KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BR FOTOðRAFýN HKAYES

  Burhan GÖRKEN

          iristili@yahoo.com
         BR FOTOðRAFýN HKAYES

Bir fotoðrafýn hikayesi

Bu fotoðraftaki 4 kiþi 1960-1961 yýlýnda Göldalý ve Çanaksu köyünde, köy öðretmeni olarak görev yapýyorlardý.Fotoðrafta en kýsa boylu olan 4. kiþiyi tanýyamadýk ama diðerlerinin hikayesini paylaþmak istedik.

Mustafa Þahin Göldalý Köyü doðumlu. Bu fotoðrafý çekildiðinde Çanaksu köyü ilkokulunda  görev yapan öðretmenleri ziyaret etmektedir.

Mustafa Þahin kendi köyünde öðretmen olarak görev yaparken komþu Çanaksu köyüne gider orada askerlik görevini yedek subay öðretmen olarak yapan Gazeteci Özdemir Gürsoy ve Japonya’dan 2. Dünya savaþý sýrasýnda Türkiyeye göç ederek Türk vatandaþý olan Tatar Türk’ü yedek subay öðretmen Fazýl Sadri ile tanýþýr.

Milliyet gazetesinde Foto muhabiri olan Özdemir Gürsoy bu fotoðrafý  1961yýlýnda  çeker. Bu fotoðraf bir döneme tanýklýk eder.

Fotoðraftaki kiþilerin hikayesine gelince kýsaca onlardan bahsedelim. Bugün bu 3 deðerli insan hayatta deðil. Onlarýn zor koþullarda yetiþtirdiði, eðitim verdiði kiþiler þimdi 60 lý yaþlarýnda. Onlarýn öðretmeni olan bu fotoðraftakiler artýk hayatta deðiller.

MUSTAFA ÞAHÝN (1923-2010) 1923 yýlýnda Göldalý Köyünde doðdu. Kars’ta lise eðitimi aldý. 1960 lý yýllarda köy öðretmeni olarak görev yaptý. 70 li yýllarda ailesi köyden göç etti. Mustafa Þahin köyden göç etmeyip tek yaþadý. Köyde arýcýlýk ve elektrikçilik yaparak geçimini saðladý. Ýyi kalpli, zeki ve bilgili olduðu için köyün bozulan elektrikli aletleri tamir için ilk ona getirilirdi.  Vefatýndan 2-3 yýl önce Bursa’ya ailesinin yanýna geldi. 2010 yýlýnda Bursa’da  vefat etti.

ÖZDEMÝR GÜRSOY (1939-1996): Foto muhabiri olarak 1957 yýlýnda milliyet gazetesinde çalýþmaya baþlar. Bir süre baþka gazetelerde de görev yaptýktan sonra Milliyet gazetesine geri döner ve oradan emekli olur. Basýn Þeref kartý sahibidir. 1996 yýlýnda vefat ettiðinde gazetelerde küçük bir fotoðrafýnýn yanýnda kýsa bir yazý ile vefatý haber olur. “ Basýn Þeref Kartý sahibi Gazeteci Özdemir Gürsoy önceki gün (9 Haziran 1996) vefat etti. Gürsoy için bugün 10:30’da Türkiye Gazeteciler Cemiyetinde tören yapýlacak. Cenaze Basýnköy camiinde kýlýnacak öðlen namazýndan sonra , Büyükçekmece yeni mezarlýkta topraða verilecek. 1957 yýlýnda foto muhabiri olarak göreve baþladýðý Milliyet’ten emekli olan Gürsoy’un çeþitli dallarda ödülleri var.”

FAZILSADRÝ: Japonya’nýn Kobe þehrinde Tatar bir ailenin çocuðu olarak dünyaya geldi. Ýngiliz okullarýnda eðitim gördü. 2. Dünya Savaþýnda Türkiye’ye göç etti. Türkiyede bir süre yaþadýktan sonra 1960 yýlý Kasým ayýnda askere gitti. Askerliðini Yedeksubay öðretmen olarak Çanksu köyünde yaptý. Orada bir atýn üzerinde çektirdiði büyük bir fotoðrafý halen oðlu Ýlhan Sadri’dedir. Askerden sonra Kanada’nýn Montreal þehrine göç etti. Oradan da California’ya 10 Ocak 1977 yýlýnda orada vefat etti. Mezarý California’da Göçmen Mezarlýðýnda Kýbrýs Mezarlarýnýn olduðu bölümdedir.

Özdemir Gürsoy askerlik dönüþü 1963 yýlýnda Milliyet gazetesindeki anýlarýnda Fazýl Sadri’nin Pehreþen köyünde Rus casusu sanýlýp hýrpalanmasýný þöyle anlatýr.

“JAPONYA’DANGELEN HOCAYI KÖYLÜLER CASUS DÝYE YAKALAMIÞTI

Çýldýr gölünün hemen kýyýsýnda, Kamervan köyü vardýr. Kars’ta kuralar çekilirken bu köyde bir yedek öðretmenin bahtýna çýktý. Kamervan, havalinin en geri kalmýþ köyüdür. Yaþayýþlarý daha acýdýr. Kamervan’a gönderilen Fazýl Sadri’dir. Japonya’da doðmuþ... Orada tahsiletmiþ... Türkiye’ye yeni gelmiþ göçmen bir türk... Her vatandaþ gibi vatan vazifesi onu da çaðýrmýþ. Tamamiyle bizim cemiyetin yabancýsý. Hele köy hayatýnýn... Ýki metreye yakýn boyu, sarý saçlarý, mavi gözleri ve zayýf Türkçesiyle turisti andýrýr. Kars’ta tanýdým Fazýl’ý. Fevkalede cana yakýn..Samimi ve iyi kalpli bir insan. Senelerce vatan hasreti çekmiþ. Hepimizden milliyetçi... Kur’alardan sonra köyüne ilk önce o gitti. Vatan vazifesini vakit kaybetmeksizin canla baþla yapmak istiyordu. 

..................

Çocuklarda ne defter, ne kalem, ne kitap varmýþ. Birkaç kitap defter almak için Çýldýr’a inmeye karar vermiþ. Çekmiþ ayaðýna botlarý altý saat karda yürümüþ. Benim köye (Pehreþen’e) kadar geldi.”

...

Benim okulun önünden günde bir defa Çýldýr’a otobüs geçer. Fazýl bu otobüse yetiþecekti. Biz dertleþirken otobüs geçip gidivermiþ... Hemen kalktý.  “Eyvah, verr bette (çok fena), diye baðýrdý. Otobüs pekreþen’de birkaç dakika dururdu, ama biz köye 15 dakika mesafedeki okuldaydýk... Yollarda kurda kuþa karþý kullanýrým diye yanýna aldýðý sopayý kaptýðý gibi koþmaya baþladý.. O yaralý ayaklarýyla nasýl koþtuðuna hala þaþýrýrým. Haklýydý koþmakta... Tam altý saat durmadan,dinlenmeden adým adým karda yürümüþtü. Otobüsü kaçýrýrsa emekleri boþa gidecekti. Köyde kendini bekleyen yavrulara eli boþ dönemezdi... Otobüse yetiþip yetiþmediðini öðrenmek için çocuk saldým ardýndan. Ýdealist öðretmen,otobüse yetiþmesine yetiþmiþ, lakin,iki metre boylu, blujin pantolonlu,sapsarý bir adam elinde sopa ile  “Heyy,heyy...”  diyerek ellerini sallýyarak köye giriþi, bizim köylüleri þaþýrtmýþtý.

 “Tamam Urusyadan bir casus köye girdi” demiþler. Otobüse nefes nefese kendini zor atan Fazýl’ýn arkasýndan koþmuþlar. Millet toplanmýþ baþýna.

 “Moskofu iyi yere kýstýrdýk”demiþler.

 “-- Ýlk önce sopasýný alalým.”

 “-- Kurt kapaný vuralým.”

 “--Temiz bir dayak çekelim.” gibi konuþmalar olmuþ. Çullanmýþlar üstüne. Kýskývrak yakalamýþlar. Fazýl’ýn koþmaktan nefesi kesikmiþ...

Kesik kesik nefes alýyor. Konuþamýyormuþ. Nihayet, “ Ben hoca I am teacher” demeðe baþlamýþ üstüne üþüþenlere. Benim ardýndan gönderdiðim çocuklar yetiþince vaziyet anlaþýlmýþ. Köylülere” Ne yaptýnýz, öðretmene?” dediðimde, “ Hardan (nereden) bilelim   hocam hiç urbasý falan bize benzemiyor casus zannettik.” gülerek kafalarýný iki yana sallýyor,”Herifçioðlu taa Japon memleketinden köye çocuk okutmaya gelmiþ, biz adamý dövmeye kalkýyoruz. Bizim kafamýz yetmiyor hocam, yetmiyor. Cahil adamlarýz biz. Kaza oldu bi kere kusura kalmasýn söyle ona hemi.” deyip, utanýyorlardý. Demek kadir biliyorlardý. Davayý kavrayabiliyorlardý. Yanlýþlýkla da olsa yaptýklarýndan üzüntü duyuyorlardý. Yeterki onlarýn elinden tutacak idealist  insanlar olsun..” 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 62388 Defa Okundu
2014-02-27

SON YAZILARI

Gerçek bir yaþam öyküsü Bir Yardým, Bir Yol Hikâyesi, Bir Doða Mücadelesi Çýldýr Gölü, Yazý Baþka Kýþý Baþka Güzel Bir Benim Atýma Deh Deyin Çalýþma Hayatýna Örnek Olacak Bir Buluþma Aþk Olsun Aþýk Bir fotoðrafýn hikayesi Nasýl Gidilir, Nerede Kalýnýr, Ne Yenir Hýzýr Aleyhisselam kapýyý çaldý! Daha neye yarýyarsýnýz

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır