kapatýp, akþam namazýný birlikte kýlmak istiyordum. Böylece birkaç hamlesini boþa çýkarmýþtým.

 Haným þaþkýn, birazda kýzgýn bizi izliyordu.

Haným,  kim olduðunu bilmiyordu.!  Ben farkýndaydým. O gidince Hýzýr aleyhisselam  olduðunu söyleyecektim.   Tam iftar vakti kapýyý baþka kim çalabilirdi. Bütün bunlarý anlatacaktým. O da sevinecekti.  Benimle gurur duyacaktý. Hýzýr aleyhisselamý  geri  çevirmemiþtim.

 Son hamleyi haným yaptý. Kapýyý açýp yaþlý adamýn ayakkabýlarýný koydu.

Þimdi kýzgýn ve üzgün olan bendim!

Çocuklar içerdeki odanýn kapý aralýðýndan olan biteni izliyordu.

Ayakkabýlarýný hýzla giyen ihtiyar adam :

“Allah rýzasý için giyecek …….”

 “Allah  ne muradýnýz varsa versin  birkaç parça eski giyecek  …….”

Ellerini açýp kapýda bekliyordu

 “Allah rýzasý için …….”

 O anda kafamda þimþekler çaktý!!!

 Bir anda hayal kýrýklýðý ile yýkýlmak üzereydim.

Demek ki bu gelen Hýzýr aleyhisselam deðilmiþ!

Deme k ki ben yanýlmýþým!

Demek ki iþini bilen bir dilenciymiþ!

 Hayal Kýrýklýðý içinde kapýyý kapatýp içeri geçtim;  Kýsa bir süre sonra dayanamayýp pencereden nereye gittiðini izledim. Kimi komþular kapýyý hemen kapatýp içeri gidiyor, kimileri üç-beþ kuruþ verip gönderiyordu.

 Arkamdan haným odaya girdi.

-“Hani bunlarý tanýyordun”

  -“Hani kapýyý açmamak lazýmdý”

- “Hani …”

Yaþadýðým hayal kýrýklýðý ve kandýrýlma duygusu kafamý allak bullak etmiþti.

Hanýmýn söyledikleri cümlelerden sadece bir kelimeyi duyuyor gerisini duymuyordum, dinlemiyordum

-“Hani …”

-“Hani …”

-“Hani …”

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 68941 Defa Okundu
2013-07-15

SON YAZILARI

Gerçek bir yaþam öyküsü Bir Yardým, Bir Yol Hikâyesi, Bir Doða Mücadelesi Çýldýr Gölü, Yazý Baþka Kýþý Baþka Güzel Bir Benim Atýma Deh Deyin Çalýþma Hayatýna Örnek Olacak Bir Buluþma Aþk Olsun Aþýk Bir fotoðrafýn hikayesi Nasýl Gidilir, Nerede Kalýnýr, Ne Yenir Hýzýr Aleyhisselam kapýyý çaldý! Daha neye yarýyarsýnýz

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır