KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

NASýL GDLR, NEREDE KALýNýR, NE YENR

  Burhan GÖRKEN

          iristili@yahoo.com
         NASýL GDLR, NEREDE KALýNýR, NE YENR

 Nasýl Gidilir, Nerede Kalýnýr, Ne Yenir

Turizm sitelerinde, kimi il, ilçe ve köy sitelerinde görmüþtüm.  Bende köyümüz için bir site yapýnca bu bilgileri yazayým dedim yazdým.  Göldalý’ya (Ýriþti)  Nasýl Gidilir, Ne Yenir, Nerde Kalýnýr.

NASIL GÝDÝLÝR

Bulunduðunuz yerden bir  tren , otobüs yada uçak bileti alýp Kars’a gidersiniz. Kars’a gidince Hapan mevkii ‘de Rüþtü’nün kahvesine gidin, bilmiyorsanýz orda birine sorun. Rüþtü’nün kahvesinde Ýriþdi’ye giden minibüsü  sorun. Kime sorarsanýz size gösterir.

Bunu Yapýn: Rüþtü’nün kahvesinde kýrtlama þeker ile en azýndan bir çay için ikinciyi muhakkak içersiniz, hatta üçü-dördü bulur. Çünkü gerçekten kýrtlama þeker ile burada çaylar peþ peþe içilir. Demlik biter haberiniz olmaz.

Bunu Yapmayýn: Sakýn saat 12:00 dan sonra köye giden minibüsü aramayýn. Çünkü geç kalmýþ olabilirsiniz. Saat 9:00 da Kars’a ulaþan köy minibüsü 3-4 saat sonra köye hareket eder. Kars’ta kalacak bir tanýdýk ev yoksa, sizde o saatten sonra Kars’ta 1 gece kalacak otel ararsýnýz.

Köye gidince ilk bunu yapýn: Çünkü herkes bunu muhakkak yapar. Çektiðimiz resimlerle bunu tespit ettik.  ilk minibüsten iner inmez topraðý öpün. Diyeceðimiz aklýnýzdan geçtiyse yanýldýnýz. Burada herkesin ilk yaptýðý þey köyün bulaðýndan bir su içmek. Minibüsten inip, yýllardýr hiç azalmadan, oluk dolusu cömertçe akan bu suya doðru gidince, aklýnýzdan doya doya dakikalarca içeyim, diye geçirirsiniz. Ama bulaða yanaþýp avucunuzla suyu içmeye baþladýðýnýzda, hemen doyarsýnýz. Ayrýca diþleriniz soðuk sudan sýzlamaya baþlar. Onun için, oradan hemen ayrýlmazsýnýz, biraz bekleyip, yine içersiniz, biraz bekleyip yine. Aslýnda biraz daha bekleyip yine içmek istersiniz ama daha yeter. Eþ , dost akraba, konu komþu sizi bekliyor. Sonra “ eye sen bulaðýn baþýnda oturup su içmeyemi geldin” derler. Bunu kesinlikle unutmayýn. Bu su, çok soðuk ve doyurucu. Üstelik bu sudan demlenen çaya da doyulmuyor. Hatta çayýn markasý en kötü marka olsa bile. Doyulmuyor, doyulmuyor, doyulmuyor..

NE YENÝR

Burada yiyecekler gittiðiniz mevsime göre deðiþir. Eðer karý, kýþý, tipiyi göze alarak kýþýn köye giderseniz hiç þüphesiz kaz yemeyi hak ettiniz demektir. Bir yandan kaz yerken, bir yandan da keþke giderken eve de birkaç tane götürsem diye aklýnýzdan geçirirsiniz. Hiç merak etmeyin, siz rahat rahat yemenize devam edin. Köylülerimiz siz gitmeden bir-iki gün evvel götüreceðiniz kazlarý hazýrlayýp gelirler. Bak bu birisi sana, bu biri kýzýma, bu da oðluma , bu da falanca akrabaya diyerek kazlarý getirirler. Artýk sizde görevinizi yapýp o kazlarý verilen adrese getirirsiniz. Eðer gittiðiniz zaman yayla zamaný ise yine þanslýsýnýz. Çünkü taze kaymak ile yapýlmýþ nezih yeme þansýnýz var demektir. Yarýn ne yiyeceðiz diye düþünmeyin ertesi gün bir horoz beçe, ertesi gün feselli,  ertesi gün belki piþi, belki mafiþ yiyebilirsiniz. yemeklerin arkasýndan içtiðiniz çaylara da doymayacaksýnýz. Eðer gittiðiniz zaman bahar mevsimi ise yine þanslýsýnýz. Çünkü köyümüz Çýldýr Gölüne çok yakýn. Av yasaðý baþlamadýðý için, ister gidip kendiniz balýk tutun, isterseniz tutanlarý seyredin. Ama balýk yemeden gelmezsiniz.

NEREDE KALINIR

Nerede Kalýnýr: Bak bunu gitmeden evvel düþünmek lazým. Öyle otel, motel yok. Ama bu köylüyseniz muhakkak bir akrabanýz köyde vardýr. Bu köyden olupta, uzak ya da yakýn akrabasý olmayan yoktur. Biraz düþünürseniz, köyün çoðunun bir biri ile hýsým-akraba olduðunu göreceksiniz. Eðer kýsa zaman kalacaksanýz en yakýn akraba kim ise onda kalýrsýnýz. Yok eðer yaz boyu kalmayý düþünen emekliyseniz yada, çoluk çocuk kalabalýk gidip her yaz 1 ay kadar kalmayý düþünen biriyseniz, o zaman durum deðiþir. Akraba da olsa baþkasýna fazla yük olmamak lazým. O zaman oradaki eski dede-baba evinin bir iki odasýný tamir ettirip kullanýlýr hale getirmeniz lazým.

Böyle yaparsanýz köydekilerin de takdirini kazanýrsýnýz. Çünkü onlar baba mülküne sahip çýktýðýnýz için, sizi takdir ettiklerini  her fýrsatta söylerler. Eðer baba mülkünü, yýkýk, virane býrakýrsanýz, bunu da size her fýrsatta söylerler. “ Eye hele burya bah, siz gaç gardaþsýnýz, hereniz bir-iki milyar verseniz, babanýzýn mülkünü yapdýrýp her yaz burya  gelersiniz.” yada “ ya menim .....falanca yerde villam var. Ama men gene burya gelerem. hem babamýn mülküne sahaf çýharým hemde tatilimi yaparým.” yada “ ya buranýn havasýna suyuna gurvan olom bu havayý, suyu baþka yerde tapammazsan.” derler.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 54501 Defa Okundu
2013-10-17

SON YAZILARI

Gerçek bir yaþam öyküsü Bir Yardým, Bir Yol Hikâyesi, Bir Doða Mücadelesi Çýldýr Gölü, Yazý Baþka Kýþý Baþka Güzel Bir Benim Atýma Deh Deyin Çalýþma Hayatýna Örnek Olacak Bir Buluþma Aþk Olsun Aþýk Bir fotoðrafýn hikayesi Nasýl Gidilir, Nerede Kalýnýr, Ne Yenir Hýzýr Aleyhisselam kapýyý çaldý! Daha neye yarýyarsýnýz

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır